அபிதான சிந்தாமணி

கூழாண்டர் 497 கெர்க்கர்கள் கூழாண்டர் - திருவாலங்காட்டி லெழுந்த கூன் பாண்டியன் - சத்துருசாதன பாண்டி ரூளியிருக்கும் தாண்டவமூர்த்திக்கு நெல்ய னுக்குக் குமான், இவன் சரித்திரத்தைத் முதலிய அளித்துத் தமக்குக் கூழே போது திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சரித்திரத் மென்று இருந்து முத்திபெற்ற அடியவர். தைக் காண்க. கூழிக்கொற்றன் - கடைச்சங்க மருவிய | கூஷிகன் - காதீனன் தந்தை, விச்வாமித்ர புலவருள் ஒருவர். இவர் பெயர் கொற்ற னுக்குப் பாட்டன் ராக இருக்கலாம். கூழி இவரது ஊர் போலும். (குறு. உஎசு.) கூழைக்கடா - (The PalicaD) இது நாரை கே யினத்தது, இது உடல் பருத்து, கழுத்தும் காலும் குறுகித் தடித்திருக்கும்; இதன் கெங்குபட்டர் - பாண்டு புத்திரராகிய தரு மூக்குத் தடித்துக் குறுகிச் சிவந்தது ;மர் மச்ச நாட்டில் கரந்துறைந்தபோது இது தோலடிப்பாதம் பெற்று இரண்டடி வைத்துக்கொண்ட பெயர் என்பர். கள் உயர்ந்திருக்கும். இவை கூட்டமாக கெசகோழகன் - ஒரு வாகாவீசன், நீரில் இறங்கி மீன்களைக் கரைபச்சம் ஒதுக் கெசண்டாயு - விஷ்ணுபக்தர், சத்சங்கத் கித்துள்ளும் மீன்களைக் கொத்தித் தின் தால் நற்பத மடைந்தவர். னும்.. இவ்வினத்தில் ஒருவகைப் பறவை | கெசமுகன் - வீரமாயேந்திரத்தை ஆகாய களுக்குத் தோற்பை ஒன்று கீழ்வாயில் வழியாய்க் காக்கும் ஆயிரம் யானை முக தொங்குகிறது. இதன் நிறம் வெள்ளை. முடையான், இவன்வீரவாகுதேவர் மயேர் இதன் மேல்வாயின் மூக்கின் முனை சற்று திரபுரி செல்வத்தைத் தடுத்து இறந்தவன். வளைந்தது. இதனால், இது பிடிக்கும் மீன் கெண்டபோண்டபக்ஷி - பதிகளில் களைத் தனக்குள்ள தோற்பையிலடக்கிக் பெரிய உருவமுடையது. இவ்விதப் பற கொண்டு சாவதானமாகத் தின்னும். வைகள் முற்காலத் திருந்திருக்கலாம். தற் கூற்றங்குமானார் - இவர் இயற்பெயர் குமா காலபூமி சோதனையில் கண்டு பிடித்தன னென்பது, கூற்றன் தந்தை பெயர், கூற் என்று நூ தன ஆராய்ச்சியார் கூறுகின்ற மனுடைய குமரனார் கூற்றங்குமானாரென் னர். தற்கால நூ தன ஆராய்ச்சியில் (டை முயிற்று. (தொல் எழுத்து கூடும்) இவர் னேர் நிஸ்) (The Dinornus) எனும் முகம்புகு கிளவி பாடியவரில் ஒருவர். கோழியின் எலும்புக்கூடு 14- அடி உயரம். குறிஞ்சித்திணையைப் பாடியுள்ளார். இவர் ஜெயிண்ட் பறவை (The Giant Bird) பாடியது நற். உசசம் பாட்டு, இது அமெரிக்காவில் பூமியிலிருந்து வெட் படற்றுவ நாயனார் - இவர் குறுநில மன்னர் டியெடுத்த எலும்புக்கூடு, இஃது எருமை குலத்தில் திருவவதரித்துக் களந்தையில் முதலியவைகளையும் எதிர்க்கத் தக்கப் பற அரசுபுரிந்து மறுதேசத்தரசர்களை வென்று வையாம். மற்றும் டாஸார்னிஸ், காஸ் தாம் மகுடஞ் சூட்டிக்கொள்ளத் தில்லை 'டார் நீஸ் முதலிய பல பெரிய பறவைக வாழந்தணர்களை வேண்ட வேதியர் மறுத் ளிருந்தன என்பர், டிராகன் இன்னும் தனர். அரசர் ஸ்ரீநடராசமூர்த்தியின் திரு 40-அடி உயரமும் 100- அடிக்கு மேற் வடிகளே தமக்கு மகுடமாக வென்று பட்ட நீளமும் உள்ள மிருகமும் இருந்த துயில் கொள்ளக் கனவில் சிவமூர்த்தி தாகக் கூறுகின் றனர். திருவடி சூட்டப்பெற்று அரசாட்சியிலிரு கெம்பீரன் - (ச) இரபசன் குமான், இவன் ந்து சிவபதமடைந்தவர். (பெ-புரா.) குமரன் சக்கிரகன். கூனி - கைகேசிக்குத் தோழி, இராமமூர்த் கேம்ஸ்பர்க்-இது ஆப்ரிகாவின் தென்மேற் தியைப் பட்டம் பெறாது தடுத்துக் காட், குக்காடுகளில் வசிக்கும் கறுப்புமான் இதன் டிற்கு எவக் கைகசியைத் தூண்டினவள். உயரம் 4- அடிகள், உடம்பு பிங்கள நிறம் 2. சண்பகமாலை. இதன் கொம்பு 45-அங்குல நீளம், சிங்கத் 3. மா தவி தோழி, இவளுக்கு வசந்த தைக் கொம்பா லெதிர்த்து வெருட்டும். மாலை யெனவும் பெயர். (சிலப்பதிகாரம்.) கெரு தமான் - விஷ்ணுபக்தனும் படனும் கூன் - வெண்பா முதலிய செய்யுட்களின் என்பர். தலடியின் ஒரோவிடத்துப் பொருள் கொக்கர்கள் - ஒன்பதாம் மன்வந்தரத்துத் உத் தனித்து நிற்பது. (யாப்பு-இல.) தேவர்கள். - 63 - I
கூழாண்டர் 497 கெர்க்கர்கள் கூழாண்டர் - திருவாலங்காட்டி லெழுந்த கூன் பாண்டியன் - சத்துருசாதன பாண்டி ரூளியிருக்கும் தாண்டவமூர்த்திக்கு நெல்ய னுக்குக் குமான் இவன் சரித்திரத்தைத் முதலிய அளித்துத் தமக்குக் கூழே போது திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சரித்திரத் மென்று இருந்து முத்திபெற்ற அடியவர் . தைக் காண்க . கூழிக்கொற்றன் - கடைச்சங்க மருவிய | கூஷிகன் - காதீனன் தந்தை விச்வாமித்ர புலவருள் ஒருவர் . இவர் பெயர் கொற்ற னுக்குப் பாட்டன் ராக இருக்கலாம் . கூழி இவரது ஊர் போலும் . ( குறு . உஎசு . ) கூழைக்கடா - ( The PalicaD ) இது நாரை கே யினத்தது இது உடல் பருத்து கழுத்தும் காலும் குறுகித் தடித்திருக்கும் ; இதன் கெங்குபட்டர் - பாண்டு புத்திரராகிய தரு மூக்குத் தடித்துக் குறுகிச் சிவந்தது ; மர் மச்ச நாட்டில் கரந்துறைந்தபோது இது தோலடிப்பாதம் பெற்று இரண்டடி வைத்துக்கொண்ட பெயர் என்பர் . கள் உயர்ந்திருக்கும் . இவை கூட்டமாக கெசகோழகன் - ஒரு வாகாவீசன் நீரில் இறங்கி மீன்களைக் கரைபச்சம் ஒதுக் கெசண்டாயு - விஷ்ணுபக்தர் சத்சங்கத் கித்துள்ளும் மீன்களைக் கொத்தித் தின் தால் நற்பத மடைந்தவர் . னும் . . இவ்வினத்தில் ஒருவகைப் பறவை | கெசமுகன் - வீரமாயேந்திரத்தை ஆகாய களுக்குத் தோற்பை ஒன்று கீழ்வாயில் வழியாய்க் காக்கும் ஆயிரம் யானை முக தொங்குகிறது . இதன் நிறம் வெள்ளை . முடையான் இவன்வீரவாகுதேவர் மயேர் இதன் மேல்வாயின் மூக்கின் முனை சற்று திரபுரி செல்வத்தைத் தடுத்து இறந்தவன் . வளைந்தது . இதனால் இது பிடிக்கும் மீன் கெண்டபோண்டபக்ஷி - பதிகளில் களைத் தனக்குள்ள தோற்பையிலடக்கிக் பெரிய உருவமுடையது . இவ்விதப் பற கொண்டு சாவதானமாகத் தின்னும் . வைகள் முற்காலத் திருந்திருக்கலாம் . தற் கூற்றங்குமானார் - இவர் இயற்பெயர் குமா காலபூமி சோதனையில் கண்டு பிடித்தன னென்பது கூற்றன் தந்தை பெயர் கூற் என்று நூ தன ஆராய்ச்சியார் கூறுகின்ற மனுடைய குமரனார் கூற்றங்குமானாரென் னர் . தற்கால நூ தன ஆராய்ச்சியில் ( டை முயிற்று . ( தொல் எழுத்து கூடும் ) இவர் னேர் நிஸ் ) ( The Dinornus ) எனும் முகம்புகு கிளவி பாடியவரில் ஒருவர் . கோழியின் எலும்புக்கூடு 14 - அடி உயரம் . குறிஞ்சித்திணையைப் பாடியுள்ளார் . இவர் ஜெயிண்ட் பறவை ( The Giant Bird ) பாடியது நற் . உசசம் பாட்டு இது அமெரிக்காவில் பூமியிலிருந்து வெட் படற்றுவ நாயனார் - இவர் குறுநில மன்னர் டியெடுத்த எலும்புக்கூடு இஃது எருமை குலத்தில் திருவவதரித்துக் களந்தையில் முதலியவைகளையும் எதிர்க்கத் தக்கப் பற அரசுபுரிந்து மறுதேசத்தரசர்களை வென்று வையாம் . மற்றும் டாஸார்னிஸ் காஸ் தாம் மகுடஞ் சூட்டிக்கொள்ளத் தில்லை ' டார் நீஸ் முதலிய பல பெரிய பறவைக வாழந்தணர்களை வேண்ட வேதியர் மறுத் ளிருந்தன என்பர் டிராகன் இன்னும் தனர் . அரசர் ஸ்ரீநடராசமூர்த்தியின் திரு 40 - அடி உயரமும் 100 - அடிக்கு மேற் வடிகளே தமக்கு மகுடமாக வென்று பட்ட நீளமும் உள்ள மிருகமும் இருந்த துயில் கொள்ளக் கனவில் சிவமூர்த்தி தாகக் கூறுகின் றனர் . திருவடி சூட்டப்பெற்று அரசாட்சியிலிரு கெம்பீரன் - ( ) இரபசன் குமான் இவன் ந்து சிவபதமடைந்தவர் . ( பெ - புரா . ) குமரன் சக்கிரகன் . கூனி - கைகேசிக்குத் தோழி இராமமூர்த் கேம்ஸ்பர்க் - இது ஆப்ரிகாவின் தென்மேற் தியைப் பட்டம் பெறாது தடுத்துக் காட் குக்காடுகளில் வசிக்கும் கறுப்புமான் இதன் டிற்கு எவக் கைகசியைத் தூண்டினவள் . உயரம் 4 - அடிகள் உடம்பு பிங்கள நிறம் 2 . சண்பகமாலை . இதன் கொம்பு 45 - அங்குல நீளம் சிங்கத் 3 . மா தவி தோழி இவளுக்கு வசந்த தைக் கொம்பா லெதிர்த்து வெருட்டும் . மாலை யெனவும் பெயர் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) கெரு தமான் - விஷ்ணுபக்தனும் படனும் கூன் - வெண்பா முதலிய செய்யுட்களின் என்பர் . தலடியின் ஒரோவிடத்துப் பொருள் கொக்கர்கள் - ஒன்பதாம் மன்வந்தரத்துத் உத் தனித்து நிற்பது . ( யாப்பு - இல . ) தேவர்கள் . - 63 - I