அபிதான சிந்தாமணி

கொப்பிலங்கம் 510 - கொல்லிப்பாவை ணன் என்று வேறுபெயர்களுண்டு, இவர் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக் காடுகளிலிருக் மனைவி கோக்கிழார் என்பவள். இவள் கிறது. இதன் உடல் 13 அடிகள் நீளம், கோளதேசத்து அரசன் புதல்வி. இவர்க்கு * அடி கனம். இதன் இறக்கைகள் பெரி இராஜாதித்தன், கண்டராதித்தன், யவை, இதன் மூக்கு 10 அங்குலம் நீள அரிஞ்சயன் என மூன்று குமார். முள்ள தாய்ப் பருத்திருக்கிறது. இந்த கோப்பிலிங்கம் - கோட் கூச்சவ்வையைக் மூக்கின் மேலிடத்தில் மூக்கையொத்த | காண்க. ஒரு உறுப்பு மேல்நோக்கி வளர்ந்திருக் கொம்பாக்கு - இது ஒருவித அரக்கில் கிறது. இவ்வினத்தில் ஒற்றைக் கொம் சேர்க்கையான பொருள். சாயம் போடுவ புள்ளதும், இரட்டைக் கொம்புள்ள தும் தற்கும் மருந்திற்கும் உதவி, இவ்வினத் உண்டு. இதன் மூக்குச் செவந்த நிறம். தில் பலவுண்டு அவற்றில் அவலரக்கு, இது கரிய சாம்பல் நிறமானது. இதன் இதனைத் தட்டார் பெரும்பாலும் உபயோ கால்களி னகங்கள் கூர்மையாய் வளைந் கிக்கின்றனர். செவ்வரக்கு முண்டு. தவை. இது உரத்துக் கத்தும் ஒலி 1 கொம்பு கொண்ட பறவை - (பாலமீடா ) 'மைல் கேட்கும், இது மரப் பொந்துக இது தென் அமெரிக்கா நாட்டில் பிரேசில், ளில் கூடுகட்டி முட்டையிட்டு அவயங் கயானா முதலிய பிரதேசங்களில் வசிப் காக்கும். இது, அவயங்காக்கும் பெட்டை 'பது. இது மயிலையொத்த வுருக்கொண் இருக்கும் கூட்டை மண்ணாலடைத்து ஒரு டது. இதன் கழுத்தில் சிறகுகளில்லை, தொளையிட்டு அத் தொளையின்வழி பேட் இதன் சிறகுகள் நீலங்கலந்த பொன்னிற டிற்கு இரை தரும், முட்டை பொரிந்த முள்ளவை, இதன் அலகு நீண்டு முனை 'பின் குஞ்சுகளுக்கும் தொளை வழி இரை வளைந்தது, இதன் நெற்றியில் அழுத்த தரும். மான கொம்பொன்று முளைத்திருக்கிறது. கொய்யடி நாரை - இது நீர்வாழ் பறவை இக் கொம்பு ஆண் பறவைக்கே யுண்டு, யினத்தின் வகையது. இது பிளந்த அடி இது அந்நாட்டிலுள்ள சதுப்பு நிலங்களில் களை யுடையது. இது கால்கள் நீண்டும் வசித்துப் பூச்சி, தான்யம், நீர்ப்பூண்டுகளை அலகும் கழுத்தும் நீரிலுள்ள மீன்களைப் யுணவாக் கொள்ளும். இது கோடை பிடிக்கும் வகை மீண்டும் உள்ளது. இவ் காலத்தில் புதர்களில் மெத்தென்ற சாகு வினத்தில் பெருநாரை, கருநாரை, வெண் சேர்த்து வருஷத்திற் கொருமுறை ணாரை, குருட்டு நாரை முதலியவுண்டு முட்டையிட்டு அவயங்காத்துக் குஞ்சு இவற்றில் சில நீரில் நிற்கையில் ஒற்றைக் பொரிக்கும். காலால் நிற்கும். கொம்புள்ள ஒருவித பறவை - (Horned | கொல்லர் - கம்மாளர். _Screamer) ஒருவித பறவை. பெரிய கொல்லனழிசி - (கம்மியர்போலும்) இவர் வாத்துப் போன்றது. தலையில் கொம்பு கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர். 'போன்ற உறுப்புக்கொண்டது. கறுப்பும் இவர் பெயர் அழிசியாக இருக்கலாம். வெண்மையுங் கலந்த இறகுகளை யுடை இவர்க்குச் சோழர் குடியினராகிய அழிசி யது. தென் அமெரிக்காவி லுள்ளது. யின் வேறுபடுக்கக் கொல்லன் அழிசி என கொம்புள்ள தேரை - இது ஆறு அங்குலம் ஜாதிப்பெயாடை இட்டனர் போலும், நீளமும், பெரிய வாயும், கண்ணிற்கு கு-று உஎ, கூஅ, கசடு, உச0. நேராகப் பெரிய கொம்புபோ லுறுப்பும் கொல்லிக்கண்ணன் - சங்கமருவிய புலவர் உள்ளது. இது தவளைகளைப் பிடித்துத் - களில் இருவர் இவர் பெயர் கண்ணராக தின்பது. தென் அமெரிக்காவிலுள்ளது. | இருக்கலாம். இவர் கொல்லிமலை நாட் கொம்புள்ள விரியன் பாம்பு - இது வட | டைச் சேர்ந்தவர் போலும். குறு.கூச. அமெரிக்காவிலுள்ள மணலுள்ள இடங்க கொல்லி -- ஒரு மலை (சிலப்பதிகாரம்). ளில் உடல் முழுதும் மணலில் மறைத்துத் | கொல்லிக்காவல்தாசர் பிள்ளை லோகா தலை, கொம்பு, கண்களை வெளியில் காட் சாரியர் திருவடி சம்பந்தி. இவர்க்குக் டிக்கொண்டிருப்பது. 30 அங்குல நீள - கோட்டாரழகிய மணவாள தாசர் என்றும் முள்ளது, அதிக விஷமுள்ள பிராணி. பெயர். | கொம்புள்ள முக்குப் பறவை - இது கொல்லிப்பாவை - இது கொல்லிமலை சென்னை - இராஜதானியைச் சேர்ந்த 1 யின் மேல்பாற் செய்து வைக்கப்பட்ட
கொப்பிலங்கம் 510 - கொல்லிப்பாவை ணன் என்று வேறுபெயர்களுண்டு இவர் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக் காடுகளிலிருக் மனைவி கோக்கிழார் என்பவள் . இவள் கிறது . இதன் உடல் 13 அடிகள் நீளம் கோளதேசத்து அரசன் புதல்வி . இவர்க்கு * அடி கனம் . இதன் இறக்கைகள் பெரி இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தன் யவை இதன் மூக்கு 10 அங்குலம் நீள அரிஞ்சயன் என மூன்று குமார் . முள்ள தாய்ப் பருத்திருக்கிறது . இந்த கோப்பிலிங்கம் - கோட் கூச்சவ்வையைக் மூக்கின் மேலிடத்தில் மூக்கையொத்த | காண்க . ஒரு உறுப்பு மேல்நோக்கி வளர்ந்திருக் கொம்பாக்கு - இது ஒருவித அரக்கில் கிறது . இவ்வினத்தில் ஒற்றைக் கொம் சேர்க்கையான பொருள் . சாயம் போடுவ புள்ளதும் இரட்டைக் கொம்புள்ள தும் தற்கும் மருந்திற்கும் உதவி இவ்வினத் உண்டு . இதன் மூக்குச் செவந்த நிறம் . தில் பலவுண்டு அவற்றில் அவலரக்கு இது கரிய சாம்பல் நிறமானது . இதன் இதனைத் தட்டார் பெரும்பாலும் உபயோ கால்களி னகங்கள் கூர்மையாய் வளைந் கிக்கின்றனர் . செவ்வரக்கு முண்டு . தவை . இது உரத்துக் கத்தும் ஒலி 1 கொம்பு கொண்ட பறவை - ( பாலமீடா ) ' மைல் கேட்கும் இது மரப் பொந்துக இது தென் அமெரிக்கா நாட்டில் பிரேசில் ளில் கூடுகட்டி முட்டையிட்டு அவயங் கயானா முதலிய பிரதேசங்களில் வசிப் காக்கும் . இது அவயங்காக்கும் பெட்டை ' பது . இது மயிலையொத்த வுருக்கொண் இருக்கும் கூட்டை மண்ணாலடைத்து ஒரு டது . இதன் கழுத்தில் சிறகுகளில்லை தொளையிட்டு அத் தொளையின்வழி பேட் இதன் சிறகுகள் நீலங்கலந்த பொன்னிற டிற்கு இரை தரும் முட்டை பொரிந்த முள்ளவை இதன் அலகு நீண்டு முனை ' பின் குஞ்சுகளுக்கும் தொளை வழி இரை வளைந்தது இதன் நெற்றியில் அழுத்த தரும் . மான கொம்பொன்று முளைத்திருக்கிறது . கொய்யடி நாரை - இது நீர்வாழ் பறவை இக் கொம்பு ஆண் பறவைக்கே யுண்டு யினத்தின் வகையது . இது பிளந்த அடி இது அந்நாட்டிலுள்ள சதுப்பு நிலங்களில் களை யுடையது . இது கால்கள் நீண்டும் வசித்துப் பூச்சி தான்யம் நீர்ப்பூண்டுகளை அலகும் கழுத்தும் நீரிலுள்ள மீன்களைப் யுணவாக் கொள்ளும் . இது கோடை பிடிக்கும் வகை மீண்டும் உள்ளது . இவ் காலத்தில் புதர்களில் மெத்தென்ற சாகு வினத்தில் பெருநாரை கருநாரை வெண் சேர்த்து வருஷத்திற் கொருமுறை ணாரை குருட்டு நாரை முதலியவுண்டு முட்டையிட்டு அவயங்காத்துக் குஞ்சு இவற்றில் சில நீரில் நிற்கையில் ஒற்றைக் பொரிக்கும் . காலால் நிற்கும் . கொம்புள்ள ஒருவித பறவை - ( Horned | கொல்லர் - கம்மாளர் . _ Screamer ) ஒருவித பறவை . பெரிய கொல்லனழிசி - ( கம்மியர்போலும் ) இவர் வாத்துப் போன்றது . தலையில் கொம்பு கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் . ' போன்ற உறுப்புக்கொண்டது . கறுப்பும் இவர் பெயர் அழிசியாக இருக்கலாம் . வெண்மையுங் கலந்த இறகுகளை யுடை இவர்க்குச் சோழர் குடியினராகிய அழிசி யது . தென் அமெரிக்காவி லுள்ளது . யின் வேறுபடுக்கக் கொல்லன் அழிசி என கொம்புள்ள தேரை - இது ஆறு அங்குலம் ஜாதிப்பெயாடை இட்டனர் போலும் நீளமும் பெரிய வாயும் கண்ணிற்கு கு - று உஎ கூஅ கசடு உச0 . நேராகப் பெரிய கொம்புபோ லுறுப்பும் கொல்லிக்கண்ணன் - சங்கமருவிய புலவர் உள்ளது . இது தவளைகளைப் பிடித்துத் - களில் இருவர் இவர் பெயர் கண்ணராக தின்பது . தென் அமெரிக்காவிலுள்ளது . | இருக்கலாம் . இவர் கொல்லிமலை நாட் கொம்புள்ள விரியன் பாம்பு - இது வட | டைச் சேர்ந்தவர் போலும் . குறு . கூச . அமெரிக்காவிலுள்ள மணலுள்ள இடங்க கொல்லி - - ஒரு மலை ( சிலப்பதிகாரம் ) . ளில் உடல் முழுதும் மணலில் மறைத்துத் | கொல்லிக்காவல்தாசர் பிள்ளை லோகா தலை கொம்பு கண்களை வெளியில் காட் சாரியர் திருவடி சம்பந்தி . இவர்க்குக் டிக்கொண்டிருப்பது . 30 அங்குல நீள - கோட்டாரழகிய மணவாள தாசர் என்றும் முள்ளது அதிக விஷமுள்ள பிராணி . பெயர் . | கொம்புள்ள முக்குப் பறவை - இது கொல்லிப்பாவை - இது கொல்லிமலை சென்னை - இராஜதானியைச் சேர்ந்த 1 யின் மேல்பாற் செய்து வைக்கப்பட்ட