அபிதான சிந்தாமணி

குற்றம் 491 குன்றத்தூர் முதலியார் பட்ட பாடுவோ னாற்றானேகாணப்படாத கங்கா மிவ்விலக்கணத்த கமில்லாத சொற்பிரயோகம், கக, நேமாலிகரமு மிவ்விலக்கணத்தது; மற்ற குறுக் ர்த்தம் - வேறொன்றிலுங் காணப்படாத கங்களு மிவ்வாறே. (நன்). தாய்ப்பாடுவோ னாற்றானே கற்பிக்கப் குற்றுழிஞை - 1. சொல்லுதற்கரிய பரிசை பட்ட பொருளுடைய சொற்பிரயோகம். யினையுடைய சேனைத்தலைவர் ஆடுதலுட கஉ. சந்திக்தம் - இதுவோ அதுவோனே நொச்சியாருடைய அரணினைக் குறு எனும் ஐயத்திற்கிடனான பொருளுடைய கினும் முன்பு சொன்ன துறையேயாம். சொற்பிரயோகம், க. விபரீதம் - கரு (பு. வெ.) திய பொருட்கு மறு தலைப் பொருளும் 2. பகைவாரணாகிய அழிவில்லாததன் பயக்கும் சொற்பிரயோகம், ச - அப்பிர மேல் தான் ஒருவனுமேயாகி மாறுபாட் யோசகம் - கருதிய பொருட்குப் பயன் டினைப் பெருக்கியது. சங்க முழங்கக் படாத அடைசொற் பிரயோகம் உடை கொம்பு குறிப்பக் காவற், காட்டைக் கட யது, கடு. தேசியம் - வேற்று நாட்டுச் ந்து புகுமதுவும், முன்னஞ் சொன்ன சொற்பிரயோகம். (திசைச்சொல்.) கசு. துறையேயாம். (பு. வெ.) கிராமியம் - கேட்போர்க்கு அருவருப் தற்றழத்துக்கள் - உயிரெழுத்துக்களில் பினை யுண்டாக்கும் அசப்பியம், அமங் மாத்திரை குறைந்த ஓசையுடைய அ, இ, கலம், நிந்தை , முதலிய பொருளமைந்த உ, எ, ஒ ஆகிய ஐந்துமாம். (நன்.) சொற்பிரயோகம். வாகயதற்றங்கள் - கசு. தனு - (Gunu) கடம்பை போன்ற காட்டு அவை க. சப்தஹினம் (அபசப்தம்) உ, மிருகம். இது பைஸன்போல் உருவுடை கிரமபிரஷ்டம், கூ. விசந்தி (சந்திவழு). யது. இதன் கொம்புகள் நீண்டு வளைந்து சி. புனருத்தி (கூறியது கூறல்), ரு. வியா மேலெழுந்திருக்கும். கழுத்தில் பிடரிமயி கீர்ணம், சு. சங்கீர்ணம், எ. அபதம், அ. ருண்டு, 4- அடி உயரம்-ஆபிரிகாதேசவாசி. கர்ப்பிதம், க. பின்னலிங்கம் (பால்வழு , தன்மம் - இது திரிதோஷங்களால் ஏப்பம், 40. பின்ன வசனம் (எண்வ ழு), கக. நியூ | மலபந்தம், துர்ப்பலம், குடலிரைச்சல், னோபமை, கஉ. அதிகோபமை, கக ; பக் உப்பிசம், வயிற்று வலி, அசீரணம், அசதி, னச்சந்தம் (சந்தவழு), கச, பக்னயதி இவைகளைத் தனக்குப் பூர்வரூபமாகப் (யதிவழு), கடு. அசரீரம், கசு. அரீதி பெற்றிருக்கும். இது வாத, பித்த, சிலே மத்து (இரீதி யில்லாதது). வாக்கியப் ஷ்ம, பித்தசிலேஷ்ம , திரிதோஷ, ரத்த பொருட் குற்றம் - கசு. க. அபார்த்தம், குன்மம் எனப்பலவகை, இவையன்றி உ. வியர்த்த ம், க. ஏகார்த்த ம், ச. சமு ரத்தவாத பித்தகுன்மம், அசாத்யகுன்மம், சயம், கு. அபக்கிரமம், சு. கின்ன ம், பாயுருகுன்மம், எரிகுன்மம், சர்த்தி எ. அதிமாதரம், அ. பருஷம், க. விரசம், குன்மம், வலிகுன்மம் என வேறும் உள க0. ஈனோபமம், கக. அதிகோபமம், கஉ. - இவை, நவாக்ஷார்க் குழம்பு, கலிங்கா அசதிருக்ஷோபமம், கங. அப்பிரசித்தோப் திலேகியம் முதலியவற்றால் வசமாம். மம், கச. நிரலங்காரம், கடு. அச்சிலீலம், கசு. விருத்தம் முதலிய தன்றத்தூர் - சேக்கிழார் பிறந்த கிராமம், குற்றம் - (க) காமம், வெகுளி, மயக்கம். | தொண்டைநாட்டின் கணுள்ளது. | (6) கொட்டாவி, நெட்டை, குறுகுறுப்பதன்றத்தூர்ழதலியார்-சேக்கிழார் தந்தை. கூன் கிடை, நட்டுவிழல். (அ ) ஞானாவர -இவரைச் சோழன் உலகப் பொருள்களுள் ணியம், தரிசனாவாணியம், வே ததியம், எது பெரிதென்று கேட்க, இவர் விடை மோகநீயம், ஆயு, நாமம், கோத்திரம், அந் தரமயங்கிச் சோர்ந்திருந்தது கண்டு குமர தராயம். 3. அவிச்சை , அகங்காரம், அவா, சாகிய சேக்கிழார் அறிந்து தந்தைக்கு "காலத்தினாற் செய்த நன்றி சிறிதெனினு ஆசை, வெகுளி, ம், ஞாலத்தின்மாணப் பெரிது" எனும் திரு தற்றிசை - அழகிய மாலை மார்பைப் பொ க்குறளை யெழுதித்தந்தனர். முதலியார் ருந்திய அரிவையர்க்கு அற்றறுதிப்பட்டு அதனை வேந்தனுக்குக் காட்டினர். சோ நடவாது அறத்தைக்கண் மறுத்தது. ழன் அதிககளிப்படைந்து சேக்கிழாரைத் (பு. வெ. பெருந்திணை.) தனது சமத்தான வித்வானாக்கினன். குற்றியலுகரம் - உகரம் தொடர்மொழி மற்ற சரிதங்களைச் சேக்கிழார்சரிதையிற் யிறுதியில் ஓசை குறைவது. குற்றிய காண்க.
குற்றம் 491 குன்றத்தூர் முதலியார் பட்ட பாடுவோ னாற்றானேகாணப்படாத கங்கா மிவ்விலக்கணத்த கமில்லாத சொற்பிரயோகம் கக நேமாலிகரமு மிவ்விலக்கணத்தது ; மற்ற குறுக் ர்த்தம் - வேறொன்றிலுங் காணப்படாத கங்களு மிவ்வாறே . ( நன் ) . தாய்ப்பாடுவோ னாற்றானே கற்பிக்கப் குற்றுழிஞை - 1 . சொல்லுதற்கரிய பரிசை பட்ட பொருளுடைய சொற்பிரயோகம் . யினையுடைய சேனைத்தலைவர் ஆடுதலுட கஉ . சந்திக்தம் - இதுவோ அதுவோனே நொச்சியாருடைய அரணினைக் குறு எனும் ஐயத்திற்கிடனான பொருளுடைய கினும் முன்பு சொன்ன துறையேயாம் . சொற்பிரயோகம் . விபரீதம் - கரு ( பு . வெ . ) திய பொருட்கு மறு தலைப் பொருளும் 2 . பகைவாரணாகிய அழிவில்லாததன் பயக்கும் சொற்பிரயோகம் - அப்பிர மேல் தான் ஒருவனுமேயாகி மாறுபாட் யோசகம் - கருதிய பொருட்குப் பயன் டினைப் பெருக்கியது . சங்க முழங்கக் படாத அடைசொற் பிரயோகம் உடை கொம்பு குறிப்பக் காவற் காட்டைக் கட யது கடு . தேசியம் - வேற்று நாட்டுச் ந்து புகுமதுவும் முன்னஞ் சொன்ன சொற்பிரயோகம் . ( திசைச்சொல் . ) கசு . துறையேயாம் . ( பு . வெ . ) கிராமியம் - கேட்போர்க்கு அருவருப் தற்றழத்துக்கள் - உயிரெழுத்துக்களில் பினை யுண்டாக்கும் அசப்பியம் அமங் மாத்திரை குறைந்த ஓசையுடைய கலம் நிந்தை முதலிய பொருளமைந்த ஆகிய ஐந்துமாம் . ( நன் . ) சொற்பிரயோகம் . வாகயதற்றங்கள் - கசு . தனு - ( Gunu ) கடம்பை போன்ற காட்டு அவை . சப்தஹினம் ( அபசப்தம் ) மிருகம் . இது பைஸன்போல் உருவுடை கிரமபிரஷ்டம் கூ . விசந்தி ( சந்திவழு ) . யது . இதன் கொம்புகள் நீண்டு வளைந்து சி . புனருத்தி ( கூறியது கூறல் ) ரு . வியா மேலெழுந்திருக்கும் . கழுத்தில் பிடரிமயி கீர்ணம் சு . சங்கீர்ணம் . அபதம் . ருண்டு 4 - அடி உயரம் - ஆபிரிகாதேசவாசி . கர்ப்பிதம் . பின்னலிங்கம் ( பால்வழு தன்மம் - இது திரிதோஷங்களால் ஏப்பம் 40 . பின்ன வசனம் ( எண்வ ழு ) கக . நியூ | மலபந்தம் துர்ப்பலம் குடலிரைச்சல் னோபமை கஉ . அதிகோபமை கக ; பக் உப்பிசம் வயிற்று வலி அசீரணம் அசதி னச்சந்தம் ( சந்தவழு ) கச பக்னயதி இவைகளைத் தனக்குப் பூர்வரூபமாகப் ( யதிவழு ) கடு . அசரீரம் கசு . அரீதி பெற்றிருக்கும் . இது வாத பித்த சிலே மத்து ( இரீதி யில்லாதது ) . வாக்கியப் ஷ்ம பித்தசிலேஷ்ம திரிதோஷ ரத்த பொருட் குற்றம் - கசு . . அபார்த்தம் குன்மம் எனப்பலவகை இவையன்றி . வியர்த்த ம் . ஏகார்த்த ம் . சமு ரத்தவாத பித்தகுன்மம் அசாத்யகுன்மம் சயம் கு . அபக்கிரமம் சு . கின்ன ம் பாயுருகுன்மம் எரிகுன்மம் சர்த்தி . அதிமாதரம் . பருஷம் . விரசம் குன்மம் வலிகுன்மம் என வேறும் உள க0 . ஈனோபமம் கக . அதிகோபமம் கஉ . - இவை நவாக்ஷார்க் குழம்பு கலிங்கா அசதிருக்ஷோபமம் கங . அப்பிரசித்தோப் திலேகியம் முதலியவற்றால் வசமாம் . மம் கச . நிரலங்காரம் கடு . அச்சிலீலம் கசு . விருத்தம் முதலிய தன்றத்தூர் - சேக்கிழார் பிறந்த கிராமம் குற்றம் - ( ) காமம் வெகுளி மயக்கம் . | தொண்டைநாட்டின் கணுள்ளது . | ( 6 ) கொட்டாவி நெட்டை குறுகுறுப்பதன்றத்தூர்ழதலியார் - சேக்கிழார் தந்தை . கூன் கிடை நட்டுவிழல் . ( ) ஞானாவர - இவரைச் சோழன் உலகப் பொருள்களுள் ணியம் தரிசனாவாணியம் வே ததியம் எது பெரிதென்று கேட்க இவர் விடை மோகநீயம் ஆயு நாமம் கோத்திரம் அந் தரமயங்கிச் சோர்ந்திருந்தது கண்டு குமர தராயம் . 3 . அவிச்சை அகங்காரம் அவா சாகிய சேக்கிழார் அறிந்து தந்தைக்கு காலத்தினாற் செய்த நன்றி சிறிதெனினு ஆசை வெகுளி ம் ஞாலத்தின்மாணப் பெரிது எனும் திரு தற்றிசை - அழகிய மாலை மார்பைப் பொ க்குறளை யெழுதித்தந்தனர் . முதலியார் ருந்திய அரிவையர்க்கு அற்றறுதிப்பட்டு அதனை வேந்தனுக்குக் காட்டினர் . சோ நடவாது அறத்தைக்கண் மறுத்தது . ழன் அதிககளிப்படைந்து சேக்கிழாரைத் ( பு . வெ . பெருந்திணை . ) தனது சமத்தான வித்வானாக்கினன் . குற்றியலுகரம் - உகரம் தொடர்மொழி மற்ற சரிதங்களைச் சேக்கிழார்சரிதையிற் யிறுதியில் ஓசை குறைவது . குற்றிய காண்க .