அபிதான சிந்தாமணி

கோராசுரன் 525) கோவந்தன வைக்க அவ்விடத்திலும் சிவலிங்கமிருக் கோலம் - இது தேவபிதுர்க்கள் விஷய கக் கண்டார். இன்னும் பலமுறை அவ் மாய் நாடோறும் அரிசிமாவால் வீட்டின் வாறு செய்ய அவ்விடங்களிலும் சிவலிங்க முற்றத்தில் பலவகை யந்திரவுருக்களால் மிருக்கக்கண்டு அந்தப் பாதத்தைத் தன்னு போடப்படுவதாம். இது யந்திர வடி டைய தேகத்தில் வைத்துக்கொள்ள அதுவு வாய்ப் பல தேவமந்திர எழுத்துக்கள் மிலிங்கமாக விளங்கியது. பின் விசோ அடைக்க இடமுள்ள தாயும் எண்கோணம், பா நெடுநேரம் என் பதத்தைத் தாங்கி அறுகோணம், முக்கோண வடிவங்களாக னாய் எனக்குத் துன்பமா யிருக்கின்றது. வும் இடப்படுவது. இவ் யந்திர வுருவத் என்காலை வெற்றிடத்தில் விடுகவென்ன தால் கிருகத்தில் வரக்கூடாத தீய தேவ நாமதேவரும் எங்கும் சிவமயமாகத் தோ தைகள் வராவாம். இவ் யந்திர வரு ன்றுகின் றதால் எவ்விடம் வைப்பேனென வமைந்த கோலங்களைப் பிதுர்க்கள் கண்டு விசோபா எழுந்து தம்கரத்தை நாமதேவர் அஞ்சி வீட்டுள் புகார். ஆதலால் அமா சிரத்தில்வைத்துக் காதில் ஞானோபதே வாஸ்யை, பிதுர் மாதுர்க்களுடைய சிரார் சஞ் செய்தனர். பின் நாமதேவர் மனதில் த்ததினங்களில் கிருகஸ்தர் இடார். மற்ற அரவணைச் செல்வனைக் கண்டு களிப்ப சுபதினங்களில் தீய தேவதைகளினின்று டைந்து ஓர்நாள் பாகவ தருக்கு நடுவிலி காத்துக்கொள்ளும் வகை வீட்டினுள்ளும் ருக்கையில் ஞானதேவர் இந்த நாமதேவ புறம்பும் இடுவர். வரைச் சுடா தபாண்டம் என்று சொல்வீர் கோலா - இது, ஆஸ்திரியா நாட்டிலுள்ள களோவென்ன இனி யடாது என்று அவர் ஒருவகை சிறு மிருகம். இது, உருவத்தில் திருவடியில் வீழ்ந்து பணிந்தனர். குச்சுநாயைப் போன்றும், கரடியைப் கோராசுரன் - 1. கொக்குருக் கொண்டு போல் மயிரடர்ந்தும் காதுகள் வளைந்தும் கணேசரை விழுங்கவந்து அவராலி றந்த உள்ளது. பற்களில்லை, தளிர்களைத்தின்று அசுரன். மரங்களிலேயே வசிப்பது. இதற்கு வயிற் 2. ஒரு அசுரன் தேவரை யிடுக்கண்படுத் றில் பையுண்டு, அப்பையில் குட்டிகளை திச் சிவமூர்த்தியால் கொல்லப்பட்டவன். வைத்து வளர்க்கிறது. மாமேற அறியாத சோயாள் - ஒருவகைத் தேவசாதியார். பெரிய குட்டிகளை முதுகிற்தாங்கி மாத் (காரை - இது நீர்ப்பூண்டு வகைகளில் தில் தாவும். தாய் குட்டிகளைத் தரையில் சேர்ந்தபுல்லினம். இது, ஆட்டாங்கோரை, விட்டு அவை விளையாடக்கண்டு களிக்கும், ஈருள்ளிக்கோரை, ஓமற்கோரை, நச்சற் இது, தன் குட்டிகளுக்குத் தீங்கு நேரும் கோரை, கஞ்சாங்கோரை, கல்லங்கோரை, போது தன்னுயிரையும் விடும். களாப்பூக்கோரை, கன்னிக்கோரை, சிற் கோலாகலம்-1. வசவினால் தள்ளப்பட்ட முட்டாங்கோரை, கிளைக்கோரை, குத்துக சேதிநாட்டு மலை. கோரை, குளம்படிக்கோரை, கொட்டிக் 2. மத்திய இந்தியாவில் பண்டில் கண்டி கோரை, சம்பங்கோரை, சம்புக்கோரை, லிருந்து மால்வாவைப் பிரிக்கும் ஒரு மலை, சீப்பங்கோரை, சீரகக்கோரை, ஈருள்ளிக் கோலாகலன்-1 இமவந்தன் புத்ரன், மை கோரை, சுனைக்கோரை, தண்டாமரைக் நாகன் தம்பி. 1 கோரை, தந்தக்கோரை, தாட்கோரை, 2 இவன் தாயைப் புணர்ந்த மகாபாவி, திரட்கோரை, நெட்டிக்கோரை, நெறிக் இவன் நோயால் வருந்தி அபுத்தி பூர்வக கோரை, பசுக்கோரை, பனைக்கோரை, மாய் வேதாரண்யஞ் சென்று முத்திய பாய்க்கோரை, பிரப்பங்கோரை, புற்கோ டைந்தவன். இவன் பிறப்பால் சூத்திரன். ரை, பூங்கோரை, பெட்டிக்கோரை, மட் (வேதாரண்ய - புராணம்). டைக்கோரை, மயிற்கோரை, முடிக்கோ கோலாசுரன் - ஒரு அசுரன் பராசத்தியா ரை, முதலைக்கோரை, மூக்கொற்றிக்கோ ராற் கொல்லப்பட்டவன், (சிவரகசியம்). ரை, வரிக்கோரை, வரட்கோரை யெனப் பல. கோலியர் - தஞ்சாவூர், மதுரை முதலிய சோபோசனம் - 1. இது, பசுவின் வயிற்றி இடங்களிலுள்ள நெய்வோர். இவர்கள் லுண்டாம் பொருள். இதனைச் சீதளாதி | தாழ்ந்த சாதியர். சோகங்களுக்கும் மற்று முள்ள சோகங்களு கோவத்தன்- இவர் கடைச்சங்க மருவிய புல க்கும் உபயோகிக்கின் றனர். வர்களிலொருவர். இவர் ஊர்பெயர்
கோராசுரன் 525 ) கோவந்தன வைக்க அவ்விடத்திலும் சிவலிங்கமிருக் கோலம் - இது தேவபிதுர்க்கள் விஷய கக் கண்டார் . இன்னும் பலமுறை அவ் மாய் நாடோறும் அரிசிமாவால் வீட்டின் வாறு செய்ய அவ்விடங்களிலும் சிவலிங்க முற்றத்தில் பலவகை யந்திரவுருக்களால் மிருக்கக்கண்டு அந்தப் பாதத்தைத் தன்னு போடப்படுவதாம் . இது யந்திர வடி டைய தேகத்தில் வைத்துக்கொள்ள அதுவு வாய்ப் பல தேவமந்திர எழுத்துக்கள் மிலிங்கமாக விளங்கியது . பின் விசோ அடைக்க இடமுள்ள தாயும் எண்கோணம் பா நெடுநேரம் என் பதத்தைத் தாங்கி அறுகோணம் முக்கோண வடிவங்களாக னாய் எனக்குத் துன்பமா யிருக்கின்றது . வும் இடப்படுவது . இவ் யந்திர வுருவத் என்காலை வெற்றிடத்தில் விடுகவென்ன தால் கிருகத்தில் வரக்கூடாத தீய தேவ நாமதேவரும் எங்கும் சிவமயமாகத் தோ தைகள் வராவாம் . இவ் யந்திர வரு ன்றுகின் றதால் எவ்விடம் வைப்பேனென வமைந்த கோலங்களைப் பிதுர்க்கள் கண்டு விசோபா எழுந்து தம்கரத்தை நாமதேவர் அஞ்சி வீட்டுள் புகார் . ஆதலால் அமா சிரத்தில்வைத்துக் காதில் ஞானோபதே வாஸ்யை பிதுர் மாதுர்க்களுடைய சிரார் சஞ் செய்தனர் . பின் நாமதேவர் மனதில் த்ததினங்களில் கிருகஸ்தர் இடார் . மற்ற அரவணைச் செல்வனைக் கண்டு களிப்ப சுபதினங்களில் தீய தேவதைகளினின்று டைந்து ஓர்நாள் பாகவ தருக்கு நடுவிலி காத்துக்கொள்ளும் வகை வீட்டினுள்ளும் ருக்கையில் ஞானதேவர் இந்த நாமதேவ புறம்பும் இடுவர் . வரைச் சுடா தபாண்டம் என்று சொல்வீர் கோலா - இது ஆஸ்திரியா நாட்டிலுள்ள களோவென்ன இனி யடாது என்று அவர் ஒருவகை சிறு மிருகம் . இது உருவத்தில் திருவடியில் வீழ்ந்து பணிந்தனர் . குச்சுநாயைப் போன்றும் கரடியைப் கோராசுரன் - 1 . கொக்குருக் கொண்டு போல் மயிரடர்ந்தும் காதுகள் வளைந்தும் கணேசரை விழுங்கவந்து அவராலி றந்த உள்ளது . பற்களில்லை தளிர்களைத்தின்று அசுரன் . மரங்களிலேயே வசிப்பது . இதற்கு வயிற் 2 . ஒரு அசுரன் தேவரை யிடுக்கண்படுத் றில் பையுண்டு அப்பையில் குட்டிகளை திச் சிவமூர்த்தியால் கொல்லப்பட்டவன் . வைத்து வளர்க்கிறது . மாமேற அறியாத சோயாள் - ஒருவகைத் தேவசாதியார் . பெரிய குட்டிகளை முதுகிற்தாங்கி மாத் ( காரை - இது நீர்ப்பூண்டு வகைகளில் தில் தாவும் . தாய் குட்டிகளைத் தரையில் சேர்ந்தபுல்லினம் . இது ஆட்டாங்கோரை விட்டு அவை விளையாடக்கண்டு களிக்கும் ஈருள்ளிக்கோரை ஓமற்கோரை நச்சற் இது தன் குட்டிகளுக்குத் தீங்கு நேரும் கோரை கஞ்சாங்கோரை கல்லங்கோரை போது தன்னுயிரையும் விடும் . களாப்பூக்கோரை கன்னிக்கோரை சிற் கோலாகலம் - 1 . வசவினால் தள்ளப்பட்ட முட்டாங்கோரை கிளைக்கோரை குத்துக சேதிநாட்டு மலை . கோரை குளம்படிக்கோரை கொட்டிக் 2 . மத்திய இந்தியாவில் பண்டில் கண்டி கோரை சம்பங்கோரை சம்புக்கோரை லிருந்து மால்வாவைப் பிரிக்கும் ஒரு மலை சீப்பங்கோரை சீரகக்கோரை ஈருள்ளிக் கோலாகலன் - 1 இமவந்தன் புத்ரன் மை கோரை சுனைக்கோரை தண்டாமரைக் நாகன் தம்பி . 1 கோரை தந்தக்கோரை தாட்கோரை 2 இவன் தாயைப் புணர்ந்த மகாபாவி திரட்கோரை நெட்டிக்கோரை நெறிக் இவன் நோயால் வருந்தி அபுத்தி பூர்வக கோரை பசுக்கோரை பனைக்கோரை மாய் வேதாரண்யஞ் சென்று முத்திய பாய்க்கோரை பிரப்பங்கோரை புற்கோ டைந்தவன் . இவன் பிறப்பால் சூத்திரன் . ரை பூங்கோரை பெட்டிக்கோரை மட் ( வேதாரண்ய - புராணம் ) . டைக்கோரை மயிற்கோரை முடிக்கோ கோலாசுரன் - ஒரு அசுரன் பராசத்தியா ரை முதலைக்கோரை மூக்கொற்றிக்கோ ராற் கொல்லப்பட்டவன் ( சிவரகசியம் ) . ரை வரிக்கோரை வரட்கோரை யெனப் பல . கோலியர் - தஞ்சாவூர் மதுரை முதலிய சோபோசனம் - 1 . இது பசுவின் வயிற்றி இடங்களிலுள்ள நெய்வோர் . இவர்கள் லுண்டாம் பொருள் . இதனைச் சீதளாதி | தாழ்ந்த சாதியர் . சோகங்களுக்கும் மற்று முள்ள சோகங்களு கோவத்தன் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய புல க்கும் உபயோகிக்கின் றனர் . வர்களிலொருவர் . இவர் ஊர்பெயர்