அபிதான சிந்தாமணி

அணவாதம் 488 குண்டம் மறைந்தனர். உடனே குணவதி களி தணிகார்க்கியர் - கார்க்கிய குலத்திலுதித் த்துக் கணவனையடைய அரசன் அன்று தவர். இவர் ஒரு குமரியைப் பெற்று முதல் பாகவதர் அரண்மனைக்கண் வரா இறந்தனர். இவள் கௌமார பிரம்மசாரி திருக்கக் கட்டளையிட்டனன். பின்பு ஒரு ணியாய்த் தவம்புரிந்தனள். இவள் தவத் நாள் அரசன் தன்னிரண்டு குமாருடன் தினால் இளைத்து மேல் உலகத்தை யடைய வேட்டைக்குச் சென்றனன். குணவதி எண்ணுகையில் நாரதர் குமாரி ஸமஸ்கார பாகவதரையழைத் துபசரித்து வேண்டிய மில்லாத உனக்கு யோகங்கள் எப்படிக் தரக்கண்ட மந்திரி அரசனுக் கறிவிக்க கிடைக்குமென இவள் தன்னை மணப் அரசன் மனைவியைக் கொலை செய்ய இரு பாருக்குத் தன் தவத்திற் பாதிகொடுப்ப வரை எவ அவர்கள் கொலை செய்ய அவளை தாகச் சொல்லக் காலவருடைய புத்ரரான யணுக அவளிடமிருந்து ஒரு புலி தோன் சிருங்கவான் இவளை நோக்கி ஒரு நாளே றிக் கொலை செய்ய வந்தவர்களைக் கொலை உன் கையைப் பிடிப்பேன் என அவ்வாறி செய்தது. இதனை யறிந்த அரசன் மனை சைந்து மணந்து அழகுள்ளா ளாயன்றி வியிடம் அச்சங்கொண்டு வீட்டிற்குத் ருந்து மறுநாள் தவத்திற் பாதிகொடுத்துத் திரும்பினன். வரும் வழியில் நதி ஒன்று தானீங்க இருடியுமவளை நீங்கித்தரியாது வெள்ளங்கொண்டு குறுக்கிட அரசனும் 'நல்லுலக மடைந்தனன். (பார-சல்லி.) குமார்களும் படகேறி நட்டாற்றில் வரு தண்டகன் - 1. சிவகணத்தவரில் ஒருவன். கையில் படகு சுழலிலகப்பட்டுச் சுழன்று 2. அயலான் மனைவியைப் புணரப் பிற மூழ்கத் தொடங்குகையில் அரசன் செயந்தவனுக்கும், பார்ப்பினி, வேறு பிராமண லற்றுத் தன் மனைவியை நினைக்கப் படகு '-னுக்குப் பெற்றபிள்ளைக்கும் பெயர். திடீரெனக் கரைக்கண் வந்து சேர்ந்தது. தண்டசன் - திருதராட்டிரன் குமான், அரசன் மனைவியை யன்று முதல் பெரு தண்ட தாரன் - ஒரு மேகதேவன், ஒரு பொ மாள் காரியத்தி லிருக்கச்செய்து தானும் ருளாசை கொண்ட வேதியன் பொருட்டு அவ்வாறிருந் தனன். மாணிபத்ரனுடன் வாதிட்டிரந்து தர்மம் தணவாதம் - அந்தியப் பிரமாணத்திற்கு ஞானமருள வேண்டினவன். (பார-சார்.) விருத்தமாய் அமைக்கப்பட்ட பொருளைக் குண்டத்தில் அக்னியிலக்கணம் அறுவகை குணவாயிலாகத் துதிக்கும் வாக்யம். விரியால் (50) அவை வர்ணம், சப்தம், தண வாயில் -வஞ்சிநகர்க்குக் கிழக்கிலுள்ள கந்தம், சுவாலை, தூமம், ஈரணம் என்பன. ஊர். இளங்கோவடிகள் துறவுபூண்டு இவ் வர்ண ம் (11) சப்தம் (5) கந்தம் (13) வூரிலிருந்தார். (சிலப்பதிகாரம்.) சுவாலை (5) தூமம் (4) ஈரணமாகிய கதிபேதம் (12) வகை ஆக (50) வகை. தணவீரபண்டிதர் - இவர் தொண்டை (சைவ - பூஷணம்.) நாட்டில் சிங்களப்பேட்டைக் கருகிலுள்ள தண்டபேதி - திரிதராட்டிரன் குமான். களந்தை அல்லது கழுந்தையிற் பிறந்தது தண்டம் - இது யாகாதி கிருத்தியங்களு வர். சமயத்தால் ஜைநர், இவர் வாமநாத க்கு உபயோகமாகப் பலவி தமாகத் திக்கு புரம் என்னும் தென்மயிலையிலமர்ந்த நேமி களுக்குத் தக்கபடி வேதா கமங்களில் நாத சுவாமிகள் பெயரால் நேமிநாதயென் கூறப்படுவது. இது நாற்கோணகுண்டம், னும் இலக்கணஞ் செய்தனர். வெண்பா யோனிகுண்டம், அர்த்தசந்திரகுண்டம், பாட்டியலும் இவர் செய்தது. இவ் வெண் திரிகோண குண்டம், விருத்த குண்டம், பா பாட்டியல் வச்சணந்தி முனிவராகிய ஷடச்ர குண்டம், பத்ம குண்டம், அஷ்ட இவரது ஆசிரியர் பெயரால் செய்யப் கோணகுண்டம் எனப் பலவி தப்படும். இக் பட்டது. இவர் திரிபுவன தேவனென்னும் குண்டங்களின் உருவம் வருணதேவ மந்தி அரசன் காலத்தவர். (நேமிநாதம்.) ரங்களுக்குக் குடத்தினுருவம், வாயுதேவ கணுட்யன் -ருத்ரசாபத்தால் பூமியிற் பிற மந்திரங்களுக்கு த்வஜ உருவம், மகேந்திர ந்த மால்யவந்தன், மந்திரங்களுக்கு வஜ்ராயுதம் போன்ற வுரு. தணுநிதிபாண்டியன் - இவன் சரிதையைச் ஆக்னேயங்களுக்கு அக்நியின் ஏழு சிகை சுந்தரபாண்டியனைக் காண்க. யைப்போலும், மத்திம உத்தம வீர்யதேவ தணி - 1. செயன் குமான். தைகளுக்கு நாற்கோணம், அற்பவீர்யதே 2. யுகந்தரன் தந்தை , வதைகளுக்கு முக்கோணம், ஸ்திரி ரூப
அணவாதம் 488 குண்டம் மறைந்தனர் . உடனே குணவதி களி தணிகார்க்கியர் - கார்க்கிய குலத்திலுதித் த்துக் கணவனையடைய அரசன் அன்று தவர் . இவர் ஒரு குமரியைப் பெற்று முதல் பாகவதர் அரண்மனைக்கண் வரா இறந்தனர் . இவள் கௌமார பிரம்மசாரி திருக்கக் கட்டளையிட்டனன் . பின்பு ஒரு ணியாய்த் தவம்புரிந்தனள் . இவள் தவத் நாள் அரசன் தன்னிரண்டு குமாருடன் தினால் இளைத்து மேல் உலகத்தை யடைய வேட்டைக்குச் சென்றனன் . குணவதி எண்ணுகையில் நாரதர் குமாரி ஸமஸ்கார பாகவதரையழைத் துபசரித்து வேண்டிய மில்லாத உனக்கு யோகங்கள் எப்படிக் தரக்கண்ட மந்திரி அரசனுக் கறிவிக்க கிடைக்குமென இவள் தன்னை மணப் அரசன் மனைவியைக் கொலை செய்ய இரு பாருக்குத் தன் தவத்திற் பாதிகொடுப்ப வரை எவ அவர்கள் கொலை செய்ய அவளை தாகச் சொல்லக் காலவருடைய புத்ரரான யணுக அவளிடமிருந்து ஒரு புலி தோன் சிருங்கவான் இவளை நோக்கி ஒரு நாளே றிக் கொலை செய்ய வந்தவர்களைக் கொலை உன் கையைப் பிடிப்பேன் என அவ்வாறி செய்தது . இதனை யறிந்த அரசன் மனை சைந்து மணந்து அழகுள்ளா ளாயன்றி வியிடம் அச்சங்கொண்டு வீட்டிற்குத் ருந்து மறுநாள் தவத்திற் பாதிகொடுத்துத் திரும்பினன் . வரும் வழியில் நதி ஒன்று தானீங்க இருடியுமவளை நீங்கித்தரியாது வெள்ளங்கொண்டு குறுக்கிட அரசனும் ' நல்லுலக மடைந்தனன் . ( பார - சல்லி . ) குமார்களும் படகேறி நட்டாற்றில் வரு தண்டகன் - 1 . சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . கையில் படகு சுழலிலகப்பட்டுச் சுழன்று 2 . அயலான் மனைவியைப் புணரப் பிற மூழ்கத் தொடங்குகையில் அரசன் செயந்தவனுக்கும் பார்ப்பினி வேறு பிராமண லற்றுத் தன் மனைவியை நினைக்கப் படகு ' - னுக்குப் பெற்றபிள்ளைக்கும் பெயர் . திடீரெனக் கரைக்கண் வந்து சேர்ந்தது . தண்டசன் - திருதராட்டிரன் குமான் அரசன் மனைவியை யன்று முதல் பெரு தண்ட தாரன் - ஒரு மேகதேவன் ஒரு பொ மாள் காரியத்தி லிருக்கச்செய்து தானும் ருளாசை கொண்ட வேதியன் பொருட்டு அவ்வாறிருந் தனன் . மாணிபத்ரனுடன் வாதிட்டிரந்து தர்மம் தணவாதம் - அந்தியப் பிரமாணத்திற்கு ஞானமருள வேண்டினவன் . ( பார - சார் . ) விருத்தமாய் அமைக்கப்பட்ட பொருளைக் குண்டத்தில் அக்னியிலக்கணம் அறுவகை குணவாயிலாகத் துதிக்கும் வாக்யம் . விரியால் ( 50 ) அவை வர்ணம் சப்தம் தண வாயில் - வஞ்சிநகர்க்குக் கிழக்கிலுள்ள கந்தம் சுவாலை தூமம் ஈரணம் என்பன . ஊர் . இளங்கோவடிகள் துறவுபூண்டு இவ் வர்ண ம் ( 11 ) சப்தம் ( 5 ) கந்தம் ( 13 ) வூரிலிருந்தார் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) சுவாலை ( 5 ) தூமம் ( 4 ) ஈரணமாகிய கதிபேதம் ( 12 ) வகை ஆக ( 50 ) வகை . தணவீரபண்டிதர் - இவர் தொண்டை ( சைவ - பூஷணம் . ) நாட்டில் சிங்களப்பேட்டைக் கருகிலுள்ள தண்டபேதி - திரிதராட்டிரன் குமான் . களந்தை அல்லது கழுந்தையிற் பிறந்தது தண்டம் - இது யாகாதி கிருத்தியங்களு வர் . சமயத்தால் ஜைநர் இவர் வாமநாத க்கு உபயோகமாகப் பலவி தமாகத் திக்கு புரம் என்னும் தென்மயிலையிலமர்ந்த நேமி களுக்குத் தக்கபடி வேதா கமங்களில் நாத சுவாமிகள் பெயரால் நேமிநாதயென் கூறப்படுவது . இது நாற்கோணகுண்டம் னும் இலக்கணஞ் செய்தனர் . வெண்பா யோனிகுண்டம் அர்த்தசந்திரகுண்டம் பாட்டியலும் இவர் செய்தது . இவ் வெண் திரிகோண குண்டம் விருத்த குண்டம் பா பாட்டியல் வச்சணந்தி முனிவராகிய ஷடச்ர குண்டம் பத்ம குண்டம் அஷ்ட இவரது ஆசிரியர் பெயரால் செய்யப் கோணகுண்டம் எனப் பலவி தப்படும் . இக் பட்டது . இவர் திரிபுவன தேவனென்னும் குண்டங்களின் உருவம் வருணதேவ மந்தி அரசன் காலத்தவர் . ( நேமிநாதம் . ) ரங்களுக்குக் குடத்தினுருவம் வாயுதேவ கணுட்யன் - ருத்ரசாபத்தால் பூமியிற் பிற மந்திரங்களுக்கு த்வஜ உருவம் மகேந்திர ந்த மால்யவந்தன் மந்திரங்களுக்கு வஜ்ராயுதம் போன்ற வுரு . தணுநிதிபாண்டியன் - இவன் சரிதையைச் ஆக்னேயங்களுக்கு அக்நியின் ஏழு சிகை சுந்தரபாண்டியனைக் காண்க . யைப்போலும் மத்திம உத்தம வீர்யதேவ தணி - 1 . செயன் குமான் . தைகளுக்கு நாற்கோணம் அற்பவீர்யதே 2 . யுகந்தரன் தந்தை வதைகளுக்கு முக்கோணம் ஸ்திரி ரூப