அபிதான சிந்தாமணி

குடியிக்கு பவன 466 குடவேன கொண்டு கு பலுக்குண்டு , ருந்த அரசனது திக்கும் என் குவித்த மாலையிட தடிமிக்தயவன் - பிரமன் சிகையில் பிறந்தடைநாட்கோள் - செருத்துக் கூடாதா தவனாம். இவர்களுள் முதல்வன் அமிர்த ருடைய அரணைக்கொள்ள நினைந்து கண்டன். குயவர் முதல்வன். வெற்றி மன்னவன் குடையைப் புறவீடு குடுகுடுப்பைக்காரர் - இவர்கள் ஒருவித விட்ட து. (பு. வெ.) மகாராஷ்டகசாதியார் இவர்கள் கூட்டம் தடைநிலை - தன்மேலிட்ட மாலையிலே வண் கூட்டமாகத்திரியும் நாடோடிகள். இவர் கெளொலிப்ப மிக்க அறிவினையுடையோர் கள், கிராமங்களிலும் பட்டணங்களிலும் கீர்த்தியைச் சொல்லக் கத்தரிகையால் எதிர்கால நிகழ்ச்சி கூறுவதாய்ச் சிற்று மட்டஞ்செய்த மாலையினையுடைய வேங் க்ெகை கையிற்கொண்டு குடுகுடுவென்று தன் குடையைப் புறவீடுவிட்டது. (பு.வெ.) தட்டிக்கொண்டு அம்பா பலுக்குகிற தடைப்பற வை -(Umbrella Bird) இப் ளென விடியற்காலத்தில் கூறிக்கொண்டு பறவை காக்கை போன்ற வுருவுள்ளது. விடிந்தபின் அரிசிகாசு பழந்துணிகள் இதுதென் அமெரிகா அமேசான் நதி தீரத் கைக்கொண்டு கள்ளுக்கு மாறிப்பிழைக் திலுள்ளது. இதன் தலைமீது வளர்ந்துள்ள கும் சாதியார். (தர்ஸ்ட ன்) கொண்டையிறகு குடைபோன்று விரிக் தடும் - இது ஒரு உழவர்ஜாதி இவர்கள் கக்கூடிய தாயிருக்கிறது. இதன் கழுத்தில் கொங்கண பிராமணருடன் வந்தவர்கள், அலை தாடி போன்று இறகுகள் அடுக்கிட் கொச்சி முதலிய இடங்களில் வேலை டதுபோல் வளர்ந்திருக்கின்றன. இது செய்து பிழைக்கின்றனர். இப்பெயர் பூச்சி புழுக்களை த்தின்று சீவிக்கிறது. கொண்ட வேட்டைக்காரர் சிலர் விஷ குடைமங்கலம் - நான்கு திக்கும் கீர்த்திமிக வைத்தியம் செய்து பிழைக்கின் றனர். வீற்றிருந்த அரசன் குடையைப் புகழ்ர் தடுமிகளைந்த புகழ்சாற்று நிலை - நீண்ட தது. (பு. வெ. பாடாண்) அரணினையழித்து நிரைத்த மாலையினை தடை ழல்லை - பூசலைத்தடுத்த மிக்க உரத்தா யுடைய வேந்தன் குடுமிகளைந்த மிகுதி லுயர்ந்த தோளினையுடைய மட்டஞ்செ யைச் சொல்லியது. (பு. வெ. பாடா.) ய்த மலையான் கடையைப் புகழ்ந்தது. தடும்பாண்டி - 1. வைசியனுக்குப் பிரா (பு.வெ.) - மணஸ்திரீயிடம் பிறந்தவன். இவனுக்கு தட்ட நாடு - கொடுந் தமிழ் நாடுகளுள் ஒன்று மணியடித்துக்கொண்டு பிக்ஷை யெடுப்பது 'கோட்டயத்திற்கும் கொல்லத்திற்கு தொழில். மிடையில் பாலையாற்றால் பல ஏரிகளும், 2. மைத்திரேயனைக் காண்க. தீவுகளு முடைய தாகியுள்ளது. திருவாங் தடை-1. கோடையில் வெயிலைத் தணிக்க கூரைச் சார்ந்த ஆலப்புழை யென்ப. வும் மழை தடுக்கவும் குடைவாய் அமைந்த தட்டவ்வை - இவள் உடம்பில் வெண்குட் து. இது நடுக்கம்பியில் பல பிரம்புகளாலும் டத்துடன் வீரசைவ வேடத் தளாய் ஒரு மூங்கில்களாலும் தொடுக்கப்பட்டுத் துணி அக்ராகாரத்தின் வழி நடக்கையில் அவ்வி யாலும் பட்டாலுமாகிய போர்வையுடை டத்திருந்த வேதியர், அசுத்தையாகிய நீ யது அன்றித் தாழங்குடை சம்பங்குடை, யெங்கள் தெருவழி வாலாமோவெனக் பனங்குடை முதலியவுமிவ்வகையிலுண்டு, குட்டவ்வை வெகுண்டு நீங்கள் பாண்டு '2. செங்குடை, பீலிக்குடை, பீலிக்குஞ் ரோகிகளாகவெனச் சபித்துச் சௌராட சக்குடை, பஞ்சவர்ணக்குடை எனப் பல சோமையரிடஞ் சென்று சிவாநுக்கிரகத் வகைப்படும். சிவனுக்கு (க) விஷ்ணு தால் குட்டநோய் நீங்கிப் பிராமணருக்குத் விற்கு (உ) சிநனுக்கு (கூ.) தன்னைக் காட்டினவள். 3. அசுரர் அறுமுகனுடன் போர்க்காற் தட்டுவன்-இவன் சேரர் மரபினன். குட்ட முது படைக்கலத்தை யெறிந்து விட்டு நாட்டை யாண்டமையின் சோமரபினர் விசனத்துட னிருக்கையில் தன் குடையை குட்டுவரெனப்பட்டார். குட்டநாடு மலை ஒருமுக எழுனியாகச் சாய்த்துக் குமா நாட்டின் ஒருபகுதி, கடைச்சங்கநிலையிட்ட னாடிய கூத்து. முடத்திருமாறனாற் புகழ்ந்து பாடப் பெற் தடைச்செலவு - பழங்குடிக் கொடுவினை றவன். இவன் இற்றைக்கு உடு00 - வரு யாளர் முன்னே சூழ்ந்து போக அழலும் ஷத்தின் முற்பட்டவனாகவேண்டும். இவ நெருப்புப்போன்ற வேலினையுடையவன் னைப்பாடியவர் முற்கூறிய முடத்திருமா குடையைப் புறவீடுவிடுத்தது. றனர். (நற்-காரு.)
குடியிக்கு பவன 466 குடவேன கொண்டு கு பலுக்குண்டு ருந்த அரசனது திக்கும் என் குவித்த மாலையிட தடிமிக்தயவன் - பிரமன் சிகையில் பிறந்தடைநாட்கோள் - செருத்துக் கூடாதா தவனாம் . இவர்களுள் முதல்வன் அமிர்த ருடைய அரணைக்கொள்ள நினைந்து கண்டன் . குயவர் முதல்வன் . வெற்றி மன்னவன் குடையைப் புறவீடு குடுகுடுப்பைக்காரர் - இவர்கள் ஒருவித விட்ட து . ( பு . வெ . ) மகாராஷ்டகசாதியார் இவர்கள் கூட்டம் தடைநிலை - தன்மேலிட்ட மாலையிலே வண் கூட்டமாகத்திரியும் நாடோடிகள் . இவர் கெளொலிப்ப மிக்க அறிவினையுடையோர் கள் கிராமங்களிலும் பட்டணங்களிலும் கீர்த்தியைச் சொல்லக் கத்தரிகையால் எதிர்கால நிகழ்ச்சி கூறுவதாய்ச் சிற்று மட்டஞ்செய்த மாலையினையுடைய வேங் க்ெகை கையிற்கொண்டு குடுகுடுவென்று தன் குடையைப் புறவீடுவிட்டது . ( பு . வெ . ) தட்டிக்கொண்டு அம்பா பலுக்குகிற தடைப்பற வை - ( Umbrella Bird ) இப் ளென விடியற்காலத்தில் கூறிக்கொண்டு பறவை காக்கை போன்ற வுருவுள்ளது . விடிந்தபின் அரிசிகாசு பழந்துணிகள் இதுதென் அமெரிகா அமேசான் நதி தீரத் கைக்கொண்டு கள்ளுக்கு மாறிப்பிழைக் திலுள்ளது . இதன் தலைமீது வளர்ந்துள்ள கும் சாதியார் . ( தர்ஸ்ட ன் ) கொண்டையிறகு குடைபோன்று விரிக் தடும் - இது ஒரு உழவர்ஜாதி இவர்கள் கக்கூடிய தாயிருக்கிறது . இதன் கழுத்தில் கொங்கண பிராமணருடன் வந்தவர்கள் அலை தாடி போன்று இறகுகள் அடுக்கிட் கொச்சி முதலிய இடங்களில் வேலை டதுபோல் வளர்ந்திருக்கின்றன . இது செய்து பிழைக்கின்றனர் . இப்பெயர் பூச்சி புழுக்களை த்தின்று சீவிக்கிறது . கொண்ட வேட்டைக்காரர் சிலர் விஷ குடைமங்கலம் - நான்கு திக்கும் கீர்த்திமிக வைத்தியம் செய்து பிழைக்கின் றனர் . வீற்றிருந்த அரசன் குடையைப் புகழ்ர் தடுமிகளைந்த புகழ்சாற்று நிலை - நீண்ட தது . ( பு . வெ . பாடாண் ) அரணினையழித்து நிரைத்த மாலையினை தடை ழல்லை - பூசலைத்தடுத்த மிக்க உரத்தா யுடைய வேந்தன் குடுமிகளைந்த மிகுதி லுயர்ந்த தோளினையுடைய மட்டஞ்செ யைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . பாடா . ) ய்த மலையான் கடையைப் புகழ்ந்தது . தடும்பாண்டி - 1 . வைசியனுக்குப் பிரா ( பு . வெ . ) - மணஸ்திரீயிடம் பிறந்தவன் . இவனுக்கு தட்ட நாடு - கொடுந் தமிழ் நாடுகளுள் ஒன்று மணியடித்துக்கொண்டு பிக்ஷை யெடுப்பது ' கோட்டயத்திற்கும் கொல்லத்திற்கு தொழில் . மிடையில் பாலையாற்றால் பல ஏரிகளும் 2 . மைத்திரேயனைக் காண்க . தீவுகளு முடைய தாகியுள்ளது . திருவாங் தடை - 1 . கோடையில் வெயிலைத் தணிக்க கூரைச் சார்ந்த ஆலப்புழை யென்ப . வும் மழை தடுக்கவும் குடைவாய் அமைந்த தட்டவ்வை - இவள் உடம்பில் வெண்குட் து . இது நடுக்கம்பியில் பல பிரம்புகளாலும் டத்துடன் வீரசைவ வேடத் தளாய் ஒரு மூங்கில்களாலும் தொடுக்கப்பட்டுத் துணி அக்ராகாரத்தின் வழி நடக்கையில் அவ்வி யாலும் பட்டாலுமாகிய போர்வையுடை டத்திருந்த வேதியர் அசுத்தையாகிய நீ யது அன்றித் தாழங்குடை சம்பங்குடை யெங்கள் தெருவழி வாலாமோவெனக் பனங்குடை முதலியவுமிவ்வகையிலுண்டு குட்டவ்வை வெகுண்டு நீங்கள் பாண்டு ' 2 . செங்குடை பீலிக்குடை பீலிக்குஞ் ரோகிகளாகவெனச் சபித்துச் சௌராட சக்குடை பஞ்சவர்ணக்குடை எனப் பல சோமையரிடஞ் சென்று சிவாநுக்கிரகத் வகைப்படும் . சிவனுக்கு ( ) விஷ்ணு தால் குட்டநோய் நீங்கிப் பிராமணருக்குத் விற்கு ( ) சிநனுக்கு ( கூ . ) தன்னைக் காட்டினவள் . 3 . அசுரர் அறுமுகனுடன் போர்க்காற் தட்டுவன் - இவன் சேரர் மரபினன் . குட்ட முது படைக்கலத்தை யெறிந்து விட்டு நாட்டை யாண்டமையின் சோமரபினர் விசனத்துட னிருக்கையில் தன் குடையை குட்டுவரெனப்பட்டார் . குட்டநாடு மலை ஒருமுக எழுனியாகச் சாய்த்துக் குமா நாட்டின் ஒருபகுதி கடைச்சங்கநிலையிட்ட னாடிய கூத்து . முடத்திருமாறனாற் புகழ்ந்து பாடப் பெற் தடைச்செலவு - பழங்குடிக் கொடுவினை றவன் . இவன் இற்றைக்கு உடு00 - வரு யாளர் முன்னே சூழ்ந்து போக அழலும் ஷத்தின் முற்பட்டவனாகவேண்டும் . இவ நெருப்புப்போன்ற வேலினையுடையவன் னைப்பாடியவர் முற்கூறிய முடத்திருமா குடையைப் புறவீடுவிடுத்தது . றனர் . ( நற் - காரு . )