அபிதான சிந்தாமணி

சோவிலார் 527 கோவூர்கிழார் கோவிலார் - கோவில் வேலை செய்வோர் நம் இப்பசு தேவர் அவிசுமக்க அஞ்சிய இவர்கள் பள்ளிகள் கோவில்வேலை செய் அக்கினிக்கு இடந் தந்ததால் இதற்குப் வோர் இவர்கள் பூணூல் தரித்துத் தாங்கள் பெருமை வந்தது. தேவர்களும் இதனால் நியமித்த கோவிலில் தாங்களே அர்ச்சக எல்லாப்பொருள்களும் பவித்திரம் அடை ராக இருப்பவர். கோவில் அடியார். என யும் வரத்தையுந் தந்தனர். கபிலையைக் வும் கூறப்படுவர். பெண்கள் கோவில் காண்க, அம்மாமார் எனப்படுவர். 2. சிவலோகத்தின் ஒருபுறத்தில் இந்த கோவிஜய நிருபதுங்கவர்மன் - இவன் லோகம் இருக்கும். இதில் நந்தை, சுபத் காஞ்சிபுரமாண்ட பல்லவர்களில் ஒருவன் திரை, சுரபி, சுசீலை, சுமனை முதலிய பசுக் இவன் தன்குமாரியை ஆதித்த சோழன் 'கள் நந்திமாதேவரை மருவிச் சிவமூர்த்திக் மணந்தான். இவனுக்குப் பிறகு பல்லவ குப் பால், தயிர், நெய், கோமயம், கோச நாடு சோழர்க்குட்பட்டது. லம், கோரோசனை முதலிய ஆறு திவ்யப் கோவுலகம்-1. தேவாசுரர் கடல் கடைந்த பொருள்களை யு தவியிருக்கும் இவ்விடத் காலத்துத் திருப்பாற் கடற்கண் ஐந்து தில் இப்பசுக்களாதிகளைக் கண்ணன் மேய் பசுக்கள் பிறந்தன அவை நந்தை, பத் த்திருப்பர் என்பர். (சிவதர்மோத்ரம்). 'திரை, சுரபி, சுசீலை, சுயனை என்பன கோவூர் கிழார் - 1. இஃது ஊர்பற்றி வந்த வாம். இவை முறையே கபிலம், கிருஷ் பெயர். இவர் வேளாண்மரபினர். சோ ணம், வெண்மை, புகை, செம்மை நிற முன் நலங்கிள்ளியையும், குளமுற்றத்தித் முள்ளன. இவை சர்வ லோகங்களுக்கும், துஞ்சிய கிள்ளி வளவனையும்பாடி (புறம் உதவியானவை. தேவாபிஷேகத்தின் ந.க, கூ.2, கூ, சாக) அவர்களால் ஆதரிக் பொருட்டு ஆனவை. இவற்றில் கோம் கப்பட்டு வருகிறநாளில் நலங்கிள்ளி என் யம், கோரோசனம், கோமூத்திரம், பால், பான் ஆவூரை முற்றுகைசெய்ய அக்கா தயிர், வெண்ணெய் உண்டாம். இவை லத்து உள்ளே அடைந்திருந்த சோழன் ஆறும் பரிசுத்தமானவையும், சர்வாந்தி நெடுங்கிள்ளியை அதனைத் திறந்து போர் யையும் தரத்தக்கனவுமாம். இக்கோக்க செய்யவரும் வண்ண ம் பாடினர். புறம் ளும் யக்ஞங்களுக்குப் பயன்படத்தக்கவை ச ச. அந்நெடுங்கிள்ளி அதனைத்திறந்து களாம். இப்பசுக்களிடத்தில் தேவர்கள் நலங்கிள்ளிபால் விட்டுச்சென்று உறை வசிக்கின்றனர். இதன் கோமயத்தில் யூரையடைந்து அங்குவைகினன். அக்க சிவப்பிரியமா யிருக்கிற வில்லவிருக்ஷம் ரைக் கைப்பற்றிய நலவிகிள்ளி அதானத் உற்பத்தியாயிற்று. அதில் பர்மாசநியா திறந்து நலங்கில் பால் விட்டுச் சென்று கிய இலக்ஷ்மி வசிக்கிறாள். ஆகையால் உறையூரை முற்றுகைசெய்தான். (புறம் தேவர்கள் அனைவரும் கோவினிடம் சரு) அந்நாளில் நலங்கிள்ளியிடத்திருந்து வசிக்கின் றனர். இவற்றுள் வெண்ணிற உறையூரினுட்பு தந்த இளந்தத்தனை ஒற்று முடையவை பிராமணஜாதியாகவும், செந் வந்தானெனறு நெடுங்கிள்ளி கொல்லப் நிறம் உடையன க்ஷத்திரிய ஜாதியாகவும், புகுந்த பொழுது அவனைக் கொல்லாதபடி பொன்னிறமுடையவை வைசிய ஜாதி தடுத்துப்பாடி உய்யக்கொண்டார். (புறம் யாகவும், கருநிறமுள்ளவை சூத்திரஜாதி சஎ) பின்பு பகை முற்றாவண்ணம் முற்கூ யாகவும் எண்ணப்படும். இக்கோலோகம் றிய சோழரிருவரையும் சமாதானப்படுத்தி அண்டகோளத்துக்கு அருகில் இருக்கி போரைவிலக்கி நெடுங்கிள்ளியையும் பல றது. கோவைப் பூசித்தோரும் பூசிப்போ வாறு புகழ்ந்து பாடி அப்பால் கிள்ளிவள ரும், இவ்வுலகம் அடைவர். இவ்வுலகம் வன்பால் வந்தனர். அம்மன்னன் யாதோ கோடிசூரியப்பிரகாசம் உள்ள நாய் - சுத்த வொரு காரணத்தால் மலையமான் மக்களை வெண்மையுடையது. தேவயாகத்தில் யானையின் காலில் வைத்து இடரும்படி உயிர் நீங்கிய பசுக்களும் இவ்வகலம் கட்டளையிடக்கண்டு அவனைப்பாடி அம் அடையும். கபிலைப்பசு என்பது காதுங் மக்களை உய்வித்தார் புறம் சுக. முற்கூறிய கண்ணும் மடியும் மூக்கும் கறுப்பாய் அரசர்களைப் பாடிய பாடல்கள் மிக்க சுவை இருப்பது. இதைப் போற்றுவோரும் பயப்பன. இவர் நற்றிணையித்கூறிய உள் உயர்கதி அடைவர். இதன் பாலைச் சாப் ரூரை விய புடையது. இவர் குறிஞ்சித பிடாமல் தேவ தார்ப்பணஞ் செய்யவேண் சிணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார்.
சோவிலார் 527 கோவூர்கிழார் கோவிலார் - கோவில் வேலை செய்வோர் நம் இப்பசு தேவர் அவிசுமக்க அஞ்சிய இவர்கள் பள்ளிகள் கோவில்வேலை செய் அக்கினிக்கு இடந் தந்ததால் இதற்குப் வோர் இவர்கள் பூணூல் தரித்துத் தாங்கள் பெருமை வந்தது . தேவர்களும் இதனால் நியமித்த கோவிலில் தாங்களே அர்ச்சக எல்லாப்பொருள்களும் பவித்திரம் அடை ராக இருப்பவர் . கோவில் அடியார் . என யும் வரத்தையுந் தந்தனர் . கபிலையைக் வும் கூறப்படுவர் . பெண்கள் கோவில் காண்க அம்மாமார் எனப்படுவர் . 2 . சிவலோகத்தின் ஒருபுறத்தில் இந்த கோவிஜய நிருபதுங்கவர்மன் - இவன் லோகம் இருக்கும் . இதில் நந்தை சுபத் காஞ்சிபுரமாண்ட பல்லவர்களில் ஒருவன் திரை சுரபி சுசீலை சுமனை முதலிய பசுக் இவன் தன்குமாரியை ஆதித்த சோழன் ' கள் நந்திமாதேவரை மருவிச் சிவமூர்த்திக் மணந்தான் . இவனுக்குப் பிறகு பல்லவ குப் பால் தயிர் நெய் கோமயம் கோச நாடு சோழர்க்குட்பட்டது . லம் கோரோசனை முதலிய ஆறு திவ்யப் கோவுலகம் - 1 . தேவாசுரர் கடல் கடைந்த பொருள்களை யு தவியிருக்கும் இவ்விடத் காலத்துத் திருப்பாற் கடற்கண் ஐந்து தில் இப்பசுக்களாதிகளைக் கண்ணன் மேய் பசுக்கள் பிறந்தன அவை நந்தை பத் த்திருப்பர் என்பர் . ( சிவதர்மோத்ரம் ) . ' திரை சுரபி சுசீலை சுயனை என்பன கோவூர் கிழார் - 1 . இஃது ஊர்பற்றி வந்த வாம் . இவை முறையே கபிலம் கிருஷ் பெயர் . இவர் வேளாண்மரபினர் . சோ ணம் வெண்மை புகை செம்மை நிற முன் நலங்கிள்ளியையும் குளமுற்றத்தித் முள்ளன . இவை சர்வ லோகங்களுக்கும் துஞ்சிய கிள்ளி வளவனையும்பாடி ( புறம் உதவியானவை . தேவாபிஷேகத்தின் . கூ . 2 கூ சாக ) அவர்களால் ஆதரிக் பொருட்டு ஆனவை . இவற்றில் கோம் கப்பட்டு வருகிறநாளில் நலங்கிள்ளி என் யம் கோரோசனம் கோமூத்திரம் பால் பான் ஆவூரை முற்றுகைசெய்ய அக்கா தயிர் வெண்ணெய் உண்டாம் . இவை லத்து உள்ளே அடைந்திருந்த சோழன் ஆறும் பரிசுத்தமானவையும் சர்வாந்தி நெடுங்கிள்ளியை அதனைத் திறந்து போர் யையும் தரத்தக்கனவுமாம் . இக்கோக்க செய்யவரும் வண்ண ம் பாடினர் . புறம் ளும் யக்ஞங்களுக்குப் பயன்படத்தக்கவை . அந்நெடுங்கிள்ளி அதனைத்திறந்து களாம் . இப்பசுக்களிடத்தில் தேவர்கள் நலங்கிள்ளிபால் விட்டுச்சென்று உறை வசிக்கின்றனர் . இதன் கோமயத்தில் யூரையடைந்து அங்குவைகினன் . அக்க சிவப்பிரியமா யிருக்கிற வில்லவிருக்ஷம் ரைக் கைப்பற்றிய நலவிகிள்ளி அதானத் உற்பத்தியாயிற்று . அதில் பர்மாசநியா திறந்து நலங்கில் பால் விட்டுச் சென்று கிய இலக்ஷ்மி வசிக்கிறாள் . ஆகையால் உறையூரை முற்றுகைசெய்தான் . ( புறம் தேவர்கள் அனைவரும் கோவினிடம் சரு ) அந்நாளில் நலங்கிள்ளியிடத்திருந்து வசிக்கின் றனர் . இவற்றுள் வெண்ணிற உறையூரினுட்பு தந்த இளந்தத்தனை ஒற்று முடையவை பிராமணஜாதியாகவும் செந் வந்தானெனறு நெடுங்கிள்ளி கொல்லப் நிறம் உடையன க்ஷத்திரிய ஜாதியாகவும் புகுந்த பொழுது அவனைக் கொல்லாதபடி பொன்னிறமுடையவை வைசிய ஜாதி தடுத்துப்பாடி உய்யக்கொண்டார் . ( புறம் யாகவும் கருநிறமுள்ளவை சூத்திரஜாதி சஎ ) பின்பு பகை முற்றாவண்ணம் முற்கூ யாகவும் எண்ணப்படும் . இக்கோலோகம் றிய சோழரிருவரையும் சமாதானப்படுத்தி அண்டகோளத்துக்கு அருகில் இருக்கி போரைவிலக்கி நெடுங்கிள்ளியையும் பல றது . கோவைப் பூசித்தோரும் பூசிப்போ வாறு புகழ்ந்து பாடி அப்பால் கிள்ளிவள ரும் இவ்வுலகம் அடைவர் . இவ்வுலகம் வன்பால் வந்தனர் . அம்மன்னன் யாதோ கோடிசூரியப்பிரகாசம் உள்ள நாய் - சுத்த வொரு காரணத்தால் மலையமான் மக்களை வெண்மையுடையது . தேவயாகத்தில் யானையின் காலில் வைத்து இடரும்படி உயிர் நீங்கிய பசுக்களும் இவ்வகலம் கட்டளையிடக்கண்டு அவனைப்பாடி அம் அடையும் . கபிலைப்பசு என்பது காதுங் மக்களை உய்வித்தார் புறம் சுக . முற்கூறிய கண்ணும் மடியும் மூக்கும் கறுப்பாய் அரசர்களைப் பாடிய பாடல்கள் மிக்க சுவை இருப்பது . இதைப் போற்றுவோரும் பயப்பன . இவர் நற்றிணையித்கூறிய உள் உயர்கதி அடைவர் . இதன் பாலைச் சாப் ரூரை விய புடையது . இவர் குறிஞ்சித பிடாமல் தேவ தார்ப்பணஞ் செய்யவேண் சிணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் .