அபிதான சிந்தாமணி

தர்வை - 480 குருத்ருஹன் தாவை - ஒருவகைக் கூத்தின் விகற்பம். தருக - இது முதல், இடைச்சங்கங்களிலிரு இது எழுவர் மங்கையர். கைகோத் தாடு அந்த நூல், இதற்கு முதுகுருகு வெனவும் வதாம். பெயர். | நாற்கம்மல்ரோகம் - குரல்வளை யீசம் தருதலம் - இது சைந நூல்களிற் கூறப் வறண்டு சுஷ்கித்துக் குரல் முட் செருகி படும் ஐவகைக் குலத்துள் ஒன்று, உக்கிர னது போல் நோதல் நடுக்கலான த்வனி, குலமென்னும் பெயரைக் காண்க. இதிற் கம்மிய த்வனி. குறுகுறு சத்தம், முதலிய பிறந்தது பற்றியே சதானிகன் குருகுலத் உண்டாம். இது வாதபித்தம், சிலேஷம தரசனெனவும், உதயணன் குருகுலக்குரு குரற் கம்மல், திரிதோஷகுரற் கம்மல், சில், குருலத்திறையெனவுங் கூறப்படு க்ஷயகுாற்கம்மல், மேதோகுரற் கம்மல், வன். (பெ. கதை) என ஆறுவகை. இந்த சோகம் ஏலாதிச் தருகைக்காவலப்பன்--நாதமுனிகளை யாச்ர சூரணம், ஜயாஸபஸ்மம், அரக்குத் தயிலம் | யித்த ஸ்ரீவைணவர், நாதமுனிகள் சொற் முதலியவற்றால் வசமாம். (ஜீவா.) படி ஆளவந்தாருக்கு யோகரகஸ்யங்களை தராசோ- இது தென் அமெரிக்காவிலுள்ள உபதேசிக்க இருந்தவர். பறவையினங்களில் சேர்ந்தது. இது ஒரு தருக்கள் - இப்பட்டம் தென்னாட்டு ஓது வான்கோழி யளவினது என்பர். இது, வாமூர்த்திகளுக் குள்ளது. சிவாசாரியர் குராசோதீவில்வாசியாகையால் இப்பெயர் களையும் குருக்கள் என்பர். பெற்றது. | தருசத்திரன் - திதிட்சு குமான், இவன் கும தரு - (சங்.) அசமீடன் குமரனாகிய ருக்ஷன் என் ஓமன். பேரன், சம்வருணன் குமரன், சமந்த பஞ் தருசாங்கலம்- பாஞ்சாலத்திற்குத் தெற்கி சகத்தரசன். இவன் குருவாகிய வியாழன் லுள்ள தேசம். A forest country situ- அநுக்கிரகத்தாற் பிறந்ததால் இப்பெயர் ated in the north west of Hastinapura, அடைந்தனன் எனவும், சூர்ய குலத்தரச the capital of the Kurus north east of ருக்குக் குருவாகிய வசிட்டர் சூரியனிடஞ் Delhi, now, entirely diluviated by சென்று தபதியைச் சம்வருணனுக்குக் the Ganges. கொடுக்கச் செய்து பிறந்த குமானாகை தநசித் - மிதிலையாசனாகிய அம்சகன் கும யால் இவனுக்கு இப்பெய ரிடப்பட்ட | என். தெனவும் கூறுவர். இவன்வழி இந்த வம் தருசுகீர அத்தமனம் - ஆதித்யனுடன் பிர சம் பரவின தாகையால் குருவம்சம் என கஸ்பதியும், சுக்ரனும் கூடில் இவர்கள் அத் வும் இவனாண்ட தா லந்நாடு குருநாடென தமனகாலத்தில் சுபகன்மங்கள் நீக்கப்படும். வும் பட்டது. குமார் சந்து, பரீக்ஷித்து, சுக்ரன் கிழக்கே அஸ்தமித்தால் விருத்த சுதன்னிசு, நிஷதன். சுக்ரன் என்று (எ) நாட்களும், உதிக்கு 2. சங்கிருதி குமரன். மிடத்து வாலசுக்ரன் என்று (ங) நாளும், 3. அக்கியித்ரனுக்குப் பூர்வசித்தியிட மேற்கே அத்தமிக்கையில் விருத்த சுக்ரன் முதித்த குமரன். தேவி நாரி. என்று (கு) நாட்களும், இவ்விடத் துதிக்கு 4. இது, சூரியனைச் சுற்றியோடும் கிர மிடத்து வாலசுக்ரனென்று (க) நாட் கத்தில் ஒன்று, எல்லாக் கிரகங்களினும் களும் கழிக்கப்படும். பிரகஸ்பதி அத்த பெரிது. இது, அவ்வளவு பெரிதாயினும் மனத்திற்கு (கரு) நாட்களும், உதயத் நமக்கு அதிக தூரத்தில் இருப்பதால் பிர திற்கு (ரு) நாட்களும் கழிக்கப்படும். காசமுள்ள ஒரு நக்ஷத்திரம் போல் காணப் குருதத்தை - ஸ்ரீதத்தன் தாய் படுகிறது. இது, சூரியனை ஒருமுறை தருதாமன் -- துஷ்யந்தன் குமரன். சுற்றிவர (12) வருஷமாகிறபடியால் ஒரு தருதிக்கண்ணன் - இரத்தக் கண்ணனைக் ராசியை ஒருவருஷகாலவரையில் கடந்து செல்லுகிறது. இதற்கு, 4, 5, உபகிர தருதேசம் - அஸ்தினபுரத்தினாடு, கங்களுண்டு. இதனைப் பிரகஸ்பதி, குரு, தருத்த ஹன் - இவன் ஒருவேடன் சிவராத்ரி என்று கூறுவர். யென்று அறியாதவன். தன் தாய் தந்தை 5 கர்ப்பாதான முதலிய கிரியைகளைச் யர் பசியால் வருந்த எதேனும் ஆகாரம் செய்வித்து ஜீவனோபாயத்தைக் கற்பிப் சம்பாதிக்கும் பொருட்டு வில்லு மம்புமா பவன். (மது-அத்-1) கப் புறப்பட்டு வனமடைந்து மிருகாதி நொடியாகடந்து காண்க
தர்வை - 480 குருத்ருஹன் தாவை - ஒருவகைக் கூத்தின் விகற்பம் . தருக - இது முதல் இடைச்சங்கங்களிலிரு இது எழுவர் மங்கையர் . கைகோத் தாடு அந்த நூல் இதற்கு முதுகுருகு வெனவும் வதாம் . பெயர் . | நாற்கம்மல்ரோகம் - குரல்வளை யீசம் தருதலம் - இது சைந நூல்களிற் கூறப் வறண்டு சுஷ்கித்துக் குரல் முட் செருகி படும் ஐவகைக் குலத்துள் ஒன்று உக்கிர னது போல் நோதல் நடுக்கலான த்வனி குலமென்னும் பெயரைக் காண்க . இதிற் கம்மிய த்வனி . குறுகுறு சத்தம் முதலிய பிறந்தது பற்றியே சதானிகன் குருகுலத் உண்டாம் . இது வாதபித்தம் சிலேஷம தரசனெனவும் உதயணன் குருகுலக்குரு குரற் கம்மல் திரிதோஷகுரற் கம்மல் சில் குருலத்திறையெனவுங் கூறப்படு க்ஷயகுாற்கம்மல் மேதோகுரற் கம்மல் வன் . ( பெ . கதை ) என ஆறுவகை . இந்த சோகம் ஏலாதிச் தருகைக்காவலப்பன் - - நாதமுனிகளை யாச்ர சூரணம் ஜயாஸபஸ்மம் அரக்குத் தயிலம் | யித்த ஸ்ரீவைணவர் நாதமுனிகள் சொற் முதலியவற்றால் வசமாம் . ( ஜீவா . ) படி ஆளவந்தாருக்கு யோகரகஸ்யங்களை தராசோ - இது தென் அமெரிக்காவிலுள்ள உபதேசிக்க இருந்தவர் . பறவையினங்களில் சேர்ந்தது . இது ஒரு தருக்கள் - இப்பட்டம் தென்னாட்டு ஓது வான்கோழி யளவினது என்பர் . இது வாமூர்த்திகளுக் குள்ளது . சிவாசாரியர் குராசோதீவில்வாசியாகையால் இப்பெயர் களையும் குருக்கள் என்பர் . பெற்றது . | தருசத்திரன் - திதிட்சு குமான் இவன் கும தரு - ( சங் . ) அசமீடன் குமரனாகிய ருக்ஷன் என் ஓமன் . பேரன் சம்வருணன் குமரன் சமந்த பஞ் தருசாங்கலம் - பாஞ்சாலத்திற்குத் தெற்கி சகத்தரசன் . இவன் குருவாகிய வியாழன் லுள்ள தேசம் . A forest country situ அநுக்கிரகத்தாற் பிறந்ததால் இப்பெயர் ated in the north west of Hastinapura அடைந்தனன் எனவும் சூர்ய குலத்தரச the capital of the Kurus north east of ருக்குக் குருவாகிய வசிட்டர் சூரியனிடஞ் Delhi now entirely diluviated by சென்று தபதியைச் சம்வருணனுக்குக் the Ganges . கொடுக்கச் செய்து பிறந்த குமானாகை தநசித் - மிதிலையாசனாகிய அம்சகன் கும யால் இவனுக்கு இப்பெய ரிடப்பட்ட | என் . தெனவும் கூறுவர் . இவன்வழி இந்த வம் தருசுகீர அத்தமனம் - ஆதித்யனுடன் பிர சம் பரவின தாகையால் குருவம்சம் என கஸ்பதியும் சுக்ரனும் கூடில் இவர்கள் அத் வும் இவனாண்ட தா லந்நாடு குருநாடென தமனகாலத்தில் சுபகன்மங்கள் நீக்கப்படும் . வும் பட்டது . குமார் சந்து பரீக்ஷித்து சுக்ரன் கிழக்கே அஸ்தமித்தால் விருத்த சுதன்னிசு நிஷதன் . சுக்ரன் என்று ( ) நாட்களும் உதிக்கு 2 . சங்கிருதி குமரன் . மிடத்து வாலசுக்ரன் என்று ( ) நாளும் 3 . அக்கியித்ரனுக்குப் பூர்வசித்தியிட மேற்கே அத்தமிக்கையில் விருத்த சுக்ரன் முதித்த குமரன் . தேவி நாரி . என்று ( கு ) நாட்களும் இவ்விடத் துதிக்கு 4 . இது சூரியனைச் சுற்றியோடும் கிர மிடத்து வாலசுக்ரனென்று ( ) நாட் கத்தில் ஒன்று எல்லாக் கிரகங்களினும் களும் கழிக்கப்படும் . பிரகஸ்பதி அத்த பெரிது . இது அவ்வளவு பெரிதாயினும் மனத்திற்கு ( கரு ) நாட்களும் உதயத் நமக்கு அதிக தூரத்தில் இருப்பதால் பிர திற்கு ( ரு ) நாட்களும் கழிக்கப்படும் . காசமுள்ள ஒரு நக்ஷத்திரம் போல் காணப் குருதத்தை - ஸ்ரீதத்தன் தாய் படுகிறது . இது சூரியனை ஒருமுறை தருதாமன் - - துஷ்யந்தன் குமரன் . சுற்றிவர ( 12 ) வருஷமாகிறபடியால் ஒரு தருதிக்கண்ணன் - இரத்தக் கண்ணனைக் ராசியை ஒருவருஷகாலவரையில் கடந்து செல்லுகிறது . இதற்கு 4 5 உபகிர தருதேசம் - அஸ்தினபுரத்தினாடு கங்களுண்டு . இதனைப் பிரகஸ்பதி குரு தருத்த ஹன் - இவன் ஒருவேடன் சிவராத்ரி என்று கூறுவர் . யென்று அறியாதவன் . தன் தாய் தந்தை 5 கர்ப்பாதான முதலிய கிரியைகளைச் யர் பசியால் வருந்த எதேனும் ஆகாரம் செய்வித்து ஜீவனோபாயத்தைக் கற்பிப் சம்பாதிக்கும் பொருட்டு வில்லு மம்புமா பவன் . ( மது - அத் - 1 ) கப் புறப்பட்டு வனமடைந்து மிருகாதி நொடியாகடந்து காண்க