அபிதான சிந்தாமணி

மகாவதை 526 கோவியா தெரியவில்லை . குறு.1, 4 , கோவ நெடுஞ்சேரலாதனுக்கு நண்பன் : அவ் தத்தன் எனவுங் கூறப்பவர். வேந்தனுக்குச் சாரணர் கூறிய தருமன் கோவதை - இது நான்குவகை, சோரம், கேட்டுத் தான் தேடிய பொருள்களையும் பந்தனம், யோக்த்யம், பாதம். இவற்றுள் தன் முன்னோர் தேடிய பொருள்களையும் ரோதம் கொட்டகை, வீடு, துர்க்கம், மேடு எழுநாளில் தானஞ் செய்துவிட்டுத் தவ பள்ளமான இடம், சரி, கடல், குட்டை , ' மேற் கொண்டவன், வஞ்சி நகரத்தில் புத் முதலிய இடங்களில் சாதல், பந்தனம், தருக்குச் சயித்தியாலயங் கட்டுவித்தவன். கழுத்தின் கயிறு, தாம்பு, முதலிய பல (மணிமேகலை). கயிறுகளால் பந்திக்கப்பட்டிறத்தல், யோ கோவலூர் - இது அதியமான் நெடுயான் கத்ரம் வண்டியில் கட்டுதல், எரில் பட்டு அஞ்சியால் ஒருமாலத்து எறியப்பட்டது தல், பிணையிடுதல் முதலியவற்முல் மாண இதுபோவல் எனவும் வழங்கும். (புற நா.) முண்டாதல், பாதம் வேண்டுமென்றும், கோவன - கடைச்சங்கமருவிய புலவர். தெரியாமலும், எண்ணியும், எண்ணாமலும் (அகநானறு) கோபத்தினால் தடியாலடித்து இறவாதி கோவிந்தபட்டர்-1, கமலநயன பட்டருக்கு ரூக்கினும் பாதமாம். (பா-மி.) மழலை மங்கலத்தில் குரோதன தைமீன கோவர்த்தனம் - வடமதுரைக் கருகிலுள்ள சோமவார பௌர்ணமியில் பிறந்து பெரிய மலை. இந்திரன் கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் திருமலைநம்பியால் நாமகரணம் செய்யப் மாறுகொண்டு பசுக்களை வருத்த விடா பெற்று எம்பெருமானாருடன் வாசித்து மழை பெய்விக்கக் கண்ணன் இதனைத் யாதவப்பிரகாசருடன் கங்காயாத்திரை தூக்கிக் குடையாய்ப்பிடித்து அப்பசுக்க செய்கையில் யாதவப்பிரகாசர் எண்ணத் ளைக் காத்த மலை. தை இளையாழ்வாருக் கறிவித்து விலக்கித் கோவலன் - 1. மாசத்துவான் என்னும் தாம் கங்கை சென்று தீர்த்தமாடுகையில் வணிகன் குமரன். இவன் கண்ணகியை யாதவப்பாகாசர் செய்த மோகத்தால் மணந்து இல்லற நடத்திவருகையில் லிங்க தாரியாய் உள்ளங்கை கொணர்ந்த மாதவி என்னும் வேசி வசப்பட்டு நாள் நாயனார் எனப் பெயர்பெற்று மழலை மங் கழித்து அவள் பாடிய வரிப்பாட்டால் கல தில் சிவப்பிரதிட்டை செய்து இருக் மனம் வேறு பட்டுப் பொருளெலாங் கையில் திருக்காளத்தியி லுள்ளவர் வந்து தோற்று மீண்டு கண்ணகியுடன் கூடி கர்த் தயது ஊருக்கு அழைத்துப்போக அவ்வி தகத்தின் பொருட்டு மதுமையடைந்து டஞ் சென்றிருந்து பெரிய திருமலைநம்பி மனைவியின் காற்சிலம்பை விற்கத் தட் மளால் மீண்டும் ஸ்ரீவைணவரானவர். டான் ஒருவனிடம் காட்டினன். அத்தட் 2 மாகாளரைக் காண்க டான் அரசியின் பொற்சிலம்பை யிவன் கோவிந்தப் பெருமாள் - பெரிய திருமலை களவு செய்தனன் என்று நிந்தை கூறி அர நம்பிக்குக் குமார், பெரிய திருமலை நம்பி சனிடம் ஒப்புவிக்க அரசன் குற்றவா யால் உடையவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டு ளியோ அன்றோவென நிதானிக்காது உடையவரால் பெயர் எனத் திருநாமம் மரண தண்டனை விதித்தனன். இச்செய் பெற்ற திரிதண்டசங்கியாசி. தியை அறிந்த கண்ணகி, கோவலனிடம் கோவிந்தச்யர் -யாதவப் பிரகாசரைக் வந்து அவனுடலைத் தழுவி யுயிர்ப்பித்துச் காண்க. 'செய்தியறிந்து அரசசபை புகுந்து கோவ கோவிந்தன் --1, விசயைக்குச் சகோதரன். லன் தந்தது தன் காற்சிலம்பென்று அரச - 2. கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பெயர். னுக் கறிவித்தனள். அரசன் அஞ்சி இறக் கோவிந்தபாகவதபாதாயாரியா - இவர் சுக கக் கண்ணகி தனது கொங்கையைத் திருகி முனிவர் மாணாக்கராகிய கௌடபாதமந் மதுரைமீதெறிந்து எரித்து மலை மீதேறித் திரபட்டாரகர் மாணாக்கர். தன் கணவனை அடைந்தனள். இவன் கோவிந்தாசாரியர் - ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் முற்பிறப்பில் பரதனென்னும் வணின். பாதனைக் காண்க. (சிலப்பதிகாரம்.) | மாணாக்கர், கௌடபாதருக்கும் மாணாக்கர். 1 மணிமேகலையின் தந்கை (மணிமே கோவிந்தை - நந்தகோன் புதல்வி, பது 3. ஷ கோவலனுக்கு என்பது தலை ) முன் மனைவி. முறை முன்னோன், யய பாம்பன் பால்ய பாடல்களைக் காண்க,
மகாவதை 526 கோவியா தெரியவில்லை . குறு . 1 4 கோவ நெடுஞ்சேரலாதனுக்கு நண்பன் : அவ் தத்தன் எனவுங் கூறப்பவர் . வேந்தனுக்குச் சாரணர் கூறிய தருமன் கோவதை - இது நான்குவகை சோரம் கேட்டுத் தான் தேடிய பொருள்களையும் பந்தனம் யோக்த்யம் பாதம் . இவற்றுள் தன் முன்னோர் தேடிய பொருள்களையும் ரோதம் கொட்டகை வீடு துர்க்கம் மேடு எழுநாளில் தானஞ் செய்துவிட்டுத் தவ பள்ளமான இடம் சரி கடல் குட்டை ' மேற் கொண்டவன் வஞ்சி நகரத்தில் புத் முதலிய இடங்களில் சாதல் பந்தனம் தருக்குச் சயித்தியாலயங் கட்டுவித்தவன் . கழுத்தின் கயிறு தாம்பு முதலிய பல ( மணிமேகலை ) . கயிறுகளால் பந்திக்கப்பட்டிறத்தல் யோ கோவலூர் - இது அதியமான் நெடுயான் கத்ரம் வண்டியில் கட்டுதல் எரில் பட்டு அஞ்சியால் ஒருமாலத்து எறியப்பட்டது தல் பிணையிடுதல் முதலியவற்முல் மாண இதுபோவல் எனவும் வழங்கும் . ( புற நா . ) முண்டாதல் பாதம் வேண்டுமென்றும் கோவன - கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . தெரியாமலும் எண்ணியும் எண்ணாமலும் ( அகநானறு ) கோபத்தினால் தடியாலடித்து இறவாதி கோவிந்தபட்டர் - 1 கமலநயன பட்டருக்கு ரூக்கினும் பாதமாம் . ( பா - மி . ) மழலை மங்கலத்தில் குரோதன தைமீன கோவர்த்தனம் - வடமதுரைக் கருகிலுள்ள சோமவார பௌர்ணமியில் பிறந்து பெரிய மலை . இந்திரன் கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் திருமலைநம்பியால் நாமகரணம் செய்யப் மாறுகொண்டு பசுக்களை வருத்த விடா பெற்று எம்பெருமானாருடன் வாசித்து மழை பெய்விக்கக் கண்ணன் இதனைத் யாதவப்பிரகாசருடன் கங்காயாத்திரை தூக்கிக் குடையாய்ப்பிடித்து அப்பசுக்க செய்கையில் யாதவப்பிரகாசர் எண்ணத் ளைக் காத்த மலை . தை இளையாழ்வாருக் கறிவித்து விலக்கித் கோவலன் - 1 . மாசத்துவான் என்னும் தாம் கங்கை சென்று தீர்த்தமாடுகையில் வணிகன் குமரன் . இவன் கண்ணகியை யாதவப்பாகாசர் செய்த மோகத்தால் மணந்து இல்லற நடத்திவருகையில் லிங்க தாரியாய் உள்ளங்கை கொணர்ந்த மாதவி என்னும் வேசி வசப்பட்டு நாள் நாயனார் எனப் பெயர்பெற்று மழலை மங் கழித்து அவள் பாடிய வரிப்பாட்டால் கல தில் சிவப்பிரதிட்டை செய்து இருக் மனம் வேறு பட்டுப் பொருளெலாங் கையில் திருக்காளத்தியி லுள்ளவர் வந்து தோற்று மீண்டு கண்ணகியுடன் கூடி கர்த் தயது ஊருக்கு அழைத்துப்போக அவ்வி தகத்தின் பொருட்டு மதுமையடைந்து டஞ் சென்றிருந்து பெரிய திருமலைநம்பி மனைவியின் காற்சிலம்பை விற்கத் தட் மளால் மீண்டும் ஸ்ரீவைணவரானவர் . டான் ஒருவனிடம் காட்டினன் . அத்தட் 2 மாகாளரைக் காண்க டான் அரசியின் பொற்சிலம்பை யிவன் கோவிந்தப் பெருமாள் - பெரிய திருமலை களவு செய்தனன் என்று நிந்தை கூறி அர நம்பிக்குக் குமார் பெரிய திருமலை நம்பி சனிடம் ஒப்புவிக்க அரசன் குற்றவா யால் உடையவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டு ளியோ அன்றோவென நிதானிக்காது உடையவரால் பெயர் எனத் திருநாமம் மரண தண்டனை விதித்தனன் . இச்செய் பெற்ற திரிதண்டசங்கியாசி . தியை அறிந்த கண்ணகி கோவலனிடம் கோவிந்தச்யர் - யாதவப் பிரகாசரைக் வந்து அவனுடலைத் தழுவி யுயிர்ப்பித்துச் காண்க . ' செய்தியறிந்து அரசசபை புகுந்து கோவ கோவிந்தன் - - 1 விசயைக்குச் சகோதரன் . லன் தந்தது தன் காற்சிலம்பென்று அரச - 2 . கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பெயர் . னுக் கறிவித்தனள் . அரசன் அஞ்சி இறக் கோவிந்தபாகவதபாதாயாரியா - இவர் சுக கக் கண்ணகி தனது கொங்கையைத் திருகி முனிவர் மாணாக்கராகிய கௌடபாதமந் மதுரைமீதெறிந்து எரித்து மலை மீதேறித் திரபட்டாரகர் மாணாக்கர் . தன் கணவனை அடைந்தனள் . இவன் கோவிந்தாசாரியர் - ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் முற்பிறப்பில் பரதனென்னும் வணின் . பாதனைக் காண்க . ( சிலப்பதிகாரம் . ) | மாணாக்கர் கௌடபாதருக்கும் மாணாக்கர் . 1 மணிமேகலையின் தந்கை ( மணிமே கோவிந்தை - நந்தகோன் புதல்வி பது 3 . கோவலனுக்கு என்பது தலை ) முன் மனைவி . முறை முன்னோன் யய பாம்பன் பால்ய பாடல்களைக் காண்க