அபிதான சிந்தாமணி

அண்டகோளங்கள் - அதச்சிரசு கந்தபுவா மிருக்கும். அப்பால் கோடி வாய்நீர் கருப்பங்கடல், இரத்தம் தயிர்க் யோசனையில் கோவுலகமிருக்கும். இதிற் சுடல், வாயில் உண்டாம் மதுரப்புனல் சுத் காமதேனுமுதவிய சுரபிகள் வசிக்கும். தோதகம், சரீரத்தில் இரண்டு சக்கரங்கள் இதற்குமேல் (ந) கோடி யோசனையில் உள, அவற்றில் நாதசக்கிரத்தில் சூரிய உருத்திரபுவன மிருக்கும். இதுவே கைலா னும், பிந்து சக்கிரத்தில் சந்திரனும், நேத் சம். அப்பால் கடாகாந்த மிருக்கும். இது திரங்களில் அங்காரகனும், இருதயத்தில் பிரமாண்டலக்ஷணம். இந்தப் பிரமாண்ட புதனும், வாக்கில் குருவும், சுக்கிலத்தில் வலையாகார உச்சியில் சிவலோக மிருக் சுக்கிரனும், நாபியில் சனியும், முகத் கும். இவ்வகை அண்டகோசலக்ஷணம் தில் ராகுவும், காலில் கேதுவும், இருக் சுருக்கிக் கூறியதென்றறிக. (சிவ தர்மோத் கின்றனர் ஆதலால், அவ்வாறு கூறுவர். தாம், தத்வநிஜாநுபோகசாரம்). (கருடபுராணம்) | அண்டகோளங்கள் - இவை ஆகாயத்தை, அண்டரோகம் - இது, பீசங்கள் தடித்து வீங் தமக்கிடமாக்கொண்டு அந்த வெளியில் கும் சோகம், இது, வாத, பித்த, சிலேஷ்ம முதலில் வியாபித்திருப்பன. வாயுபூதமும், அண்டங்கள், குடல் அண்டம், குமுறலண் அக்னிபூதமும், ஜலபூதமும், அந்த வெளி டம், நீரண்டம், தசை அண்டரோகமெனப் யில் திரட்சியடைந்து கோளமாக விள பேதப்படும். இத்தசை அண்டரோகம் ங்குகின்றன. அவ்வாகாயத்திலியங்கும் போன்ற சோகம் பெண்களுக்கும் பெண் அக்னிகோளம் சூரியன், அதனை யடுத்த குறியில் உண்டாதலுண்டு. இவை கஷ்ட கோளங்கள் கிரகங்கள் எனப்படும். அந் சாத்தியங்கள். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்) தக் கிரகங்களைச் சிறு கிரகங்கள் சுற்றி அண்டர் பாணன் - சண்முகசேநாவீரன், வருகின்றன. அவற்றிற்கு உபக்ரகங்கள் | அண்டர்மகன் தறுவழதி -ஒரு புலவன். என்று பெயர். இவ்வகை பல அண்ட இவன் பொதுவனாகப் பெயரினால் தோ கோளங்கள் ஆகாயவெளியில் உலாவுகின் ன்று கிறது. ஆயினும் வழுதியென்பதால் றன. இவையே அண்டகோளங்களாம். பாண்டியர் வம்சத்தவனாக இருத்தல் கூடும். இவற்றில் எக்காலமும் இடம் விட்டுப் (புற - 346 -காஞ்சி). (குறுந் - 345-நெய்) பெயராது பிரகாசிப்பவை அண்டாதிபதிக (அகத்- 228-குறிஞ்). ளாகிய சூரியர்களாம். மற்றவை கிரகங்க அண்டிரன்-ஆயைக் காண்க. ளாம். இவ்வாறு கணக்கிட முடியாத பல அண்ணம் - (அண்மை ) பதங்கள் தம் கோடி அண்டங்கள் உண்டு என்பர். 'பொருளை விளக்க இடையீடின்றி விரையக் அண்ட பிண்டம் - அண்டத்தில் உள்ளவை கூறுதல். (தரு). பிண்டத்தில் உண்டு, எவ்வகையெனின் : அண்ணர் - திருவாய்மொழிப் பிள்ளைக்குத் உள்ளங்கால் அதலம், கணைக்கால்வி தலம், தந்தை. பிள்ளை லோகாசாரியர் திருவடி முழந்தாள் சுதலம், அதற்குமேல் நிதலம், சம்பந்தி. ஊருதலா தலம், குஹ்யம் ரசாதலம், அண்ண ன் - நயனாசாரியர் திருவடிசம்பந்தி. இடை பாதாளம், நாபி பூலோகம், வயிறு நயனாசாரியார் திருக்காஞ்சியில் இருக்கை புவர்லோகம், இருதயம் சுவர்க்கம், தோள் யில் ஒரு மாய சந்நியாசி வாதத்திற்கு வா, மகாலோகம், முகம் ஜனலோகம், நெற்றி இவனைக்கண்டு எல்லாரும் அஞ்சி நிற்க தபோலோகம், சிரம் சத்தியலோகம், திரி அண்ணன் தாம் வாதித்து சயங்கொண்டு கோணம் மேரு, கீழ்க்கோணம் மந்தரம், வந்தாராகையால் இவர்க்குப் பிரதிவாதி அக்கோணத்துக்கு வலபக்கம் கைலை, பயங்காம் அண்ணன், என்று ஆசாரியரால் இடப்பக்கம் இமயம், மேற்பக்கம் நிஷ பட்டப் பெயர் இடப்பட்டது. (குருபரம் தம், தென்பக்கம் கந்தமாதனம், இடக் பரை). கையின் உள்ளங்கைகளிலுள்ள ரேகைகள் அதங்கோட்டாசிரியர் - அகத்தியர் மாணாக் வருண பருவதம், எலும்பு நாவலந் தீவு, கருள் ஒருவர். இடைச்சங்கத்தவர். தொல் மேதசு சாகத்தீவு, தசை குசத் தீவு, நரம்பு காப்பியத்திற்குக் குற்றங்கூறத் தொடங்கி கிரௌஞ்சத் தீவு, தொக்குச்சான்மலித்தீவு, ஆசிரியர் கூறிய சமாதானத்தால் அடங் மயிர்த்திரள் பிலக்ஷத்தீவு, உகிர் புஷ்கரத் கினவர். தீவு, மூத்திரம் உப்புக்கடல், நீர் பாற்கடல், அதச் சிரசு-லஞ்சம் வாங்குவோர் போம் கபம் சுராக்கடல், மச்சை நெய்க்கடல், நரகம்.
அண்டகோளங்கள் - அதச்சிரசு கந்தபுவா மிருக்கும் . அப்பால் கோடி வாய்நீர் கருப்பங்கடல் இரத்தம் தயிர்க் யோசனையில் கோவுலகமிருக்கும் . இதிற் சுடல் வாயில் உண்டாம் மதுரப்புனல் சுத் காமதேனுமுதவிய சுரபிகள் வசிக்கும் . தோதகம் சரீரத்தில் இரண்டு சக்கரங்கள் இதற்குமேல் ( ) கோடி யோசனையில் உள அவற்றில் நாதசக்கிரத்தில் சூரிய உருத்திரபுவன மிருக்கும் . இதுவே கைலா னும் பிந்து சக்கிரத்தில் சந்திரனும் நேத் சம் . அப்பால் கடாகாந்த மிருக்கும் . இது திரங்களில் அங்காரகனும் இருதயத்தில் பிரமாண்டலக்ஷணம் . இந்தப் பிரமாண்ட புதனும் வாக்கில் குருவும் சுக்கிலத்தில் வலையாகார உச்சியில் சிவலோக மிருக் சுக்கிரனும் நாபியில் சனியும் முகத் கும் . இவ்வகை அண்டகோசலக்ஷணம் தில் ராகுவும் காலில் கேதுவும் இருக் சுருக்கிக் கூறியதென்றறிக . ( சிவ தர்மோத் கின்றனர் ஆதலால் அவ்வாறு கூறுவர் . தாம் தத்வநிஜாநுபோகசாரம் ) . ( கருடபுராணம் ) | அண்டகோளங்கள் - இவை ஆகாயத்தை அண்டரோகம் - இது பீசங்கள் தடித்து வீங் தமக்கிடமாக்கொண்டு அந்த வெளியில் கும் சோகம் இது வாத பித்த சிலேஷ்ம முதலில் வியாபித்திருப்பன . வாயுபூதமும் அண்டங்கள் குடல் அண்டம் குமுறலண் அக்னிபூதமும் ஜலபூதமும் அந்த வெளி டம் நீரண்டம் தசை அண்டரோகமெனப் யில் திரட்சியடைந்து கோளமாக விள பேதப்படும் . இத்தசை அண்டரோகம் ங்குகின்றன . அவ்வாகாயத்திலியங்கும் போன்ற சோகம் பெண்களுக்கும் பெண் அக்னிகோளம் சூரியன் அதனை யடுத்த குறியில் உண்டாதலுண்டு . இவை கஷ்ட கோளங்கள் கிரகங்கள் எனப்படும் . அந் சாத்தியங்கள் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் ) தக் கிரகங்களைச் சிறு கிரகங்கள் சுற்றி அண்டர் பாணன் - சண்முகசேநாவீரன் வருகின்றன . அவற்றிற்கு உபக்ரகங்கள் | அண்டர்மகன் தறுவழதி - ஒரு புலவன் . என்று பெயர் . இவ்வகை பல அண்ட இவன் பொதுவனாகப் பெயரினால் தோ கோளங்கள் ஆகாயவெளியில் உலாவுகின் ன்று கிறது . ஆயினும் வழுதியென்பதால் றன . இவையே அண்டகோளங்களாம் . பாண்டியர் வம்சத்தவனாக இருத்தல் கூடும் . இவற்றில் எக்காலமும் இடம் விட்டுப் ( புற - 346 - காஞ்சி ) . ( குறுந் - 345 - நெய் ) பெயராது பிரகாசிப்பவை அண்டாதிபதிக ( அகத் - 228 - குறிஞ் ) . ளாகிய சூரியர்களாம் . மற்றவை கிரகங்க அண்டிரன் - ஆயைக் காண்க . ளாம் . இவ்வாறு கணக்கிட முடியாத பல அண்ணம் - ( அண்மை ) பதங்கள் தம் கோடி அண்டங்கள் உண்டு என்பர் . ' பொருளை விளக்க இடையீடின்றி விரையக் அண்ட பிண்டம் - அண்டத்தில் உள்ளவை கூறுதல் . ( தரு ) . பிண்டத்தில் உண்டு எவ்வகையெனின் : அண்ணர் - திருவாய்மொழிப் பிள்ளைக்குத் உள்ளங்கால் அதலம் கணைக்கால்வி தலம் தந்தை . பிள்ளை லோகாசாரியர் திருவடி முழந்தாள் சுதலம் அதற்குமேல் நிதலம் சம்பந்தி . ஊருதலா தலம் குஹ்யம் ரசாதலம் அண்ண ன் - நயனாசாரியர் திருவடிசம்பந்தி . இடை பாதாளம் நாபி பூலோகம் வயிறு நயனாசாரியார் திருக்காஞ்சியில் இருக்கை புவர்லோகம் இருதயம் சுவர்க்கம் தோள் யில் ஒரு மாய சந்நியாசி வாதத்திற்கு வா மகாலோகம் முகம் ஜனலோகம் நெற்றி இவனைக்கண்டு எல்லாரும் அஞ்சி நிற்க தபோலோகம் சிரம் சத்தியலோகம் திரி அண்ணன் தாம் வாதித்து சயங்கொண்டு கோணம் மேரு கீழ்க்கோணம் மந்தரம் வந்தாராகையால் இவர்க்குப் பிரதிவாதி அக்கோணத்துக்கு வலபக்கம் கைலை பயங்காம் அண்ணன் என்று ஆசாரியரால் இடப்பக்கம் இமயம் மேற்பக்கம் நிஷ பட்டப் பெயர் இடப்பட்டது . ( குருபரம் தம் தென்பக்கம் கந்தமாதனம் இடக் பரை ) . கையின் உள்ளங்கைகளிலுள்ள ரேகைகள் அதங்கோட்டாசிரியர் - அகத்தியர் மாணாக் வருண பருவதம் எலும்பு நாவலந் தீவு கருள் ஒருவர் . இடைச்சங்கத்தவர் . தொல் மேதசு சாகத்தீவு தசை குசத் தீவு நரம்பு காப்பியத்திற்குக் குற்றங்கூறத் தொடங்கி கிரௌஞ்சத் தீவு தொக்குச்சான்மலித்தீவு ஆசிரியர் கூறிய சமாதானத்தால் அடங் மயிர்த்திரள் பிலக்ஷத்தீவு உகிர் புஷ்கரத் கினவர் . தீவு மூத்திரம் உப்புக்கடல் நீர் பாற்கடல் அதச் சிரசு - லஞ்சம் வாங்குவோர் போம் கபம் சுராக்கடல் மச்சை நெய்க்கடல் நரகம் .