அபிதான சிந்தாமணி

கீர்த்திமான் - 10 குகன் கீர்த்திமான் - வசுதேவருக்குத் தேவகியிட களது பெண்சந்ததியார் இப்போது அவ் முதித்த குமரன். வூரிலிருக்கின்றன ரெனவும், தாயாதிகள் கீர்த்திரதன் - பிரதிரதன் குமரன். மிதிலை சிலர் வேறிடத்திலுள்ளா ரெனவும் தெரி நாட்டரசன். கின்றது. மற்று மிவரது சரித்திரத்தை கீர்த்திராதன் -1, (ரூ.) மகாகிருதி குமரன். யும் இவரியற்றிய வேறு நூல்களையும், 2. மகாபர்க்கன் குமானாகிய மிதிலை பற்றி ஒன்றுந் தெரிந்திலது. (அரிசமய நாட்டரசன், தீபம்.) கீர்த்திவர்த்தன சோழன் - இவன் பாரிசூரிய சேகர பாண்டியன் குமரியாகிய கமலினி. இவன் தன்னாட்டில் குமாரசுவாமிக்கு ஆல யம் புதுக்கி நீதி தவறாது (எஎ)u அரசா தகழனிவர் - ஓர் இருடி. இவர் யாகத்தில் ட்சிசெய்து கீர்த்திமான் என்கிற நதியுண் தெய்வீக அரசன் எனப் பர்வதராசன் டாக்கித் தன் குமரன் ஜயசோழ்னுக்கு பிறந்தனன். அரசளித்து முத்தியடைந்தவன். தகர்த்த மன் - ஒரு அரசன் இவன் பாபத் கீர்வாணம் - ஒரு பாஷை. பாசிராமரால் தால் பிரேத ஜன்மம் எடுத்துத் திரிந்து நிருமிக்கப்பட்டது. 'புண்ய தீர்த்த ஸ்நானத்தால் ஜன்மம் நீக்க கீலகன் - கிரிபுரத்தரசன். இவன் குமரர் மடைந்து சுவர்க்கமடைந்தவன். (பதும சிவாலயத்தை இடித்து நாகமடைந்தனர். புராணம்). கீழாலவத்தை - ஆன்மா கருவிகளுடன் தகலோதியர் - சூர்யவம்சத்துக் குகனது கூடி மேனின்று மூலாதாரம் வரையில் சந்ததியார். குகனைக் காண்க, படும் வேறுபாடு, சாகரம் - ஆன்மா, ஞா தகவேளாளர் - இவர்கள் செம்படவர்கள், னேந்திரியம் கு, கன்மேந்திரியம் ரு, தன் இவர்கள் குகன் இராமர்க்குப் படகோட் மாத்திரை கு, வசனாதி ரு, வாயு க0, புரு டினவன் அவன் வம்சத்திற் பிறந்தவர்கள் டன் க, அந்தக் கரணம் ச, ஆகிய கூடு என்பர். மறவரும் இந்தக் குகன் வம்சத் கருவிகளுடன்லலாடத்தானத்தில் நிற்ப தவர் எனத் தங்களைக் கூறிக்கொள்வர். சொப்பனம் - முன்சொன்ன கருவிகளில் (தர்ஸ்ட ன்) | ஞானேந்திரியம், கன்மேந்திரியம் நீங்க தகன்-1. இவன் சூரியவம்சத்து லவன் சந் லாக மற்ற உடு - கருவிகளுடன் ஆன்மா ததியான் இவர்களது சந்ததியாரின் இராஜ். கண்டத்தானத்தில் நிற்பது. கழத்தி - தானி வல்லவிபுரம். கி. பி. 524-இல் ஆன்மா , புருடன் க, சித்தம் க, பிராண இப்பட்டணம் சித்தியர்களால் பிடிக்கப் வாயு க, ஆக கூ - கருவிகளுடன் இருத பட்டபின் இவன் தாய் தன் தாய் நகரம் யத்தானத்தில் நிற்கு நிலை. துரியம் - சென்று திரும்புகையில் தம் நகரம் சித்தி ஆன்மா, பிராணவாயுவும் புருடனுமாகிய யர்களால் பிடிக்கப்பட்டதென் றறிந்து இரண்டு கருவிகளுடன் நாபித்தானத்து ஒரு குகையில் ஒளித்தனள். அங்கே இவன் நிற்குநிலை, துரியாதீதம் - ஆன்மா புருட பிறந்ததனால் இவனுக்கு இப்பெயர் னோடு மூலாதாரத்து நின்ற நிலை. (சித்தா.) வந்தது. இவள் தன் குழந்தையை ஒரு கீழையகத்தாழ்வான் - நாதமுனிகளிடத் பார்ப்பினியிடம் ஒப்புவித்துத் தீக்குளித் துப் பிரபந்தத்தைக் கானத்துடன் கேட்ட தனள். பார்ப்பினி இவனைப் பிள்ளை போல் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர். வளர்த்தனள். இவன் சந்ததியார் குகலோதி கீழையூர் சடகோபாதாசர் - இவர் அரி யர் எனப் பட்டனர். இவன் பில் எனும் சமய தீபம் என்னும் ஏலாசிரியர். தொ மலையாளிகளைச் சேர்ந்து தன் சௌரியத் ண்டநாட்டினின்று தென்னாட்டுக்குச் செ தைத் தெரிவித்து அவர்களால் மலைநாட் ன்ற வல்லை-காளத்தியப்பமுதலியார் மாபி டரசனானான். இந்நாட்டில் இவன் சந்ததி லுதித்தவரெனவும், இற்றைக்கு இருவற் யார் (250) வருஷம் ஆண்ட னர். இவர் றைம்பது வருஷங்களுக்கு முன் நாகப்பட் களில் ஒன்பதாவது அரசனான நாக தீ தன் டினம் தாலுக்கா கீழையூரில் சடகோப மலைநாட்டாருடன் போரிட்டு மாண்டான் ராமா நுஜ முதலியரென்னுந் திருநாமத் நாக தீ தன் குமரன் பப்பா : துடன் பிரபலமாக வாழ்ந்தவரெனவும் 2. தன்சேனைகளைக் காத்துக்கொள்ளும் இவாது குமாரர் பத்தராவி முதலியாரவர் குமாரக்கடவுளுக் கொருபெயர்.
கீர்த்திமான் - 10 குகன் கீர்த்திமான் - வசுதேவருக்குத் தேவகியிட களது பெண்சந்ததியார் இப்போது அவ் முதித்த குமரன் . வூரிலிருக்கின்றன ரெனவும் தாயாதிகள் கீர்த்திரதன் - பிரதிரதன் குமரன் . மிதிலை சிலர் வேறிடத்திலுள்ளா ரெனவும் தெரி நாட்டரசன் . கின்றது . மற்று மிவரது சரித்திரத்தை கீர்த்திராதன் - 1 ( ரூ . ) மகாகிருதி குமரன் . யும் இவரியற்றிய வேறு நூல்களையும் 2 . மகாபர்க்கன் குமானாகிய மிதிலை பற்றி ஒன்றுந் தெரிந்திலது . ( அரிசமய நாட்டரசன் தீபம் . ) கீர்த்திவர்த்தன சோழன் - இவன் பாரிசூரிய சேகர பாண்டியன் குமரியாகிய கமலினி . இவன் தன்னாட்டில் குமாரசுவாமிக்கு ஆல யம் புதுக்கி நீதி தவறாது ( எஎ ) u அரசா தகழனிவர் - ஓர் இருடி . இவர் யாகத்தில் ட்சிசெய்து கீர்த்திமான் என்கிற நதியுண் தெய்வீக அரசன் எனப் பர்வதராசன் டாக்கித் தன் குமரன் ஜயசோழ்னுக்கு பிறந்தனன் . அரசளித்து முத்தியடைந்தவன் . தகர்த்த மன் - ஒரு அரசன் இவன் பாபத் கீர்வாணம் - ஒரு பாஷை . பாசிராமரால் தால் பிரேத ஜன்மம் எடுத்துத் திரிந்து நிருமிக்கப்பட்டது . ' புண்ய தீர்த்த ஸ்நானத்தால் ஜன்மம் நீக்க கீலகன் - கிரிபுரத்தரசன் . இவன் குமரர் மடைந்து சுவர்க்கமடைந்தவன் . ( பதும சிவாலயத்தை இடித்து நாகமடைந்தனர் . புராணம் ) . கீழாலவத்தை - ஆன்மா கருவிகளுடன் தகலோதியர் - சூர்யவம்சத்துக் குகனது கூடி மேனின்று மூலாதாரம் வரையில் சந்ததியார் . குகனைக் காண்க படும் வேறுபாடு சாகரம் - ஆன்மா ஞா தகவேளாளர் - இவர்கள் செம்படவர்கள் னேந்திரியம் கு கன்மேந்திரியம் ரு தன் இவர்கள் குகன் இராமர்க்குப் படகோட் மாத்திரை கு வசனாதி ரு வாயு க0 புரு டினவன் அவன் வம்சத்திற் பிறந்தவர்கள் டன் அந்தக் கரணம் ஆகிய கூடு என்பர் . மறவரும் இந்தக் குகன் வம்சத் கருவிகளுடன்லலாடத்தானத்தில் நிற்ப தவர் எனத் தங்களைக் கூறிக்கொள்வர் . சொப்பனம் - முன்சொன்ன கருவிகளில் ( தர்ஸ்ட ன் ) | ஞானேந்திரியம் கன்மேந்திரியம் நீங்க தகன் - 1 . இவன் சூரியவம்சத்து லவன் சந் லாக மற்ற உடு - கருவிகளுடன் ஆன்மா ததியான் இவர்களது சந்ததியாரின் இராஜ் . கண்டத்தானத்தில் நிற்பது . கழத்தி - தானி வல்லவிபுரம் . கி . பி . 524 - இல் ஆன்மா புருடன் சித்தம் பிராண இப்பட்டணம் சித்தியர்களால் பிடிக்கப் வாயு ஆக கூ - கருவிகளுடன் இருத பட்டபின் இவன் தாய் தன் தாய் நகரம் யத்தானத்தில் நிற்கு நிலை . துரியம் - சென்று திரும்புகையில் தம் நகரம் சித்தி ஆன்மா பிராணவாயுவும் புருடனுமாகிய யர்களால் பிடிக்கப்பட்டதென் றறிந்து இரண்டு கருவிகளுடன் நாபித்தானத்து ஒரு குகையில் ஒளித்தனள் . அங்கே இவன் நிற்குநிலை துரியாதீதம் - ஆன்மா புருட பிறந்ததனால் இவனுக்கு இப்பெயர் னோடு மூலாதாரத்து நின்ற நிலை . ( சித்தா . ) வந்தது . இவள் தன் குழந்தையை ஒரு கீழையகத்தாழ்வான் - நாதமுனிகளிடத் பார்ப்பினியிடம் ஒப்புவித்துத் தீக்குளித் துப் பிரபந்தத்தைக் கானத்துடன் கேட்ட தனள் . பார்ப்பினி இவனைப் பிள்ளை போல் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் . வளர்த்தனள் . இவன் சந்ததியார் குகலோதி கீழையூர் சடகோபாதாசர் - இவர் அரி யர் எனப் பட்டனர் . இவன் பில் எனும் சமய தீபம் என்னும் ஏலாசிரியர் . தொ மலையாளிகளைச் சேர்ந்து தன் சௌரியத் ண்டநாட்டினின்று தென்னாட்டுக்குச் செ தைத் தெரிவித்து அவர்களால் மலைநாட் ன்ற வல்லை - காளத்தியப்பமுதலியார் மாபி டரசனானான் . இந்நாட்டில் இவன் சந்ததி லுதித்தவரெனவும் இற்றைக்கு இருவற் யார் ( 250 ) வருஷம் ஆண்ட னர் . இவர் றைம்பது வருஷங்களுக்கு முன் நாகப்பட் களில் ஒன்பதாவது அரசனான நாக தீ தன் டினம் தாலுக்கா கீழையூரில் சடகோப மலைநாட்டாருடன் போரிட்டு மாண்டான் ராமா நுஜ முதலியரென்னுந் திருநாமத் நாக தீ தன் குமரன் பப்பா : துடன் பிரபலமாக வாழ்ந்தவரெனவும் 2 . தன்சேனைகளைக் காத்துக்கொள்ளும் இவாது குமாரர் பத்தராவி முதலியாரவர் குமாரக்கடவுளுக் கொருபெயர் .