அபிதான சிந்தாமணி

குபேரதத்தன் 473 குமரகுருபரர் 4. இராவணனுக்கு நான் தவத்தால் வருவதிற் பாகம் பெற்றவர். (பதிற்றுப் சிவனுக்குத் தோழனானேன் நீ தேவரை பத்து.) வருத்தாதை யெனத் தூதுவனிடத்துச் தமணன் - 1. இளங்குமணன் சகோதரன் சொல்லி யனுப்பித் தூதுவர் கொலை தன் தம்பியால் நாடுகொள்ளப்பட்டுக் காடு யுண்ண வருந்தினவன். பற்றியிருந்தபொழுது பெருந்தலைச் சாத் 5. தனக்குக் கப்பங்கட்டிய இயக்கன் தனாரிரப்பத் தன் தலைக்கு வாளைக்கொடுத் ஒருநாள் தன் மனைவியிடம் அந்த முடிப் தவன். இதுபோன்ற ஒருகதை ஒப்பிலா பைக் கொடுக்கக் குபேரன் கோபித்து மணிப்புலவர்காலத்துங்கூறுவர். (புற-நா.) ஒரு வருஷம் மனைவியை நீங்கியிருக்கச் 2 இவன் கடையெழு வள்ளல்களின் சாபமிட்டவன். பிற்காலத்தில் இருந்தவன். இவன் மிக்க 6 அட்டவக்ரனுக்கு உபசாரஞ்செய்து கொடையாளி, முதிரம் என்னும் மலைக் பலநாள் விருந்தளித்தவன். குத் தலைவன். இவனைப் பாடிய புலவர்கள் 7. இலக்குமிதேவிக்குவை சயந்தங் பெருஞ்சித்திரனார் பெருந்தலைச்சாத்தனார். கொடுத்தவன். இவன் தேவி சிதரரேகை, தமதி--ஒரு அரக்கி, இவளை இந்திரன் கொலை வாகனம் குதிரை, கிளி, நான் ; ஆயுதம் புரிந்தனன். | கட்கம்; மாலை சீரக்க தார், பூந்தோட்டம் தமரகுருதாச சுவாமிகள் - இவர் யாழ்ப் சைத்திராதம். இவன் புத்ரன் நளகூபரன். 'பாணத்தவர்; இராமேச்வரத்தை அடுத்த விமானம் புஷ்பகம். பாம்பனிலிருந்த துறவி ; சைவசாத்திரம் தபோதத்தன் - சுரமஞ்சரியின் பிதா, வல்லவர். இவர் நாலாயிரப்பிரபந்த விசா தபோதுங்கம் -ஒரு தீர்த்தம். ராம் சைவசமய சரபம் எனும் நூலியற் தபோமித்திரன் - குணமாலையின் தந்தை றியவர். இவரைப் பாம்பன் சுவாமிகள் தப்சாதேவி - திரிவரையைக் காண்க, என்பர். ' இவளுக்குக் குப்சை எனவும் பெயர். தமாதரு பார் - இவர் பாண்டி நாட்டில் ஸ்ரீ தப்பித்தைலம் - வாயகன்ற பெரிய பாத் வைகுண்ட மென்னும் கைலாசபுரத்தில் திரத்தில் மணல் நிரப்பி அதினடியில் ஒரு வேளாளர் குலத்தில் ஏறக்குறைய (கஅ)) த்வாரமிட்டுப் பாத்திரநடுவில் மருந்திட்ட வருஷங்களுக்குமுன் சண்முக சிகாமணி புட்டியைத் தலைகீழாகத்திணித்து அடியில் கவிராயருக்கும் சிவகாமசுந்தரி யம்மைக் புட்டியின் கழுத்திற்கு நேராகப் பாத்திரம் கும் நெடுநாள் புத்திரப்பேறிலா திருந்து வைத்துப் புட்டியின் கழுத்தில் கம்பி நுழை பல விரதங்கள் நோற்ற பலத்தால் பிற்ந் த்துப் பாத்திரத்தைத் தொடவைத்து தவர். இப்பிள்ளை ஐந்து வயதாகியும் மேலெரிக்கின் புட்டியின் வாயில் தைலம் பேசாமையால் ஊமையென நிச்சயித்துத் சொட்டும். தாய் தந்தையர் இருவரும் திருச்செந்தூர் தப்பைக்கோழியார் - இவர் தாம் பாடிய சென்று வதனாரம்பமென்னும் ஸ்நான குறுந்தொகையில் குப்பைக் கோழியின் கட்டத்தில் ஸ்நானஞ் செய்து குறித்த தனிப்போரினைத் தலைவியுள்ள நோய்க்கு நாளில் பிள்ளை பேசாவிட்டால் உயிர் உவமித்த பெருஞ் சிறப்புப்பற்றிப் பாடி போக்க நிச்சயித்தநாளில் முருகக்கடவுள், னார்க்கும் அதுவே பெயராக வழங்கினர் அர்ச்சகர் வடிவத்துடன் பிள்ளைக்கு முன் போலும், இவர் பெண்பாலாராக இருக்க எழுந்தருளி நாவில் சடாக்ஷரம் எழுதித் லாம், (குறுந்தொகை.) தரிசனத்திற்கு வரும்படி கட்டளையிட்டு தமட்டூர்கண்ணனூர் - இவர் தலைச்சங்ககாளி மறைந்தனர். பிள்ளையெழுந்து அம்மே, லிருந்த புலவர்களிலொருவர். பாண்டவர் அப்பா என, தாய் தந்தையரை எழுப்பித் காலத்திருந்த முதல் வள்ளலாகிய அகீதது தரிசனஞ் செய்து கந்தர் கலிவெண்பா ரனை - போர் தலை மிகுத்த ஈரைம்பதின் பாடினர். இவர் மதுரைமா நகர்க்குப் மரொடு, துப்புத்துறை போகிய துணி போக விரும்பிச் சென்று அவ்விடத்தில் வுடையாண்மை, யக்குனனை யகைவண் மீனாக்ஷியம்மைப் பிள்ளைத் தமிழ்பாடி அக் யையே." எனப் பாடி இருக்கின்றனர். காலத்திருந்த அரசராகிய திருமலை நாயகர் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதனைப் பாடி வேண்டுகோளின்படி தம்பியாகிய குமார உம்பற்காட்டு ஐஞ்ஏறூர் பிரமதாயம் கவி வாசிக்க நாளொன்றுக்கு ஒவ்வொரு பெற்று (கூய அ) யாண்டு தென்னாட்டுள் | பருவமாகப் பிரசங்கித்து வருகையில் வரு 60
குபேரதத்தன் 473 குமரகுருபரர் 4 . இராவணனுக்கு நான் தவத்தால் வருவதிற் பாகம் பெற்றவர் . ( பதிற்றுப் சிவனுக்குத் தோழனானேன் நீ தேவரை பத்து . ) வருத்தாதை யெனத் தூதுவனிடத்துச் தமணன் - 1 . இளங்குமணன் சகோதரன் சொல்லி யனுப்பித் தூதுவர் கொலை தன் தம்பியால் நாடுகொள்ளப்பட்டுக் காடு யுண்ண வருந்தினவன் . பற்றியிருந்தபொழுது பெருந்தலைச் சாத் 5 . தனக்குக் கப்பங்கட்டிய இயக்கன் தனாரிரப்பத் தன் தலைக்கு வாளைக்கொடுத் ஒருநாள் தன் மனைவியிடம் அந்த முடிப் தவன் . இதுபோன்ற ஒருகதை ஒப்பிலா பைக் கொடுக்கக் குபேரன் கோபித்து மணிப்புலவர்காலத்துங்கூறுவர் . ( புற - நா . ) ஒரு வருஷம் மனைவியை நீங்கியிருக்கச் 2 இவன் கடையெழு வள்ளல்களின் சாபமிட்டவன் . பிற்காலத்தில் இருந்தவன் . இவன் மிக்க 6 அட்டவக்ரனுக்கு உபசாரஞ்செய்து கொடையாளி முதிரம் என்னும் மலைக் பலநாள் விருந்தளித்தவன் . குத் தலைவன் . இவனைப் பாடிய புலவர்கள் 7 . இலக்குமிதேவிக்குவை சயந்தங் பெருஞ்சித்திரனார் பெருந்தலைச்சாத்தனார் . கொடுத்தவன் . இவன் தேவி சிதரரேகை தமதி - - ஒரு அரக்கி இவளை இந்திரன் கொலை வாகனம் குதிரை கிளி நான் ; ஆயுதம் புரிந்தனன் . | கட்கம் ; மாலை சீரக்க தார் பூந்தோட்டம் தமரகுருதாச சுவாமிகள் - இவர் யாழ்ப் சைத்திராதம் . இவன் புத்ரன் நளகூபரன் . ' பாணத்தவர் ; இராமேச்வரத்தை அடுத்த விமானம் புஷ்பகம் . பாம்பனிலிருந்த துறவி ; சைவசாத்திரம் தபோதத்தன் - சுரமஞ்சரியின் பிதா வல்லவர் . இவர் நாலாயிரப்பிரபந்த விசா தபோதுங்கம் - ஒரு தீர்த்தம் . ராம் சைவசமய சரபம் எனும் நூலியற் தபோமித்திரன் - குணமாலையின் தந்தை றியவர் . இவரைப் பாம்பன் சுவாமிகள் தப்சாதேவி - திரிவரையைக் காண்க என்பர் . ' இவளுக்குக் குப்சை எனவும் பெயர் . தமாதரு பார் - இவர் பாண்டி நாட்டில் ஸ்ரீ தப்பித்தைலம் - வாயகன்ற பெரிய பாத் வைகுண்ட மென்னும் கைலாசபுரத்தில் திரத்தில் மணல் நிரப்பி அதினடியில் ஒரு வேளாளர் குலத்தில் ஏறக்குறைய ( கஅ ) ) த்வாரமிட்டுப் பாத்திரநடுவில் மருந்திட்ட வருஷங்களுக்குமுன் சண்முக சிகாமணி புட்டியைத் தலைகீழாகத்திணித்து அடியில் கவிராயருக்கும் சிவகாமசுந்தரி யம்மைக் புட்டியின் கழுத்திற்கு நேராகப் பாத்திரம் கும் நெடுநாள் புத்திரப்பேறிலா திருந்து வைத்துப் புட்டியின் கழுத்தில் கம்பி நுழை பல விரதங்கள் நோற்ற பலத்தால் பிற்ந் த்துப் பாத்திரத்தைத் தொடவைத்து தவர் . இப்பிள்ளை ஐந்து வயதாகியும் மேலெரிக்கின் புட்டியின் வாயில் தைலம் பேசாமையால் ஊமையென நிச்சயித்துத் சொட்டும் . தாய் தந்தையர் இருவரும் திருச்செந்தூர் தப்பைக்கோழியார் - இவர் தாம் பாடிய சென்று வதனாரம்பமென்னும் ஸ்நான குறுந்தொகையில் குப்பைக் கோழியின் கட்டத்தில் ஸ்நானஞ் செய்து குறித்த தனிப்போரினைத் தலைவியுள்ள நோய்க்கு நாளில் பிள்ளை பேசாவிட்டால் உயிர் உவமித்த பெருஞ் சிறப்புப்பற்றிப் பாடி போக்க நிச்சயித்தநாளில் முருகக்கடவுள் னார்க்கும் அதுவே பெயராக வழங்கினர் அர்ச்சகர் வடிவத்துடன் பிள்ளைக்கு முன் போலும் இவர் பெண்பாலாராக இருக்க எழுந்தருளி நாவில் சடாக்ஷரம் எழுதித் லாம் ( குறுந்தொகை . ) தரிசனத்திற்கு வரும்படி கட்டளையிட்டு தமட்டூர்கண்ணனூர் - இவர் தலைச்சங்ககாளி மறைந்தனர் . பிள்ளையெழுந்து அம்மே லிருந்த புலவர்களிலொருவர் . பாண்டவர் அப்பா என தாய் தந்தையரை எழுப்பித் காலத்திருந்த முதல் வள்ளலாகிய அகீதது தரிசனஞ் செய்து கந்தர் கலிவெண்பா ரனை - போர் தலை மிகுத்த ஈரைம்பதின் பாடினர் . இவர் மதுரைமா நகர்க்குப் மரொடு துப்புத்துறை போகிய துணி போக விரும்பிச் சென்று அவ்விடத்தில் வுடையாண்மை யக்குனனை யகைவண் மீனாக்ஷியம்மைப் பிள்ளைத் தமிழ்பாடி அக் யையே . எனப் பாடி இருக்கின்றனர் . காலத்திருந்த அரசராகிய திருமலை நாயகர் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதனைப் பாடி வேண்டுகோளின்படி தம்பியாகிய குமார உம்பற்காட்டு ஐஞ்ஏறூர் பிரமதாயம் கவி வாசிக்க நாளொன்றுக்கு ஒவ்வொரு பெற்று ( கூய ) யாண்டு தென்னாட்டுள் | பருவமாகப் பிரசங்கித்து வருகையில் வரு 60