அபிதான சிந்தாமணி

ழவிக்கட்டோன்றிய காமப்பகுதி 488 - குளிந்தம் தின்கண் இளமையும் நெடும்பிராயமும் குளகச்செய்யுள் - இது பல பாட்டாய் இன்றி ஒரு புருடாயுசு புக்க மரத்தைவெ | ஒரு வினைகொண்டு முடிவது. ட்டி ஒரு புருடாகாரம்.. கச் செய்து அத குளக்கோட்டன் -வரராமனைக் காண்க. னை நிழவிலே ஆறவிட்டுத் திருகுதல், பிள தளத்துடைய மகருஷிகோதரன் - தமிழ் த்தல், போழ்ந்துபடுதல் செய்கை அறிந்து நாட்டு மூன்று வேந்தரும் முடியில் சூட ஓராண்டு சென்றபின் இலக்கணப்படி இந்திரன், சந்திரன், சூரியன் மூவரிடத் குழல் செய்யப்படும். இதன்பிண்டி இலக் தும் பவளம், முத்து, மாணிக்கம் பெற்று கணம், நீளம் இருபதுவிரல், சுற்றளவு அரசர்க்குக் கொடுத்துக் கீர்த்தி பெற்ற நாலரைவிரல், இது தொளை விடும் இடத்து வன். இவன் வைசியன். நெல் அரிசியில் ஓர் பாதி மரனிறுத்திக் தளத்துழான் - சோழனால் குடியேற்றப் கடைந்து வெண்கலத்தால் அணைசுபண் பட்ட நாற்பத்தெண்ணாயிரவரில் ஒருவே ணி இடமுகத்தை அடைத்து வலமுகம் ளாண் வகுப்பிற் சேர்ந்தவன். வெளியாக விடப்படும். தொளை அளவிலக் தளப்பாக்கிழான் - சோழனால் குடியேற் கணம், அளவு இருபது விரல், இதிலே - றப்பட்ட நாற்பத்தெண்ணாயிரவரில் ஒரு தூபமுகத்தின் இரண்டு நீக்கி முதல் வாய் குடி. வேளாண் வகுப்பு. விட்டு இம்முதல்வாய்க்கு எழங்குலம் விட்டு தளம்பனார் - குளம்பு என்னு மூரினராத வளைவாயினும் இரண்டு நீக்கி நடுவினின்ற லிற் குளம்பனாரெனப்பட்டார். இஃது ஒன்பது விரலினும் எட்டுத்தொளையிடப் ஊர் பற்றி வந்த பெயர். இவர் குறிஞ்சித் படும். இவற்றுள் ஒன்று முத்திரை என்று திணையைப் பாடியுள்ளார் இவர் பாடியது. கழித்து, மிகுந்து நின்ற ஏழினும் வழுவி நற்-(உஅ அ)ம் பாட்டு. எல்வைத்து ஊதப்படும். தொளைகளின் தளம்பாதாயனூர் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர். இடப்பரப்பு ஒருவிரல் அகலம். எழு | (புற-நா.) விரல்களாவன : இடக்கையிற் பெருவிர தளவி - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி லும், சிறுவிரலும் நீக்கி மற்றைமூன்றுவிர வகையைச் சேர்ந்தது. பறக்கு மினம் லும், வலக்கையில் பெருவிரல் ஒழிந்த ' இதற்குப் பற்களும் துதிக்கையு முண்டு, நான்கு விரலுமாக ஏழுவிரல் என்க. இவ் இது துதிக்கையால் ஆகாரத்தை உறிஞ்சி வெழு தொளையில் இசை பிறக்குமாறு யுண்ணும் புழுக்களைப் பிடித்தும் தின்னும், எழுத்தால் பிறக்கும் எழுத்து ச-ரி-க-ம் இது, முதலில் புழு வுருவாயிருந்து பின் ப-த-நி என்பன. இவ்வேழ் எழுத்தினை - இறகு பெற்றுப் பறப்பது. கொட்டுந்தன் யும் மாத்திரைப்படுத்தித் தொழில் செய்ய - மையது. இவ்வினத்தில் பலவகையுண்டு. இவற்றுள் ஏழிசை பிறக்கும். ஏழிசை தளிகன்-. ஒரு நாகன், பாதாளவாசி. அஷ் யாவன:- சட்சம், ரிஷபம், காந்தாரம், டமாநாகங்களி லொன்று. மத்திமம், பஞ்சமம், தைவம், நிடாதம் 2. சநியின் குமரன். என்பன. இவற்றுள் பண்கள் பிறக்கும். தளிகன் - விஷ்ணுமாகாத்மியங் கேட்டு தழவிக்கட்டோன்றியகாமப்பகுதி - குழநற்பதமடைந்தவன். (பிரகன்னார தீயபுரா.) விப்பதத்தராகிய மைந்தரது நலத்தை குளிகாதிதோஷம் - பகலளவை (அ) சாம விரும்பின காமப்பகுதி நிறைந்த மங்கை மாக்கி, அற்றை வாரமுதலாக சநிக்கிழமை யாது தன்மையைச் சொல்லியது. (பு. வரையாக எண்ணிக் கண்டசாமங்களில் வெ. பாடாண்.) சனிக்கிழமை கண்ட சாமம் தளிகனும். தழற்றத்தன் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய அற்றைவார முதல் எண்ணிக்கண்ட சாமங் புலவர்களுள் ஒருவர். இவர் பெயர் தத் களிலே வியாழக்கிழமை கிடந்த சாமம் - தன் என இருக்கலாம். குழல் என்பது எமகண்டம். இந்தத் தோஷங்களில் வாரா அடைமொழி. (குறு.உசஉ.) திபன் வலிபெற்றுகிற்பினும் தன்னுடைய தழித்தைலம் - அடியில் துவாரமிட்ட குடு) ஆட்சிராசி யுதிப்பினும் உதயலக்னத்தில் வையில் மருந்தை நிரப்பிப் பூமியில் பள்ள நிற்பினும் தோஷமில்லை, மிட்டு அடியில் ஒரு பாத்திரமமைத்து தளிந்தம் - 1. சரஸ்வதி தீரத்திலுள்ள குடுவையைப் பாத்திரத்தின்மேல் வைத்து தேசம். The Distriot of Shahuruppur, பூமியில்வைத்த குடுவையைச்சூழ வறட் North of Delhi. டியடுக்கித் தீயிட் டெரிப்பது. 2, சாஸ்வதி தீரத்திலுள்ள ஒரு தேசம்.
ழவிக்கட்டோன்றிய காமப்பகுதி 488 - குளிந்தம் தின்கண் இளமையும் நெடும்பிராயமும் குளகச்செய்யுள் - இது பல பாட்டாய் இன்றி ஒரு புருடாயுசு புக்க மரத்தைவெ | ஒரு வினைகொண்டு முடிவது . ட்டி ஒரு புருடாகாரம் . . கச் செய்து அத குளக்கோட்டன் - வரராமனைக் காண்க . னை நிழவிலே ஆறவிட்டுத் திருகுதல் பிள தளத்துடைய மகருஷிகோதரன் - தமிழ் த்தல் போழ்ந்துபடுதல் செய்கை அறிந்து நாட்டு மூன்று வேந்தரும் முடியில் சூட ஓராண்டு சென்றபின் இலக்கணப்படி இந்திரன் சந்திரன் சூரியன் மூவரிடத் குழல் செய்யப்படும் . இதன்பிண்டி இலக் தும் பவளம் முத்து மாணிக்கம் பெற்று கணம் நீளம் இருபதுவிரல் சுற்றளவு அரசர்க்குக் கொடுத்துக் கீர்த்தி பெற்ற நாலரைவிரல் இது தொளை விடும் இடத்து வன் . இவன் வைசியன் . நெல் அரிசியில் ஓர் பாதி மரனிறுத்திக் தளத்துழான் - சோழனால் குடியேற்றப் கடைந்து வெண்கலத்தால் அணைசுபண் பட்ட நாற்பத்தெண்ணாயிரவரில் ஒருவே ணி இடமுகத்தை அடைத்து வலமுகம் ளாண் வகுப்பிற் சேர்ந்தவன் . வெளியாக விடப்படும் . தொளை அளவிலக் தளப்பாக்கிழான் - சோழனால் குடியேற் கணம் அளவு இருபது விரல் இதிலே - றப்பட்ட நாற்பத்தெண்ணாயிரவரில் ஒரு தூபமுகத்தின் இரண்டு நீக்கி முதல் வாய் குடி . வேளாண் வகுப்பு . விட்டு இம்முதல்வாய்க்கு எழங்குலம் விட்டு தளம்பனார் - குளம்பு என்னு மூரினராத வளைவாயினும் இரண்டு நீக்கி நடுவினின்ற லிற் குளம்பனாரெனப்பட்டார் . இஃது ஒன்பது விரலினும் எட்டுத்தொளையிடப் ஊர் பற்றி வந்த பெயர் . இவர் குறிஞ்சித் படும் . இவற்றுள் ஒன்று முத்திரை என்று திணையைப் பாடியுள்ளார் இவர் பாடியது . கழித்து மிகுந்து நின்ற ஏழினும் வழுவி நற் - ( உஅ ) ம் பாட்டு . எல்வைத்து ஊதப்படும் . தொளைகளின் தளம்பாதாயனூர் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர் . இடப்பரப்பு ஒருவிரல் அகலம் . எழு | ( புற - நா . ) விரல்களாவன : இடக்கையிற் பெருவிர தளவி - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி லும் சிறுவிரலும் நீக்கி மற்றைமூன்றுவிர வகையைச் சேர்ந்தது . பறக்கு மினம் லும் வலக்கையில் பெருவிரல் ஒழிந்த ' இதற்குப் பற்களும் துதிக்கையு முண்டு நான்கு விரலுமாக ஏழுவிரல் என்க . இவ் இது துதிக்கையால் ஆகாரத்தை உறிஞ்சி வெழு தொளையில் இசை பிறக்குமாறு யுண்ணும் புழுக்களைப் பிடித்தும் தின்னும் எழுத்தால் பிறக்கும் எழுத்து - ரி - - ம் இது முதலில் புழு வுருவாயிருந்து பின் - - நி என்பன . இவ்வேழ் எழுத்தினை - இறகு பெற்றுப் பறப்பது . கொட்டுந்தன் யும் மாத்திரைப்படுத்தித் தொழில் செய்ய - மையது . இவ்வினத்தில் பலவகையுண்டு . இவற்றுள் ஏழிசை பிறக்கும் . ஏழிசை தளிகன் - . ஒரு நாகன் பாதாளவாசி . அஷ் யாவன : - சட்சம் ரிஷபம் காந்தாரம் டமாநாகங்களி லொன்று . மத்திமம் பஞ்சமம் தைவம் நிடாதம் 2 . சநியின் குமரன் . என்பன . இவற்றுள் பண்கள் பிறக்கும் . தளிகன் - விஷ்ணுமாகாத்மியங் கேட்டு தழவிக்கட்டோன்றியகாமப்பகுதி - குழநற்பதமடைந்தவன் . ( பிரகன்னார தீயபுரா . ) விப்பதத்தராகிய மைந்தரது நலத்தை குளிகாதிதோஷம் - பகலளவை ( ) சாம விரும்பின காமப்பகுதி நிறைந்த மங்கை மாக்கி அற்றை வாரமுதலாக சநிக்கிழமை யாது தன்மையைச் சொல்லியது . ( பு . வரையாக எண்ணிக் கண்டசாமங்களில் வெ . பாடாண் . ) சனிக்கிழமை கண்ட சாமம் தளிகனும் . தழற்றத்தன் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய அற்றைவார முதல் எண்ணிக்கண்ட சாமங் புலவர்களுள் ஒருவர் . இவர் பெயர் தத் களிலே வியாழக்கிழமை கிடந்த சாமம் - தன் என இருக்கலாம் . குழல் என்பது எமகண்டம் . இந்தத் தோஷங்களில் வாரா அடைமொழி . ( குறு . உசஉ . ) திபன் வலிபெற்றுகிற்பினும் தன்னுடைய தழித்தைலம் - அடியில் துவாரமிட்ட குடு ) ஆட்சிராசி யுதிப்பினும் உதயலக்னத்தில் வையில் மருந்தை நிரப்பிப் பூமியில் பள்ள நிற்பினும் தோஷமில்லை மிட்டு அடியில் ஒரு பாத்திரமமைத்து தளிந்தம் - 1 . சரஸ்வதி தீரத்திலுள்ள குடுவையைப் பாத்திரத்தின்மேல் வைத்து தேசம் . The Distriot of Shahuruppur பூமியில்வைத்த குடுவையைச்சூழ வறட் North of Delhi . டியடுக்கித் தீயிட் டெரிப்பது . 2 சாஸ்வதி தீரத்திலுள்ள ஒரு தேசம் .