அபிதான சிந்தாமணி

குலசேகர. 481 தலே சபாண்டியன் தலசேகார் - சாத்தாத வகுப்பின் வகை. த்து, சோழன் பொருட்டு விடையிலச்சி தலசேகரவரதுங்கராமபாண்டியன் - வாயு னையிட்டனர். இந்தப் பாண்டியன் கும சம்மிதையைத் தமிழிற்செய்த ஒரு பாண் என் இராஜேந்திரபாண்டியன். டியன். குலமாதர் செய்யத்தகாதன- குலமாதர் பிற தலசேகான் -1. மேலைச்சிதம்பரம் தரிசித் புருஷரின் தேகத்தழகை வியந்து நோக்க துக் குட்ட நோய் தீர்ந்த ஒருவன். லும், தம்முடையழகை கண்ணாடியில் விய 2. இலிங்கபுராணமியற்றிய பாண்டியர். ந்து நோக்கலும், தலைமயிரைக் கோதுத குலச்சிறைநாயனார் - பாண்டி நாட்டில் மண லும், கைந்நொடித்தலும் கூடா. மேற்குடியில் திருவவதரித்துச் சிவபக்தி, தலமாரி - குடும்பத்தில் அமங்கலியா யிறந் சிவனடியவர் பக்தியுடையராய் நெடுமா தவர்களை வெள்ளைச் சீலையும் தின்பண்டங் றன் எனும் பாண்டியற்கு முதன்மந்தி களும் வைத்துப் பூசிக்கப் பூசையேற்கும் வித்தொழில் மேற்கொண் டிருந்து மங் கிருகதேவதை. கையர்க்கரசியார் செய்த சிவத்தொண் குலவர்த்தன சோழன் - தந்துவர்த்தன டிற்குத் துணையானவர். திருஞான சம் சோழன் குமான், பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளை மதுரைக் கெ குலாலன் - இவன் அம்புசமுனியை முத ழுந்தருளச் செய்வித்தவர். வஞ்சம் புரி லாகக் கொண்ட சந்ததியான். ந்து வாதிட்ட சமணரைக் கழுவிலேற்றிய தலிங்கன் - துர்யோ தனன் மந்திரி. கணி வர். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளால் புகழ்ந்து | கன் என்று வேறு பெயர் கொண்டவன். பாடப்பெற்றவர். (பெ. புராணம்). தலிசன்-1. அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலக்ஷ் தலச்சூடாமணிபாண்டியன் - சோமசூடா மணரால் கொலை செய்யப்பட்ட அரக்கன். மணி பாண்டியனுக்குக் குமான். 2. கேகய நாட்டரசன், ஒருநாள் இவ தலத்துவச பாண்டியன் - பாண்டீச்சுர னிடத்துத் துருவாசமுனிவர் விரத்தினத் பாண்டியனுக்குக் குமான். துப் பாரணை செய்ய வருவதாகக் கூறினர். தலபதி - இமயமலைச்சாரலில் தவம் செய்து அரசன் வேண்டிய உணவாதிகளுடன் கொண்டிருந்த ஒரு ரிஷி, இறைச்சியும் சமைத்து அருத்தினன். தலபதி நாயனார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் முனிவர் உண்டபின் விரத தினத்து ஒருவர் (திருவள்ளுவமாலை). ஊனருத்தினமையால் நீ புலியுருக்கொ தலபூஷண் பாண்டியன் - அநந்தகுண ண்டு காட்டில் ஊனுண்டு அலைந்து நந் பாண்டியனது குமரன், இவன் காலத்து தினியெனும் தெய்வப்பசுவின் இனத்தால் நடந்த திருவிளையாடலைச் சவுந்தர சாமந் சாபம் நீங்குக என்று போயினர். புலி தனைக் காண்க. பின்னும் இவன் சிவபிரா யுருக்கொண்ட அரசன் காட்டில் உலாவு னிடம் அன்பாய்ப் பிராமணரை வெறு கையில் ஒருநாள் நந்தினி எனும் பசு க்க, நாட்டில் வேதவொழுக்கம் குறைந் வினைக்கண்டு பற்றப்போகையில் அப் பசு தது. அதனால் வேள்வி குறைந்தது, வே நான் என் இளங்கன்றினுக்குப் பால் ஊட் ள்வி குறைய மழை குறைந்தது, அதனால் டிச் சிவபூசை முடித்து வருவேன் என நாடு வறுமை யடைந்தது. பாண்டியன் விடைபெற்றுச் சென்று அவ்வகை முடி சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவமூர்த்தி த்து வாக்கண்ட புலிக்கு நல்லறிவு தோன் சித்தராய்க் கனவில் தரிசனந் தந்து நீ றிப் பசுவினுக்குத் தன் சாபவரலாறுகூறப் வேதியரை வெறுத்தாய் அதனால் வேள்வி பசு சிவபூசை செய்ய ஏவ அவ்வகை குறைந்தது மழையும் நீங்கிற்று. அவ் செய்து நல்லுருப் பெற்றவன். வகை செய்யாமல் வேதியரைக் களிப்பிதலேசபாண்டியன் - 1. பூப் சூடாமணி க்து வேள்வி செய்விக்க என்று உலவாக் பாண்டியனுக்குக் குமரன். இவன் கற்று கிழி அருளி இதில் எடுக்குந்தோறும் வல்லவனாய்ச் சங்கம் வளர்ப்ப தறிந்து பொருள் குறைவுபடாது என்று திரு இடைக்காடர் இவனைக்கண்டு கவி கூறி வாய்மலர்ந்து மறைந்தனர். அரசன் விழி னர். பாண்டியன் தமிழறிந்தும் பொறா த்து எதிரில் பொற்கிழி கண்டு பூசித்து மையால் மகிழாது உபசரிக்காததால் -வேதியரை மகிழ்விக்க மழைபெய்து காடு இடைக்காடர் சொக்கரிடம் தன்னைப் செழித்தது. இவன் காலத்தில் சொக்கர் பாண்டியன அவமதித்ததை முறையிட் வளையல் விற்று, அட்டமாசித்தி உபதேசி டனர். சொக்கர் அன்றிரவு சங்கப்புலவ
குலசேகர . 481 தலே சபாண்டியன் தலசேகார் - சாத்தாத வகுப்பின் வகை . த்து சோழன் பொருட்டு விடையிலச்சி தலசேகரவரதுங்கராமபாண்டியன் - வாயு னையிட்டனர் . இந்தப் பாண்டியன் கும சம்மிதையைத் தமிழிற்செய்த ஒரு பாண் என் இராஜேந்திரபாண்டியன் . டியன் . குலமாதர் செய்யத்தகாதன - குலமாதர் பிற தலசேகான் - 1 . மேலைச்சிதம்பரம் தரிசித் புருஷரின் தேகத்தழகை வியந்து நோக்க துக் குட்ட நோய் தீர்ந்த ஒருவன் . லும் தம்முடையழகை கண்ணாடியில் விய 2 . இலிங்கபுராணமியற்றிய பாண்டியர் . ந்து நோக்கலும் தலைமயிரைக் கோதுத குலச்சிறைநாயனார் - பாண்டி நாட்டில் மண லும் கைந்நொடித்தலும் கூடா . மேற்குடியில் திருவவதரித்துச் சிவபக்தி தலமாரி - குடும்பத்தில் அமங்கலியா யிறந் சிவனடியவர் பக்தியுடையராய் நெடுமா தவர்களை வெள்ளைச் சீலையும் தின்பண்டங் றன் எனும் பாண்டியற்கு முதன்மந்தி களும் வைத்துப் பூசிக்கப் பூசையேற்கும் வித்தொழில் மேற்கொண் டிருந்து மங் கிருகதேவதை . கையர்க்கரசியார் செய்த சிவத்தொண் குலவர்த்தன சோழன் - தந்துவர்த்தன டிற்குத் துணையானவர் . திருஞான சம் சோழன் குமான் பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளை மதுரைக் கெ குலாலன் - இவன் அம்புசமுனியை முத ழுந்தருளச் செய்வித்தவர் . வஞ்சம் புரி லாகக் கொண்ட சந்ததியான் . ந்து வாதிட்ட சமணரைக் கழுவிலேற்றிய தலிங்கன் - துர்யோ தனன் மந்திரி . கணி வர் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளால் புகழ்ந்து | கன் என்று வேறு பெயர் கொண்டவன் . பாடப்பெற்றவர் . ( பெ . புராணம் ) . தலிசன் - 1 . அதிகாயன் யுத்தத்தில் இலக்ஷ் தலச்சூடாமணிபாண்டியன் - சோமசூடா மணரால் கொலை செய்யப்பட்ட அரக்கன் . மணி பாண்டியனுக்குக் குமான் . 2 . கேகய நாட்டரசன் ஒருநாள் இவ தலத்துவச பாண்டியன் - பாண்டீச்சுர னிடத்துத் துருவாசமுனிவர் விரத்தினத் பாண்டியனுக்குக் குமான் . துப் பாரணை செய்ய வருவதாகக் கூறினர் . தலபதி - இமயமலைச்சாரலில் தவம் செய்து அரசன் வேண்டிய உணவாதிகளுடன் கொண்டிருந்த ஒரு ரிஷி இறைச்சியும் சமைத்து அருத்தினன் . தலபதி நாயனார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் முனிவர் உண்டபின் விரத தினத்து ஒருவர் ( திருவள்ளுவமாலை ) . ஊனருத்தினமையால் நீ புலியுருக்கொ தலபூஷண் பாண்டியன் - அநந்தகுண ண்டு காட்டில் ஊனுண்டு அலைந்து நந் பாண்டியனது குமரன் இவன் காலத்து தினியெனும் தெய்வப்பசுவின் இனத்தால் நடந்த திருவிளையாடலைச் சவுந்தர சாமந் சாபம் நீங்குக என்று போயினர் . புலி தனைக் காண்க . பின்னும் இவன் சிவபிரா யுருக்கொண்ட அரசன் காட்டில் உலாவு னிடம் அன்பாய்ப் பிராமணரை வெறு கையில் ஒருநாள் நந்தினி எனும் பசு க்க நாட்டில் வேதவொழுக்கம் குறைந் வினைக்கண்டு பற்றப்போகையில் அப் பசு தது . அதனால் வேள்வி குறைந்தது வே நான் என் இளங்கன்றினுக்குப் பால் ஊட் ள்வி குறைய மழை குறைந்தது அதனால் டிச் சிவபூசை முடித்து வருவேன் என நாடு வறுமை யடைந்தது . பாண்டியன் விடைபெற்றுச் சென்று அவ்வகை முடி சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவமூர்த்தி த்து வாக்கண்ட புலிக்கு நல்லறிவு தோன் சித்தராய்க் கனவில் தரிசனந் தந்து நீ றிப் பசுவினுக்குத் தன் சாபவரலாறுகூறப் வேதியரை வெறுத்தாய் அதனால் வேள்வி பசு சிவபூசை செய்ய ஏவ அவ்வகை குறைந்தது மழையும் நீங்கிற்று . அவ் செய்து நல்லுருப் பெற்றவன் . வகை செய்யாமல் வேதியரைக் களிப்பிதலேசபாண்டியன் - 1 . பூப் சூடாமணி க்து வேள்வி செய்விக்க என்று உலவாக் பாண்டியனுக்குக் குமரன் . இவன் கற்று கிழி அருளி இதில் எடுக்குந்தோறும் வல்லவனாய்ச் சங்கம் வளர்ப்ப தறிந்து பொருள் குறைவுபடாது என்று திரு இடைக்காடர் இவனைக்கண்டு கவி கூறி வாய்மலர்ந்து மறைந்தனர் . அரசன் விழி னர் . பாண்டியன் தமிழறிந்தும் பொறா த்து எதிரில் பொற்கிழி கண்டு பூசித்து மையால் மகிழாது உபசரிக்காததால் - வேதியரை மகிழ்விக்க மழைபெய்து காடு இடைக்காடர் சொக்கரிடம் தன்னைப் செழித்தது . இவன் காலத்தில் சொக்கர் பாண்டியன அவமதித்ததை முறையிட் வளையல் விற்று அட்டமாசித்தி உபதேசி டனர் . சொக்கர் அன்றிரவு சங்கப்புலவ