அபிதான சிந்தாமணி

குசவன் ஆயுதங்கள் 463 குசுமை கோவில்களில் பூஜாரிகளாக இருக்கின்ற தசாபன் - உபரிசரவசு குமரன். னர். இவர்கள் கிராமங்களில் கல்யாணத் தசாம்பன் - குசன் குமரன், இவன் கும திற்குச் சால், குடம், காகம், முதலிய |ரன் காதி. (இரா.) கொடுத்துப் பரிசு பெறுவர். இவர்கள் தசாவதி - குசனாண்ட நகரம். இது கோச எலும்பு முதலிய பிசகின் வைத்தியம் லத்தின் வடக்கிலுள்ளது. செய்வர். (தர்ஸ்ட ன்.) தசாவர்த்தம் - கௌதமரைப் பகைத்து தசவன் ஆயுதங்கள் - மண், செம்மண், வேதியர் அப்பாபம் தீரத் தருப்பையால் திரில், கவருனோல், பிடிதுணி, அறுகுச்சு, பவித்திரமணிந்துகொண்டு ஸ்நானஞ் தட்டுப்பலகை, வலைச்சல், பத்தை, முள்ளு,| செய்த கோதாவரிதீரம். மட்பகை, திரைசல், கரைமணிக்காய், தசாவிரதன்- இருஷபனுக்குச் சயந்தியிடத் தட்டுக்கல், இடுமம், (கூர்.) - துதித்த குமரன். தசன் - 1. சுகோத்ரன் குமரன், இவன் கும தசிகன் - புரூரவன் குமாரனாகிய அமவசு ரன் பிரீதி. குலத்தவன், விச்வாமித்திரனுக்கு மூதா 2. (ச) அசகன் குமரன். தை. பலகாச்வன் குமரன், 3. செவ்வாய்க் கிரகம். தசீராத்தி- இது கூர்ச்சரம், ஆநர்த்ததேசம் 4. இராமருடைய புத்திரன். குழந்தைப் எனப்படும். இத்தேசவாசிகள் குசராத்தி பருவத்தில் வான்மீகியால் இரக்ஷையின் யர் எனப்படுவர். பொருட்டுக் குசையால் தடவப்பெற்ற தசீலவன் - மைத்திரேயனுக்குத் தந்தை, தால் இப்பெய ரடைந்தனன். இவனும் தசுமபுரம் - பாடலீபுரத்திற் கொரு தம்பியும் வால்மீகர் பாடிய இராமாயணத் | பெயர். தை இராமமூர்த்தி செய்த அச்வமேதத்தி தசுமேஷ - மன்மதனுக் கொருபெயர், லரங்கேற்றித் தம்மை யறிவித்தனர். தசுமை - இவள் சுதன்மன் எனும் வேதிய இவன் ஆண்ட பட்டணம் குசாவதி. னுக்கு இளைய மனைவி இவளைச் சுதன் அயோத்தி பெண்ணுருக்கொண்டு வே மனுக்கு அவனது மூத்த மனைவியாகிய ண்ட அயோத்தியை ஆண்டவன். சாயு சுதேகை என்பவள் தனக்குப் புத்திரப் வில் கங்கணம் விழ அதனை ஒரு நாகம் பேறில்லாமையால் மணஞ் செய்வித்த கவ்வியது. அதனால் கோபித்து அம்பெ னள். இவளிடத்துச் சுப்பிரியன் எனும் டுத்தனன். அதைக்கொண்ட நாககன்னி குமரன் பிறந்தான். இதனால் வேதியன் கை அதனைக் கொடுக்க அந் நாககன்னி களிப்படைந்து சிவபூசை கைவிடாதிருக் கையையும் மணந்தவன். கையில் சுதேகை பொறாமை மன திடம் 5. விதர்ப்ப ன் குமரன். வைத்து வந்தனள். பின் தாய் தந்தைய 6. சுத்தவிர தன் இரண்டாவது குமான், ரிருவரும் சுப்பிரியனுக்கு மணமுடித்து 7. காதி தந்தை, சிலநாள் சௌநகரு மகனையும் மருமகளையும் அருகில் வைத் க்கு உபசாரஞ் செய்து வருகையில் அவர் துக்கொண்டு களிப்பு றக்கண்ட சுதேகை நாற்பத்திரண்டு நாள் தூங்கினர். குசன் எவ்வகையேனும் சுப்பிரியனைக் கொன் அவர்க் குபசரித்தது கண்டு மனமகிழ்ந்து று பகைமுடிப்பேனென்று சுப்பிரியனும் இவன் குலத்தில் ஒரு ருஷி பிறக்கும்படி அவன் தேவியும் உறங்குகையில் சுப்பிரிய வரந்தரப்பெற்றவன். னைத் துண்டித்துக் குசுமையும் அவள் 8. பிரமபுத்ரன், குசநாபனுக்குப் புத்தி கணவனும் பார்த்திப்பூசை செய்து சிவ பர் பிறக்க வாந்தந்து உடலுடன் சுவர்க்க லிங்கங்களை விடும் குளத்திலெறிந்து ஒன் மடைந்தவன். | றும் அறியாதவள் போல இருந்தனள். தசஹாரிணி-ருதுஹாரிணியின் குமரி. கல் இதனையறிந்த குசுமை மனந்தளராது யாணத்தில் நாந்திசிரார்த்தத்தால் பிதுர்க் வழக்கம்போல் சிவபூசை முடித்துச் சிவ களைப் பூசிக்கா தவளின் ஒரு ஸ்தனத்தைப் லிங்கத்தைவிடுங் குளத்தருகிற் சென்று போக்குபவள். மீள் கையில் இறந்து குளத்திலழுந்திய தசாகரன் - குருவம்சத்துப் பிருகத்ரதன் மகன் தாயை நோக்கி நானும் வருகிறே குமான், சராசந்தன் சகோதரன். னெனக் கேட்டுச் சிவமூர்த்தியைத் துதிக் தாாசுவன் - சகதேவன் குமரன், இவன் கையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து யாது குமரன் சோமதத்தன், வேண்டுமென இக்குளமே கோயிலாக்
குசவன் ஆயுதங்கள் 463 குசுமை கோவில்களில் பூஜாரிகளாக இருக்கின்ற தசாபன் - உபரிசரவசு குமரன் . னர் . இவர்கள் கிராமங்களில் கல்யாணத் தசாம்பன் - குசன் குமரன் இவன் கும திற்குச் சால் குடம் காகம் முதலிய | ரன் காதி . ( இரா . ) கொடுத்துப் பரிசு பெறுவர் . இவர்கள் தசாவதி - குசனாண்ட நகரம் . இது கோச எலும்பு முதலிய பிசகின் வைத்தியம் லத்தின் வடக்கிலுள்ளது . செய்வர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) தசாவர்த்தம் - கௌதமரைப் பகைத்து தசவன் ஆயுதங்கள் - மண் செம்மண் வேதியர் அப்பாபம் தீரத் தருப்பையால் திரில் கவருனோல் பிடிதுணி அறுகுச்சு பவித்திரமணிந்துகொண்டு ஸ்நானஞ் தட்டுப்பலகை வலைச்சல் பத்தை முள்ளு | செய்த கோதாவரிதீரம் . மட்பகை திரைசல் கரைமணிக்காய் தசாவிரதன் - இருஷபனுக்குச் சயந்தியிடத் தட்டுக்கல் இடுமம் ( கூர் . ) - துதித்த குமரன் . தசன் - 1 . சுகோத்ரன் குமரன் இவன் கும தசிகன் - புரூரவன் குமாரனாகிய அமவசு ரன் பிரீதி . குலத்தவன் விச்வாமித்திரனுக்கு மூதா 2 . ( ) அசகன் குமரன் . தை . பலகாச்வன் குமரன் 3 . செவ்வாய்க் கிரகம் . தசீராத்தி - இது கூர்ச்சரம் ஆநர்த்ததேசம் 4 . இராமருடைய புத்திரன் . குழந்தைப் எனப்படும் . இத்தேசவாசிகள் குசராத்தி பருவத்தில் வான்மீகியால் இரக்ஷையின் யர் எனப்படுவர் . பொருட்டுக் குசையால் தடவப்பெற்ற தசீலவன் - மைத்திரேயனுக்குத் தந்தை தால் இப்பெய ரடைந்தனன் . இவனும் தசுமபுரம் - பாடலீபுரத்திற் கொரு தம்பியும் வால்மீகர் பாடிய இராமாயணத் | பெயர் . தை இராமமூர்த்தி செய்த அச்வமேதத்தி தசுமேஷ - மன்மதனுக் கொருபெயர் லரங்கேற்றித் தம்மை யறிவித்தனர் . தசுமை - இவள் சுதன்மன் எனும் வேதிய இவன் ஆண்ட பட்டணம் குசாவதி . னுக்கு இளைய மனைவி இவளைச் சுதன் அயோத்தி பெண்ணுருக்கொண்டு வே மனுக்கு அவனது மூத்த மனைவியாகிய ண்ட அயோத்தியை ஆண்டவன் . சாயு சுதேகை என்பவள் தனக்குப் புத்திரப் வில் கங்கணம் விழ அதனை ஒரு நாகம் பேறில்லாமையால் மணஞ் செய்வித்த கவ்வியது . அதனால் கோபித்து அம்பெ னள் . இவளிடத்துச் சுப்பிரியன் எனும் டுத்தனன் . அதைக்கொண்ட நாககன்னி குமரன் பிறந்தான் . இதனால் வேதியன் கை அதனைக் கொடுக்க அந் நாககன்னி களிப்படைந்து சிவபூசை கைவிடாதிருக் கையையும் மணந்தவன் . கையில் சுதேகை பொறாமை மன திடம் 5 . விதர்ப்ப ன் குமரன் . வைத்து வந்தனள் . பின் தாய் தந்தைய 6 . சுத்தவிர தன் இரண்டாவது குமான் ரிருவரும் சுப்பிரியனுக்கு மணமுடித்து 7 . காதி தந்தை சிலநாள் சௌநகரு மகனையும் மருமகளையும் அருகில் வைத் க்கு உபசாரஞ் செய்து வருகையில் அவர் துக்கொண்டு களிப்பு றக்கண்ட சுதேகை நாற்பத்திரண்டு நாள் தூங்கினர் . குசன் எவ்வகையேனும் சுப்பிரியனைக் கொன் அவர்க் குபசரித்தது கண்டு மனமகிழ்ந்து று பகைமுடிப்பேனென்று சுப்பிரியனும் இவன் குலத்தில் ஒரு ருஷி பிறக்கும்படி அவன் தேவியும் உறங்குகையில் சுப்பிரிய வரந்தரப்பெற்றவன் . னைத் துண்டித்துக் குசுமையும் அவள் 8 . பிரமபுத்ரன் குசநாபனுக்குப் புத்தி கணவனும் பார்த்திப்பூசை செய்து சிவ பர் பிறக்க வாந்தந்து உடலுடன் சுவர்க்க லிங்கங்களை விடும் குளத்திலெறிந்து ஒன் மடைந்தவன் . | றும் அறியாதவள் போல இருந்தனள் . தசஹாரிணி - ருதுஹாரிணியின் குமரி . கல் இதனையறிந்த குசுமை மனந்தளராது யாணத்தில் நாந்திசிரார்த்தத்தால் பிதுர்க் வழக்கம்போல் சிவபூசை முடித்துச் சிவ களைப் பூசிக்கா தவளின் ஒரு ஸ்தனத்தைப் லிங்கத்தைவிடுங் குளத்தருகிற் சென்று போக்குபவள் . மீள் கையில் இறந்து குளத்திலழுந்திய தசாகரன் - குருவம்சத்துப் பிருகத்ரதன் மகன் தாயை நோக்கி நானும் வருகிறே குமான் சராசந்தன் சகோதரன் . னெனக் கேட்டுச் சிவமூர்த்தியைத் துதிக் தாாசுவன் - சகதேவன் குமரன் இவன் கையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து யாது குமரன் சோமதத்தன் வேண்டுமென இக்குளமே கோயிலாக்