அபிதான சிந்தாமணி

சலோத்துங்கன் 486 குலோத்துங்கன் தலோத்துங்கன் - 1. இவன் இராஜேந்திர டங்களையும் புதுப்பித்தான். சிதம்பரம் சோழப் பெயரான், இவன் தாய் முறையில் பொன் மேய்ந்தான் இதனாலி வனுக்குப் சோழன். தந்தை வழியில் சாளுக்யன். போம்பலம் பொன் வேய்ந்த சோழன் இவன் சோழச் சக்ரவர்த்தியாகிய இராஜ என ஒரு பெயர். இவன் கல்விமான்களிடத் ராஜனுக்குப் போன் இராஜேந்திர சோழ தில் அன்பு வாய்ந்தவன். சேக்கிழார் பெ னுடைய மாப்பிள்ளை. இவனுக்கு அரு ரியபுராணம் பாடியது இவன் காலம், இரா பாயன், அபயன், கரிகாலன், ஜயதான் 'மாநுஜர் காலமும் இதுவே. இவனுக்குப் எனும் பெயர்களும் உண்டு, பெரிய புரா பயந்தே இராமாநுசர் போசளராச்சியத்தில் ணத்தில் "ஆயசீரனபாயன்" என்றதும் தொண்டனூரில் ஒளித்தார். இவன் நாகப் “செந்நியபயன் குலோத்துங்க சோழன் பட்டினம்ஜைன இராஜராஜப்பெரும் பள் றில்லைத் திருவெல்லை, பொன்னின் மய ளிக்கு மான்யம்விட்டான் இவனுக்குத் திரு மாக்கியு வளவர் போரேறென்றும் புவி நீற்றுச் சோழன் என ஒருபெயர் இவன் காக்கும், மன்னர் பெருமான் அநபாயன் பெயரால் திருநீற்றுச் சோழநல்லூர் என வருந்தொன் மரபின் முடிசூட்டும், தன்மை ஓர் ஊர் தென்னாட்டிலுளது. இவன் 49- நிலவு பதியைந்தினொன்றாய் விளங்குந்த வருஷம் ஆண்டான். (1070-1118) ஆகி கைத் தவ்வூர்'' எனத் தண்டியலங்காரத் றது. இவனுக்குப் பின் விக்ரம சோழன் தும் புகழ்ந்தது. இவனே கலிங்கத்துப் பட்ட மடைந்தான். தலோத்துங்கன் (iii) பரணியில் அபயனென முழுதும், சிற்சில இராஜாதி ராஜனுக்குப் பின் பட்டத்திற்கு இடங்களில் கரிகாலன் எனவும், ஜயதா வந்தான். இவனுக்கு வீர ராஜேந்திரன், னெனவும் கூறப்படுகிறான். இவன் மாமன் திரிபுவன வீரதேவன் எனவும் பெயர் மகள் மதுராந்தகி அல்லது தீனசிந்தாமணி உண்டு. இவன் வீரபாண்டியனுடன் போர் இவளுடன், ஏழிசை வல்லவி, தியாகவல் புரிந்து துணைவந்த சிங்களவரை வென்று லவியென வேறு மனைவியரும் இருந்தனர். விக்ரம பாண்டியனுக்குத் துணையாகிப் பா இவனுக்கு மக்கள் எழுவர் இவனுக்கு அம் ண்டி நாட்டை விக்ரம பாண்டியனுக்குக் மங்கையெனும் ஒரு பெண்ணும், குந்தவ்வை கொடுத்தான். (iii) ஒரு சகோதரியு மிருந் தனர். இவன் '2. இவனுக்குச் சென்னியெனவும், அரு வெங்கி நாட்டைத் தன் சிற்றப்பன் விஜ பாயன் எனவும், செந்நி அநபாயன் குலோ யாதித்தனிடமிருந்து பிடுங்கித் தன் த்துங்கனெனவும் பெயருண்டு. இவன் இரண்டாங் குமரன் இராஜராஜனைப் பிர விக்ரமசோழன் குமரன், இவன் குமரன் திநிதியாக்கினான். சில நாளில் அந்நாட் இராச ராசசோழன். இவன் காலத்தவரே டிற்கு வீரசோழன் அரசனானான். இவன் ஒட்டக்கூத்தர். இவனைக் கம்பர் பல இடங் பின் சக்காகோட்டத்தில் தாராதேசத் களிலும் புகழ்ந்துள்ளார். எரெழுபதில் தாசனை வென்றும், குந்தள அரசனாகிய " முடியுடைய மன்னவரின் மூவுலகும் விக்ரமாதித்தனை வென்று ஜயசிங்கனிட படைத்துடைய, கொடியுடைய மன்ன மிருந்து வனவாசியைப் பிடித்தான். இர வரிற் குலவுமுதற் பெயருடையான், இடி ண்டாமுறை விக்ரமாதித்தனைத் துரத்திக் யுடைய வொலிகெழு நீரெழுபத் தொன் கல்யாணபுரம்கைக்கொண்டு பின் பாண்டி பது நாட்டுக், குடியுடையான் சென்னி நாட்டைத் தாக்கித் தன் வசப்படுத்தினான். பிற ரென்னுடையார் கூறீரே." இராமா மலையாளத்துக் குடமலை நாட்டை வென் யணம் "புவி புகழ் செந்நி போரமவன் றான்; யுத்தங்கள் தணிந்திருக்கையில் கலிங் றோள் புகழ், கவிகடம் மனையெனக் கனக கத் தரசனாகிய சேரடகங்கன் கப்பங்கட்ட ராசியும், சவியுடைத் தூசு மென்சாந்து வில்லையெனத் தன் சேநாபதி கருணாகரத் மாலையுமவிரிழைக்குப்பையுமளவிலாதது" தொண்டமானை அனுப்பி வென்று கலிங்கத் மருத்து மலைப்படலத்து "வன்னிநாட்டிய தைத் தன்னாட்டுடன் சேர்த்துக் கொண் பொன்மௌலிவானவன்மலரின் மேலான், டான். இவன் தன் (14)வது ஆண்டில் கன்னி நாட்டிருவைச் சேர்ந்த கண்ணனு தீரிபுவன சக்ரவர்த்தி யெனப் பட்டம் மாளுங்காணிச் சென்னிநாட்டெரியல் வீர பெற்றான். இவன் சுங்கந் தவிர்த்ததால் ன்றியாகமாவிநோதன்றெய்வப், பொன்னி சுங்கந்தவிர்த்த சோழன் என்பர். பல நாட்டுவமைவைப் பைப்புலன் கொளநோ சிவ விஷ்ணு ஆலயங்களையும் ஜயினகோட் க்கிப் போனான்" எனக்கூறியவாற்றா
சலோத்துங்கன் 486 குலோத்துங்கன் தலோத்துங்கன் - 1 . இவன் இராஜேந்திர டங்களையும் புதுப்பித்தான் . சிதம்பரம் சோழப் பெயரான் இவன் தாய் முறையில் பொன் மேய்ந்தான் இதனாலி வனுக்குப் சோழன் . தந்தை வழியில் சாளுக்யன் . போம்பலம் பொன் வேய்ந்த சோழன் இவன் சோழச் சக்ரவர்த்தியாகிய இராஜ என ஒரு பெயர் . இவன் கல்விமான்களிடத் ராஜனுக்குப் போன் இராஜேந்திர சோழ தில் அன்பு வாய்ந்தவன் . சேக்கிழார் பெ னுடைய மாப்பிள்ளை . இவனுக்கு அரு ரியபுராணம் பாடியது இவன் காலம் இரா பாயன் அபயன் கரிகாலன் ஜயதான் ' மாநுஜர் காலமும் இதுவே . இவனுக்குப் எனும் பெயர்களும் உண்டு பெரிய புரா பயந்தே இராமாநுசர் போசளராச்சியத்தில் ணத்தில் ஆயசீரனபாயன் என்றதும் தொண்டனூரில் ஒளித்தார் . இவன் நாகப் செந்நியபயன் குலோத்துங்க சோழன் பட்டினம்ஜைன இராஜராஜப்பெரும் பள் றில்லைத் திருவெல்லை பொன்னின் மய ளிக்கு மான்யம்விட்டான் இவனுக்குத் திரு மாக்கியு வளவர் போரேறென்றும் புவி நீற்றுச் சோழன் என ஒருபெயர் இவன் காக்கும் மன்னர் பெருமான் அநபாயன் பெயரால் திருநீற்றுச் சோழநல்லூர் என வருந்தொன் மரபின் முடிசூட்டும் தன்மை ஓர் ஊர் தென்னாட்டிலுளது . இவன் 49 நிலவு பதியைந்தினொன்றாய் விளங்குந்த வருஷம் ஆண்டான் . ( 1070 - 1118 ) ஆகி கைத் தவ்வூர் ' ' எனத் தண்டியலங்காரத் றது . இவனுக்குப் பின் விக்ரம சோழன் தும் புகழ்ந்தது . இவனே கலிங்கத்துப் பட்ட மடைந்தான் . தலோத்துங்கன் ( iii ) பரணியில் அபயனென முழுதும் சிற்சில இராஜாதி ராஜனுக்குப் பின் பட்டத்திற்கு இடங்களில் கரிகாலன் எனவும் ஜயதா வந்தான் . இவனுக்கு வீர ராஜேந்திரன் னெனவும் கூறப்படுகிறான் . இவன் மாமன் திரிபுவன வீரதேவன் எனவும் பெயர் மகள் மதுராந்தகி அல்லது தீனசிந்தாமணி உண்டு . இவன் வீரபாண்டியனுடன் போர் இவளுடன் ஏழிசை வல்லவி தியாகவல் புரிந்து துணைவந்த சிங்களவரை வென்று லவியென வேறு மனைவியரும் இருந்தனர் . விக்ரம பாண்டியனுக்குத் துணையாகிப் பா இவனுக்கு மக்கள் எழுவர் இவனுக்கு அம் ண்டி நாட்டை விக்ரம பாண்டியனுக்குக் மங்கையெனும் ஒரு பெண்ணும் குந்தவ்வை கொடுத்தான் . ( iii ) ஒரு சகோதரியு மிருந் தனர் . இவன் ' 2 . இவனுக்குச் சென்னியெனவும் அரு வெங்கி நாட்டைத் தன் சிற்றப்பன் விஜ பாயன் எனவும் செந்நி அநபாயன் குலோ யாதித்தனிடமிருந்து பிடுங்கித் தன் த்துங்கனெனவும் பெயருண்டு . இவன் இரண்டாங் குமரன் இராஜராஜனைப் பிர விக்ரமசோழன் குமரன் இவன் குமரன் திநிதியாக்கினான் . சில நாளில் அந்நாட் இராச ராசசோழன் . இவன் காலத்தவரே டிற்கு வீரசோழன் அரசனானான் . இவன் ஒட்டக்கூத்தர் . இவனைக் கம்பர் பல இடங் பின் சக்காகோட்டத்தில் தாராதேசத் களிலும் புகழ்ந்துள்ளார் . எரெழுபதில் தாசனை வென்றும் குந்தள அரசனாகிய முடியுடைய மன்னவரின் மூவுலகும் விக்ரமாதித்தனை வென்று ஜயசிங்கனிட படைத்துடைய கொடியுடைய மன்ன மிருந்து வனவாசியைப் பிடித்தான் . இர வரிற் குலவுமுதற் பெயருடையான் இடி ண்டாமுறை விக்ரமாதித்தனைத் துரத்திக் யுடைய வொலிகெழு நீரெழுபத் தொன் கல்யாணபுரம்கைக்கொண்டு பின் பாண்டி பது நாட்டுக் குடியுடையான் சென்னி நாட்டைத் தாக்கித் தன் வசப்படுத்தினான் . பிற ரென்னுடையார் கூறீரே . இராமா மலையாளத்துக் குடமலை நாட்டை வென் யணம் புவி புகழ் செந்நி போரமவன் றான் ; யுத்தங்கள் தணிந்திருக்கையில் கலிங் றோள் புகழ் கவிகடம் மனையெனக் கனக கத் தரசனாகிய சேரடகங்கன் கப்பங்கட்ட ராசியும் சவியுடைத் தூசு மென்சாந்து வில்லையெனத் தன் சேநாபதி கருணாகரத் மாலையுமவிரிழைக்குப்பையுமளவிலாதது தொண்டமானை அனுப்பி வென்று கலிங்கத் மருத்து மலைப்படலத்து வன்னிநாட்டிய தைத் தன்னாட்டுடன் சேர்த்துக் கொண் பொன்மௌலிவானவன்மலரின் மேலான் டான் . இவன் தன் ( 14 ) வது ஆண்டில் கன்னி நாட்டிருவைச் சேர்ந்த கண்ணனு தீரிபுவன சக்ரவர்த்தி யெனப் பட்டம் மாளுங்காணிச் சென்னிநாட்டெரியல் வீர பெற்றான் . இவன் சுங்கந் தவிர்த்ததால் ன்றியாகமாவிநோதன்றெய்வப் பொன்னி சுங்கந்தவிர்த்த சோழன் என்பர் . பல நாட்டுவமைவைப் பைப்புலன் கொளநோ சிவ விஷ்ணு ஆலயங்களையும் ஜயினகோட் க்கிப் போனான் எனக்கூறியவாற்றா