அபிதான சிந்தாமணி

கோமதி 523 கோரக்கா அப் பட்டணங்களுக்கு முதன்மையானது | அவற்றை அடையாக்கித் தருகவெனக் கோதாவரி ஜில்லாவிலுள்ள பெனுகொண் கேட்டுண்டு களித்து மறைந்தனர். டா, இதில் நாகரீசுவார் எனும் சிவாலய கோயான் - சித்தூரையாண்ட சூரியவம் மும், ஜநார்த்தன சுவாமியெனும் விஷ்ணு சத்து ராஜபுத்ர அரசன். மீவார்தேசத்து வாலயமும் இருக்கிறது. புராதன காவியமாகிய கோமான்ஸா கோமதி - 1. இமயத்திற் பிறந்து கங்கை என்னும் காவியத்தால் புகழப்பட்டவன். யிற் கலக்கும் நதி. சித்தூர் இரண்டாமுறை ஹாரூன் ஆல்ர 2. சிவசுவாமியின் குமரன், இவன் கும ஸ்ரீத்தின் குமாரனான மாமூன் என்பவ ரன் புரிமான். | னின் சேனைகளால் தாக்கப்பட்டபொழுது சோமளை - குலோத்துங்கனைக் காண்க. அவர்களைப் பின்னிடையச்செய்து சேனாதி கோமந்தபருவதம் - துவாரகைக்கு அருகி பதிகளைச் சிறையிட்டவன். இவனுக்குப் லுள்ள ஒரு மலை. கிருஷ்ண பலராம பின் பதினாறாவது சந்ததியில் அரசாண்ட 'ரி தன்மீதிருக்கையில் சராசந்த னிதனுள் சமாசிங்கு என்பவன் ஆட்சியில் சித்தூர் அவ்விருவரும் இருக்கின்றாரென்றெண் சீர்குலைந்து மகம்மதியருக் குட்பட்டது. ணித் தீயிடப்பட்டது. கோழகன் - 1. கற்கனிகை கணவன், கும An Isolated mountain on the nor பர்ரிது தாமன், சயன். thernside of the westernghats. 2. ஒரு தமிழ்க்க வி. கோமணாண்டி - ஆண்டி வேடம் பூண்டு கோ 3. இவன் இடவகனுடைய மகன். மணத்துடன் திரிவோன். கோமுகி - மணிப்பல்லவத்துள்ள பொய் கோமலுழான் மகருஷிகோதான் - வணிக | கை, (மணிமேகலை.) கோத்திர முதல்வன், குதிரை வியாபாரஞ் கோழன - விஷ்ணுவி னவதாரமாய் மேலைச் செய்பவன். குதிரைக்காகக் சன்னபுரம் சிதம்பரத்தில் சிவநடனந் தரிசித்தவர். பன்னிரண்டு வருஷத்திற்குமுன் பணங் கோழந்திரி - இது சித்திரக்கவியிலொன்று. கொடுத்துக் குத்தகை வாங்கிப் புல் பயி - இது இரண்டுவரியாக வெழுதி மேலும் ரிட்டவன். 'கீழும் ஒன்று இடையிட்டு வாசிக்கினும் கோமாயி - இவள் விருத்த வேதியமாது, அதுவேயாவது. (யாப்பு-வி.) இவள் பண்டரிபுரத்துப் பெருமாளைத் தரி கோயிலண்ணர் - பிள்ளை லோகாசாரியர் சிக்க எண்ணிச் செல்லுகையில் வழியில் திருவடி சம்பந்தி. நதியினைக் கடக்கமாட்டாது கையில் காசு கோயிலாழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிம்மா முதலிய இலாமையால் கவன்று இருக் சனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபரம்பரை.) கையில் பெருமாள் படவுவோட்டுபவனைப் கோயிற்புராணம் - சிதம்பரமான்மியம் கூ போல் முன்னின்று நான் கூலியிலாது |றும் நூல். கொற்றவன்குடி உமாபதிசிவா அக்கரை சேர்ப்பிக்கிறேனென்று இந்த சாரியரா லருளிச் செய்யப்பட்டது. அம்மையாரைத் தோளிலேற்றிக்கொண்டு கோரக்கர் - 1. இவர் ஒரு சித்தர், மச்சேந் அக்கரை சேர்த்தனர். தோள் விட்டிறங்கிய திரா மாணாக்கர், காயகற்பஞ் செய்துகொ கோமாயி படகாளுக்குக் காலில் நீர்படா ண்டு அல்லமதேவர்முன் தமது வல்லமை மைகண்டு கேட்க நாம் இங்குத் தோணி யைக் காட்ட அல்லமர் அவர் காத்து யோட்டுபவன் அல்லன், பிறப்பெனும் வாளொன்று கொடுத்துத் தமது தேகத்தை கடல்கடத்தும் தோணியோட்டுபவன் என் வெட்டும்படி கூறினர். தேவர் வெட்டிய றனர். பின் அம்மை தம்மிடமிருந்த போது தேகம் ஊறு படாது வாள் மழுங்கி மாவைத்தர நாம் எவரிடத்தும் வாங்குதல் யது. பின் அல்லமர் அந்த வாளை கோரக்க இல்லை. இதனைத் துவாதசியில் வேதி ரிடம் கொடுத்துத் தம்மை வெட்டக் கூறி யர்க்குத் தானஞ்செய்க என்று மறைந்த னர். அவ்வாறு சித்தர் செய்ய வாள் தேகத் னர். அம்மை அவ்வாறே பண்டரிபுரஞ் திற்குள் புகுந்து வெளிப்படவும் தேகஞ் சென்று துவாதசியில் வேதியரை நோக்கி சலனமில்லாமல் இருந்தது. இதனைக் மாவைப் பெறும் வகைகூற எவரும் ஏற்கா கண்டு சித்தர் தேவருக்கு அடிமைப்பட தது கண்டு வருந்துகையில் பெருமாள் மலர் உனர். மகளுடன் விருத்தராய் வந்தனர். இவர் 2. இவர் கஞ்சாவை முதல் சரக்காகக் களைக் கண்டு களித்த அம்மை மாவைத்தர கொண்டமையின் அதற்குக் கோரக்கர்
கோமதி 523 கோரக்கா அப் பட்டணங்களுக்கு முதன்மையானது | அவற்றை அடையாக்கித் தருகவெனக் கோதாவரி ஜில்லாவிலுள்ள பெனுகொண் கேட்டுண்டு களித்து மறைந்தனர் . டா இதில் நாகரீசுவார் எனும் சிவாலய கோயான் - சித்தூரையாண்ட சூரியவம் மும் ஜநார்த்தன சுவாமியெனும் விஷ்ணு சத்து ராஜபுத்ர அரசன் . மீவார்தேசத்து வாலயமும் இருக்கிறது . புராதன காவியமாகிய கோமான்ஸா கோமதி - 1 . இமயத்திற் பிறந்து கங்கை என்னும் காவியத்தால் புகழப்பட்டவன் . யிற் கலக்கும் நதி . சித்தூர் இரண்டாமுறை ஹாரூன் ஆல்ர 2 . சிவசுவாமியின் குமரன் இவன் கும ஸ்ரீத்தின் குமாரனான மாமூன் என்பவ ரன் புரிமான் . | னின் சேனைகளால் தாக்கப்பட்டபொழுது சோமளை - குலோத்துங்கனைக் காண்க . அவர்களைப் பின்னிடையச்செய்து சேனாதி கோமந்தபருவதம் - துவாரகைக்கு அருகி பதிகளைச் சிறையிட்டவன் . இவனுக்குப் லுள்ள ஒரு மலை . கிருஷ்ண பலராம பின் பதினாறாவது சந்ததியில் அரசாண்ட ' ரி தன்மீதிருக்கையில் சராசந்த னிதனுள் சமாசிங்கு என்பவன் ஆட்சியில் சித்தூர் அவ்விருவரும் இருக்கின்றாரென்றெண் சீர்குலைந்து மகம்மதியருக் குட்பட்டது . ணித் தீயிடப்பட்டது . கோழகன் - 1 . கற்கனிகை கணவன் கும An Isolated mountain on the nor பர்ரிது தாமன் சயன் . thernside of the westernghats . 2 . ஒரு தமிழ்க்க வி . கோமணாண்டி - ஆண்டி வேடம் பூண்டு கோ 3 . இவன் இடவகனுடைய மகன் . மணத்துடன் திரிவோன் . கோமுகி - மணிப்பல்லவத்துள்ள பொய் கோமலுழான் மகருஷிகோதான் - வணிக | கை ( மணிமேகலை . ) கோத்திர முதல்வன் குதிரை வியாபாரஞ் கோழன - விஷ்ணுவி னவதாரமாய் மேலைச் செய்பவன் . குதிரைக்காகக் சன்னபுரம் சிதம்பரத்தில் சிவநடனந் தரிசித்தவர் . பன்னிரண்டு வருஷத்திற்குமுன் பணங் கோழந்திரி - இது சித்திரக்கவியிலொன்று . கொடுத்துக் குத்தகை வாங்கிப் புல் பயி - இது இரண்டுவரியாக வெழுதி மேலும் ரிட்டவன் . ' கீழும் ஒன்று இடையிட்டு வாசிக்கினும் கோமாயி - இவள் விருத்த வேதியமாது அதுவேயாவது . ( யாப்பு - வி . ) இவள் பண்டரிபுரத்துப் பெருமாளைத் தரி கோயிலண்ணர் - பிள்ளை லோகாசாரியர் சிக்க எண்ணிச் செல்லுகையில் வழியில் திருவடி சம்பந்தி . நதியினைக் கடக்கமாட்டாது கையில் காசு கோயிலாழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிம்மா முதலிய இலாமையால் கவன்று இருக் சனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை . ) கையில் பெருமாள் படவுவோட்டுபவனைப் கோயிற்புராணம் - சிதம்பரமான்மியம் கூ போல் முன்னின்று நான் கூலியிலாது | றும் நூல் . கொற்றவன்குடி உமாபதிசிவா அக்கரை சேர்ப்பிக்கிறேனென்று இந்த சாரியரா லருளிச் செய்யப்பட்டது . அம்மையாரைத் தோளிலேற்றிக்கொண்டு கோரக்கர் - 1 . இவர் ஒரு சித்தர் மச்சேந் அக்கரை சேர்த்தனர் . தோள் விட்டிறங்கிய திரா மாணாக்கர் காயகற்பஞ் செய்துகொ கோமாயி படகாளுக்குக் காலில் நீர்படா ண்டு அல்லமதேவர்முன் தமது வல்லமை மைகண்டு கேட்க நாம் இங்குத் தோணி யைக் காட்ட அல்லமர் அவர் காத்து யோட்டுபவன் அல்லன் பிறப்பெனும் வாளொன்று கொடுத்துத் தமது தேகத்தை கடல்கடத்தும் தோணியோட்டுபவன் என் வெட்டும்படி கூறினர் . தேவர் வெட்டிய றனர் . பின் அம்மை தம்மிடமிருந்த போது தேகம் ஊறு படாது வாள் மழுங்கி மாவைத்தர நாம் எவரிடத்தும் வாங்குதல் யது . பின் அல்லமர் அந்த வாளை கோரக்க இல்லை . இதனைத் துவாதசியில் வேதி ரிடம் கொடுத்துத் தம்மை வெட்டக் கூறி யர்க்குத் தானஞ்செய்க என்று மறைந்த னர் . அவ்வாறு சித்தர் செய்ய வாள் தேகத் னர் . அம்மை அவ்வாறே பண்டரிபுரஞ் திற்குள் புகுந்து வெளிப்படவும் தேகஞ் சென்று துவாதசியில் வேதியரை நோக்கி சலனமில்லாமல் இருந்தது . இதனைக் மாவைப் பெறும் வகைகூற எவரும் ஏற்கா கண்டு சித்தர் தேவருக்கு அடிமைப்பட தது கண்டு வருந்துகையில் பெருமாள் மலர் உனர் . மகளுடன் விருத்தராய் வந்தனர் . இவர் 2 . இவர் கஞ்சாவை முதல் சரக்காகக் களைக் கண்டு களித்த அம்மை மாவைத்தர கொண்டமையின் அதற்குக் கோரக்கர்