அபிதான சிந்தாமணி

குங்கிலியம் தசவர் தங்குமப்பூ - இது ஒ ன்று (Crocus)| சூளிரும் இப்பெண்கள் கூனியிரத்து பட்டு இது இப்போக்குக் கிடக்கிவன் தொடக்ககால இவரசகத்த முக்கு குங்கிலியம் - தேவ தாருமரத்தின் பாலைச் 2. வேதவதிக்குத் தந்தை, இவர் முனி சலத்துடன் கலந்து கழுத்து வளைந்த வர். இவர் வேதமோதிக் கொண்டிருக் பாத்திரத்திலிட்டுக் காய்ச்சும்போது கையில் இவர் நாவில் வேதவதி பிறந்து வெளிக்கிளம்பும் நீராவியைக் குளிரவைத் இமயமலையில் விஷ்ணுமூர்த்தி தனக்கு தால் ஷை பிசினும் ஆவியாகிக் குளிர நாயகனாகத் தவமியற்றினள். இவர் ஒரு வைத்த நீரில் மிதக்கும். இவ்வாறு மிதப் அரக்கனா லி றந்தனர். பதைச் சேர்த்தெடுத்தால் அது கர்பூரத் | குசத்துவயஹாரிணி - ருதுஹாரிணியின் தைலமெனும் டர்பன்டைன் ஆகும். தாமிர குமரி, காலந்தவறி மணப்பவளுடைய இர பாத்திரத்தின் அடியில் தங்கும் வண்டல் | ண்டு ஸ்தனங்களையும் கெடுப்பவள். குங்கிலியம். | | தசநாபன் - 1. (ச) குசகன் குமரன். தங்கிலியன் - கள்ளர்களுக்குப் பட்டம். '2. காதியின் தந்தை. இவனுக்கு நூறு தங்மதுபாண்டியன் - வாகுவலய பாண்டிய 'பெண்களிவர்களை வாயுவிரும்ப, அவர்கள் னுக்குக் குமரன். இணங்காமையால் வாயு கோபித்து முதுகு தங்குமப்பூ - இது ஒரு பூண்டின் மகரந் களை முரித்தனன். இவர்களைத் தந்தை தம். இதற்கு (காரிகஸ்) என்று (Croeus) சூளிருஷிக்குக் கொடுத்தனன். அந்த ருஷி ஆசியா மைனரில் பெயர். இது ஆசியா மைனரிலுள்ள காரிகஸ் எனுமிடத்திலிரு அழகுபெற்றனர். (இராமாயணம்.) ந்து மற்ற இடங்களுக்குச் சென் றதென் தசப்லவனம் - இது திதி இந்திரனை பர். இது இப்போது எங்கும் பயிரிடப் வெல்ல புத்ரன் வேண்டித் தவஞ்செய்த பட்டு வருகிறதாயினும் இந்தியாவில் 'இடம். இங்கு இந்திரன் அவள் கருவைச் காஷ்மீர் எனும் மலைநாட்டினதே சிறந்த சேதித்தான். (இரா-பால.) தென எண்ணுகின்றனர். இதன் புட்ப தசம்பன் -1, தாரகயுத்தத்தில் வருணனால் கோசங்களை அக்டோபர், நவம்பர் மாதம் கொல்லப்பட்ட அசுரன். களில் பறித்து உலர்த்தித் தண்ணீரில் '2. துவட்டாவால் நிருமிக்கப் பட்ட அலம்ப இதழ்கள் மிதந்து போய்க் கோசங் உலக்கை கொண்டு உலகத்தை வருத்தி கள் அடியில் தங்குகின் றன; அவைகளைப் வத்சந்திரனால் கொல்லப்பட்ட ஒரு அரக் பக்குவப்படுத்தி விற்கின்றனர். கன். தங்குமம் - இது தேவிக்குரிய காப்பு, இத தசலவதி - கோசலத்திலுள்ள பட்டணம், னைக் குங்குமப்பூ, உயர்ந்த பச்சைக்கற்பூ குசன் ஆண்டது. ரம் முதலியவற்றுடன் சேர்த்துத் தேவிக் தசலன் - கற்கைநாட்டு வேதியன், இவன் குப் பனிநீரில் இழைத்திடும்படி ஸ்ரீகார தெய்வமில்லையென வாதித்துச் சாகுங் ணாகமம் கூறும். இதற்குப் பிரதியாகத் தற் கால் யமபடர்பற்றத் திரிகூடம் நினைந்து காலத்தில் மஞ்சட்பொடியுடன் வேறெ குற்றாலம் என உயிர்விட்டு யமபடரி னீங் தையோ சேர்த்துக் குங்குமம் எனச் செய் கித் தேவர் பூமாரிபெய்து பொழியும் து கொள்ளுகின்றனர். தேவிக்குரிய மங் மணத்தால் புட்பகந்தன் எனப் பெய கலப்பொருளா தலின் மங்கலம் பெற மங் ரடைந்து முத்தி பெற்றவன். கையர் அணிவர். தசலாசுரன் - இவன் சிந்தாசுரன் ஏவலால் தசஅத்தர் - ஓர் இருடி. விஷ்ணுவையெண் கேமாசுரனிடக் கூடிப் பெருச்சாளியுருக் ணித் தவஞ்செய்து முத்திபெற்றவர். கொண்டு தமக்குள் சண்டையிட்டுக் குழ தசகன் - காதி தந்தை . ந்தையுருக்கொண்ட விநாயகர்மீது விழுந் தசத்தலம் - 1. சராசந்தன் மதுரையைத் தனன். விநாயகர் பூனை யுருக்கொண்டு தீக்கிரையிட்டபின் கிருஷ்ணன் ஆண் இவர்களைக் கொன்றனர். டது, ரைவத தர்க்கத்திலுள்ள பட்டணம். தசவர் - மண்ணால் பாத்திரங்கள் செய்து 2. Dwaraka, the capital of the சூளை போட்டுப் பிழைப்பவர். இவர்களுக்கு Krisna's kingdom in Guzerat. - உடையார் பட்டம், இவர்களிற் பெரும் தசத்தலி - இரேவ தன் என்னும் சூர்யவம் பாலோர் வீரசைவர். இவர்களிற் சிலர் சத்தரசனாண்ட தேசம், பூணூல் தரிப்பர். இவர்களின் ஆயுதங்கள், தசத்துவசன் -1, சநகன் தம்பி, தசரதன் மண் பாத்திரம் செய்வதற்குச் சக்கரம், மைத்துனன், பாதசத்துருக்கருக்கு மாமன்.. தண்டம் முதலிய, இவர்களிற் சிலர்பிடாரி
குங்கிலியம் தசவர் தங்குமப்பூ - இது ன்று ( Crocus ) | சூளிரும் இப்பெண்கள் கூனியிரத்து பட்டு இது இப்போக்குக் கிடக்கிவன் தொடக்ககால இவரசகத்த முக்கு குங்கிலியம் - தேவ தாருமரத்தின் பாலைச் 2 . வேதவதிக்குத் தந்தை இவர் முனி சலத்துடன் கலந்து கழுத்து வளைந்த வர் . இவர் வேதமோதிக் கொண்டிருக் பாத்திரத்திலிட்டுக் காய்ச்சும்போது கையில் இவர் நாவில் வேதவதி பிறந்து வெளிக்கிளம்பும் நீராவியைக் குளிரவைத் இமயமலையில் விஷ்ணுமூர்த்தி தனக்கு தால் ஷை பிசினும் ஆவியாகிக் குளிர நாயகனாகத் தவமியற்றினள் . இவர் ஒரு வைத்த நீரில் மிதக்கும் . இவ்வாறு மிதப் அரக்கனா லி றந்தனர் . பதைச் சேர்த்தெடுத்தால் அது கர்பூரத் | குசத்துவயஹாரிணி - ருதுஹாரிணியின் தைலமெனும் டர்பன்டைன் ஆகும் . தாமிர குமரி காலந்தவறி மணப்பவளுடைய இர பாத்திரத்தின் அடியில் தங்கும் வண்டல் | ண்டு ஸ்தனங்களையும் கெடுப்பவள் . குங்கிலியம் . | | தசநாபன் - 1 . ( ) குசகன் குமரன் . தங்கிலியன் - கள்ளர்களுக்குப் பட்டம் . ' 2 . காதியின் தந்தை . இவனுக்கு நூறு தங்மதுபாண்டியன் - வாகுவலய பாண்டிய ' பெண்களிவர்களை வாயுவிரும்ப அவர்கள் னுக்குக் குமரன் . இணங்காமையால் வாயு கோபித்து முதுகு தங்குமப்பூ - இது ஒரு பூண்டின் மகரந் களை முரித்தனன் . இவர்களைத் தந்தை தம் . இதற்கு ( காரிகஸ் ) என்று ( Croeus ) சூளிருஷிக்குக் கொடுத்தனன் . அந்த ருஷி ஆசியா மைனரில் பெயர் . இது ஆசியா மைனரிலுள்ள காரிகஸ் எனுமிடத்திலிரு அழகுபெற்றனர் . ( இராமாயணம் . ) ந்து மற்ற இடங்களுக்குச் சென் றதென் தசப்லவனம் - இது திதி இந்திரனை பர் . இது இப்போது எங்கும் பயிரிடப் வெல்ல புத்ரன் வேண்டித் தவஞ்செய்த பட்டு வருகிறதாயினும் இந்தியாவில் ' இடம் . இங்கு இந்திரன் அவள் கருவைச் காஷ்மீர் எனும் மலைநாட்டினதே சிறந்த சேதித்தான் . ( இரா - பால . ) தென எண்ணுகின்றனர் . இதன் புட்ப தசம்பன் - 1 தாரகயுத்தத்தில் வருணனால் கோசங்களை அக்டோபர் நவம்பர் மாதம் கொல்லப்பட்ட அசுரன் . களில் பறித்து உலர்த்தித் தண்ணீரில் ' 2 . துவட்டாவால் நிருமிக்கப் பட்ட அலம்ப இதழ்கள் மிதந்து போய்க் கோசங் உலக்கை கொண்டு உலகத்தை வருத்தி கள் அடியில் தங்குகின் றன ; அவைகளைப் வத்சந்திரனால் கொல்லப்பட்ட ஒரு அரக் பக்குவப்படுத்தி விற்கின்றனர் . கன் . தங்குமம் - இது தேவிக்குரிய காப்பு இத தசலவதி - கோசலத்திலுள்ள பட்டணம் னைக் குங்குமப்பூ உயர்ந்த பச்சைக்கற்பூ குசன் ஆண்டது . ரம் முதலியவற்றுடன் சேர்த்துத் தேவிக் தசலன் - கற்கைநாட்டு வேதியன் இவன் குப் பனிநீரில் இழைத்திடும்படி ஸ்ரீகார தெய்வமில்லையென வாதித்துச் சாகுங் ணாகமம் கூறும் . இதற்குப் பிரதியாகத் தற் கால் யமபடர்பற்றத் திரிகூடம் நினைந்து காலத்தில் மஞ்சட்பொடியுடன் வேறெ குற்றாலம் என உயிர்விட்டு யமபடரி னீங் தையோ சேர்த்துக் குங்குமம் எனச் செய் கித் தேவர் பூமாரிபெய்து பொழியும் து கொள்ளுகின்றனர் . தேவிக்குரிய மங் மணத்தால் புட்பகந்தன் எனப் பெய கலப்பொருளா தலின் மங்கலம் பெற மங் ரடைந்து முத்தி பெற்றவன் . கையர் அணிவர் . தசலாசுரன் - இவன் சிந்தாசுரன் ஏவலால் தசஅத்தர் - ஓர் இருடி . விஷ்ணுவையெண் கேமாசுரனிடக் கூடிப் பெருச்சாளியுருக் ணித் தவஞ்செய்து முத்திபெற்றவர் . கொண்டு தமக்குள் சண்டையிட்டுக் குழ தசகன் - காதி தந்தை . ந்தையுருக்கொண்ட விநாயகர்மீது விழுந் தசத்தலம் - 1 . சராசந்தன் மதுரையைத் தனன் . விநாயகர் பூனை யுருக்கொண்டு தீக்கிரையிட்டபின் கிருஷ்ணன் ஆண் இவர்களைக் கொன்றனர் . டது ரைவத தர்க்கத்திலுள்ள பட்டணம் . தசவர் - மண்ணால் பாத்திரங்கள் செய்து 2 . Dwaraka the capital of the சூளை போட்டுப் பிழைப்பவர் . இவர்களுக்கு Krisna ' s kingdom in Guzerat . - உடையார் பட்டம் இவர்களிற் பெரும் தசத்தலி - இரேவ தன் என்னும் சூர்யவம் பாலோர் வீரசைவர் . இவர்களிற் சிலர் சத்தரசனாண்ட தேசம் பூணூல் தரிப்பர் . இவர்களின் ஆயுதங்கள் தசத்துவசன் - 1 சநகன் தம்பி தசரதன் மண் பாத்திரம் செய்வதற்குச் சக்கரம் மைத்துனன் பாதசத்துருக்கருக்கு மாமன் . . தண்டம் முதலிய இவர்களிற் சிலர்பிடாரி