அபிதான சிந்தாமணி

கொகன 498 - மகச கெற்கன்-வன்னி குமான், இவன் குமான் 2. அஞ்சனையின் தந்தை, பானுவான். | கேசரியோகம் - யோகவகைகளி லொன்று. கெற்பன் - காற்பாயணிக்குத் தந்தை , இதில் பரியங்கியோகம், அமுரி தாரணை மன்யுகுமான். சந்திரயோகம் எனப் பலவுண்டு. கேசவதாசர் - இவர் ஜீஜாபுரத்தில் அரி பஜனை செய்து கொண்டிருக்கையில் இவ கே ரது சீடர் ஒருவர் பகவதாராதனையின் பொருட்டு இரவில் ஒரு செட்டியின் கடை கேகசி- விசிரவசுவின் தேவிகளில் ஒரு சென்று சுக்கும் சர்க்கரையும் கேட்டனர். த்தி, குமார் இராவணன் முதலியோர். செட்டி தூக்கத்தின் மிகுதியால் சுக்கென்று கேகடன் - சங்கடன் குமான். இவனுக்குத் நாபிக்கிழங்கைத் தர மாணாக்கர் கொண்டு துர்க்காபிமான தேவதைகள் பிறந்தனர். வந்து ஆசாரியரிடங் கொடுக்க, தாசர் கேகயத்தாசன் - இவன் கேகய தேசத்தை அதனைப் பகவானுக்கு நிவேதித்து அனை யாண்டவன். சகல பிராணிகள் பேசும் வர்க்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தனர். பகவா பாஷை யறிந்தவன். இவன் ஒருமுறை னருளால் அந்தநாபி எவர்களையுங் கெடுக்க தன் மனைவியுடன் பஞ்சணையில் காலை நீட் வில்லை. இதனை யுணராத தாசர் விடிந்து டிக்கொண் டிருக்கையில் எறும்பொழுங் பூசை முதலிய முடித்துப் பெருமாளைச் கில் ஒன்று அரசனது காலைக்கடப்பது சேவிக்கையில் பெருமாள் திருமேனி அருமையாகத் தோன்றிய தால் கோபித் கறுத்திருத்தலை நோக்கிக் கவலுகையில் தது. இதனைக் கேட்ட அரசன் நகைத் செட்டி தானறியாது செய்த தீமையை தனன். அருகிருந்த மனைவி நீர் நகைத்த யெண்ணி இவரைத் தேடிச் சென்று நடந் தற்குக் காரணங்கூற வேண்டுமென்றனள். தவைகூறி மன்னிக்க வேண்டினன். தாசர் அரசன் அவ் விரகசியத்தைக் கூறின் என் பெருமாளைப் புகழ்ந்து துதித்தனர். னுயிர் நீங்கு மென் றனன். அரசி அதற் கேசவனர் - இவர் கடைச்சங்கத்துப் புல கும் அஞ்சாது கேட்டதனால் அரசன் 'வர் காலத்தவர். இவர் பரிபாடலில் (14) இவளை நீக்கி யிருந்தனன். இவன் கைகே ஆம் பாடலைப் பாடியவர். இவரைப் பம் சிக்குத் தந்தை. | 'றிய வரலாறு தெரியவில்லை. (பரிபாடல் ) கேகயம் - சிபிச்சக்காவர்த்தியின் குமர கேசவன்- சிவநிந்தையால் நாயாய்ப் பிறந்த கிைய கேகயன் ஆண்டதால் இந்நாட் - வேதியன். (திருப்பெருந்துறை, புரா.) டிற்கு இப்பெய ருண்டாயிற்று. இந் நாட் கேசவாதபன் - சூரியன், கேசவன் சொல் டின் இராசதானி கிரிவிரசம். லக் கேட்டுக் காசியில் சிவப்பிரதிட்டை Tne Country between Beas and - செய்து பூசித்து இப்பெயர் பெற்றவன். the Sutleg. (காசிகாண்டம்) கேகயன் - 1. சிபியின் குமான். கேசவார்த்தம் - விஷ்ணு தவம்புரிந்து 2. சூதகுலத்தரசன், மனைவி ராசகன் சிவமூர்த்தியின் திருமேனியிற் கலந்த னிகை. இவனது இரண்டாவது மனைவி திருவுரு. மாளவி. இவன் பாரத முதனாள் யுத்தத் கேசன்- ஒரு வாநான், தபனனை மாய்த்தவன். தில் கிருதபன்மனுடன் போரிட்டவன். கேசி-1, கம்சனுக்கு நண்பனாகிய அசுரன். 3. அசுபதியின் தந்தை . இவன் கம்சன் ஏவலால் குதிரையுருக் 4. இவன் ரக்ஷஸால் பீடிக்கப்பட்டுத் கொண்டு கோகுலமடைந்து பிராணிகளை தருமசாத்திரோப தேசத்தால் விடுபட் யும் கோபாலரையும் வருத்திக் கண்ண டவன். | னிருந்த இடமடையக் கண்ணன் தமது கேசகம்பளன் - நரிவயிற்றிற் பிறந்த காத்தை வாயில் நுழைத்து வளரச்செய்ய முனி. (மணிமேகலை.) வயிறு பிளந் திறந்தவன், கேசரி - 1. ஒரு வாநரன். பிரபாசதீரத் 2. பத்திரையின் பெண். தில் உபத்திரவஞ் செய்துகொண் டிருந்த 3. தேவசேனையைத் தூக்கிச் சென்று ஒரு யானையைக் கொன்றதால் இப்பெயர் அரக்கன். இவள் இந்திரனால் விடுபட்ட பெற்றனன். இவன்தேவி அஞ்சனாதேவி, னள். இவனை விநாயகர் கொன்றனர் குமரன் அதுமான். என்பர்.
கொகன 498 - மகச கெற்கன் - வன்னி குமான் இவன் குமான் 2 . அஞ்சனையின் தந்தை பானுவான் . | கேசரியோகம் - யோகவகைகளி லொன்று . கெற்பன் - காற்பாயணிக்குத் தந்தை இதில் பரியங்கியோகம் அமுரி தாரணை மன்யுகுமான் . சந்திரயோகம் எனப் பலவுண்டு . கேசவதாசர் - இவர் ஜீஜாபுரத்தில் அரி பஜனை செய்து கொண்டிருக்கையில் இவ கே ரது சீடர் ஒருவர் பகவதாராதனையின் பொருட்டு இரவில் ஒரு செட்டியின் கடை கேகசி - விசிரவசுவின் தேவிகளில் ஒரு சென்று சுக்கும் சர்க்கரையும் கேட்டனர் . த்தி குமார் இராவணன் முதலியோர் . செட்டி தூக்கத்தின் மிகுதியால் சுக்கென்று கேகடன் - சங்கடன் குமான் . இவனுக்குத் நாபிக்கிழங்கைத் தர மாணாக்கர் கொண்டு துர்க்காபிமான தேவதைகள் பிறந்தனர் . வந்து ஆசாரியரிடங் கொடுக்க தாசர் கேகயத்தாசன் - இவன் கேகய தேசத்தை அதனைப் பகவானுக்கு நிவேதித்து அனை யாண்டவன் . சகல பிராணிகள் பேசும் வர்க்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தனர் . பகவா பாஷை யறிந்தவன் . இவன் ஒருமுறை னருளால் அந்தநாபி எவர்களையுங் கெடுக்க தன் மனைவியுடன் பஞ்சணையில் காலை நீட் வில்லை . இதனை யுணராத தாசர் விடிந்து டிக்கொண் டிருக்கையில் எறும்பொழுங் பூசை முதலிய முடித்துப் பெருமாளைச் கில் ஒன்று அரசனது காலைக்கடப்பது சேவிக்கையில் பெருமாள் திருமேனி அருமையாகத் தோன்றிய தால் கோபித் கறுத்திருத்தலை நோக்கிக் கவலுகையில் தது . இதனைக் கேட்ட அரசன் நகைத் செட்டி தானறியாது செய்த தீமையை தனன் . அருகிருந்த மனைவி நீர் நகைத்த யெண்ணி இவரைத் தேடிச் சென்று நடந் தற்குக் காரணங்கூற வேண்டுமென்றனள் . தவைகூறி மன்னிக்க வேண்டினன் . தாசர் அரசன் அவ் விரகசியத்தைக் கூறின் என் பெருமாளைப் புகழ்ந்து துதித்தனர் . னுயிர் நீங்கு மென் றனன் . அரசி அதற் கேசவனர் - இவர் கடைச்சங்கத்துப் புல கும் அஞ்சாது கேட்டதனால் அரசன் ' வர் காலத்தவர் . இவர் பரிபாடலில் ( 14 ) இவளை நீக்கி யிருந்தனன் . இவன் கைகே ஆம் பாடலைப் பாடியவர் . இவரைப் பம் சிக்குத் தந்தை . | ' றிய வரலாறு தெரியவில்லை . ( பரிபாடல் ) கேகயம் - சிபிச்சக்காவர்த்தியின் குமர கேசவன் - சிவநிந்தையால் நாயாய்ப் பிறந்த கிைய கேகயன் ஆண்டதால் இந்நாட் - வேதியன் . ( திருப்பெருந்துறை புரா . ) டிற்கு இப்பெய ருண்டாயிற்று . இந் நாட் கேசவாதபன் - சூரியன் கேசவன் சொல் டின் இராசதானி கிரிவிரசம் . லக் கேட்டுக் காசியில் சிவப்பிரதிட்டை Tne Country between Beas and - செய்து பூசித்து இப்பெயர் பெற்றவன் . the Sutleg . ( காசிகாண்டம் ) கேகயன் - 1 . சிபியின் குமான் . கேசவார்த்தம் - விஷ்ணு தவம்புரிந்து 2 . சூதகுலத்தரசன் மனைவி ராசகன் சிவமூர்த்தியின் திருமேனியிற் கலந்த னிகை . இவனது இரண்டாவது மனைவி திருவுரு . மாளவி . இவன் பாரத முதனாள் யுத்தத் கேசன் - ஒரு வாநான் தபனனை மாய்த்தவன் . தில் கிருதபன்மனுடன் போரிட்டவன் . கேசி - 1 கம்சனுக்கு நண்பனாகிய அசுரன் . 3 . அசுபதியின் தந்தை . இவன் கம்சன் ஏவலால் குதிரையுருக் 4 . இவன் ரக்ஷஸால் பீடிக்கப்பட்டுத் கொண்டு கோகுலமடைந்து பிராணிகளை தருமசாத்திரோப தேசத்தால் விடுபட் யும் கோபாலரையும் வருத்திக் கண்ண டவன் . | னிருந்த இடமடையக் கண்ணன் தமது கேசகம்பளன் - நரிவயிற்றிற் பிறந்த காத்தை வாயில் நுழைத்து வளரச்செய்ய முனி . ( மணிமேகலை . ) வயிறு பிளந் திறந்தவன் கேசரி - 1 . ஒரு வாநரன் . பிரபாசதீரத் 2 . பத்திரையின் பெண் . தில் உபத்திரவஞ் செய்துகொண் டிருந்த 3 . தேவசேனையைத் தூக்கிச் சென்று ஒரு யானையைக் கொன்றதால் இப்பெயர் அரக்கன் . இவள் இந்திரனால் விடுபட்ட பெற்றனன் . இவன்தேவி அஞ்சனாதேவி னள் . இவனை விநாயகர் கொன்றனர் குமரன் அதுமான் . என்பர் .