அபிதான சிந்தாமணி

குரங்கன 29 குரவநம்பி புணர்தலால் உண்டாம் சோகம். இது டிருக்கும். இவை தடி கொண்டு மனி (உக) வகை, வாத, பித்த, சிலேஷ்ம, தனைப்போல் சண்டை செய்யும். தமக்கு திரிதோஷ, ரத்த உபஸ் தம்பங்கள், அரி மரங்களின் மேல் கிளைகளால் வீடு கட்டிக் சோரோகம், சாஷபிகாரோகம், அவமந்த கொள்ளும், இவைகளைப் பிடித்துச் சாது சோகம், கும்பிகாரோகம், அலசிரோகம், வாக்கி மனிதரைப்போல் வேலைசெய்யப் உத்தபாரோகம், பீடகரோகம், புஷ்கரிகா பழக்குகிறார்கள். ஆகாரம் காய் கனி சோகம், சம்வியூடரோகம், மிருதி தவிரண கிழக்கு முதலிய, இவை ஆப்ரிகாகண் சோகம், அஷ்பீலி காசோகம், அவிபாடித டத்து வனவாசிகள். உராங் ஊட்டாங் சோகம், நிருத்தமணி சோகம், கிரதித இது மனிதக்குரங்கு வகையில் ஒன்று. சோகம், பரிசஆனிரோகம், சதபோனக இதனை காட்டுமனி தன் என்பர். சற்றே சோகம், தொக்குப்பாகரோகம், மாம்சபாக றக்குறைய ஐந்தடி உயா மிருக்கும். சோகம், ரத்தாற்பு தரோகம், மாம்சாற்புத தோள்களுக் கிடையில் தலை தொங்கும். ரோகம், வித்திரதியோகம், திலகாலக நேராய் நிற்க முடியாது, நடக்கையில் ரோகம் முதலியவாம். கையை முஷ்டியாக்கி யூன்றி நடக்கும், துரங்கன் - ஒரு நாகன். மரத்தின் மேல் அதிவேகமாய்ச் செல்லும், தரங்கு - இது, மனி தனையொத்த பிராணி, இந்த மனிதக் குரங்குவகை இரண்டும் இதற்கு மனிதர்க்குள்ள விரல்களைப்போல் தனித்தனி வசிக்குமேயன்றிச் சாதாரணக் நான்கு கைகளிலும் கால்களிலும் ஐந்து குரங்கு போல் இனத்துடன் வசியா, இவை பலமான விரல்களுண்டு. அக் கைகளே இந்தியாவின் தென் கீழ்ப்பாகத் துள்ள யன்றி வாலும் கைபோல் உதவுகிறது. போர்னியோ சுமத்ராவில் உள. குரங்கின் தேகமுழுதும் மயிரடர்ந்திருக் நாய்க்குரங்குகள் - இவையே வாலில் கிறது. இது நிற்கும் போது மனிதனைப் லாக்குரங்குகள். இவற்றிற்குப்பாபூன் என் போல் நிற்கும். இது உஷ்ணபாதேசங்க று பெயர். இவை பார்வைக்கு விகாரமான ளில் மாம் அடர்ந்த காடுகளில் வசிக்கும். வை, மூக்குச்சிவப்பு, கதுப்பு நீலம், இவை கந்தமூல பதார்த்தங்களையும் பூச்சிகளையும் கூட்டம் கூட்டமாய்ச் சஞ்சரிக்கும். தங்க தின்று ஜீவிக்கும். இவை பலவகைப்படும். ளில் இரண்டு மூன்று குரங்குகளைக் காவ சாதாண தாங்க, வாலில்லாக் குரங்கு, லுக்கு வைத்துவிட்டு இராக்காலங்களில் தட்டை வாத்தாங்கு, கருங்குரங்கு. குரங்கு பழத்தோட்டங்களில் சென்று திரியும், களுக்கு மனிதனைப்போல் நடிக்கத் தெரி இவை மூர்க்க சாதியாதலால் மனிதர் யும். சில குரங்குகளுக்குக் கன்னத்தில் அதிக பயப்படுவார்கள். இவை ஆப்பிரிகா பை யுண்டு. அதில் ஆகாரத்தை அடைத்து வாசிகள், கருங்தரங்கு--வாலுள்ள குரங்கு வைத்துக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல எடுத் வகையில் சேர்ந்தது. உருவத்தில் கறுப்பு துத் தின்னும். சாதாரண குரங்கு இது, நிறமுள்ளது. சாதாரண குரங்குக்கு உள்ள எளிதாய்ப் பழக்கக்கூடியது. இது குட்டை இலக்கணங்களெல்லாம் இதற்கும் உண்டு. யாய் நீண்ட வாலுள்ளது. கிராமங்களை முசு- இது குரங்கினத்தைச் சேர்ந்தபிராணி. யடுத்த தோட்டங்களிலும், மெத்தை, வீடு, இது உடல் நீண்டும் வால் நீண்டும் இருப் கோபுரங்கள், விருக்ஷங்களிலும் வசிக்கும், பது குரங்கைப்போலவே கைகால்களமை பிடித்த பிடியை விடாது தாண்டவல்லது. யப்பெற்றது. முகம் சற்றுக் கறுத்திருக் இது நோக்கியே குரங்குப் பிடியென்பர். கும். தலையில் தொப்பி போட்டது போல் மேற்கூறிய வாலில்லாக் குரங்கும் குட் சிறு மயிர்த்தொகை ஒரு சிறிது உயர்க் டைவாற் குரங்கும் மனிதக் குரங்கின் திருக்கும். இதனைக் கொண்டை முசு என் வகையிற் சேர்ந்தவை. மனிதக் குரங்கின் பர். இது இந்திய மலைவாசி. ஜாதியில், கொறில்லா, உராங் ஊட்டாங் குரண்டதேவர் -இருநூற்றைம்பது பிரமா என்பவை சேர்ந்தவை, கொறில்லா இது - யுசுகண்ட ஒரு கொக்கு. சரஸ்வதி தீரத் அதிக பலமும், எந்த மிருகத்திற்கும் அஞ்| தில் தவமியற்றியது. சாததீரமும் உடையது. உருவிலும் பலத் தாவர் -(ரு) அரசன், உபாத்தியாயன், தர் திலும் மனிதனில் தாழ்ந்த தன்று, உடம்புதை , தேசிகன், மூத்தோன். மயிரால் மூடப்பட்டு, முகம் கறுப்பாயிருக் தரவிநம்பி - எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதி கும். கைகள் முழங்கால் வரையில் நீண்| பதிகளில் ஒருவர். (குருபரம்பரை.)
குரங்கன 29 குரவநம்பி புணர்தலால் உண்டாம் சோகம் . இது டிருக்கும் . இவை தடி கொண்டு மனி ( உக ) வகை வாத பித்த சிலேஷ்ம தனைப்போல் சண்டை செய்யும் . தமக்கு திரிதோஷ ரத்த உபஸ் தம்பங்கள் அரி மரங்களின் மேல் கிளைகளால் வீடு கட்டிக் சோரோகம் சாஷபிகாரோகம் அவமந்த கொள்ளும் இவைகளைப் பிடித்துச் சாது சோகம் கும்பிகாரோகம் அலசிரோகம் வாக்கி மனிதரைப்போல் வேலைசெய்யப் உத்தபாரோகம் பீடகரோகம் புஷ்கரிகா பழக்குகிறார்கள் . ஆகாரம் காய் கனி சோகம் சம்வியூடரோகம் மிருதி தவிரண கிழக்கு முதலிய இவை ஆப்ரிகாகண் சோகம் அஷ்பீலி காசோகம் அவிபாடித டத்து வனவாசிகள் . உராங் ஊட்டாங் சோகம் நிருத்தமணி சோகம் கிரதித இது மனிதக்குரங்கு வகையில் ஒன்று . சோகம் பரிசஆனிரோகம் சதபோனக இதனை காட்டுமனி தன் என்பர் . சற்றே சோகம் தொக்குப்பாகரோகம் மாம்சபாக றக்குறைய ஐந்தடி உயா மிருக்கும் . சோகம் ரத்தாற்பு தரோகம் மாம்சாற்புத தோள்களுக் கிடையில் தலை தொங்கும் . ரோகம் வித்திரதியோகம் திலகாலக நேராய் நிற்க முடியாது நடக்கையில் ரோகம் முதலியவாம் . கையை முஷ்டியாக்கி யூன்றி நடக்கும் துரங்கன் - ஒரு நாகன் . மரத்தின் மேல் அதிவேகமாய்ச் செல்லும் தரங்கு - இது மனி தனையொத்த பிராணி இந்த மனிதக் குரங்குவகை இரண்டும் இதற்கு மனிதர்க்குள்ள விரல்களைப்போல் தனித்தனி வசிக்குமேயன்றிச் சாதாரணக் நான்கு கைகளிலும் கால்களிலும் ஐந்து குரங்கு போல் இனத்துடன் வசியா இவை பலமான விரல்களுண்டு . அக் கைகளே இந்தியாவின் தென் கீழ்ப்பாகத் துள்ள யன்றி வாலும் கைபோல் உதவுகிறது . போர்னியோ சுமத்ராவில் உள . குரங்கின் தேகமுழுதும் மயிரடர்ந்திருக் நாய்க்குரங்குகள் - இவையே வாலில் கிறது . இது நிற்கும் போது மனிதனைப் லாக்குரங்குகள் . இவற்றிற்குப்பாபூன் என் போல் நிற்கும் . இது உஷ்ணபாதேசங்க று பெயர் . இவை பார்வைக்கு விகாரமான ளில் மாம் அடர்ந்த காடுகளில் வசிக்கும் . வை மூக்குச்சிவப்பு கதுப்பு நீலம் இவை கந்தமூல பதார்த்தங்களையும் பூச்சிகளையும் கூட்டம் கூட்டமாய்ச் சஞ்சரிக்கும் . தங்க தின்று ஜீவிக்கும் . இவை பலவகைப்படும் . ளில் இரண்டு மூன்று குரங்குகளைக் காவ சாதாண தாங்க வாலில்லாக் குரங்கு லுக்கு வைத்துவிட்டு இராக்காலங்களில் தட்டை வாத்தாங்கு கருங்குரங்கு . குரங்கு பழத்தோட்டங்களில் சென்று திரியும் களுக்கு மனிதனைப்போல் நடிக்கத் தெரி இவை மூர்க்க சாதியாதலால் மனிதர் யும் . சில குரங்குகளுக்குக் கன்னத்தில் அதிக பயப்படுவார்கள் . இவை ஆப்பிரிகா பை யுண்டு . அதில் ஆகாரத்தை அடைத்து வாசிகள் கருங்தரங்கு - - வாலுள்ள குரங்கு வைத்துக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல எடுத் வகையில் சேர்ந்தது . உருவத்தில் கறுப்பு துத் தின்னும் . சாதாரண குரங்கு இது நிறமுள்ளது . சாதாரண குரங்குக்கு உள்ள எளிதாய்ப் பழக்கக்கூடியது . இது குட்டை இலக்கணங்களெல்லாம் இதற்கும் உண்டு . யாய் நீண்ட வாலுள்ளது . கிராமங்களை முசு - இது குரங்கினத்தைச் சேர்ந்தபிராணி . யடுத்த தோட்டங்களிலும் மெத்தை வீடு இது உடல் நீண்டும் வால் நீண்டும் இருப் கோபுரங்கள் விருக்ஷங்களிலும் வசிக்கும் பது குரங்கைப்போலவே கைகால்களமை பிடித்த பிடியை விடாது தாண்டவல்லது . யப்பெற்றது . முகம் சற்றுக் கறுத்திருக் இது நோக்கியே குரங்குப் பிடியென்பர் . கும் . தலையில் தொப்பி போட்டது போல் மேற்கூறிய வாலில்லாக் குரங்கும் குட் சிறு மயிர்த்தொகை ஒரு சிறிது உயர்க் டைவாற் குரங்கும் மனிதக் குரங்கின் திருக்கும் . இதனைக் கொண்டை முசு என் வகையிற் சேர்ந்தவை . மனிதக் குரங்கின் பர் . இது இந்திய மலைவாசி . ஜாதியில் கொறில்லா உராங் ஊட்டாங் குரண்டதேவர் - இருநூற்றைம்பது பிரமா என்பவை சேர்ந்தவை கொறில்லா இது - யுசுகண்ட ஒரு கொக்கு . சரஸ்வதி தீரத் அதிக பலமும் எந்த மிருகத்திற்கும் அஞ் | தில் தவமியற்றியது . சாததீரமும் உடையது . உருவிலும் பலத் தாவர் - ( ரு ) அரசன் உபாத்தியாயன் தர் திலும் மனிதனில் தாழ்ந்த தன்று உடம்புதை தேசிகன் மூத்தோன் . மயிரால் மூடப்பட்டு முகம் கறுப்பாயிருக் தரவிநம்பி - எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதி கும் . கைகள் முழங்கால் வரையில் நீண் | பதிகளில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை . )