அபிதான சிந்தாமணி

சமூ 277 கும்பன் 'பது கணவனை நீங்கிய அரிவையர்க்குண்) களையும் பின்னிடச் செய்தவன். இவன் டாம் ஒளிவேறுபாடு, ந- இடைச்சொல் உறங்குகையில் இவனை எழுப்புந் தூதர் இவர் ஊர் குமிழிஞாழாராக இருக்கலாம்.) ஆயு தமுதலிய கொண்டு அடித்து எழுப்பு இவர் மறோக்கத்து நப்பசலையாரின் வேறு வர். இராவணன், ஸ்ரீ ராமமூர்த்தியிடம் போலும். (அகம் - கசு 0.) யுத்தந் தொடங்குகையில் சீதையை விட்டு தழ - விஷ்ணு திக்பாலகன். விடின் நாம் பிழைக்கலாமென இராவண தமணன் - ஒப்பிலாமணிப் புலவரைக் காண்க, னுக்கு வெகுவாய்ப் புத்தி போதித்து குழதம் - 1. நிருதி திக்கிலிருக்கும் பெண் அவன் கோபிக்க இராமமூர்த்தியிடம் யுத் யானை. தத்திற்கு வந்தவன். விபீஷணன், இராம 2. ஒரு பர்வதம். மூர்த்தியிடம் அடைக்கலம் புகுந்த செய்தி தமதர் - சேனை முதலியார் கணாதிபதியரில் கேட்டு விபீஷணருக்கு நீதி கூறி அவரை ஒருவர். இவரே, மதுரகவியாழ்வாராகத் இராமரிடமே அனுப்பினவன். வசந்த திருவவதரித்தவர், னென்னும் வாநரனைக் கசச்கிச் சந்தனமிட் தழதவதி - 1. விமரிசனைக் காண்க. டவன். நீலனைச் சோர்ந்துவிழச் செய்து 2. குசன், கங்கையில் நீர் விளையாடிய அங்க தனை ஒருகுத்தில் மூர்ச்சையாக்கி காலத்து அவனது கங்கணம் கங்கையில் அனுமனெறிந்த மலையாலடிப்பட்டுச் சளை விழ அதனைக் கவ்வி அவரிடம் ஆசை யாதவன். மல்லயுத்தத்தில் இளைத்த சுரீ கொண்டு மணந்த நாககன்னிகை. வனைத் தூக்கிக்கொண்டு இலங்கை நோக் 3. விந்தியபர்வதத்துற்பத்தியாகும் நதி. கிச் செல்லுகையில் அவன் கடித்ததனால் தழதவல்லி - திருமங்கையாழ்வாருக்கு காதையு மூக்கையு மிழந்தவன். அதியுக்க மனைவி. இவள் ஆம்பலோடையிற் பிற மாய்ச் சண்டைசெய்து இராமபாணத்தால் ந்து ஸ்ரீவைஷ்ணவ வைசியனால் வளர்க் தனித்தனி கைகள் கால்களறுப்புண்டு கப்பட்டுச் சக்கிராங்கி தமில்லாத திருமங் இராமமூர்த்தியைத் தன் தம்பியைக் காக்க கைமன்னனைச் சக்கிராங்கி தராக்குவித்துத் வும் தன் தலை கருங்கடல் மத்தியில் விழ திருமணஞ் செய்து கொண்டவள். வும் வேண்டிக்கொண்டு இறந்தவன், சிவ தமதன் -1. இரண்யரோமன் அல்லது மூர்த்தியிடம் பெற்ற சூலமும், கவசமும் இரண்யரேதஸுக்குக் குமரன். உடையான். இவனுக்குச் சிங்கக்கொடி, 2, விஷ்ணுபடன். இவன் பூருவம் விஷ்ணுமூர்த்தியால் மடி 3 ஒரு இருடி. பத்தியன் மாணாக்கன், ந்த மது என்பவன். ஒரு வாநரவீரன். கும்பகமகாராசா - மல்லிநாத தீர்த்தங்க 5. ஒரு அரக்கன். 'ரின் தந்தை , தேவி, பிரசாவதி. சுவர்ண 6. சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன். வர்ணம். (BO) வில் உன்னதம். 7. சண்முகசேநாவீரன். தம்பகன் - விதேகபுரியிலிருந்த ஒரு இடை 8. ஒரு நாகன். யன். இவன் வீட்டில் தாரகயுத்தத்திலிற 9. ஒரு அரசன் சதுர்த்தசிவிரத மநுஷ் ந்த காலநேமிபுத்ரர் எழுவரும் இடபங்க டித்துச் சுவர்க்க மடைந்தவன். ளாய்ப் பிறந்ததாகவும் அவைகளைக் கண் கமுதா - ஒரு மாயாதேவி. ணன் தழுவிக் கொலை புரிந்து அவன் புத் குமுதாக்ஷன் -1. விஷ்ணுபடன். திரியை மணந்ததாகவும் கூறுவர். கும் -2. ஒரு வாநரவீரன். பாண்டனுக்கும் இக்கதை யுண்டு. தமுதை-மஞ்சுளையைக் காண்க. கும்பம் - இருபது துரோணம் கொண்டது. தமர்தா - தக்ஷன் பெண், தருமன் தேவி. | (மது.) கம்பகர்ணன் - விசிரவசுவிற்குக் கேகசி தம்பன் -1. பிரகலாதன் குமரன், இரண் யிட முதித்த குமான், இராவணன் தம்பி./ யன் போன். இவன் பிரமனையெண்ணித் தவம் புரிகை 2. இராவணனுக்கு கண்பன், சித்தர்க யில் தேவர், பிரமனை நோக்கி, வரங்கொடா ளைச் சிறையிட்டவன். சுக்ரீவனாற் கொல் திருக்கவும் சரஸ்வதியைத் துதித்து அவன் லப்பட்டவன். | நாவிலிருந்து தூங்க வரங்கேட்கவுஞ் செய் 3. தத்தாத்திரயன் குமரன். தனர். இவன் அப்படியே கேட்டு ஐரா 4. சண்முகசேநாவீரன். வ. த்துடன் இந்திரனையும் அட்டதிக்கசங் 5. வாநரவீரன்,
சமூ 277 கும்பன் ' பது கணவனை நீங்கிய அரிவையர்க்குண் ) களையும் பின்னிடச் செய்தவன் . இவன் டாம் ஒளிவேறுபாடு - இடைச்சொல் உறங்குகையில் இவனை எழுப்புந் தூதர் இவர் ஊர் குமிழிஞாழாராக இருக்கலாம் . ) ஆயு தமுதலிய கொண்டு அடித்து எழுப்பு இவர் மறோக்கத்து நப்பசலையாரின் வேறு வர் . இராவணன் ஸ்ரீ ராமமூர்த்தியிடம் போலும் . ( அகம் - கசு 0 . ) யுத்தந் தொடங்குகையில் சீதையை விட்டு தழ - விஷ்ணு திக்பாலகன் . விடின் நாம் பிழைக்கலாமென இராவண தமணன் - ஒப்பிலாமணிப் புலவரைக் காண்க னுக்கு வெகுவாய்ப் புத்தி போதித்து குழதம் - 1 . நிருதி திக்கிலிருக்கும் பெண் அவன் கோபிக்க இராமமூர்த்தியிடம் யுத் யானை . தத்திற்கு வந்தவன் . விபீஷணன் இராம 2 . ஒரு பர்வதம் . மூர்த்தியிடம் அடைக்கலம் புகுந்த செய்தி தமதர் - சேனை முதலியார் கணாதிபதியரில் கேட்டு விபீஷணருக்கு நீதி கூறி அவரை ஒருவர் . இவரே மதுரகவியாழ்வாராகத் இராமரிடமே அனுப்பினவன் . வசந்த திருவவதரித்தவர் னென்னும் வாநரனைக் கசச்கிச் சந்தனமிட் தழதவதி - 1 . விமரிசனைக் காண்க . டவன் . நீலனைச் சோர்ந்துவிழச் செய்து 2 . குசன் கங்கையில் நீர் விளையாடிய அங்க தனை ஒருகுத்தில் மூர்ச்சையாக்கி காலத்து அவனது கங்கணம் கங்கையில் அனுமனெறிந்த மலையாலடிப்பட்டுச் சளை விழ அதனைக் கவ்வி அவரிடம் ஆசை யாதவன் . மல்லயுத்தத்தில் இளைத்த சுரீ கொண்டு மணந்த நாககன்னிகை . வனைத் தூக்கிக்கொண்டு இலங்கை நோக் 3 . விந்தியபர்வதத்துற்பத்தியாகும் நதி . கிச் செல்லுகையில் அவன் கடித்ததனால் தழதவல்லி - திருமங்கையாழ்வாருக்கு காதையு மூக்கையு மிழந்தவன் . அதியுக்க மனைவி . இவள் ஆம்பலோடையிற் பிற மாய்ச் சண்டைசெய்து இராமபாணத்தால் ந்து ஸ்ரீவைஷ்ணவ வைசியனால் வளர்க் தனித்தனி கைகள் கால்களறுப்புண்டு கப்பட்டுச் சக்கிராங்கி தமில்லாத திருமங் இராமமூர்த்தியைத் தன் தம்பியைக் காக்க கைமன்னனைச் சக்கிராங்கி தராக்குவித்துத் வும் தன் தலை கருங்கடல் மத்தியில் விழ திருமணஞ் செய்து கொண்டவள் . வும் வேண்டிக்கொண்டு இறந்தவன் சிவ தமதன் - 1 . இரண்யரோமன் அல்லது மூர்த்தியிடம் பெற்ற சூலமும் கவசமும் இரண்யரேதஸுக்குக் குமரன் . உடையான் . இவனுக்குச் சிங்கக்கொடி 2 விஷ்ணுபடன் . இவன் பூருவம் விஷ்ணுமூர்த்தியால் மடி 3 ஒரு இருடி . பத்தியன் மாணாக்கன் ந்த மது என்பவன் . ஒரு வாநரவீரன் . கும்பகமகாராசா - மல்லிநாத தீர்த்தங்க 5 . ஒரு அரக்கன் . ' ரின் தந்தை தேவி பிரசாவதி . சுவர்ண 6 . சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் . வர்ணம் . ( BO ) வில் உன்னதம் . 7 . சண்முகசேநாவீரன் . தம்பகன் - விதேகபுரியிலிருந்த ஒரு இடை 8 . ஒரு நாகன் . யன் . இவன் வீட்டில் தாரகயுத்தத்திலிற 9 . ஒரு அரசன் சதுர்த்தசிவிரத மநுஷ் ந்த காலநேமிபுத்ரர் எழுவரும் இடபங்க டித்துச் சுவர்க்க மடைந்தவன் . ளாய்ப் பிறந்ததாகவும் அவைகளைக் கண் கமுதா - ஒரு மாயாதேவி . ணன் தழுவிக் கொலை புரிந்து அவன் புத் குமுதாக்ஷன் - 1 . விஷ்ணுபடன் . திரியை மணந்ததாகவும் கூறுவர் . கும் - 2 . ஒரு வாநரவீரன் . பாண்டனுக்கும் இக்கதை யுண்டு . தமுதை - மஞ்சுளையைக் காண்க . கும்பம் - இருபது துரோணம் கொண்டது . தமர்தா - தக்ஷன் பெண் தருமன் தேவி . | ( மது . ) கம்பகர்ணன் - விசிரவசுவிற்குக் கேகசி தம்பன் - 1 . பிரகலாதன் குமரன் இரண் யிட முதித்த குமான் இராவணன் தம்பி . / யன் போன் . இவன் பிரமனையெண்ணித் தவம் புரிகை 2 . இராவணனுக்கு கண்பன் சித்தர்க யில் தேவர் பிரமனை நோக்கி வரங்கொடா ளைச் சிறையிட்டவன் . சுக்ரீவனாற் கொல் திருக்கவும் சரஸ்வதியைத் துதித்து அவன் லப்பட்டவன் . | நாவிலிருந்து தூங்க வரங்கேட்கவுஞ் செய் 3 . தத்தாத்திரயன் குமரன் . தனர் . இவன் அப்படியே கேட்டு ஐரா 4 . சண்முகசேநாவீரன் . . த்துடன் இந்திரனையும் அட்டதிக்கசங் 5 . வாநரவீரன்