அபிதான சிந்தாமணி

கோவேங்கைப் பெருங்கதவன 528 கோழிசள இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூககூம் வரியான கருங்கோடுகளுண்டு. இதன் பாடலொன்றும், குறுந்தொகையிலொன் இறக்கைகள் செந்நிறம். வால் மூன்று றும், புறத்தில் பதினைந்துமாகப் பதி வகை நிறங்கள் கொண்டவை. னேழுபாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. மயிற்கோழி இது, பர்மா முதலிய நாடு கோவேங்கைப் பெருங்கதவன் - இவர் களிலிருக்கிறது இது, மயில்போ லழகு கடைச்சங்க காலத்தவர். கோவென்று டைய தா யிருக்கிறது. இது, கோழிபோ கூறப்படு தலால் அரசரும், இவர் வேங் ன்ற வுருவமும், மயில்போன்ற வாலும் கைப்பூ கதத்துடன் கல்லிற்றாக் குதலைப் உடையது. இதன் இறக்கைகள் பசுமை பாடினதால், கோவேங்கைப் பெருங்கத 'யும் நீலமும் கலந்தவை, இதில் மற் வன் எனப்பட்டனர்போலும், குறு-கூச. 'செருவகை ஆர்கஸிகோழி இது கருமை கோவேறு கழதை-1. இது உயரத்திலும் சலந்த செந்நிறம். வேறொருவகை நீளத்திலும் குதிரைபோலவும், உருவத் லூபோபர்கோழி, இதற்குத் தலையும், தில் கழுதைபோலவுமுள்ள சாகபக்ஷணி முதுகும் மஞ்சள், கழுத்தும் வயிறும் நீலம், இதற்குக் காதுகள் மிகநீண்டிருக்கும், பல இறக்கையும் வாலும் இருண்ட செந்நிறம். விதமான நிறமுடையது குதிரையைப் இதன் இறகுகள் வெண்மைக் கோடுகளை போல் ஒற்றைக் குளம்புள்ளது. ஆகாரம் 'யும் கரியபுள்ளிகளையும் பெற்றவை. இது புல்கோதுமை, கடலை முதலிய. குதிரை வருஷத்தில் 140 முட்டைகளிடுகின்றன. யைப்போல் முன்பற்களால் கடித்துத்தின் ஐரோப்பாவிலுள்ள கோழிகள் வருஷத் னும் அசைபோடாது. மாட்டுச் சுவபாவ தில் 160 முட்டைகளம், அமெரிக்கா முள்ளது. பெரிய பாரங்களைச் சுமக்கவும் தேசத்து நல்ல கோழிகள் வருஷத்தில் இழுக்கவும் வல்லது. இது இந்தியா முத '200, 300 வரையில் முட்டைகளிடுகின் லிய பல இடங்களில் உண்டு, றன என்பர். பெட்டைக்கோழி தன் '2. ஒரு பிராமணன் இதன் குட்டியை முட்டைகளின் மீது அவயங்காத்துக் குஞ்சு யடிக்கக் குட்டி தாயிடங்கூறத்தாய் கிடக் களைப் பருந்து முதலிய கொடிய பறவை கிறான் புலையன் பிராமணனானால் தெரியும் கள் கவர்ந்து செல்லாமல் சிறயில் வைத் என இதைப் பிராணிகளின் பாஷையறி துக் காக்கும். சேவல் விடியற்காலையில் ந்த அந்தவேதியன் கேட்டுக் கழுதையை கூவிச் சூர்யோதயம் தெரிவிக்கும், சில நெருங்கிக் கேட்கக் கழுதை அது உன் கோழிகள் சாமந்தோறும் கூச்சலிடும், அத தாய்செய்த தீமையெனக் கூறக்கேட்டு னைச் சாமக்கோழி யென்பர். இக்கோழி நான் பிராமணனாகிறேன் என்று அகோர யினத்தில் பலவகை அழகான கோழிக தவம் செய்து தேவதையானான். ளுண்டு, ஜபான் தேசத்திலுள்ள ஒரு கோவை - என்பது மணிச்சாம், அவை வசைக் கோழிக்குத் தோகை 15 அடிகள் மேகலை, காஞ்சி, கலாபம், பருமம், விரி நீளம்; அமெரிக்காவனத்தில் சில நாட்க சிகை என ஐவகைப்படும். மேகலை எண் ளுக்கு முன் நீலமுட்டையிடும் கோழி கோவையும், காஞ்சி எழுகோவையும், கலா கண்டு பிடிக்கப்பட்ட தாம்; அதற்கு வால் பம் பதினாறு கோவையும், பருமம் பதி இல்லை; அதற்குப்பதிலாக செவிகளுக்குப் னெட்டுக்கோவையும், விரிசிகை முப்பத் பக்கத்தில் சிறகடர்ந்த தசைப்படை ஒன் திரண்டு கோவையும் உடைய தாம். றிருக்கிறதென்பர். கோழிகளை அமெரிகா கோழிகள் - இவை, பறவை இனத்தில் நாட்டார் அதிகமாகப் போஷித்து வளர்க் உடல்பருத்தும் தலைசிறுத்தும், கழுத்தும் கின் றனர். அங்குள்ள கண்காட்சிசாலை கால்களும் குறுகியும் பலவகை நிறங் வில் பஞ்சவர்ணக்கோழி ஒன்று கொண்டு கொண்டும் இருப்பவை. இவ்வினச் சேவ வரப்பட்ட தென்பர் ' இவர்கள் பெட் லுக்குக் கொண்டைசிவப்பு அலகு உறுதி. டைக்கோழிகளை முட்டைமீதிருக்க விடா இவ்வகையில் (6) அங்குல உயாமுதல் மலே முட்டைக்கு யந்திரமூலமாக உஷ் (3) அடிகள் உயர்ந்த வகையுமுண்டு, ணம் உண்டாக்கிக் குஞ்சுபொரிக்கச் செய் தங்கக் கோழி, இது சீனதேசத்தது. கின்றனர். இவ் வழக்கத்தை ஈஜிப்ட் இது, புறா அளவுள்ளது, இதன் கொண் 'தேசத்தவர் முதலில் கண்டு பிடித்தனர். டை மஞ்சள், கழுத்து மஞ்சள் கலந்த காட்டுக்கோழி, இது காட்டில் வசிக் செம்மை, இதன் கழுத்தின் பக்கம் வரி கும் அழகானகோழி. இது நாட்டுக்கோழி
கோவேங்கைப் பெருங்கதவன 528 கோழிசள இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூககூம் வரியான கருங்கோடுகளுண்டு . இதன் பாடலொன்றும் குறுந்தொகையிலொன் இறக்கைகள் செந்நிறம் . வால் மூன்று றும் புறத்தில் பதினைந்துமாகப் பதி வகை நிறங்கள் கொண்டவை . னேழுபாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . மயிற்கோழி இது பர்மா முதலிய நாடு கோவேங்கைப் பெருங்கதவன் - இவர் களிலிருக்கிறது இது மயில்போ லழகு கடைச்சங்க காலத்தவர் . கோவென்று டைய தா யிருக்கிறது . இது கோழிபோ கூறப்படு தலால் அரசரும் இவர் வேங் ன்ற வுருவமும் மயில்போன்ற வாலும் கைப்பூ கதத்துடன் கல்லிற்றாக் குதலைப் உடையது . இதன் இறக்கைகள் பசுமை பாடினதால் கோவேங்கைப் பெருங்கத ' யும் நீலமும் கலந்தவை இதில் மற் வன் எனப்பட்டனர்போலும் குறு - கூச . ' செருவகை ஆர்கஸிகோழி இது கருமை கோவேறு கழதை - 1 . இது உயரத்திலும் சலந்த செந்நிறம் . வேறொருவகை நீளத்திலும் குதிரைபோலவும் உருவத் லூபோபர்கோழி இதற்குத் தலையும் தில் கழுதைபோலவுமுள்ள சாகபக்ஷணி முதுகும் மஞ்சள் கழுத்தும் வயிறும் நீலம் இதற்குக் காதுகள் மிகநீண்டிருக்கும் பல இறக்கையும் வாலும் இருண்ட செந்நிறம் . விதமான நிறமுடையது குதிரையைப் இதன் இறகுகள் வெண்மைக் கோடுகளை போல் ஒற்றைக் குளம்புள்ளது . ஆகாரம் ' யும் கரியபுள்ளிகளையும் பெற்றவை . இது புல்கோதுமை கடலை முதலிய . குதிரை வருஷத்தில் 140 முட்டைகளிடுகின்றன . யைப்போல் முன்பற்களால் கடித்துத்தின் ஐரோப்பாவிலுள்ள கோழிகள் வருஷத் னும் அசைபோடாது . மாட்டுச் சுவபாவ தில் 160 முட்டைகளம் அமெரிக்கா முள்ளது . பெரிய பாரங்களைச் சுமக்கவும் தேசத்து நல்ல கோழிகள் வருஷத்தில் இழுக்கவும் வல்லது . இது இந்தியா முத ' 200 300 வரையில் முட்டைகளிடுகின் லிய பல இடங்களில் உண்டு றன என்பர் . பெட்டைக்கோழி தன் ' 2 . ஒரு பிராமணன் இதன் குட்டியை முட்டைகளின் மீது அவயங்காத்துக் குஞ்சு யடிக்கக் குட்டி தாயிடங்கூறத்தாய் கிடக் களைப் பருந்து முதலிய கொடிய பறவை கிறான் புலையன் பிராமணனானால் தெரியும் கள் கவர்ந்து செல்லாமல் சிறயில் வைத் என இதைப் பிராணிகளின் பாஷையறி துக் காக்கும் . சேவல் விடியற்காலையில் ந்த அந்தவேதியன் கேட்டுக் கழுதையை கூவிச் சூர்யோதயம் தெரிவிக்கும் சில நெருங்கிக் கேட்கக் கழுதை அது உன் கோழிகள் சாமந்தோறும் கூச்சலிடும் அத தாய்செய்த தீமையெனக் கூறக்கேட்டு னைச் சாமக்கோழி யென்பர் . இக்கோழி நான் பிராமணனாகிறேன் என்று அகோர யினத்தில் பலவகை அழகான கோழிக தவம் செய்து தேவதையானான் . ளுண்டு ஜபான் தேசத்திலுள்ள ஒரு கோவை - என்பது மணிச்சாம் அவை வசைக் கோழிக்குத் தோகை 15 அடிகள் மேகலை காஞ்சி கலாபம் பருமம் விரி நீளம் ; அமெரிக்காவனத்தில் சில நாட்க சிகை என ஐவகைப்படும் . மேகலை எண் ளுக்கு முன் நீலமுட்டையிடும் கோழி கோவையும் காஞ்சி எழுகோவையும் கலா கண்டு பிடிக்கப்பட்ட தாம் ; அதற்கு வால் பம் பதினாறு கோவையும் பருமம் பதி இல்லை ; அதற்குப்பதிலாக செவிகளுக்குப் னெட்டுக்கோவையும் விரிசிகை முப்பத் பக்கத்தில் சிறகடர்ந்த தசைப்படை ஒன் திரண்டு கோவையும் உடைய தாம் . றிருக்கிறதென்பர் . கோழிகளை அமெரிகா கோழிகள் - இவை பறவை இனத்தில் நாட்டார் அதிகமாகப் போஷித்து வளர்க் உடல்பருத்தும் தலைசிறுத்தும் கழுத்தும் கின் றனர் . அங்குள்ள கண்காட்சிசாலை கால்களும் குறுகியும் பலவகை நிறங் வில் பஞ்சவர்ணக்கோழி ஒன்று கொண்டு கொண்டும் இருப்பவை . இவ்வினச் சேவ வரப்பட்ட தென்பர் ' இவர்கள் பெட் லுக்குக் கொண்டைசிவப்பு அலகு உறுதி . டைக்கோழிகளை முட்டைமீதிருக்க விடா இவ்வகையில் ( 6 ) அங்குல உயாமுதல் மலே முட்டைக்கு யந்திரமூலமாக உஷ் ( 3 ) அடிகள் உயர்ந்த வகையுமுண்டு ணம் உண்டாக்கிக் குஞ்சுபொரிக்கச் செய் தங்கக் கோழி இது சீனதேசத்தது . கின்றனர் . இவ் வழக்கத்தை ஈஜிப்ட் இது புறா அளவுள்ளது இதன் கொண் ' தேசத்தவர் முதலில் கண்டு பிடித்தனர் . டை மஞ்சள் கழுத்து மஞ்சள் கலந்த காட்டுக்கோழி இது காட்டில் வசிக் செம்மை இதன் கழுத்தின் பக்கம் வரி கும் அழகானகோழி . இது நாட்டுக்கோழி