அபிதான சிந்தாமணி

கோதகி - 518 கோபராஷ்டிரம கோதசி - ஒரு நதி. குமான் வைத்தியன் ஆயினன். (பிரம்ம கோதண்டக்கோன் - இவனொரு இடைச் கைவர்த்த ம்.) சிறுவன், ஒரு நகாத்திருந்த மதிலில் ஏறி கோதுமை - இது எல்லாத் தானியங்களி அவ்விடமிருந்த கல்லை அசைக்க அவ்வி லும் விலையுயர்ந்தது. இதன் மாவினால் டம் புதையலிருக்கக் கண்டு அந்நிலத்தவ அப்பங்கள் செய்யப்படுகின்றன. வட ரிடத்தில் புதையலைச் சேர்த்தவன். மேல்நாடுகளுக்கு இதுவே முக்ய ஆகாரம், கோதமன் - இவர் வாக்கு நேத்ரம் இருள் இதன் தவிட்டினால் ரொட்டிகள் செய்யப் முதலியவற்றைத் தமது நேத்திரத்தால் படுகின்றன. இது பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, அடச்கினதால் இப்பெயர் பெற்றனர். ஆஸ்திரியா, தென் ரஷ்யா, பிரிடிஷ்தீவு கோதமனர் - இவர் தலைச்சங்கத்திலிருந்து கள், ஆஸ்திரேலியா, யுனைடெட்ஸ்டே தழிழ் ஆராய்ந்த புலவருள் ஒருவர். இவர் ட்ஸ், கனடா, ஈஜிப்ட், வட ஆப்ரிகா முத பாரதகாலத்தவர். பார தகாலத்துத் தரும லிய பிரதேசங்களில் விளைகிறது. இதன் புத்திரனை அறவோன் மகனே'' எனத் தவிட்டினை ஆடுமாடுகளுக்கு ஆகாரமாகப் தமிழ்ப்பாடலால் பாடிவிளித்தவர். இப்பா பயன்படுத்துகின் றனர். டல் புறநானூற்றில் நசுசு-ஆம் செய்யுளா கோதை - ஆண்டாளைக்காண்க. கச் சிதைந்துள்ளது. பதிற்றுப்பத்தில் மூன் கோதைமலை - கோதைமுனிவர் தவஞ்செ ராம்பத்தாகிய பாலையைப் பாடினவராதல் ய்த மலை. வேண்டும். பாலையைப் பாடிய தால் பாலைக் கோதைழனிவர் - திருச்செங் கோட்டில் கோதமனார் எனப் பெயர் கூறப்பட்டது தவஞ் செய்து சித்திபெற்ற முனிவர். போலும். பதிற்றுப்பத்தில் இவராற் புக இவர் தவஞ்செய்த மலை கோதைமலை, முப்பட்டவன் பல்யானைச் செங்கெழு குட்டு கோத்திரவான் - கிருஷ்ண மூர்த்திக்கு வன். இவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரா இலக்குமணையிடமுதித்த குமரன். இவன் லாதனுக்கு இளையான். இவ்விருவரும் உதி தம்பியர் ஒன்பதின்மர். யஞ்சேரலின் குமரர்கள். உதியஞ்சேரல் கோத்ரம்-1. இது இருடிகளைத் தம் சந்ததி பாண்டவர் சேனைக்குப் பாரதப்போரில் க்கு முதல்வராகக்கொண்ட பிரிவு. அது உணவளித்தவன் ஆதலாலவர்களும் கோத ஒரு ரிஷிமுதல் இரண்டு மூன்று முத மனாரும் சமகாலத்தவராதலின் முதலிற் லியவரையும் முதலாகவுடையது. கூறிய கோ தமனாரே பாலைக்கௌதமனா '2. உச்சயர்கோத்ரம், நீச்சயர்கோத்ரம். ரெனக் கூறல் வழுவாகாது. பாலைக் கோபஞ்சகம் - இந்திரத்துய்ம்மன் கோதா கௌ தமனார் பல்யானைச் செங்கெழு குட்டு னஞ் செய்த நீர், மடுவாய் நின்ற நிலை வனைப் பாடிச் சுவர்க்கம் பெற்றார். இதனை கோபணராயர்-தேசிகர் காலத்துத் துருக் "நான்மறையாளன் செய்யுட்கொண்டு மே கர் திருவரங்கத்தில் தொந் தரைசெய்யப் னிலையுலகம் விடுத்தோனாயினும்" எனச் பெருமாளைச் செஞ்சியில் எழுந்தருளச் சிலப்பதிகாரம் கூறும். செய்வித்துத் துருக்கருடன் சண்டைசெ 'கோதமை - ஒரு பார்ப்பினி, சார்ங்கலன் ய்து வென்று பெருமாளைத் திருவரங்கத் என்பவனுடைய தாய் (மணிமேகலை ) தில் பிரதிட்டித்தவர். கோதாவிரி - 1. ஒருநதி மேற்குத்தொடர் கோபத்தாலான (அ ) துக்கங்கள் - கோள், ச்சிமலை யென்னும் அத்தகிரியில் தோன் துணிவு, துரோகம், பொறாமை, பிறர் றிச் சமுத்திர சங்கமமாகிறது. குணத்தைச் சகியாமை, ஒருவன் பொரு 2, நந்தகோபன் மனைவி. ளை அபகரித்தல், காரணமின்றி அடித்தல், 3. இவள் ஒரு வேதியன் குமரி, இவள் திட்டுதல் ஆக அ. (மது.) உத்யான வனத்தில் உலாவித் திரிகையில் கோபதி - 1. வருணன் சேவகன், கிருஷ் அச்வ தேவ குமான் இவளை வலுவிற் | ணனால் செயிக்கப்பட்டவன், புணர இவளிடம் ஒரு புத்ரன் பிறந்த 2. ஒரு அக்நி. னன். இப் பிள்ளையை யெடுத்துக்கொ கோபருவதம் - நந்திதேவராலும், சாத்தியா ண்டு இவள் வீடுசெல்ல இவளை வளர்த் லும் பூசிக்கப்பட்ட தலம், விருத்தாசலத் தோ ரிவளைக் காட்டிற் ககற்றினர். இத தருகிலுள்ளது. னால் இவள் சாடுசென்று தவம்புரிந்து கோபராஷ்டிரம் - கொங்கணத்திற்குத் கோதாவிரிகதி யுருவடைந்தனள், இக் தெற்கிலுள்ள தேசம். தாய் மேற்குத் தோன்
கோதகி - 518 கோபராஷ்டிரம கோதசி - ஒரு நதி . குமான் வைத்தியன் ஆயினன் . ( பிரம்ம கோதண்டக்கோன் - இவனொரு இடைச் கைவர்த்த ம் . ) சிறுவன் ஒரு நகாத்திருந்த மதிலில் ஏறி கோதுமை - இது எல்லாத் தானியங்களி அவ்விடமிருந்த கல்லை அசைக்க அவ்வி லும் விலையுயர்ந்தது . இதன் மாவினால் டம் புதையலிருக்கக் கண்டு அந்நிலத்தவ அப்பங்கள் செய்யப்படுகின்றன . வட ரிடத்தில் புதையலைச் சேர்த்தவன் . மேல்நாடுகளுக்கு இதுவே முக்ய ஆகாரம் கோதமன் - இவர் வாக்கு நேத்ரம் இருள் இதன் தவிட்டினால் ரொட்டிகள் செய்யப் முதலியவற்றைத் தமது நேத்திரத்தால் படுகின்றன . இது பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அடச்கினதால் இப்பெயர் பெற்றனர் . ஆஸ்திரியா தென் ரஷ்யா பிரிடிஷ்தீவு கோதமனர் - இவர் தலைச்சங்கத்திலிருந்து கள் ஆஸ்திரேலியா யுனைடெட்ஸ்டே தழிழ் ஆராய்ந்த புலவருள் ஒருவர் . இவர் ட்ஸ் கனடா ஈஜிப்ட் வட ஆப்ரிகா முத பாரதகாலத்தவர் . பார தகாலத்துத் தரும லிய பிரதேசங்களில் விளைகிறது . இதன் புத்திரனை அறவோன் மகனே ' ' எனத் தவிட்டினை ஆடுமாடுகளுக்கு ஆகாரமாகப் தமிழ்ப்பாடலால் பாடிவிளித்தவர் . இப்பா பயன்படுத்துகின் றனர் . டல் புறநானூற்றில் நசுசு - ஆம் செய்யுளா கோதை - ஆண்டாளைக்காண்க . கச் சிதைந்துள்ளது . பதிற்றுப்பத்தில் மூன் கோதைமலை - கோதைமுனிவர் தவஞ்செ ராம்பத்தாகிய பாலையைப் பாடினவராதல் ய்த மலை . வேண்டும் . பாலையைப் பாடிய தால் பாலைக் கோதைழனிவர் - திருச்செங் கோட்டில் கோதமனார் எனப் பெயர் கூறப்பட்டது தவஞ் செய்து சித்திபெற்ற முனிவர் . போலும் . பதிற்றுப்பத்தில் இவராற் புக இவர் தவஞ்செய்த மலை கோதைமலை முப்பட்டவன் பல்யானைச் செங்கெழு குட்டு கோத்திரவான் - கிருஷ்ண மூர்த்திக்கு வன் . இவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரா இலக்குமணையிடமுதித்த குமரன் . இவன் லாதனுக்கு இளையான் . இவ்விருவரும் உதி தம்பியர் ஒன்பதின்மர் . யஞ்சேரலின் குமரர்கள் . உதியஞ்சேரல் கோத்ரம் - 1 . இது இருடிகளைத் தம் சந்ததி பாண்டவர் சேனைக்குப் பாரதப்போரில் க்கு முதல்வராகக்கொண்ட பிரிவு . அது உணவளித்தவன் ஆதலாலவர்களும் கோத ஒரு ரிஷிமுதல் இரண்டு மூன்று முத மனாரும் சமகாலத்தவராதலின் முதலிற் லியவரையும் முதலாகவுடையது . கூறிய கோ தமனாரே பாலைக்கௌதமனா ' 2 . உச்சயர்கோத்ரம் நீச்சயர்கோத்ரம் . ரெனக் கூறல் வழுவாகாது . பாலைக் கோபஞ்சகம் - இந்திரத்துய்ம்மன் கோதா கௌ தமனார் பல்யானைச் செங்கெழு குட்டு னஞ் செய்த நீர் மடுவாய் நின்ற நிலை வனைப் பாடிச் சுவர்க்கம் பெற்றார் . இதனை கோபணராயர் - தேசிகர் காலத்துத் துருக் நான்மறையாளன் செய்யுட்கொண்டு மே கர் திருவரங்கத்தில் தொந் தரைசெய்யப் னிலையுலகம் விடுத்தோனாயினும் எனச் பெருமாளைச் செஞ்சியில் எழுந்தருளச் சிலப்பதிகாரம் கூறும் . செய்வித்துத் துருக்கருடன் சண்டைசெ ' கோதமை - ஒரு பார்ப்பினி சார்ங்கலன் ய்து வென்று பெருமாளைத் திருவரங்கத் என்பவனுடைய தாய் ( மணிமேகலை ) தில் பிரதிட்டித்தவர் . கோதாவிரி - 1 . ஒருநதி மேற்குத்தொடர் கோபத்தாலான ( ) துக்கங்கள் - கோள் ச்சிமலை யென்னும் அத்தகிரியில் தோன் துணிவு துரோகம் பொறாமை பிறர் றிச் சமுத்திர சங்கமமாகிறது . குணத்தைச் சகியாமை ஒருவன் பொரு 2 நந்தகோபன் மனைவி . ளை அபகரித்தல் காரணமின்றி அடித்தல் 3 . இவள் ஒரு வேதியன் குமரி இவள் திட்டுதல் ஆக . ( மது . ) உத்யான வனத்தில் உலாவித் திரிகையில் கோபதி - 1 . வருணன் சேவகன் கிருஷ் அச்வ தேவ குமான் இவளை வலுவிற் | ணனால் செயிக்கப்பட்டவன் புணர இவளிடம் ஒரு புத்ரன் பிறந்த 2 . ஒரு அக்நி . னன் . இப் பிள்ளையை யெடுத்துக்கொ கோபருவதம் - நந்திதேவராலும் சாத்தியா ண்டு இவள் வீடுசெல்ல இவளை வளர்த் லும் பூசிக்கப்பட்ட தலம் விருத்தாசலத் தோ ரிவளைக் காட்டிற் ககற்றினர் . இத தருகிலுள்ளது . னால் இவள் சாடுசென்று தவம்புரிந்து கோபராஷ்டிரம் - கொங்கணத்திற்குத் கோதாவிரிகதி யுருவடைந்தனள் இக் தெற்கிலுள்ள தேசம் . தாய் மேற்குத் தோன்