அபிதான சிந்தாமணி

குளிந்தன் 189 குறிப்பு நவிற்சியணி - தளிந்தன்- ஒரு அரசன். தாய் எனைத்துச்சீரானும் அளவொத்த குள்ளநரி - இது நாயினினத்தைச் சேர்ந்த இரண்டடியான் வருவது. குறட்டாழிசை, பிராணி. இது நரியைப்போல உருவம் நாற்சீரான்மிக்க பலசீரான் வருமடியி ரண் பெற்றுக் குறுகி யிருத்தலால் இப்பெய டாய் ஈற்றடிகுறைந்து வருவனவும், விழு ரடைந்தது. இதற்கு இரவில் கண் நன் மியபொருளும் ஒழுகிய வோசையுமின் றாகத் தெரியும். இது பகலில் மரப்பொந்து றிக் குறள் வெண் செந்துறையின் சிதை குழிகளில் பதுங்கியிருந்து இரவிலிரை 'ந்து வருவனவும், வேற்றுத்தளை விரவிய தேடப் புறப்படும். எதையுந் தின்னும், குறள் வெண்பாவுமாம். (யாப்பு - இல.) இரை அகப்படா விட்டால் பழங்களைத் தறிசொல்வான் - தென்னாட்டு அகமுடை தின்னும். கிராமங்களில் கோழி வாத்து 'யார் கள்ளர், மறவர்வகையிற் சேர்ந்தவ முதலியவைகளைத் திருடும். தனக்கு ரிற் சிலர் பெரிய முண்டாசு தலையிற் சுற் விரோதியாகிய நாய் முதலிய பின்றொட றியும், வெள்ளிகட்டிய பிரம்பு கையிற் 'ரின் தன் வாற்புறத்துள்ள வொருவகைத் கொண்டும் மிதியடியிட்டும் சில பாட்டு தைலத்தை விசிறியோட்டித் தான் விரை களைப் பாடஞ்செய்து கொண்டு பெண்களு வில் பதுங்கிவிடும். க்கும், புருஷர்களுக்கும் நிகழ்கால எதிர் குறமகள் இளவெயினி - இவர் ஒரு பெண் கால செய்தி கூறுவார்போல் நடித்துப் 'கவியாக இருக்கலாம். குறச்சாதி. எறைக் பொருள் கொள்ளும் கபடிகள், கோனைப் பாடியவர். (புற-நா.) குறிஞ்சிக்கருப்பொருள் - தெய்வம் குமாரக் தறவர்கள் - இவர்கள் இந்துதேச முழு கடவுள், உயர்ந்தோர் பொருப்பன், குற தும் வசிக்கும் ஒருவகைக் கள்ள சாதியார். த்தி, தாழ்ந்தோர், கானவர், புள், கிளி இவர்கள் பாஷை தமிழ் தெலுங்கு கலந் மயில், விலங்கு, சிங்கம், புலி, ஊர், சிறு தது. இவர்கள் பலவித தொழில் செய் குடி, நீர்-அருவி, சுனை, பூ-காந்தள், வே வர். இவர்கள் சாத்துபடி குறவர், காவடிக் ங்கை, மரம்-சந்தனம், தேக்கு, உணா- குறவர், மாண்பாடிக் குறவர், செருப்புக் மூங்கிலரிசி, தினை, பறை - தொண்டகம், குத்திக் குறவர், உப்புக் குறவர், கறிவேப் யாழ் - குறிஞ்சியாழ், பண் குறிஞ்சி, தொ பிலைக் குறவர், புளிக் குறவர், டப்பி குற ழில் வெறியாடல், தினை காத்தல், கிழங் வர், கஞ்சு குறவர், பூசலவாடு, உட்ள ககழ்தல் முதலிய. வாடு, காதுகுழிக் குறவர், கூடைகட்டிக் | குறிஞ்சிநிலம் - மலைசார்ந்தநிலம், இது சிலே குறவர், வள்ளியம்மைக் கூட்டம், வாலா ஷ்மவீடு. இதில் வசிப்போர்க்குச் சிலேஷ் ஜாக் குறவர், உய்யாலு குறவர், சோலைக் மம் அதிகரிக்கும். இதில் உண்டாம் ஓஷ குறவர், தோகைமலைக் குறவர், கள்ளக் திகள் வன்மை கொண்டிருக்கும். வயிற் குறவர், கூத்தாடிக் குறவர் முதலிய றில் ஆமைக்கட்டி, சுரம், வல்லைக்கட்டி பலவகை. இவர்கள் தெய்வம், கொல்லா யும் உண்டாம். புரியம்மை, பெருமலை சுவாமி, போலா குறிஞ்சிப்பாட்டு.. இது ஆரிய அரசன் பிரகத் ரம்மை. இவர்களிலாண்கள் திருடுதல் சிறு தனைத் தமிழ் அறிவுறுத்தற்குக் கபிலர் தொழில் செய்தல், பெண்கள் குறி சொல் | பாடியது. இது மலைவளங்களையும் இல் லல், கறிவேப்பிலை விற்றல் கிராமங்களில் | லறத்தையும் விளக்கும். இதனைப் பெருங் கூடை முதலிய கட்டுதல் இவர்கள் சரி | குறிஞ்சி யென்பர். தம் பல. (தர்ஸ்ட ன்.) குறிதன் - (ரூ.) விசயன் குமான். கறள் - திருவள்ளுவரியற்றிய வுலகமறிந்த குறிநிலையணி -அஃதாவது புகழ்பொருளை நீதிநூலாகிய தமிழ்மறை. திருக்குறள் யுணர்த்துஞ் சொற்களாற் குறித்தறிதற் காண்க. குத் தகுதியாகிய பொருளைச் சொல்லுத குறள் வெண்பா - இரண்டடியாய் ஒரு லாம். இதனை வடநூலார் முத்திராலங்கார விகற்பத்தா லேனும் இரு விகற்பத்தா மென்பர். லேனும் வருவது, குறிப்புதவிற்சியணி- அஃதாவது ஒருபொ குறள் வெண்பாவிற்கினம் - குறள் வெண் - ருளைக் குறித்துச்சொல்ல வேண்டியதை டாழிசை, குறள்வெண் செந்துறை என மற்செருபொருளைக் குறித்துச் சொல் (2) வகை. குறள்வெண் செந்துறை விழு லுதலாம். இதனை வடநூலார் கடோத்தி மியபொருளும் ஒழுகிய ஓசையுமுடைத் யலங்காரமென்பர். - 621
குளிந்தன் 189 குறிப்பு நவிற்சியணி - தளிந்தன் - ஒரு அரசன் . தாய் எனைத்துச்சீரானும் அளவொத்த குள்ளநரி - இது நாயினினத்தைச் சேர்ந்த இரண்டடியான் வருவது . குறட்டாழிசை பிராணி . இது நரியைப்போல உருவம் நாற்சீரான்மிக்க பலசீரான் வருமடியி ரண் பெற்றுக் குறுகி யிருத்தலால் இப்பெய டாய் ஈற்றடிகுறைந்து வருவனவும் விழு ரடைந்தது . இதற்கு இரவில் கண் நன் மியபொருளும் ஒழுகிய வோசையுமின் றாகத் தெரியும் . இது பகலில் மரப்பொந்து றிக் குறள் வெண் செந்துறையின் சிதை குழிகளில் பதுங்கியிருந்து இரவிலிரை ' ந்து வருவனவும் வேற்றுத்தளை விரவிய தேடப் புறப்படும் . எதையுந் தின்னும் குறள் வெண்பாவுமாம் . ( யாப்பு - இல . ) இரை அகப்படா விட்டால் பழங்களைத் தறிசொல்வான் - தென்னாட்டு அகமுடை தின்னும் . கிராமங்களில் கோழி வாத்து ' யார் கள்ளர் மறவர்வகையிற் சேர்ந்தவ முதலியவைகளைத் திருடும் . தனக்கு ரிற் சிலர் பெரிய முண்டாசு தலையிற் சுற் விரோதியாகிய நாய் முதலிய பின்றொட றியும் வெள்ளிகட்டிய பிரம்பு கையிற் ' ரின் தன் வாற்புறத்துள்ள வொருவகைத் கொண்டும் மிதியடியிட்டும் சில பாட்டு தைலத்தை விசிறியோட்டித் தான் விரை களைப் பாடஞ்செய்து கொண்டு பெண்களு வில் பதுங்கிவிடும் . க்கும் புருஷர்களுக்கும் நிகழ்கால எதிர் குறமகள் இளவெயினி - இவர் ஒரு பெண் கால செய்தி கூறுவார்போல் நடித்துப் ' கவியாக இருக்கலாம் . குறச்சாதி . எறைக் பொருள் கொள்ளும் கபடிகள் கோனைப் பாடியவர் . ( புற - நா . ) குறிஞ்சிக்கருப்பொருள் - தெய்வம் குமாரக் தறவர்கள் - இவர்கள் இந்துதேச முழு கடவுள் உயர்ந்தோர் பொருப்பன் குற தும் வசிக்கும் ஒருவகைக் கள்ள சாதியார் . த்தி தாழ்ந்தோர் கானவர் புள் கிளி இவர்கள் பாஷை தமிழ் தெலுங்கு கலந் மயில் விலங்கு சிங்கம் புலி ஊர் சிறு தது . இவர்கள் பலவித தொழில் செய் குடி நீர் - அருவி சுனை பூ - காந்தள் வே வர் . இவர்கள் சாத்துபடி குறவர் காவடிக் ங்கை மரம் - சந்தனம் தேக்கு உணா குறவர் மாண்பாடிக் குறவர் செருப்புக் மூங்கிலரிசி தினை பறை - தொண்டகம் குத்திக் குறவர் உப்புக் குறவர் கறிவேப் யாழ் - குறிஞ்சியாழ் பண் குறிஞ்சி தொ பிலைக் குறவர் புளிக் குறவர் டப்பி குற ழில் வெறியாடல் தினை காத்தல் கிழங் வர் கஞ்சு குறவர் பூசலவாடு உட்ள ககழ்தல் முதலிய . வாடு காதுகுழிக் குறவர் கூடைகட்டிக் | குறிஞ்சிநிலம் - மலைசார்ந்தநிலம் இது சிலே குறவர் வள்ளியம்மைக் கூட்டம் வாலா ஷ்மவீடு . இதில் வசிப்போர்க்குச் சிலேஷ் ஜாக் குறவர் உய்யாலு குறவர் சோலைக் மம் அதிகரிக்கும் . இதில் உண்டாம் ஓஷ குறவர் தோகைமலைக் குறவர் கள்ளக் திகள் வன்மை கொண்டிருக்கும் . வயிற் குறவர் கூத்தாடிக் குறவர் முதலிய றில் ஆமைக்கட்டி சுரம் வல்லைக்கட்டி பலவகை . இவர்கள் தெய்வம் கொல்லா யும் உண்டாம் . புரியம்மை பெருமலை சுவாமி போலா குறிஞ்சிப்பாட்டு . . இது ஆரிய அரசன் பிரகத் ரம்மை . இவர்களிலாண்கள் திருடுதல் சிறு தனைத் தமிழ் அறிவுறுத்தற்குக் கபிலர் தொழில் செய்தல் பெண்கள் குறி சொல் | பாடியது . இது மலைவளங்களையும் இல் லல் கறிவேப்பிலை விற்றல் கிராமங்களில் | லறத்தையும் விளக்கும் . இதனைப் பெருங் கூடை முதலிய கட்டுதல் இவர்கள் சரி | குறிஞ்சி யென்பர் . தம் பல . ( தர்ஸ்ட ன் . ) குறிதன் - ( ரூ . ) விசயன் குமான் . கறள் - திருவள்ளுவரியற்றிய வுலகமறிந்த குறிநிலையணி - அஃதாவது புகழ்பொருளை நீதிநூலாகிய தமிழ்மறை . திருக்குறள் யுணர்த்துஞ் சொற்களாற் குறித்தறிதற் காண்க . குத் தகுதியாகிய பொருளைச் சொல்லுத குறள் வெண்பா - இரண்டடியாய் ஒரு லாம் . இதனை வடநூலார் முத்திராலங்கார விகற்பத்தா லேனும் இரு விகற்பத்தா மென்பர் . லேனும் வருவது குறிப்புதவிற்சியணி - அஃதாவது ஒருபொ குறள் வெண்பாவிற்கினம் - குறள் வெண் - ருளைக் குறித்துச்சொல்ல வேண்டியதை டாழிசை குறள்வெண் செந்துறை என மற்செருபொருளைக் குறித்துச் சொல் ( 2 ) வகை . குறள்வெண் செந்துறை விழு லுதலாம் . இதனை வடநூலார் கடோத்தி மியபொருளும் ஒழுகிய ஓசையுமுடைத் யலங்காரமென்பர் . - 621