அபிதான சிந்தாமணி

கேசித்துவசன் 499 கேபர்கெய்லி 4. ஓர் அசுரன், இவன் பிரமன் வரத் யிடம் பிறந்தான் எனவும் கூறுவர். இராகு தால் தேவர்களை உபத்திரவஞ் செய்து வைக் காண்க. ஆறு குதிரைகள் பூட்டிய விஷ்ணுமூர்த்தியால் மாண்டவன். தேருடையான். 5. இரண்யபுரமாண்ட அசுரன, இவன் கேதுக்கள் - பிரமபுத்திரர்களும், கிரகபா மனைவியிடம் வல்லபைசத்தி பிறந்தனள். வத்தை யடைந்தவர்களும், பிரமத்தை கணபதி. இவளை வெளிப்படுத்தி மணந்த யடைந்தவர்களும், யௌவகமுடையவர் னர். (காஞ்சிபுராணம்.) களும், சமதக்னி கோத்திரருமான கேசித்துவசன் - (சூ.) கிருதத்துவசன் கும்) தேவர்கள். | ரன். இவன் வேதாந்தியாயினான். கேதுமதி - நருமதையின் பெண். சுமாலி கேசினி. - 1. சகான் பாரி. யின் பாரி. 2. தமயந்தியின் தோழி. கேதுமந்தன் -1, சுருதாயு குமான். களிங்க 3. ஒரு ராஜகன்னிகை. இவள் சுயவம் | தேசாதிபன். | வரத்தின் பொருட்டு, பிரம்மக்ஷத்திரியர் 2. தன்வந்தரியின் குமரன், கேதுரத விவாதம் செய்தனர். னுக்குத் தந்தை. 4. ஓர் அப்சர ஸ்திரீ. 3. அம்பரீஷன் குமரன். 5. அஜமீடன் பாரியை. கேதுமாலன்-1. ஆக்னியீத்ரனுக்குப் பூர்வ கேடிலியப்பப் பிள்ளை - தாயு மானார் என் சித்தியிடத் துதித்த குமான் பாரி, தேவி னும் சந்நியாசி சுவாமிகளுக்குத் தந்தை யென்பவள். யார். - 2. கலிங்கராசன் குமான எனபா. கேதன் - வசுதேவருக்கு ரோகணியிடம் கேதுமாலம் - நவவருஷத்து ஒன்று. பிறந்த குமான். இவனைத் தேவரக்ஷதி கேதுமாலி - சண்முக சேநாவீரன். குமரன் எனவுங் கூறுவர். கேதுமான் - 1. தன்வந்திரியின் குமான், கேதனன் - ஒரு ஆந்திர கவி. இவன் குமரன் பீமரதன். கேதாரகௌரிவிரதம் - ஆச்வயுசப்பகுள (ஐப் 2. அம்பரீஷன் குமரன். பசி கிருஷ்ணபக்ஷம்) சதுர்த்தசியில், நல்ல 3. தனு புத்திரனாகிய அகான். புருஷனையும், சம்பத்தையும் விரும்புவோர் 4. ஏகலைவன் புத்திரன் வேடன். பார்வதி பிராட்டியை யெண்ணிச் செய்யும் கேதுரதன்-பகீரதனுக்குத் தந்தை, கேது விரதம். இதை முதலில் பார்வதி பிராட்) மந்தன் குமரன். டியே அநுட்டித்துக் காட்டினள். கேதுவன்மன் - திரிகர்த்த தேசாதிபதியின் கேதாரதீர்த்தம் - கங்கை முதல் தமசாந்தி | குமான். இவன் பாண்டுபுத்திரரின் அசுவ வரையில் செல்லும் புண்ணிய தீர்த்தம். மேதக் குதிரையைக் கட்டித் தோற்றவன். - A Sacred stream Called Koliganga | கேந்திரம்-1. இது, (உதயம்) முதலாமிடம், has its rise here. It is about 146 ஏழாமிடம், நாலாமிடம், பத்தாமிடம். miles Morth of Hardwar and is very கேந்திரபலம் சுபக்கோளாயினும், பாபக் near to Badarinath. கோளாயினும், உச்சத்தானத்தும், மித்தி கேதாரம் - 1. ஒரு தலமும் சீர்த்த மும். ரத்தானத்தும், ஆட்சித்தானத்தும் நிற்பரா இதில் உமாதேவியார் சிவமூர்த்தியைப் கில் வலியர். புதனும் குருவும் உதயத்து போற்றிப் பக்தர்செய்யும் வழிபாடு தமக்கு வலியர். சந்திரனும் சுக்ரனும் (ச) ஆம் வேண்டினள். இது இமயத்திற் கருகி இடத்து வலியர். சரி இராகு கேதுக்கள் எலுள்ளது. (எ) ஆம் இடத்து வலியர். பாபக்கோள் ' 2. பனியின் அதிதேவதை சிவபூசை கள் அமரபக்ஷத்து வலியர். (விதான மாலை) செய்து பாபம் நீங்கிய தலம். (வீரசிங்கா 2. லக்ன கேந்திரம், சதுர்த்தகேந்திரம், தன புராணம்.) தசமகேந்திரம், சப்தமகேந்திரம். இவை கேது - 1. தாமசன் என்னும் மனுவின் முறையே உதயம், நீர்க்கீழ் உச்சம், அஸ்த மனம் எனும் இடங்களைப் பெற்று கால், 2. சண்முக சேநாவீரன். அரை, பூரணசுப, பாவமிச்ரம பலங்களைத் 3. விப்பிரசித்திக்குச் சிம்மிகையிடத் தரும். துப் பிறந்த அசுரன். இவன் தவத்தால் கேபர் கெய்லி - இது ஒரு அழகான கோழி. கிரகபதம் பெற்றான், அக்நிக்கு விகேசி. இது, குளிர்ந்த பிரதேசமாகிய நார்வே புத்ரன்.
கேசித்துவசன் 499 கேபர்கெய்லி 4 . ஓர் அசுரன் இவன் பிரமன் வரத் யிடம் பிறந்தான் எனவும் கூறுவர் . இராகு தால் தேவர்களை உபத்திரவஞ் செய்து வைக் காண்க . ஆறு குதிரைகள் பூட்டிய விஷ்ணுமூர்த்தியால் மாண்டவன் . தேருடையான் . 5 . இரண்யபுரமாண்ட அசுரன இவன் கேதுக்கள் - பிரமபுத்திரர்களும் கிரகபா மனைவியிடம் வல்லபைசத்தி பிறந்தனள் . வத்தை யடைந்தவர்களும் பிரமத்தை கணபதி . இவளை வெளிப்படுத்தி மணந்த யடைந்தவர்களும் யௌவகமுடையவர் னர் . ( காஞ்சிபுராணம் . ) களும் சமதக்னி கோத்திரருமான கேசித்துவசன் - ( சூ . ) கிருதத்துவசன் கும் ) தேவர்கள் . | ரன் . இவன் வேதாந்தியாயினான் . கேதுமதி - நருமதையின் பெண் . சுமாலி கேசினி . - 1 . சகான் பாரி . யின் பாரி . 2 . தமயந்தியின் தோழி . கேதுமந்தன் - 1 சுருதாயு குமான் . களிங்க 3 . ஒரு ராஜகன்னிகை . இவள் சுயவம் | தேசாதிபன் . | வரத்தின் பொருட்டு பிரம்மக்ஷத்திரியர் 2 . தன்வந்தரியின் குமரன் கேதுரத விவாதம் செய்தனர் . னுக்குத் தந்தை . 4 . ஓர் அப்சர ஸ்திரீ . 3 . அம்பரீஷன் குமரன் . 5 . அஜமீடன் பாரியை . கேதுமாலன் - 1 . ஆக்னியீத்ரனுக்குப் பூர்வ கேடிலியப்பப் பிள்ளை - தாயு மானார் என் சித்தியிடத் துதித்த குமான் பாரி தேவி னும் சந்நியாசி சுவாமிகளுக்குத் தந்தை யென்பவள் . யார் . - 2 . கலிங்கராசன் குமான எனபா . கேதன் - வசுதேவருக்கு ரோகணியிடம் கேதுமாலம் - நவவருஷத்து ஒன்று . பிறந்த குமான் . இவனைத் தேவரக்ஷதி கேதுமாலி - சண்முக சேநாவீரன் . குமரன் எனவுங் கூறுவர் . கேதுமான் - 1 . தன்வந்திரியின் குமான் கேதனன் - ஒரு ஆந்திர கவி . இவன் குமரன் பீமரதன் . கேதாரகௌரிவிரதம் - ஆச்வயுசப்பகுள ( ஐப் 2 . அம்பரீஷன் குமரன் . பசி கிருஷ்ணபக்ஷம் ) சதுர்த்தசியில் நல்ல 3 . தனு புத்திரனாகிய அகான் . புருஷனையும் சம்பத்தையும் விரும்புவோர் 4 . ஏகலைவன் புத்திரன் வேடன் . பார்வதி பிராட்டியை யெண்ணிச் செய்யும் கேதுரதன் - பகீரதனுக்குத் தந்தை கேது விரதம் . இதை முதலில் பார்வதி பிராட் ) மந்தன் குமரன் . டியே அநுட்டித்துக் காட்டினள் . கேதுவன்மன் - திரிகர்த்த தேசாதிபதியின் கேதாரதீர்த்தம் - கங்கை முதல் தமசாந்தி | குமான் . இவன் பாண்டுபுத்திரரின் அசுவ வரையில் செல்லும் புண்ணிய தீர்த்தம் . மேதக் குதிரையைக் கட்டித் தோற்றவன் . - A Sacred stream Called Koliganga | கேந்திரம் - 1 . இது ( உதயம் ) முதலாமிடம் has its rise here . It is about 146 ஏழாமிடம் நாலாமிடம் பத்தாமிடம் . miles Morth of Hardwar and is very கேந்திரபலம் சுபக்கோளாயினும் பாபக் near to Badarinath . கோளாயினும் உச்சத்தானத்தும் மித்தி கேதாரம் - 1 . ஒரு தலமும் சீர்த்த மும் . ரத்தானத்தும் ஆட்சித்தானத்தும் நிற்பரா இதில் உமாதேவியார் சிவமூர்த்தியைப் கில் வலியர் . புதனும் குருவும் உதயத்து போற்றிப் பக்தர்செய்யும் வழிபாடு தமக்கு வலியர் . சந்திரனும் சுக்ரனும் ( ) ஆம் வேண்டினள் . இது இமயத்திற் கருகி இடத்து வலியர் . சரி இராகு கேதுக்கள் எலுள்ளது . ( ) ஆம் இடத்து வலியர் . பாபக்கோள் ' 2 . பனியின் அதிதேவதை சிவபூசை கள் அமரபக்ஷத்து வலியர் . ( விதான மாலை ) செய்து பாபம் நீங்கிய தலம் . ( வீரசிங்கா 2 . லக்ன கேந்திரம் சதுர்த்தகேந்திரம் தன புராணம் . ) தசமகேந்திரம் சப்தமகேந்திரம் . இவை கேது - 1 . தாமசன் என்னும் மனுவின் முறையே உதயம் நீர்க்கீழ் உச்சம் அஸ்த மனம் எனும் இடங்களைப் பெற்று கால் 2 . சண்முக சேநாவீரன் . அரை பூரணசுப பாவமிச்ரம பலங்களைத் 3 . விப்பிரசித்திக்குச் சிம்மிகையிடத் தரும் . துப் பிறந்த அசுரன் . இவன் தவத்தால் கேபர் கெய்லி - இது ஒரு அழகான கோழி . கிரகபதம் பெற்றான் அக்நிக்கு விகேசி . இது குளிர்ந்த பிரதேசமாகிய நார்வே புத்ரன் .