அபிதான சிந்தாமணி

குரோதம் 183 குலசேகரபாண்டியன் வடிவம் கண்டகன், வேஷன், சித்திராதகிஷன், வரைச் சுட்ட அரசன் ஸ்ரீ வைணவர் 1 சுவீர்யபாகு, மகாவீர்யன், குதரன், சித்தி எடுக்கவில்லை யெனப் பாம்பின் குடத்தில் ராதன், நீலன், வீரதாமன், தந்தவக்தரன், கைவைக்கப் பாம்பு கையை முத்தமிட்ட தர்சயன், சந்மேசயன், ஏகல்வயன் முத தைக்கண்டு அமைச்சர் திருவாபரணன் லிய குமரர்கள் பிறந்தனர். கொடுத்துப் பொறுத்துக்கொள்ள வேண் குரோதம் - ஒரு தேவதை, சமதக்கி முனி டினர். பின்பு ஆழ்வார் தம்குமாருக்குப்பட் வர் பிதுர்க்களுக்கு வைத்த பாலைக் கவிழ் டந்தரித்து ஸ்ரீரங்கம், ஸ்ரீகாஞ்சி, திரு த்து மறைந்தது. | மலை முதலிய திவ்யதேசயாத்திரை செய் குரோதவசர்கள் - ஒருவித அரக்கர்கள். து, முகுந்தமாலை, பெருமாள் திருமொழி இவர்கள் அசுத்தமானவர்களது யாகம், முதலிய பிரபந்தங்க ளருளிச்செய்து மன் பிரதிஷ்டை முதலிய புண்யபலனை அப னனார் கோவிலில் பெருமாளைத் தரிசித்து கரிப்பவர். நிற்கையில் பெருமாள் நியமனப்படி திரு குரோதவசை - கச்யபன் தேவி, தக்ஷன் நாட்டுக் கெழுந்தருளினர். இவர் (உடு) பெண். இவளிடம் சர்ப்பங்கள் பிறந்தன. திருநக்ஷத்திரம் எழுந்தருளி யிருந்தனர். தரோதன் - 1. காலைக்குக் காசிபரிடம் (குருபரம்பரை.) பிறந்தவன். தலசேகரபாண்டியன் - 1. மதுபையை 2. (சங்.) நயு தன் குமரன், பாரி காந்து ஆண்ட பாண்டியரில் ஒருவன், அம்பிகை வயை. மாலை செய்தவன். 3. கந்தமூர்த்தியாலி றந்த ஓர் அசுரன். '2. இவன் மற்றொரு பாண்டியன். 4. கௌசிகனைக் காண்க. இவன் வேட்டைக்குச் செல்ல யானை தரோஷ்டு - 1. யது குமான். விருசினவந் யொன்று புதரை வலமாகச் சென்றது தன் தந்தை , கண்டு அதை வெட்ட அவ்விடம் சிவலி 2. ஒரு வேதியன் மார்க்கண்டரிடம் ங்கமூர்த்தி வெண்மையான திருமேனி தருமமறிந்தவன். யுடன் எழுந்தருளியிருக்கத் தரிசித்துத் தலசேகர ஆழ்வார் - கௌஸ்துவாம்சரான திருப்பணி செய்தவன். இவரே பால் இவர் கலி இருபத்தெட்டாவதான பரா வண்ண நாதர். பவ மாசிமீ சுக்கில துவாதசி வெள் 3. மணவூராண்ட பாண்டியன். இவன் ளிக்கிழமை புனர்வசு நக்ஷத்திரங் கூடிய அரசாட்சியில் தனஞ்சயன் எனும் வணி சுபதினத்தில் திருவஞ்சைக் களம் என் கன், வர்த்தகஞ்செய்து திரும்புகையில் னும் கொல்லிநகரத்தில் திடவிர தனென் கடம்பவனத்தில் பொழுது போயிற்று, கிற அரசருக்குப் புத்திரரா யவதரித்து அப்போது அவ்வரத்தில் எழுந்தருளியிரு ஓதியுணர்ந்து ஸ்ரீமத் இராமாயண கால ந்த சிவலிங்கமூர்த்தியைத் தேவர் பூசிக்கக் க்ஷேபங் கேட்டு வருகையில் இருடிகள் கண்டு தான் அந்த இராமுழுதும் ஒளிந்து பெருமாளைச் சரணாகதி செய்யுந் தரு தரிசித்து விடிந்தபின் தேவரைக் காணாது ணத்தில் பெருமாள் உயிரைத் துறக்கி 'சிவமூர்த்தியைக் கண்டு தரிசித்து இந்த னும் செய்த பிரதிக்கினை துறவேனென் அற்புதத்தை அரசனிடங் கூறினன். அர பதைக் கேட்டு, இராக்கதர் கச,000 பெ சன், இடமறிந்து சிவமூர்த்தியைத் தரி யர்கள், பெருமாள் ஒருவர், நான் துணை சித்துக் காடுநீக்கி நாடாக்குவிக்க எண்ணு செல்வேனெனப் படையுட னெழுவன் கையில் சிவமூர்த்தி சித்தராய் எழுந்தருளி, என்று எழுதல்கண்ட ஸ்ரீவைணவர், சத் இன்னபடி திருப்பணி முடிக்க எனக் துருவை வென்று முனிவர்க்குச் சுகத் கட்டளையிட்டு மறைந்தனர். அரசன் அக் தைத் தந்த தன் நாயகனைப் பிராட்டி கட்டளைப்படி நகரம் நிருமித்தனன். இவ ஆலிங்கனஞ் செய்தாள் என்றதைப் பிர னாண்டது மணவூர். (திருவிளை.) சங்கிக்க ஆழ்வார் திரும்பினர். இவைக 4. வங்கிய குலசேகர பாண்டியன் கும் ளைக் கண்டிருந்த மந்திரியர் இந்த ஸ்ரீ ரன். இவன் திருநெல்வேலி யாண்டவன், வைணவரால் அரசனுக்குச் சித்தப்பிரமை இவன் குமரன் குலேசபாண்டியன். யுண்டாயிற்றென அவர்களை விலக்க எண் தலசேகரபாண்டியன் வடிவம் - பொற் ணித் திருவாராதனப் பெருமாளுடைய ராமரையில் பாண்டியன் படித்துறையின் திருவாபரணத்தை மறைத்து ஸ்ரீ வைண! மேல்பாற் றூணிலுள்ள வடிவம்,
குரோதம் 183 குலசேகரபாண்டியன் வடிவம் கண்டகன் வேஷன் சித்திராதகிஷன் வரைச் சுட்ட அரசன் ஸ்ரீ வைணவர் 1 சுவீர்யபாகு மகாவீர்யன் குதரன் சித்தி எடுக்கவில்லை யெனப் பாம்பின் குடத்தில் ராதன் நீலன் வீரதாமன் தந்தவக்தரன் கைவைக்கப் பாம்பு கையை முத்தமிட்ட தர்சயன் சந்மேசயன் ஏகல்வயன் முத தைக்கண்டு அமைச்சர் திருவாபரணன் லிய குமரர்கள் பிறந்தனர் . கொடுத்துப் பொறுத்துக்கொள்ள வேண் குரோதம் - ஒரு தேவதை சமதக்கி முனி டினர் . பின்பு ஆழ்வார் தம்குமாருக்குப்பட் வர் பிதுர்க்களுக்கு வைத்த பாலைக் கவிழ் டந்தரித்து ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீகாஞ்சி திரு த்து மறைந்தது . | மலை முதலிய திவ்யதேசயாத்திரை செய் குரோதவசர்கள் - ஒருவித அரக்கர்கள் . து முகுந்தமாலை பெருமாள் திருமொழி இவர்கள் அசுத்தமானவர்களது யாகம் முதலிய பிரபந்தங்க ளருளிச்செய்து மன் பிரதிஷ்டை முதலிய புண்யபலனை அப னனார் கோவிலில் பெருமாளைத் தரிசித்து கரிப்பவர் . நிற்கையில் பெருமாள் நியமனப்படி திரு குரோதவசை - கச்யபன் தேவி தக்ஷன் நாட்டுக் கெழுந்தருளினர் . இவர் ( உடு ) பெண் . இவளிடம் சர்ப்பங்கள் பிறந்தன . திருநக்ஷத்திரம் எழுந்தருளி யிருந்தனர் . தரோதன் - 1 . காலைக்குக் காசிபரிடம் ( குருபரம்பரை . ) பிறந்தவன் . தலசேகரபாண்டியன் - 1 . மதுபையை 2 . ( சங் . ) நயு தன் குமரன் பாரி காந்து ஆண்ட பாண்டியரில் ஒருவன் அம்பிகை வயை . மாலை செய்தவன் . 3 . கந்தமூர்த்தியாலி றந்த ஓர் அசுரன் . ' 2 . இவன் மற்றொரு பாண்டியன் . 4 . கௌசிகனைக் காண்க . இவன் வேட்டைக்குச் செல்ல யானை தரோஷ்டு - 1 . யது குமான் . விருசினவந் யொன்று புதரை வலமாகச் சென்றது தன் தந்தை கண்டு அதை வெட்ட அவ்விடம் சிவலி 2 . ஒரு வேதியன் மார்க்கண்டரிடம் ங்கமூர்த்தி வெண்மையான திருமேனி தருமமறிந்தவன் . யுடன் எழுந்தருளியிருக்கத் தரிசித்துத் தலசேகர ஆழ்வார் - கௌஸ்துவாம்சரான திருப்பணி செய்தவன் . இவரே பால் இவர் கலி இருபத்தெட்டாவதான பரா வண்ண நாதர் . பவ மாசிமீ சுக்கில துவாதசி வெள் 3 . மணவூராண்ட பாண்டியன் . இவன் ளிக்கிழமை புனர்வசு நக்ஷத்திரங் கூடிய அரசாட்சியில் தனஞ்சயன் எனும் வணி சுபதினத்தில் திருவஞ்சைக் களம் என் கன் வர்த்தகஞ்செய்து திரும்புகையில் னும் கொல்லிநகரத்தில் திடவிர தனென் கடம்பவனத்தில் பொழுது போயிற்று கிற அரசருக்குப் புத்திரரா யவதரித்து அப்போது அவ்வரத்தில் எழுந்தருளியிரு ஓதியுணர்ந்து ஸ்ரீமத் இராமாயண கால ந்த சிவலிங்கமூர்த்தியைத் தேவர் பூசிக்கக் க்ஷேபங் கேட்டு வருகையில் இருடிகள் கண்டு தான் அந்த இராமுழுதும் ஒளிந்து பெருமாளைச் சரணாகதி செய்யுந் தரு தரிசித்து விடிந்தபின் தேவரைக் காணாது ணத்தில் பெருமாள் உயிரைத் துறக்கி ' சிவமூர்த்தியைக் கண்டு தரிசித்து இந்த னும் செய்த பிரதிக்கினை துறவேனென் அற்புதத்தை அரசனிடங் கூறினன் . அர பதைக் கேட்டு இராக்கதர் கச 000 பெ சன் இடமறிந்து சிவமூர்த்தியைத் தரி யர்கள் பெருமாள் ஒருவர் நான் துணை சித்துக் காடுநீக்கி நாடாக்குவிக்க எண்ணு செல்வேனெனப் படையுட னெழுவன் கையில் சிவமூர்த்தி சித்தராய் எழுந்தருளி என்று எழுதல்கண்ட ஸ்ரீவைணவர் சத் இன்னபடி திருப்பணி முடிக்க எனக் துருவை வென்று முனிவர்க்குச் சுகத் கட்டளையிட்டு மறைந்தனர் . அரசன் அக் தைத் தந்த தன் நாயகனைப் பிராட்டி கட்டளைப்படி நகரம் நிருமித்தனன் . இவ ஆலிங்கனஞ் செய்தாள் என்றதைப் பிர னாண்டது மணவூர் . ( திருவிளை . ) சங்கிக்க ஆழ்வார் திரும்பினர் . இவைக 4 . வங்கிய குலசேகர பாண்டியன் கும் ளைக் கண்டிருந்த மந்திரியர் இந்த ஸ்ரீ ரன் . இவன் திருநெல்வேலி யாண்டவன் வைணவரால் அரசனுக்குச் சித்தப்பிரமை இவன் குமரன் குலேசபாண்டியன் . யுண்டாயிற்றென அவர்களை விலக்க எண் தலசேகரபாண்டியன் வடிவம் - பொற் ணித் திருவாராதனப் பெருமாளுடைய ராமரையில் பாண்டியன் படித்துறையின் திருவாபரணத்தை மறைத்து ஸ்ரீ வைண ! மேல்பாற் றூணிலுள்ள வடிவம்