அபிதான சிந்தாமணி

கொல்லிப்பாவை 5111 கொற்கை தகுதியான தருள்கள் மதியது உங்களில் எயெனும் போல் பொருவன் தனிரும் பல இது தொனுள்ள வில் ஓ பெண் வடிவமாகிய பிரதிமை. கொல்லி பல தோன்றினும், பெருகிலங்கிளரினும் மலை தவஞ்செய்வோர்க்கும் தனித்துறை திருநலவுருவின், மாயாவியற்கைப்பாவை, வோர்க்கும் தகுதியான இடம், தேன் (நற்றிணை) என்பதாலறிக. இப்பாவை பழமுதலாய உணவுப் பொருள்கள் மிகுதி கண்டார் மனதைக் கவருந் தன்மையுடை யாகக் கிடைக்குமா தலால் இனிதினிருக் யது என்பதைத் தமிழ்நூற் புலவர்கள் கக்கூடும். இதனை எண்ணியே தேவ பல இடங்களில் எடுத்தாளுதல் காண்க. ரும், முனிவரரும் அங்குவை குவாராயினர். 3. இது கொல்லியெனும் பெயர்கொ இவர்கள் தங்கியிருப்பது கண்ட இராக்கள் ண்ட மலையின் கணுள்ள ஒரு பெண்பாற் ரும், அசுரரும், அங்குவந்து கூடுவாராயி பிரதிமை, இம்மலை வல்வில் ஓரியென் னர். இவ்வாறு இராக்க தாதியர் வந்து னும் சிற்றாசனுக் குரியது. இப்பாவை நெருங்கவே முனிவர்கள் தவத்துக்கு கண்டார் உள்ளமும், விழியையும் கவர்ந்து ஊறு நேர்வ தாயிற்று. அப்பொழுது பெருங்காம வேட்கையுறு வித்து இறுதி தேவரும் முனிவரும் தனியிருந்து ஆராய் யிற் கொல்லத்தக்கதாகத் தெய்வத்தாலே ந்து அப்பகைவர் மனத்தை அடக்கவல்ல யமைக்கப்பட்ட ஒரு மோகினிப்படிமை. எல்லராதலின் அவர்கள் வருநெறியிற் இது தெய்வநிர்மாண மென்ப. இது திரு கண்டு மயங்கி உயிர்விடும் வண்ணம் அழ மகள் முன் ஒருகாலத்துப் போர்க்கெழுந்த கமைந்த பெண் வடிவஞ்செய்து வைப்ப அவுணர் மோகித்து விழும்படி இவ்வுருக் தாக நிச்சயித்து விச்சுவகன்மாவுக்குக் கூற கொண்டு ஆடியதென்பர். அவனும் அம்மலையின் மேல்பால் அசுராதி கொல்லிமழவன் - ஒரு சிற்றாசன் திரு யர் வருநெறியிற் கல்லாற்பாவை யொன் - ஞானசம்பந்தர் காலத்தவன். திருஞான றமைத்து உள்ளே பலவகையான சக் சம்பந்தரைக் காண்க, தியை ஊட்டி நிலை நிறுத்தினான். இப் கொல்லைக்காரர் - தெலுங்கநாட்டுத் தோட் பாவை இயங்குந் தன்மை யுடையது. டிகள். இராக்க தாதியர் வாடை பட்டவுடன் கொள்ளந்தை மகருஷிகோத்ரன் - சோழ நகைக்குந் திறனுடையது. கண்டவாது 'ராசன் விற்பிடி வேண்டுமென்று கேட் உள்ளத்தையும், விழியையும் கவர்ந்து கக் கருடனைப் பாதலத்திற் கழைத்துச் அவர்க்குப் பெருங்காம வேட்கையை சென்று ஆதிசேடனிடம் விற்பிடி மணி யுறு வித்து இறுதியிற் கொல்லத்தக்க வாங்கிக்கொடுத்து இரவெழுமாதித்தன் மோகினி வடிவமுடையது. இப்பாவை எனப் பெயர்பெற்ற வைசியன். யை நோக்கினோர் அஃது இயங்குவதை கொள்ளம்பக்கனர் - இவர் இயற்பெயர் யும், நகைப்பதையுங் கண்டு மடந்தை பக்கனென்பது, கொள்ளம் - ஒரூர். குறி போலுமென்று மயங்கிக் காமநோய்கொ ஞ்சித்திணை யைப் பாடியுள்ளார் உடம்பு ண்டு கிடந்து மடிவரென்பதாம். இது வேறுபட்டமைப்பற்றி நற்றாய் வினவிய நகைத்துயிர் வாங்குமென்பது "திரிபுரத் தற்குக் காதலனொடு கூட்ட முண்மையை தைச் - செற்றவனுங் கொல்லிச் செழும் - வினவிய தாசக் கொண்டு வரை நாடனை பாவையு நகைக்கக், கற்றதெல்லா மிந்த அறிந்திலேன் கண்டதுமில்லை அவனோடு நகை கண்டேயோ என்பதனாலறிக. இப் சுனையாடினது மில்லையே யென்று கூறி பாவை காற்று, இடி, மழை முதலியவற் விட்டனையே, இனி என்னாகி முடியுமோ ஈல் கெடாதென்பதை நற். சஅடு, உ0க-ம் என்று தோழி கூற்றாக இவர் பாடியது செய்யுளாலறிக. வியக்கத்தக்கது. நற், கசஎ-ம் பாட்டு. -2. இப்பாவை, தேவதைகளால் காக்கப் கொறகர் - இவர்கள் ஒரு தாழ்ந்த வகுப்பி படுவதென்பதும், காற்று, மழை, இடி, னர். இவர்கள் தென்கன்னட வாசிகள் பூகம்பம் முதலிய இடையூறுகளாலும் குடிசைகளில் காட்டில் வசிப்போர் இவர் தனது உருக்கெடாமல் என்றும் தன்னிய கள் கூடைமுற முதலிய சட்டிப் பிழைப் ல்பு கெடாதிருப்பது. இதனை கொல் போர். உண்ட எச்சில் உண்போர் சிலர் லித், தெய்வங், காக்குந் தீது தீர்நெடுங் உழவர்களுக்கு அடிமை செய்து வாழ்வர். சோட், டயவெள்ளருவிக் குடவரை யகத் கொற்கை - பாண்டி நாட்டுப் பழைய இராச துக், கால்பொருதிடிப்பினும் கதழுறை தானி. இதற்குக் காத தூரத்திற்கு அப் கடுனுெம், உருமுடன் றெறியினும் ஊறு பால் சாலி ஆபுத்திரனைப்பெற்றாள். (மணி)
கொல்லிப்பாவை 5111 கொற்கை தகுதியான தருள்கள் மதியது உங்களில் எயெனும் போல் பொருவன் தனிரும் பல இது தொனுள்ள வில் பெண் வடிவமாகிய பிரதிமை . கொல்லி பல தோன்றினும் பெருகிலங்கிளரினும் மலை தவஞ்செய்வோர்க்கும் தனித்துறை திருநலவுருவின் மாயாவியற்கைப்பாவை வோர்க்கும் தகுதியான இடம் தேன் ( நற்றிணை ) என்பதாலறிக . இப்பாவை பழமுதலாய உணவுப் பொருள்கள் மிகுதி கண்டார் மனதைக் கவருந் தன்மையுடை யாகக் கிடைக்குமா தலால் இனிதினிருக் யது என்பதைத் தமிழ்நூற் புலவர்கள் கக்கூடும் . இதனை எண்ணியே தேவ பல இடங்களில் எடுத்தாளுதல் காண்க . ரும் முனிவரரும் அங்குவை குவாராயினர் . 3 . இது கொல்லியெனும் பெயர்கொ இவர்கள் தங்கியிருப்பது கண்ட இராக்கள் ண்ட மலையின் கணுள்ள ஒரு பெண்பாற் ரும் அசுரரும் அங்குவந்து கூடுவாராயி பிரதிமை இம்மலை வல்வில் ஓரியென் னர் . இவ்வாறு இராக்க தாதியர் வந்து னும் சிற்றாசனுக் குரியது . இப்பாவை நெருங்கவே முனிவர்கள் தவத்துக்கு கண்டார் உள்ளமும் விழியையும் கவர்ந்து ஊறு நேர்வ தாயிற்று . அப்பொழுது பெருங்காம வேட்கையுறு வித்து இறுதி தேவரும் முனிவரும் தனியிருந்து ஆராய் யிற் கொல்லத்தக்கதாகத் தெய்வத்தாலே ந்து அப்பகைவர் மனத்தை அடக்கவல்ல யமைக்கப்பட்ட ஒரு மோகினிப்படிமை . எல்லராதலின் அவர்கள் வருநெறியிற் இது தெய்வநிர்மாண மென்ப . இது திரு கண்டு மயங்கி உயிர்விடும் வண்ணம் அழ மகள் முன் ஒருகாலத்துப் போர்க்கெழுந்த கமைந்த பெண் வடிவஞ்செய்து வைப்ப அவுணர் மோகித்து விழும்படி இவ்வுருக் தாக நிச்சயித்து விச்சுவகன்மாவுக்குக் கூற கொண்டு ஆடியதென்பர் . அவனும் அம்மலையின் மேல்பால் அசுராதி கொல்லிமழவன் - ஒரு சிற்றாசன் திரு யர் வருநெறியிற் கல்லாற்பாவை யொன் - ஞானசம்பந்தர் காலத்தவன் . திருஞான றமைத்து உள்ளே பலவகையான சக் சம்பந்தரைக் காண்க தியை ஊட்டி நிலை நிறுத்தினான் . இப் கொல்லைக்காரர் - தெலுங்கநாட்டுத் தோட் பாவை இயங்குந் தன்மை யுடையது . டிகள் . இராக்க தாதியர் வாடை பட்டவுடன் கொள்ளந்தை மகருஷிகோத்ரன் - சோழ நகைக்குந் திறனுடையது . கண்டவாது ' ராசன் விற்பிடி வேண்டுமென்று கேட் உள்ளத்தையும் விழியையும் கவர்ந்து கக் கருடனைப் பாதலத்திற் கழைத்துச் அவர்க்குப் பெருங்காம வேட்கையை சென்று ஆதிசேடனிடம் விற்பிடி மணி யுறு வித்து இறுதியிற் கொல்லத்தக்க வாங்கிக்கொடுத்து இரவெழுமாதித்தன் மோகினி வடிவமுடையது . இப்பாவை எனப் பெயர்பெற்ற வைசியன் . யை நோக்கினோர் அஃது இயங்குவதை கொள்ளம்பக்கனர் - இவர் இயற்பெயர் யும் நகைப்பதையுங் கண்டு மடந்தை பக்கனென்பது கொள்ளம் - ஒரூர் . குறி போலுமென்று மயங்கிக் காமநோய்கொ ஞ்சித்திணை யைப் பாடியுள்ளார் உடம்பு ண்டு கிடந்து மடிவரென்பதாம் . இது வேறுபட்டமைப்பற்றி நற்றாய் வினவிய நகைத்துயிர் வாங்குமென்பது திரிபுரத் தற்குக் காதலனொடு கூட்ட முண்மையை தைச் - செற்றவனுங் கொல்லிச் செழும் - வினவிய தாசக் கொண்டு வரை நாடனை பாவையு நகைக்கக் கற்றதெல்லா மிந்த அறிந்திலேன் கண்டதுமில்லை அவனோடு நகை கண்டேயோ என்பதனாலறிக . இப் சுனையாடினது மில்லையே யென்று கூறி பாவை காற்று இடி மழை முதலியவற் விட்டனையே இனி என்னாகி முடியுமோ ஈல் கெடாதென்பதை நற் . சஅடு உ0க - ம் என்று தோழி கூற்றாக இவர் பாடியது செய்யுளாலறிக . வியக்கத்தக்கது . நற் கசஎ - ம் பாட்டு . - 2 . இப்பாவை தேவதைகளால் காக்கப் கொறகர் - இவர்கள் ஒரு தாழ்ந்த வகுப்பி படுவதென்பதும் காற்று மழை இடி னர் . இவர்கள் தென்கன்னட வாசிகள் பூகம்பம் முதலிய இடையூறுகளாலும் குடிசைகளில் காட்டில் வசிப்போர் இவர் தனது உருக்கெடாமல் என்றும் தன்னிய கள் கூடைமுற முதலிய சட்டிப் பிழைப் ல்பு கெடாதிருப்பது . இதனை கொல் போர் . உண்ட எச்சில் உண்போர் சிலர் லித் தெய்வங் காக்குந் தீது தீர்நெடுங் உழவர்களுக்கு அடிமை செய்து வாழ்வர் . சோட் டயவெள்ளருவிக் குடவரை யகத் கொற்கை - பாண்டி நாட்டுப் பழைய இராச துக் கால்பொருதிடிப்பினும் கதழுறை தானி . இதற்குக் காத தூரத்திற்கு அப் கடுனுெம் உருமுடன் றெறியினும் ஊறு பால் சாலி ஆபுத்திரனைப்பெற்றாள் . ( மணி )