அபிதான சிந்தாமணி

குருத்ருஹன் 181) குருபரம்பரை களைத் தேடுகையில் பொழுது போய்விட் குரு நமசிவாயர் - குகை நமசிவாயருக்கு டது. அதனா லருகிருந்த குளத்தில் நீர் மாணாக்கர். இவர் ஆசாரியரிடத்து அன் பருகித் தன் பாத்திரத்தில் சிறிது சலமும் 'புள்ளராய் நிஷ்டையிலிருக்கையில் ஒரு கொண்டு தன்னை, நீருண்ண வரும் நாள் நகைக்க ஆசாரியர் அப்பா என் மிருகங்கள் காணாவகை கரையிலிருந்த நகைத்தாயெனத் திருவாரூரில் சுவாமிசம் வில்வமரத்தின் மீது ஏறிக்கொண்டிருந் நதியில் நடனமாடிக் கொண்டிருந்த தாசி, தான். முதல் சாமத்தில் ஒரு பெண்மான் கால்வழுக்கி மல்லாந்து விழ அனைவருஞ் நீருண்ண வந்தது. கண்ட வேடன் அம் சிரித்தனர் யானும் சிரித்தேன் என்றனர். பினை யெடுத்து வில்லிற் பூட்டுகையில் மற்றொருநாள் கையைத் தேய்க்க என் ஒரு வில்வ தளமும் கமண்டலத்து நீரும் அப்படிச்செய்தனை யெனச் சிதம்பரத்திற் மரத்தடியிலிருந்த சிவக்குறி மீது சிந்தி றிரைபற்ற அத்திரையை யெல்லாரும் யது. இவ்வேடனது குண த்வனி கேட்ட தேய்த்தனர். அடியேனுந் தேய்த்தேன் மான், நடுங்கிவேடனிடம் வந்து தன் குட்டி என்றனர். மற்றொருநாள் ஆசாரியர் களைச் சக்களத்தியிடை விட்டு வருகிறே வாந்தி செய்து இதை மிதியாத இடத்தில் னென உறுதிவாக்களிக்க வேடன் நம்பி வைக்க என, அதை உட்கொண்டனர். விடுத்தனன். இதுநிற்க, இரண்டாஞ்சாம ஆசாரியார் மிதியா இடத்தில் வைத் த்து முன்சென்ற மானினைத்தேடி அதற் தனையா என ஆமெனக் கூறியதறிந்து இளைய பெண்மான் வந்தது. அதனைக் மாணாக்கரின் பரிபாகத்தன்மை நோக்கி கண்ட வேடன் வில்லினாணேற்றிக் குண வேறுபடுத்த எண்ணி மாணாக்கரை அழை த்தொனி செய்கையில் தன்னிடமிருந்த த்து ஒரு தறியில் இரண்டு யானைகள் ஜலத்தில் சிறிதும் வில்வபத்திரமும் அடி கூடா. ஆதலால் நீ, சிதம்பரம், ஞானத் யிலிருந்த சிவலிங்கத்தின்மீது விழுந்தது. தலம் அவ்விடம் செல்க என் றனர். மாணா இக்குணத்தொனிகேட்ட மான் தானும் க்கர் பிரிவஞ்ச ஆசாரியர் அஞ்சவேண் அவ்வாறு மீண்டு வருவதாய்ச் சொல் டாம் நீ அவ்விடஞ் சென்று நடராச விச் சென்றது. மூன்றஞ்சாமத்து அவ் மூர்த்தி என்னைப்போல் தரிசனம் கொடு விருமான்களைக் காணாத ஆண்மான் அவ் த்தா லிரு என்ன, உடன்பட்டுச் சென்று விடம் வந்தது. வேடன் வில்லினைக் குணத் பசி வந்தபோது " அத்திமுத லெறும் தொனி செய்கையில் நீருமலருஞ் சிந்தி பீரான வுயிரனைத்திற்கும், சித்தமகிழ்க் யது. அம்மானும் தன்னிரு மனைவியரிடம் தளிக்கும் தேசிகா - மெத்தப், பசிக்கு கூறிவருகிறே னென்று விடைபெற்று தையா பாவியேன் பாழ்வயிற்றைப்பற்றி, மீண்டு மூன்றும் சத்தியந்தவறாமல் வேட எரிக்குதையா காரோணரே." எனக்கூற, னிடம் திரும்பின. இவற்றைக் கண்ட பிராட்டி அன்னமளிக்க உண்டு ஸ்ரீசிதம் 'வேடன் களிப்புற்றவனாய்த் தன் வில்லை பரஞ் சென்று நடராசமூர்த்தி ஆசாரிய மீண்டும் குணத்தொனிசெய்ய அவன் கம திருக்கோலம் பிரசாதிக்கத் தரிசித்துச் ண்டலத்திலுள்ள நீரிற் சிலவும் மரத்தி சுவாமிக்கு அநேக திருப்பணிகள் கடப்பித் லிருந்த வில்வமுஞ் சிந்தின. இதனால் துப் பொற்சிலம்பு செய்வித்துத் திருவடிச் வேடன் அச்சிவராத்திரியில் நான்கு ஜாமல் குச் சமர்ப்பித்துத் திருநடன தரிசனந் தரி களிலும் தூக்கமில்லாதவனாய்ச் சிவபூசை சித்துச் சபாபதிக்குப் பிக்ஷையிட்டுத் தாம் செய்தவனானான். அச்சிவ பூசாபலத்தால் சபாபதியிடம் பொற்காசு பெற்றுப் பல ஞானமுள்ளவனாய் அம்மான்களின் சத்தி பிருதுகளுடனிருந்து ஈச்வாஸ் வைகாசி யத்தினையும் தான் உயிர்வதைசெய் துண் மாதத்தில் திருப்பெருந்துறையில் சிவ ணும் பாவத்தினையுமெண்ணி வருந்துகை விங்கத்தடைந்தனர். இவர் செய்த எல் யில் சிவபெருமான் தரிசனந்தந்து அவ கள் பரமரகசியமாலை, சிதம்பர வெண்பா , னுக்குக் குகன் எனப் பெயர் அளித்து அண்ணாமலை வெண்பா முதலியன. இவர் இராஜசெல்வம் அநுக்ரகித்து இராமன் காலம் 300க்கு மேலிருக்கலாம். வனம் வருந்துணையிருந்து அவனை உப தருநாடு - அத்தினபுரம், குரு ஆண்டதா சரித்து முத்தி பெற அதுக்கித்து விப்பெயர் பெற்றது. குருவைக் காண்க, மறைந்தனர். மான்கள் சிவதரிசனத்தால் தருபரம்பரை-1. இது வைஷ்ணவ ஆழ்வா வர்க்கபத மடைந்தன. ராதிகள், ஆசாரியர்கள் பரம்பரைகள்
குருத்ருஹன் 181 ) குருபரம்பரை களைத் தேடுகையில் பொழுது போய்விட் குரு நமசிவாயர் - குகை நமசிவாயருக்கு டது . அதனா லருகிருந்த குளத்தில் நீர் மாணாக்கர் . இவர் ஆசாரியரிடத்து அன் பருகித் தன் பாத்திரத்தில் சிறிது சலமும் ' புள்ளராய் நிஷ்டையிலிருக்கையில் ஒரு கொண்டு தன்னை நீருண்ண வரும் நாள் நகைக்க ஆசாரியர் அப்பா என் மிருகங்கள் காணாவகை கரையிலிருந்த நகைத்தாயெனத் திருவாரூரில் சுவாமிசம் வில்வமரத்தின் மீது ஏறிக்கொண்டிருந் நதியில் நடனமாடிக் கொண்டிருந்த தாசி தான் . முதல் சாமத்தில் ஒரு பெண்மான் கால்வழுக்கி மல்லாந்து விழ அனைவருஞ் நீருண்ண வந்தது . கண்ட வேடன் அம் சிரித்தனர் யானும் சிரித்தேன் என்றனர் . பினை யெடுத்து வில்லிற் பூட்டுகையில் மற்றொருநாள் கையைத் தேய்க்க என் ஒரு வில்வ தளமும் கமண்டலத்து நீரும் அப்படிச்செய்தனை யெனச் சிதம்பரத்திற் மரத்தடியிலிருந்த சிவக்குறி மீது சிந்தி றிரைபற்ற அத்திரையை யெல்லாரும் யது . இவ்வேடனது குண த்வனி கேட்ட தேய்த்தனர் . அடியேனுந் தேய்த்தேன் மான் நடுங்கிவேடனிடம் வந்து தன் குட்டி என்றனர் . மற்றொருநாள் ஆசாரியர் களைச் சக்களத்தியிடை விட்டு வருகிறே வாந்தி செய்து இதை மிதியாத இடத்தில் னென உறுதிவாக்களிக்க வேடன் நம்பி வைக்க என அதை உட்கொண்டனர் . விடுத்தனன் . இதுநிற்க இரண்டாஞ்சாம ஆசாரியார் மிதியா இடத்தில் வைத் த்து முன்சென்ற மானினைத்தேடி அதற் தனையா என ஆமெனக் கூறியதறிந்து இளைய பெண்மான் வந்தது . அதனைக் மாணாக்கரின் பரிபாகத்தன்மை நோக்கி கண்ட வேடன் வில்லினாணேற்றிக் குண வேறுபடுத்த எண்ணி மாணாக்கரை அழை த்தொனி செய்கையில் தன்னிடமிருந்த த்து ஒரு தறியில் இரண்டு யானைகள் ஜலத்தில் சிறிதும் வில்வபத்திரமும் அடி கூடா . ஆதலால் நீ சிதம்பரம் ஞானத் யிலிருந்த சிவலிங்கத்தின்மீது விழுந்தது . தலம் அவ்விடம் செல்க என் றனர் . மாணா இக்குணத்தொனிகேட்ட மான் தானும் க்கர் பிரிவஞ்ச ஆசாரியர் அஞ்சவேண் அவ்வாறு மீண்டு வருவதாய்ச் சொல் டாம் நீ அவ்விடஞ் சென்று நடராச விச் சென்றது . மூன்றஞ்சாமத்து அவ் மூர்த்தி என்னைப்போல் தரிசனம் கொடு விருமான்களைக் காணாத ஆண்மான் அவ் த்தா லிரு என்ன உடன்பட்டுச் சென்று விடம் வந்தது . வேடன் வில்லினைக் குணத் பசி வந்தபோது அத்திமுத லெறும் தொனி செய்கையில் நீருமலருஞ் சிந்தி பீரான வுயிரனைத்திற்கும் சித்தமகிழ்க் யது . அம்மானும் தன்னிரு மனைவியரிடம் தளிக்கும் தேசிகா - மெத்தப் பசிக்கு கூறிவருகிறே னென்று விடைபெற்று தையா பாவியேன் பாழ்வயிற்றைப்பற்றி மீண்டு மூன்றும் சத்தியந்தவறாமல் வேட எரிக்குதையா காரோணரே . எனக்கூற னிடம் திரும்பின . இவற்றைக் கண்ட பிராட்டி அன்னமளிக்க உண்டு ஸ்ரீசிதம் ' வேடன் களிப்புற்றவனாய்த் தன் வில்லை பரஞ் சென்று நடராசமூர்த்தி ஆசாரிய மீண்டும் குணத்தொனிசெய்ய அவன் கம திருக்கோலம் பிரசாதிக்கத் தரிசித்துச் ண்டலத்திலுள்ள நீரிற் சிலவும் மரத்தி சுவாமிக்கு அநேக திருப்பணிகள் கடப்பித் லிருந்த வில்வமுஞ் சிந்தின . இதனால் துப் பொற்சிலம்பு செய்வித்துத் திருவடிச் வேடன் அச்சிவராத்திரியில் நான்கு ஜாமல் குச் சமர்ப்பித்துத் திருநடன தரிசனந் தரி களிலும் தூக்கமில்லாதவனாய்ச் சிவபூசை சித்துச் சபாபதிக்குப் பிக்ஷையிட்டுத் தாம் செய்தவனானான் . அச்சிவ பூசாபலத்தால் சபாபதியிடம் பொற்காசு பெற்றுப் பல ஞானமுள்ளவனாய் அம்மான்களின் சத்தி பிருதுகளுடனிருந்து ஈச்வாஸ் வைகாசி யத்தினையும் தான் உயிர்வதைசெய் துண் மாதத்தில் திருப்பெருந்துறையில் சிவ ணும் பாவத்தினையுமெண்ணி வருந்துகை விங்கத்தடைந்தனர் . இவர் செய்த எல் யில் சிவபெருமான் தரிசனந்தந்து அவ கள் பரமரகசியமாலை சிதம்பர வெண்பா னுக்குக் குகன் எனப் பெயர் அளித்து அண்ணாமலை வெண்பா முதலியன . இவர் இராஜசெல்வம் அநுக்ரகித்து இராமன் காலம் 300க்கு மேலிருக்கலாம் . வனம் வருந்துணையிருந்து அவனை உப தருநாடு - அத்தினபுரம் குரு ஆண்டதா சரித்து முத்தி பெற அதுக்கித்து விப்பெயர் பெற்றது . குருவைக் காண்க மறைந்தனர் . மான்கள் சிவதரிசனத்தால் தருபரம்பரை - 1 . இது வைஷ்ணவ ஆழ்வா வர்க்கபத மடைந்தன . ராதிகள் ஆசாரியர்கள் பரம்பரைகள்