அபிதான சிந்தாமணி

கொடிக்கம்பம் sos கொட்டம்பலவன. புளிப்பிரண்டை, புனற்றண்டு, பூசினைக் கொடுந்தமிழ்நாடு பன்னிரண்டு - பொங்கா கொடி, பெருங்கட்டுக்கொடி, பேய்ப்புடல், நாடு, ஒளிநாடு, தென்பாண்டி நாடு, குட்ட பேய்பாற்சொரி, பொடுதலை, பொற்ற நாடு, குடநாடு, பன்றி நாடு, கற்காநாடு, சீத லைக்கையான் தகரை, பொன்னாங்காணி, நாடு, பூழிநாடு, மலையமாநாடு, அருவா பொன் முசுட்டை , மிளகரணை, மிளகுக் நாடு, அருவாவட தலைநாடு என்பன, கொடி, மிதிபாகல் மிரியார்கூந்தல், முடக் தென்பாண்டிகுட்டம்குடம் கற்காவேண் கறுத்தான், முசுமுசுக்கை, முல்லை, முசுட் பூழி, பன்றியரு வாவ தன் வடக்கு - நன் டை, மூக்குறட்டை, மூசுமல்லிகை, யானை முய, சீதமலாடு புனனாடு செந்தமிழ் சேர், நெருஞ்சில், வல்லாரை, வரிக்கோவை, ஏதமில் பன்னிருநாட் டெண்." வனமல்லிகை, விஷ்ணுகிராந்தி, வெண் கொடும்பாவி- பறையரைக் காண்க. (தர்.) குன்றி, வெள்ளைச்சாறடை முதலிய பல. கொடும்பை - இது பாண்டிநாட்டுள்ள நாடு, கொடிக்கம்பம் - இது முதலில் உபரிசா (சிலப்பதிகாரம்.) வசுவிற்கு இந்திரனால் கொடுக்கப்பட்டது. கொடை - திரண்ட பசுரை யொன்றும் இக் கம்பத்தின் பொருட்டு உபரிசரவசு தப்பாமே தம்மை வேண்டினவர்களுக்குப் மார்கழி மாதம் சுக்லபக்ஷத்து இந்திரபூசை 'பிரியப்பட்டுக் கொடுத்தது. (பு. வெ.) யாக உற்சவம் செய்தனன். அதுமுதல் கொடைமாட்சி - சம்விதத்தம் - கடவுளர், எல்லா அரசர்களும் அவ்வாறு பூசை 'வேள்வி, பசுக்காத்தல் முதலியவற்றிற்குக் செய்து வந்தனர். இக் கம்பம் 32 சாண் கொடுக்கப்படும் பொருள். பாரிதோஷ உள்ளது. இதனால் இந்திரனும் மற்றத் கம் - வந்தியர், மாகதர், வல்லர், ஆடல் தேவர்களும் பூசிக்கப்படுகின் றனர். பாடல்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் பொருள், கொடி ஞாழன்மாணிபூதனார் - கடைச்சங்கத் சிரீதத்தம் - புகழைக் கருதியும், பயனைக் துப்புலவருள் ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை) கருதியும் கொடுக்கப்படும் பொருள். கொடி நிலை - அரி அயன் அரனென்னும் இலஜ்ஜா தத்தம் - நண்பர், சம்பந்திகள், மூவர் கொடியுள்ளும் ஒன்றோவெமித்துப் உறவினர் ஆகிய இவர்களிடத்தும் விவாக பலரும் பொருந்து தல்வரும் வேந்தனு முதலிய காரியங்களிலும் மகிழ்ச்சியுண் டைய கொடியைப் புகழ்ந்தது. (பு. வெ.) டாம்படி கொடுக்கப்படும் உபகாரப் பொ பாடாண்.) ருள், பயதத்தம் - அரசனுக்கும், வலிய கொடிப்பூ - மல்லிக்கைப்பூ, முல்லைப்பூ, வர்க்கும், காரியக்கேடு விளைப்போர்க்கும், வெட்சிப்பூ, தூதுளம்பூ, வெங்காயப்பூ, அச்சம் காரணமாகக் கொடுக்கப்படுவது, சாதிப்பூ முதலிய. பாபதத்தம் - மக்களுக்குத் துன்பம் உண் கொடிமங்கலத்துவாதுளி நற்சேந்தனார் டாக்கும் விலங்குகளுக்கும், சூது முதலிய கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். வற்ற லிழந்த பொருளும், கள்வராற் கவ இவர் ஊர் கொடிமங்கலம் போலும். இத சப்பட்ட பொருளுமாம். (சுக்-நீதி.) னைக் கோடிமங்கலம் என்பர். வாதூல கொடை வஞ்சி - உச்சமாகவும் மந்தமாகவும் 'கோத்திரத்து அந்தணராக இருத்தல் * அதன்மேற் சமமாகவும் இசையை அளந்து கூடும். (அகம்) | பாடின அறிஞர்க்குப் பரிசிலைக் கொடுத் கொடியூர்கிழார் மகனார் நெய்தற்றத்தனர் -- தது. (பு.வெ.) | இவர் கடைச்சங்கமருவிய புலவரில் ஒரு கொட்டம்பலவனார் - இவர் கொட்டம்பலம் வர். இவரியற்பெயர் தத்தர். இவர் என்னும் ஊரினர். இவர் பாடலில் "குறக் நெய்தனிலத்தவர் போலும், தந்தையார் குறுமாக்கள் தாளங்கொட்டும்" என்னும் கொடியூர்கிழார். வேளாளர். (அக. உச.) தொடரிற் கொட்டுமென்னுஞ் சொற்சிறப் கொடுகொட்டி - சிவநிருத்தத் தொன்று. பானே கொட்டம்பலவன் எனப்பட்டா இது திரிபுரம் தீப்பட்டு எரியக்கண்ட ரெனினுமாம், எனின் சேரமான் கொட் சிவமூர்த்தி யாடியது. டம்பலத்துத் துஞ்சியமாக்கோதை என கொடுங்கோளூர் - 1. கழறிற்றறிவார் நாய அகத்திலும், புறத்திலும் வருதலின் னாருடைய இராசதானி, (திருவிளையா.) கொட்டம்பலமென வோரூருண்டு எனவும் 2. சோநாட்டிலுள்ளதோர் ஊர். இக் அதனால் கொட்டம்பலவனாரென்பது ஊர் காலத்துக் கொடுங்கலூரென்று வழங்கப்படு பற்றி வந்த பெயரெனவு மறிக, கழைக் கின்றது. (சிலப்பதிகாரம்.) கூத்தி கயிற்றில் நடக்கின்ற வழக்கு
கொடிக்கம்பம் sos கொட்டம்பலவன . புளிப்பிரண்டை புனற்றண்டு பூசினைக் கொடுந்தமிழ்நாடு பன்னிரண்டு - பொங்கா கொடி பெருங்கட்டுக்கொடி பேய்ப்புடல் நாடு ஒளிநாடு தென்பாண்டி நாடு குட்ட பேய்பாற்சொரி பொடுதலை பொற்ற நாடு குடநாடு பன்றி நாடு கற்காநாடு சீத லைக்கையான் தகரை பொன்னாங்காணி நாடு பூழிநாடு மலையமாநாடு அருவா பொன் முசுட்டை மிளகரணை மிளகுக் நாடு அருவாவட தலைநாடு என்பன கொடி மிதிபாகல் மிரியார்கூந்தல் முடக் தென்பாண்டிகுட்டம்குடம் கற்காவேண் கறுத்தான் முசுமுசுக்கை முல்லை முசுட் பூழி பன்றியரு வாவ தன் வடக்கு - நன் டை மூக்குறட்டை மூசுமல்லிகை யானை முய சீதமலாடு புனனாடு செந்தமிழ் சேர் நெருஞ்சில் வல்லாரை வரிக்கோவை ஏதமில் பன்னிருநாட் டெண் . வனமல்லிகை விஷ்ணுகிராந்தி வெண் கொடும்பாவி - பறையரைக் காண்க . ( தர் . ) குன்றி வெள்ளைச்சாறடை முதலிய பல . கொடும்பை - இது பாண்டிநாட்டுள்ள நாடு கொடிக்கம்பம் - இது முதலில் உபரிசா ( சிலப்பதிகாரம் . ) வசுவிற்கு இந்திரனால் கொடுக்கப்பட்டது . கொடை - திரண்ட பசுரை யொன்றும் இக் கம்பத்தின் பொருட்டு உபரிசரவசு தப்பாமே தம்மை வேண்டினவர்களுக்குப் மார்கழி மாதம் சுக்லபக்ஷத்து இந்திரபூசை ' பிரியப்பட்டுக் கொடுத்தது . ( பு . வெ . ) யாக உற்சவம் செய்தனன் . அதுமுதல் கொடைமாட்சி - சம்விதத்தம் - கடவுளர் எல்லா அரசர்களும் அவ்வாறு பூசை ' வேள்வி பசுக்காத்தல் முதலியவற்றிற்குக் செய்து வந்தனர் . இக் கம்பம் 32 சாண் கொடுக்கப்படும் பொருள் . பாரிதோஷ உள்ளது . இதனால் இந்திரனும் மற்றத் கம் - வந்தியர் மாகதர் வல்லர் ஆடல் தேவர்களும் பூசிக்கப்படுகின் றனர் . பாடல்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் பொருள் கொடி ஞாழன்மாணிபூதனார் - கடைச்சங்கத் சிரீதத்தம் - புகழைக் கருதியும் பயனைக் துப்புலவருள் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) கருதியும் கொடுக்கப்படும் பொருள் . கொடி நிலை - அரி அயன் அரனென்னும் இலஜ்ஜா தத்தம் - நண்பர் சம்பந்திகள் மூவர் கொடியுள்ளும் ஒன்றோவெமித்துப் உறவினர் ஆகிய இவர்களிடத்தும் விவாக பலரும் பொருந்து தல்வரும் வேந்தனு முதலிய காரியங்களிலும் மகிழ்ச்சியுண் டைய கொடியைப் புகழ்ந்தது . ( பு . வெ . ) டாம்படி கொடுக்கப்படும் உபகாரப் பொ பாடாண் . ) ருள் பயதத்தம் - அரசனுக்கும் வலிய கொடிப்பூ - மல்லிக்கைப்பூ முல்லைப்பூ வர்க்கும் காரியக்கேடு விளைப்போர்க்கும் வெட்சிப்பூ தூதுளம்பூ வெங்காயப்பூ அச்சம் காரணமாகக் கொடுக்கப்படுவது சாதிப்பூ முதலிய . பாபதத்தம் - மக்களுக்குத் துன்பம் உண் கொடிமங்கலத்துவாதுளி நற்சேந்தனார் டாக்கும் விலங்குகளுக்கும் சூது முதலிய கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . வற்ற லிழந்த பொருளும் கள்வராற் கவ இவர் ஊர் கொடிமங்கலம் போலும் . இத சப்பட்ட பொருளுமாம் . ( சுக் - நீதி . ) னைக் கோடிமங்கலம் என்பர் . வாதூல கொடை வஞ்சி - உச்சமாகவும் மந்தமாகவும் ' கோத்திரத்து அந்தணராக இருத்தல் * அதன்மேற் சமமாகவும் இசையை அளந்து கூடும் . ( அகம் ) | பாடின அறிஞர்க்குப் பரிசிலைக் கொடுத் கொடியூர்கிழார் மகனார் நெய்தற்றத்தனர் - - தது . ( பு . வெ . ) | இவர் கடைச்சங்கமருவிய புலவரில் ஒரு கொட்டம்பலவனார் - இவர் கொட்டம்பலம் வர் . இவரியற்பெயர் தத்தர் . இவர் என்னும் ஊரினர் . இவர் பாடலில் குறக் நெய்தனிலத்தவர் போலும் தந்தையார் குறுமாக்கள் தாளங்கொட்டும் என்னும் கொடியூர்கிழார் . வேளாளர் . ( அக . உச . ) தொடரிற் கொட்டுமென்னுஞ் சொற்சிறப் கொடுகொட்டி - சிவநிருத்தத் தொன்று . பானே கொட்டம்பலவன் எனப்பட்டா இது திரிபுரம் தீப்பட்டு எரியக்கண்ட ரெனினுமாம் எனின் சேரமான் கொட் சிவமூர்த்தி யாடியது . டம்பலத்துத் துஞ்சியமாக்கோதை என கொடுங்கோளூர் - 1 . கழறிற்றறிவார் நாய அகத்திலும் புறத்திலும் வருதலின் னாருடைய இராசதானி ( திருவிளையா . ) கொட்டம்பலமென வோரூருண்டு எனவும் 2 . சோநாட்டிலுள்ளதோர் ஊர் . இக் அதனால் கொட்டம்பலவனாரென்பது ஊர் காலத்துக் கொடுங்கலூரென்று வழங்கப்படு பற்றி வந்த பெயரெனவு மறிக கழைக் கின்றது . ( சிலப்பதிகாரம் . ) கூத்தி கயிற்றில் நடக்கின்ற வழக்கு