அபிதான சிந்தாமணி

குட்டுவன் கண்ணன் 467 குணவதிபாயி குட்டுவன் கண்ணன் - இவர் கடைச்சங்க தணமாலை - சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி, மருவிய புலவர்களில் ஒருவராக இருத் குணம்-1. குணத்தன்மை சாமான்ய முடை தல் கூடும். இவர்பெயர் கண்ண னாக இரு 'யது. ஒரு திரவியத்தைப் பற்றியுள்ளது. க்கலாம். இவர் சோர் குடியினராதலின் இது, ரூபம், ரஸம், கந்தம், பரிசம், சல் குட்டுவன் கண்ண ன் எனப்பட்டனர். கியை, பரிமாணம், பிரதக் தவம், சையோ குறு. க்எக. கம், விபாகம், பரத்வம், அபரத்வம், குரு குட்டுவன் கீரனார் - ஆய் என்னும் வள்ள த்வம், திரவத்வம், சிநேகம், சத்தம், புத்தி, லைப்பாடிய புலவர். (புற - நா.) சுகம், துக்கம், இச்சை , துவேஷம், பிரயத் குட்டுவன் சோல் - ஒரு சேரன். னம், தருமம், அதருமம, சமஸ்காரம் என குணகன் - (சூ.) சூத்ரகன் குமான். (உச) ஆம். தனகாங்கியம் - கருநாடகச் சந்தமும், மக '2. ஆடூஉக்குணம் (ச) அறிவு, நிறை, டூஉ முன்னிலையுமாகச் சொன்ன நூல். ஓர்ப்பு, கடைப்பிடி, மகடூஉக்குணம் (ச) தணகேசி - மாதலி புத்திரி. இவளுடன் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு. பிறந்தான் கோமுகன் தாய் சுதர்மா. 3. கூ. சத்துவம், இராசதம், தாமதம். குணசாகரர் - யாப்பருங்கல நூலாசிரியர், இவற்றுள் சத்துவம் ஞானம், அருள், காரிகைக்கு உரையாசிரியர், இவர் சைந தவம், பொறை, வாய்மை, மேன்மை, சந்நியாசி. இவர் காலம் சாலிவாகன சகம் மோனம், ஐம்பொறி அடக்கல் முதலிய 300-க்குமேல் இருக்கலாம் என்பர். வாம். இராசதம் மனவூக்கம், ஞானம், குணசாலினி - தனபதிக்குத் தேவி, வீரம், தவம், தருமம், தானம், கல்வி, தணசீலன் - சாந்திகன்குமான் கண்ணபிரா கேள்வி முதலியவாம். தாமதம் பேரு னால் முதலைவாயினின்று வருவிக்கப்பட்ட ண்டி, நெடுந்துயில், சோம்பு, நீதிவழு, வன். | ஒழுக்கவழு வஞ்சம், மறதி, பொய், கோ தணசேநன் - அச் சுவக்கிரீவன் சேநாவீர பம், காமம் கொலை முதலியவாம். ரில் ஒருவன். குணவதி- அபிசித் எனும் தமிழ்காட்டாசன் தணநாற்பது - ஒரு பழைய நூல் சங்க தேவி. பிரமன் சரஸ்வதியிடம் காமவசப் 'மருவியதா யிருக்கலாம். தொல் - நச்சர் பட்டு வெளிப்பட்ட வீரியம் ஆற்று ஜலத் உரை. தில்விழ, தாகத்தால் ஆற்றில் நீருண்ணப் தணநிதி-1. கோசல தேசத்துக் கிரிநாதன் புக அதன் வழிவந்த வீரியத்தையுண்டு புத்திரனாகிய வேதியன். இவன் குருபத் கருக்கொண்டு கணன் எனும் குமரனைப் தினியைப் புணர்ந்து குருவையும், தாய் பெற்றவள். (பார்க்கவ புராணம்.) தந்தையரையும் கொன்றனன். இவனை தணவதிபாயி - மாதவசிங்கென்னும் அர யூரார் காட்டிற்றுரத்தினர். இவன் வழி சன் தேவி. இவள் தன் தோழியரில் ஒரு பறித் துண்டிறக்கையில் யமபடர் பற்ற த்தி எக்காலமும் வாய் மொருமொருத்த வருகையில் சிவகணங்கள் இவனிவ்வனத் லைக் கவனித்து நோக்கி நீ எக்காலமும் தில் உருத்திராக்ஷ காற்றுப்போக்கிலிருந்த வாய் மொருமொருத்தற்குக் காரணம் தால் சிவகணத்தவனாயினன். நீங்கள் விடுக கூறுக என, அவள் இம்மை மறுமைப் என உருத்ரவுல கடைவித்தனர். (தேவி. பயன் தரும் அரிபதத்தினைப் பஜனை பா.) செய்திருப்பதேயன்றி வேறன்று என்ற 2. வேள்விதத்தன் குமரன். குபேர னள். குணவதி ஆயின் அம்மந்திரத்தினை னைக் காண்க. எனக் குபதேசிக்க என அவள் அவ்வா 3. கோளகனைக் காண்க. றுபதேசித்தனள். குணவதி மந்திரத் குணநூல் - இது நாடகத் தமிழ் நூல். தினை விடாது செபித்துப் பேய்கொண் தணபத்திரன் - வீரை மண்டல புருடன் டார்போ லிருத்தலைக் கண்ட அரசன் மாணாக்கனா யிருக்கலாம். இவளுக்கு யாரோ ஒரு பாகவ தனிவ் தனபான்--பல்லவர்களில் ஒருவன். சோழ வாறு உபதேசித்துக் கெடுத்தனன் என்று நாட்டை யாண்டு திரிசிராப்பள்ளி மலை இவளைக் கோபத்துடன் ககெடுக்கக் குண மேல் சிவாலயம் புதுப்பித்தவன். இவ வதி கண்ணை மூடிக்கொண்டு அரசனைக் னுக்குப் புருஷோத்தமன், சத்துருமல் காணாது அரியைத் தியானிக்கப் பெரு லன், சத்தியசந்தன் எனவும் பெயர். மாள தரிசனந்தந்து அஞ்சாதை என அருளி
குட்டுவன் கண்ணன் 467 குணவதிபாயி குட்டுவன் கண்ணன் - இவர் கடைச்சங்க தணமாலை - சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி மருவிய புலவர்களில் ஒருவராக இருத் குணம் - 1 . குணத்தன்மை சாமான்ய முடை தல் கூடும் . இவர்பெயர் கண்ண னாக இரு ' யது . ஒரு திரவியத்தைப் பற்றியுள்ளது . க்கலாம் . இவர் சோர் குடியினராதலின் இது ரூபம் ரஸம் கந்தம் பரிசம் சல் குட்டுவன் கண்ண ன் எனப்பட்டனர் . கியை பரிமாணம் பிரதக் தவம் சையோ குறு . க்எக . கம் விபாகம் பரத்வம் அபரத்வம் குரு குட்டுவன் கீரனார் - ஆய் என்னும் வள்ள த்வம் திரவத்வம் சிநேகம் சத்தம் புத்தி லைப்பாடிய புலவர் . ( புற - நா . ) சுகம் துக்கம் இச்சை துவேஷம் பிரயத் குட்டுவன் சோல் - ஒரு சேரன் . னம் தருமம் அதருமம சமஸ்காரம் என குணகன் - ( சூ . ) சூத்ரகன் குமான் . ( உச ) ஆம் . தனகாங்கியம் - கருநாடகச் சந்தமும் மக ' 2 . ஆடூஉக்குணம் ( ) அறிவு நிறை டூஉ முன்னிலையுமாகச் சொன்ன நூல் . ஓர்ப்பு கடைப்பிடி மகடூஉக்குணம் ( ) தணகேசி - மாதலி புத்திரி . இவளுடன் அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு . பிறந்தான் கோமுகன் தாய் சுதர்மா . 3 . கூ . சத்துவம் இராசதம் தாமதம் . குணசாகரர் - யாப்பருங்கல நூலாசிரியர் இவற்றுள் சத்துவம் ஞானம் அருள் காரிகைக்கு உரையாசிரியர் இவர் சைந தவம் பொறை வாய்மை மேன்மை சந்நியாசி . இவர் காலம் சாலிவாகன சகம் மோனம் ஐம்பொறி அடக்கல் முதலிய 300 - க்குமேல் இருக்கலாம் என்பர் . வாம் . இராசதம் மனவூக்கம் ஞானம் குணசாலினி - தனபதிக்குத் தேவி வீரம் தவம் தருமம் தானம் கல்வி தணசீலன் - சாந்திகன்குமான் கண்ணபிரா கேள்வி முதலியவாம் . தாமதம் பேரு னால் முதலைவாயினின்று வருவிக்கப்பட்ட ண்டி நெடுந்துயில் சோம்பு நீதிவழு வன் . | ஒழுக்கவழு வஞ்சம் மறதி பொய் கோ தணசேநன் - அச் சுவக்கிரீவன் சேநாவீர பம் காமம் கொலை முதலியவாம் . ரில் ஒருவன் . குணவதி - அபிசித் எனும் தமிழ்காட்டாசன் தணநாற்பது - ஒரு பழைய நூல் சங்க தேவி . பிரமன் சரஸ்வதியிடம் காமவசப் ' மருவியதா யிருக்கலாம் . தொல் - நச்சர் பட்டு வெளிப்பட்ட வீரியம் ஆற்று ஜலத் உரை . தில்விழ தாகத்தால் ஆற்றில் நீருண்ணப் தணநிதி - 1 . கோசல தேசத்துக் கிரிநாதன் புக அதன் வழிவந்த வீரியத்தையுண்டு புத்திரனாகிய வேதியன் . இவன் குருபத் கருக்கொண்டு கணன் எனும் குமரனைப் தினியைப் புணர்ந்து குருவையும் தாய் பெற்றவள் . ( பார்க்கவ புராணம் . ) தந்தையரையும் கொன்றனன் . இவனை தணவதிபாயி - மாதவசிங்கென்னும் அர யூரார் காட்டிற்றுரத்தினர் . இவன் வழி சன் தேவி . இவள் தன் தோழியரில் ஒரு பறித் துண்டிறக்கையில் யமபடர் பற்ற த்தி எக்காலமும் வாய் மொருமொருத்த வருகையில் சிவகணங்கள் இவனிவ்வனத் லைக் கவனித்து நோக்கி நீ எக்காலமும் தில் உருத்திராக்ஷ காற்றுப்போக்கிலிருந்த வாய் மொருமொருத்தற்குக் காரணம் தால் சிவகணத்தவனாயினன் . நீங்கள் விடுக கூறுக என அவள் இம்மை மறுமைப் என உருத்ரவுல கடைவித்தனர் . ( தேவி . பயன் தரும் அரிபதத்தினைப் பஜனை பா . ) செய்திருப்பதேயன்றி வேறன்று என்ற 2 . வேள்விதத்தன் குமரன் . குபேர னள் . குணவதி ஆயின் அம்மந்திரத்தினை னைக் காண்க . எனக் குபதேசிக்க என அவள் அவ்வா 3 . கோளகனைக் காண்க . றுபதேசித்தனள் . குணவதி மந்திரத் குணநூல் - இது நாடகத் தமிழ் நூல் . தினை விடாது செபித்துப் பேய்கொண் தணபத்திரன் - வீரை மண்டல புருடன் டார்போ லிருத்தலைக் கண்ட அரசன் மாணாக்கனா யிருக்கலாம் . இவளுக்கு யாரோ ஒரு பாகவ தனிவ் தனபான் - - பல்லவர்களில் ஒருவன் . சோழ வாறு உபதேசித்துக் கெடுத்தனன் என்று நாட்டை யாண்டு திரிசிராப்பள்ளி மலை இவளைக் கோபத்துடன் ககெடுக்கக் குண மேல் சிவாலயம் புதுப்பித்தவன் . இவ வதி கண்ணை மூடிக்கொண்டு அரசனைக் னுக்குப் புருஷோத்தமன் சத்துருமல் காணாது அரியைத் தியானிக்கப் பெரு லன் சத்தியசந்தன் எனவும் பெயர் . மாள தரிசனந்தந்து அஞ்சாதை என அருளி