அபிதான சிந்தாமணி

கோபாலன் 519 கோபிகைகள் கோபாலன் - ஒரு பாரதவீரன். ஆதலால் இது உங்களுக்கு நீங்க அனந்த கோபாலகன்-இவன் பிரச்சோதனன் பட் சயனவிரதம் நோற்க எனக்கூறிச் சென் டத்துத் தேவிமாருள் ஒருத்தியின் புதல் றனர். கோபிகைகள் அவ்வாறு நோற்று வன். வாசவதத்தையினுடைய சகோதா வீடுபெற்றனர் னல்லன் உதயணனுடைய விரோதிகளா 2. இவர்கள் சுருதி கோபிகைகள் கிய இருபதின்மரை இவன் வென்றவன், எனவும், ருஷி கோபிகைகள் எனவும், (பெ-கதை.) மைதில சோபிகைகள் எனவும், கௌசல கோபிகைகள் எனவும், அயோத்யா கோபாலகிருஷ்ணதாசன் - எம்பிரான் சத கோபிகைகள் எனவும் பலவகையராவர். கம்பாடிய புலவன், இடையன். இவர்களுள் சுருதி கோபிகைகள் பாத்ம கோபா நன் - துர்வசு போன். கற்பத்தில் வேத இருக்குக்கள் பாற்கட கோபிகைகள்-1. இவர்கள் திருமாலை மண லடைந்து விஷ்ணுவைத் துதிக்க அவர் க்க எண்ணிய இயக்கியர் பதினாறாயிரத் பிரத்தியக்ஷமாய் என்ன வேண்டுமென்ன தொருநூற்றுவர். தாருகவனத்து ருஷி உமது உண்மை உருவைத் தரிசிக்கவேண் கள் மோகினி யுருக்கொண்ட விஷ்ணு டுமென்றனர். அவர்களின் வேண்டுகோ வுடன் ரமிக்கத் திருமாலின் அனுக்கிரகத் ளின்படி விஷ்ணு மூர்த்தி ராதையுடனும் தால் இவ்வுருக் கொண்டனர் என்பர். கோபிகைகளுடன் ஜகன் மோகனாஸ்வரூப பூர்வம் கிருஷ்ணன் பதினாறாயிரம் கோபி மாய்த் தரிசனம் தந்தனர் இதைக்கண்ட கைகளுடன் ஜலக்கிரீடை செய்யும்போது சுருதிகள் நாங்களும் இவ்வின்பத்தை அவ்விடம் அதி சௌந்தர்ய முள்ளவனும் அநுபவிக்க விரும்புகிறோமென்ன அவ் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் குமரனுமாகிய சாம் வகை யுடன்பட்டு நீங்கள் சுவே தவராக பன் வந்தனன், இந்தக் கோபிகைகள் கற்பத்தில் துவாரகையில் பிறப்பீர், அவ் அவனைக் கண்டு மனம் சலித்ததைக் விடம் நாம் உமக்கு இவ்வாநந்தம் தருகி கிருஷ்ணனறிந்து நீங்கள் என் முன் வே றோமென்றபடி துவாரகையில் பிறந்து றொருவனை நினைத்தது பற்றிக் கள்ளரிடம் கண்ணனுடன் விளையாடினவர்கள். இச் அகப்படுக என்று சாபந்தந்தனன், பிறகு சுருதி கோபிகைகளிடம் கண்ணன் ஒரு அவர்கள் வேண்டக்கண்ணன் அருள் சுரந்து நாள் தாமதித்துவர என் தாமதப்பட்டீர் தாலப்பியமுனிவர் அநுக்கிரகத்தால் மீள் என எமதாசிரியராகிய துருவாசரைக் வீர் என்று சொல்லினன். அவ்வாறே காணச் சென்றதால் கால தாமதம் ஆயி யாதவ வம்ச அழிவின் கடைசியில் அருச்சு ற்று என, நாங்களும் அவரைத் தரிசிக்க நன் இவர்களை யழைத்துக் கொண்டு விரும்புகிறோ மெனக் கண்ணன் சொற் போகையில் கள்ளர் பலர் வந்து அருச்சு படி அவரிடம் அடைகையில் யமுனை னனை வென்று அந்தப் பெண்களைத் தம் பெருகக்கண்டு தியங்கி நின்று கண் வசமாக்கினர். இவ்வகை யிருக்கையில் ணன் சொற்படி நித்ய பிரமசாரி வழி ஒருநாள் தாலப்பிய முனிவர் கோபிகைக விடச் சொன்னான் என்று யமுனையிடங் ளிடஞ் சென்றனர். கோபிகைகள் தங்க கூறி யாற்றைக்கடந்து சென்று துருவா ளுக்குக் கிருஷ்ணன் கூறிய சாபமும் சரைத் தரிசித்தனர். இருடி கோபிகை தங்களுக்கு நேரிட்ட ஆபத்தினையும் அவர் கள் இராமன் வனமேகிய காலத்து அவ் க்குக் கூறித் தங்களைக் காக்க வேண்டினர். விடமிருந்த இருடிகளுக்கு மானசராகிய முனிவர் அந்தப் பெண்களை நோக்கி விஷ்ணுமூர்த்தம் மனதில் மறைய அவர் நீங்கள் பூர்வசன்மத்தில் அப்சரசுக்கள், கள் திடுக்கிட்டு எதிரில் இராமனைத் தரி ஒருநாள் நாரதமுனிவர் நீங்கள் விளையா சித்துத் துதிக்க இராமன் என்ன வேண் டும் இடம் வந்தனர். அவர்க்கு நீங்கள் டும் என்னச் சீதையைப் போல உமக்குத் மரியாதை செய்யாமல் எங்களுக்கு நாரா தேவியராக வேண்டுமென்ன அவ்வாறா யணன் நாயகன் ஆவானோ என, நாரதன் குக என வரந்தந்தனர். அவ்வாறே வங்க நீங்கள் பூமியிற் பிறந்து கண்ணனாகிய தேசத்து இருந்த மங்களன் என்னும் நாராயணன் தேவியர் ஆவீர் ஆயினும் இடையனுக்கிருந்த (5,000) தேவியர்க் எனக்கு மரியாதை செய்யாததனால் கள்ள குப் பல குமரிகளாய்ப் பிறந்தனர். இவர் ரிடம் அகப்படுவீர் என்று சபித்தனர். கள் பிறந்தவுடன் தந்தைக்குச் செல்வஞ்
கோபாலன் 519 கோபிகைகள் கோபாலன் - ஒரு பாரதவீரன் . ஆதலால் இது உங்களுக்கு நீங்க அனந்த கோபாலகன் - இவன் பிரச்சோதனன் பட் சயனவிரதம் நோற்க எனக்கூறிச் சென் டத்துத் தேவிமாருள் ஒருத்தியின் புதல் றனர் . கோபிகைகள் அவ்வாறு நோற்று வன் . வாசவதத்தையினுடைய சகோதா வீடுபெற்றனர் னல்லன் உதயணனுடைய விரோதிகளா 2 . இவர்கள் சுருதி கோபிகைகள் கிய இருபதின்மரை இவன் வென்றவன் எனவும் ருஷி கோபிகைகள் எனவும் ( பெ - கதை . ) மைதில சோபிகைகள் எனவும் கௌசல கோபிகைகள் எனவும் அயோத்யா கோபாலகிருஷ்ணதாசன் - எம்பிரான் சத கோபிகைகள் எனவும் பலவகையராவர் . கம்பாடிய புலவன் இடையன் . இவர்களுள் சுருதி கோபிகைகள் பாத்ம கோபா நன் - துர்வசு போன் . கற்பத்தில் வேத இருக்குக்கள் பாற்கட கோபிகைகள் - 1 . இவர்கள் திருமாலை மண லடைந்து விஷ்ணுவைத் துதிக்க அவர் க்க எண்ணிய இயக்கியர் பதினாறாயிரத் பிரத்தியக்ஷமாய் என்ன வேண்டுமென்ன தொருநூற்றுவர் . தாருகவனத்து ருஷி உமது உண்மை உருவைத் தரிசிக்கவேண் கள் மோகினி யுருக்கொண்ட விஷ்ணு டுமென்றனர் . அவர்களின் வேண்டுகோ வுடன் ரமிக்கத் திருமாலின் அனுக்கிரகத் ளின்படி விஷ்ணு மூர்த்தி ராதையுடனும் தால் இவ்வுருக் கொண்டனர் என்பர் . கோபிகைகளுடன் ஜகன் மோகனாஸ்வரூப பூர்வம் கிருஷ்ணன் பதினாறாயிரம் கோபி மாய்த் தரிசனம் தந்தனர் இதைக்கண்ட கைகளுடன் ஜலக்கிரீடை செய்யும்போது சுருதிகள் நாங்களும் இவ்வின்பத்தை அவ்விடம் அதி சௌந்தர்ய முள்ளவனும் அநுபவிக்க விரும்புகிறோமென்ன அவ் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் குமரனுமாகிய சாம் வகை யுடன்பட்டு நீங்கள் சுவே தவராக பன் வந்தனன் இந்தக் கோபிகைகள் கற்பத்தில் துவாரகையில் பிறப்பீர் அவ் அவனைக் கண்டு மனம் சலித்ததைக் விடம் நாம் உமக்கு இவ்வாநந்தம் தருகி கிருஷ்ணனறிந்து நீங்கள் என் முன் வே றோமென்றபடி துவாரகையில் பிறந்து றொருவனை நினைத்தது பற்றிக் கள்ளரிடம் கண்ணனுடன் விளையாடினவர்கள் . இச் அகப்படுக என்று சாபந்தந்தனன் பிறகு சுருதி கோபிகைகளிடம் கண்ணன் ஒரு அவர்கள் வேண்டக்கண்ணன் அருள் சுரந்து நாள் தாமதித்துவர என் தாமதப்பட்டீர் தாலப்பியமுனிவர் அநுக்கிரகத்தால் மீள் என எமதாசிரியராகிய துருவாசரைக் வீர் என்று சொல்லினன் . அவ்வாறே காணச் சென்றதால் கால தாமதம் ஆயி யாதவ வம்ச அழிவின் கடைசியில் அருச்சு ற்று என நாங்களும் அவரைத் தரிசிக்க நன் இவர்களை யழைத்துக் கொண்டு விரும்புகிறோ மெனக் கண்ணன் சொற் போகையில் கள்ளர் பலர் வந்து அருச்சு படி அவரிடம் அடைகையில் யமுனை னனை வென்று அந்தப் பெண்களைத் தம் பெருகக்கண்டு தியங்கி நின்று கண் வசமாக்கினர் . இவ்வகை யிருக்கையில் ணன் சொற்படி நித்ய பிரமசாரி வழி ஒருநாள் தாலப்பிய முனிவர் கோபிகைக விடச் சொன்னான் என்று யமுனையிடங் ளிடஞ் சென்றனர் . கோபிகைகள் தங்க கூறி யாற்றைக்கடந்து சென்று துருவா ளுக்குக் கிருஷ்ணன் கூறிய சாபமும் சரைத் தரிசித்தனர் . இருடி கோபிகை தங்களுக்கு நேரிட்ட ஆபத்தினையும் அவர் கள் இராமன் வனமேகிய காலத்து அவ் க்குக் கூறித் தங்களைக் காக்க வேண்டினர் . விடமிருந்த இருடிகளுக்கு மானசராகிய முனிவர் அந்தப் பெண்களை நோக்கி விஷ்ணுமூர்த்தம் மனதில் மறைய அவர் நீங்கள் பூர்வசன்மத்தில் அப்சரசுக்கள் கள் திடுக்கிட்டு எதிரில் இராமனைத் தரி ஒருநாள் நாரதமுனிவர் நீங்கள் விளையா சித்துத் துதிக்க இராமன் என்ன வேண் டும் இடம் வந்தனர் . அவர்க்கு நீங்கள் டும் என்னச் சீதையைப் போல உமக்குத் மரியாதை செய்யாமல் எங்களுக்கு நாரா தேவியராக வேண்டுமென்ன அவ்வாறா யணன் நாயகன் ஆவானோ என நாரதன் குக என வரந்தந்தனர் . அவ்வாறே வங்க நீங்கள் பூமியிற் பிறந்து கண்ணனாகிய தேசத்து இருந்த மங்களன் என்னும் நாராயணன் தேவியர் ஆவீர் ஆயினும் இடையனுக்கிருந்த ( 5 000 ) தேவியர்க் எனக்கு மரியாதை செய்யாததனால் கள்ள குப் பல குமரிகளாய்ப் பிறந்தனர் . இவர் ரிடம் அகப்படுவீர் என்று சபித்தனர் . கள் பிறந்தவுடன் தந்தைக்குச் செல்வஞ்