அபிதான சிந்தாமணி

வைமகாற்றனார் 189 கீர்த்திமாலி.. முதற்பாவால்" எனும் செய்யுள் கூறிய களை முதுகிற் தாங்கிச்செல்லும். தென் வரும் இவரே. (பரிபாடல்.) அமெரிகா பிரேஸில் நாட்டில் ஒருவகைக் கீரவிகொற்றனர் - நக்கீரருக்குக் குமரர். கீரிகளுக்கு உடலில் முள்ளம் பன்றி கீரன் - நக்கீரருக் கொருபெயர். போன்ற கூரிய முட்களும் வாழைப்பூ கீரி - இது பாண்டுபுத்ரராகிய தருமர் யாகஞ் போன்ற தட்டையான வாலுமிருக்கின் செய்த காலத்து யாகத்தில் வந்து இவர் றன. இந்தியாவின் மேற்கரை மலைநாட் செய்தயாகம் அதிதிக்குத் தன் பங்கையும் டில் மரம் ஏறத்தக்க ஒருவகைக் கரிகளி மனைவி, குமான், மருமகள் முதலியோர் ருக்கின்றன. அவைமரம் ஏறிப்பதுங்கி பங்காகிய மாவை, பசிக்குதவிய வேதியன் பறவைகளைப் பிடித்தருந்தும். தந்த மாபட்டு என்மேனி பொன்னாயது 'பூனைக்கீரி - இது பூனையின த்தைப்போல் ஆகையால் இது அந்தத் தானத்திற் கொவ் கால்களும் உடலும் காதும் வாலும் பெற்று வாதென்று இகழ்ந்தது. இது ஜமதக்ளி அதன் நகம்போல் நீட்டவும் குறுக்கவும் யைச் சோதிக்கக்கீரி யுருக்கொண்டு வந்த பெற்ற நகங்களையும் பெற்றுள்ளது. முகம் கோபம். இது தருமர் யாகத்தை நிந்தித்து கீரிக்குள்ளது போல் நீண்டு மீசை கொண் தன்னுருமாறியது. இது தருமருக்குப் பன் டிருக்கும். னிரண்வேருடம் யாகஞ்செய்ய விரும்பிய கீரைவகை கீரைத் தண்டுக்கீரை, வள்ளைக் அகஸ்தியர், பசு இம்சை செய்யாது யாகஞ் 'கீரை, பருப்புக்கீரை, வங்காரவள்ளைக் செய்ய இந்திரன் கோபிக்க அவனை வெறு கீரை, கொடி வயலைக்கீரை, சிறுபசலைக் த்து மானஸயாகஞ் செய்யத்தொடங்க இந் 'கீரை, பாற்சொரிக்கீரை, சாணக்கிக்கீரை, திரன் மழை பெய்லித்தான் என்பதையும் துயிலிக்கீரை, பண்ணைக்கீரை, பாட்டை கூறியது. (பார-அச்.) கீரை, முளைக்கீரை, முள்ளிக்கீரை, புளிச் கீரிடாப் பிரம்வாதிமதம் - பிரமத்தின் முக் சிறுகீரை, சிறுகீரை, கலவைக்கீரை, மண குணத்தில் மும்மூர்த்திகளுண்டாய் முத் லிக்கீரை, நீர் ஆரைக்கீரை, புளியாரைக் தொழிலியற்றச் சகத்துண்டாய் ஆத்மாக் கீரை, கோழிக்கீரை, புளிப்புக்கீரை, பிண் கள் சநநமரணப்பட்டுக் குருவால் உபதே ணாக்குக்கீரை, முக்குளிக்கீரை, வெந்தயக் சிக்கப்பட்ட உறுதிகொண்டு அந்நிலையில் கீரை, கொத்துமல்லிக்கீரை, காசினிக் நின்று மோகமடைவது. கீரை, குப்பைமேனி, முன்னை, நல்வேளை, கீரிப்பிள்ளை - இது ஆசியா கண்டத்து சிறுகீரை, மணத்தக்காளி, முருங்கை, தஷிணபாகத்தில் சஞ்சரிக்கும் பிராணி. அகத்திக்கீரை, பொன்னாங்கண்ணி முத இது பெருச்சாளியைப்போல் நீண்ட மூக் லியன. குடன் நீண்ட தேகத்தையும் குறுகிய கீர்த்தி-1. தருமன் எனும் மனுவின் தேவி, கால்களையும் பெற்று உடம்பெங்கும் மயி தக்ஷன் பெண். டாப்பெற்றிருக்கும். இது பூச்சிகளைப் - 2. பிரமபுத்ரன் தவத்தால் கீர்த்திபெற் பிடித்துத் தின்னும். பாம்புகள் அகப்பட் றவனாதலால் பெற்றபெயர். டால் கழுத்தில் பாய்ந்து கொன்று விடும். 3. உருக்கிரமன் எனும் ஆதித்தன் இதை வீட்டில் வளர்த்துப் பழக்கலாம். தேவி இது தண்ணீரில் மூச்சுப்பிடித்து நீந்தும். 4. சுகர்மன் தேவி, இவளில்லாத இது கிராமங்களில் கோழிகளைக் கொள் இடம் புகழ்கிடையாது. ளை கொள்ளும், இரவில் அதிக சுறுசுறுப் |கீர்த்திகேது - சிவபூசையால் நற்கதி பெற்ற பாய் இரைதேடும். இது சுவர்மரங்கள் மீது | சைவன். வேகமாக ஏறும். உறங்குகையில் தலை கீர்த்திதான் -(சூ.) பிரணிந்தகன் குமரன். யையும் வாலையும் வயிற்றில் சேர்த்துக் கீர்த்திபூதரம் - ஒருமலை. கொள்ளும். இது கோழி, பக்ஷிகள், சிறு கீர்த்திபூஷணபாண்டியன் - அதுலகீர்த்தி பிராணிகள், எலி, மூஞ்சூறு, பாம்பு, பல்லி பாண்டியனுக்குக் குமரன். இவன் காலத் முதலியவற்றை ஆகாரமாகக்கொள்கிறது. 'தில் மதுரை மாநகர் கடல் கொண்டது. இது எலியினத்தில் ஒருவகை. இது குட்டி இது ஒரு பிரளயம். இவனுக்குப்பின் வங் களுக்குப் பால் கொடுக்கும் பிராணி. இதற் கிய சேகரபாண்டியன் அரசாண்டான். குப் பால் தரும் உறுப்பு மார்பிலிருக்கிறது. கீர்த்திமதி - சுகன் குமரி, அணுகன் தேவி, இது இரைதேடச் செல்லுகையில் குட்டி கீர்த்திமாலினி - சந்திராங்க தன் மகள்,
வைமகாற்றனார் 189 கீர்த்திமாலி . . முதற்பாவால் எனும் செய்யுள் கூறிய களை முதுகிற் தாங்கிச்செல்லும் . தென் வரும் இவரே . ( பரிபாடல் . ) அமெரிகா பிரேஸில் நாட்டில் ஒருவகைக் கீரவிகொற்றனர் - நக்கீரருக்குக் குமரர் . கீரிகளுக்கு உடலில் முள்ளம் பன்றி கீரன் - நக்கீரருக் கொருபெயர் . போன்ற கூரிய முட்களும் வாழைப்பூ கீரி - இது பாண்டுபுத்ரராகிய தருமர் யாகஞ் போன்ற தட்டையான வாலுமிருக்கின் செய்த காலத்து யாகத்தில் வந்து இவர் றன . இந்தியாவின் மேற்கரை மலைநாட் செய்தயாகம் அதிதிக்குத் தன் பங்கையும் டில் மரம் ஏறத்தக்க ஒருவகைக் கரிகளி மனைவி குமான் மருமகள் முதலியோர் ருக்கின்றன . அவைமரம் ஏறிப்பதுங்கி பங்காகிய மாவை பசிக்குதவிய வேதியன் பறவைகளைப் பிடித்தருந்தும் . தந்த மாபட்டு என்மேனி பொன்னாயது ' பூனைக்கீரி - இது பூனையின த்தைப்போல் ஆகையால் இது அந்தத் தானத்திற் கொவ் கால்களும் உடலும் காதும் வாலும் பெற்று வாதென்று இகழ்ந்தது . இது ஜமதக்ளி அதன் நகம்போல் நீட்டவும் குறுக்கவும் யைச் சோதிக்கக்கீரி யுருக்கொண்டு வந்த பெற்ற நகங்களையும் பெற்றுள்ளது . முகம் கோபம் . இது தருமர் யாகத்தை நிந்தித்து கீரிக்குள்ளது போல் நீண்டு மீசை கொண் தன்னுருமாறியது . இது தருமருக்குப் பன் டிருக்கும் . னிரண்வேருடம் யாகஞ்செய்ய விரும்பிய கீரைவகை கீரைத் தண்டுக்கீரை வள்ளைக் அகஸ்தியர் பசு இம்சை செய்யாது யாகஞ் ' கீரை பருப்புக்கீரை வங்காரவள்ளைக் செய்ய இந்திரன் கோபிக்க அவனை வெறு கீரை கொடி வயலைக்கீரை சிறுபசலைக் த்து மானஸயாகஞ் செய்யத்தொடங்க இந் ' கீரை பாற்சொரிக்கீரை சாணக்கிக்கீரை திரன் மழை பெய்லித்தான் என்பதையும் துயிலிக்கீரை பண்ணைக்கீரை பாட்டை கூறியது . ( பார - அச் . ) கீரை முளைக்கீரை முள்ளிக்கீரை புளிச் கீரிடாப் பிரம்வாதிமதம் - பிரமத்தின் முக் சிறுகீரை சிறுகீரை கலவைக்கீரை மண குணத்தில் மும்மூர்த்திகளுண்டாய் முத் லிக்கீரை நீர் ஆரைக்கீரை புளியாரைக் தொழிலியற்றச் சகத்துண்டாய் ஆத்மாக் கீரை கோழிக்கீரை புளிப்புக்கீரை பிண் கள் சநநமரணப்பட்டுக் குருவால் உபதே ணாக்குக்கீரை முக்குளிக்கீரை வெந்தயக் சிக்கப்பட்ட உறுதிகொண்டு அந்நிலையில் கீரை கொத்துமல்லிக்கீரை காசினிக் நின்று மோகமடைவது . கீரை குப்பைமேனி முன்னை நல்வேளை கீரிப்பிள்ளை - இது ஆசியா கண்டத்து சிறுகீரை மணத்தக்காளி முருங்கை தஷிணபாகத்தில் சஞ்சரிக்கும் பிராணி . அகத்திக்கீரை பொன்னாங்கண்ணி முத இது பெருச்சாளியைப்போல் நீண்ட மூக் லியன . குடன் நீண்ட தேகத்தையும் குறுகிய கீர்த்தி - 1 . தருமன் எனும் மனுவின் தேவி கால்களையும் பெற்று உடம்பெங்கும் மயி தக்ஷன் பெண் . டாப்பெற்றிருக்கும் . இது பூச்சிகளைப் - 2 . பிரமபுத்ரன் தவத்தால் கீர்த்திபெற் பிடித்துத் தின்னும் . பாம்புகள் அகப்பட் றவனாதலால் பெற்றபெயர் . டால் கழுத்தில் பாய்ந்து கொன்று விடும் . 3 . உருக்கிரமன் எனும் ஆதித்தன் இதை வீட்டில் வளர்த்துப் பழக்கலாம் . தேவி இது தண்ணீரில் மூச்சுப்பிடித்து நீந்தும் . 4 . சுகர்மன் தேவி இவளில்லாத இது கிராமங்களில் கோழிகளைக் கொள் இடம் புகழ்கிடையாது . ளை கொள்ளும் இரவில் அதிக சுறுசுறுப் | கீர்த்திகேது - சிவபூசையால் நற்கதி பெற்ற பாய் இரைதேடும் . இது சுவர்மரங்கள் மீது | சைவன் . வேகமாக ஏறும் . உறங்குகையில் தலை கீர்த்திதான் - ( சூ . ) பிரணிந்தகன் குமரன் . யையும் வாலையும் வயிற்றில் சேர்த்துக் கீர்த்திபூதரம் - ஒருமலை . கொள்ளும் . இது கோழி பக்ஷிகள் சிறு கீர்த்திபூஷணபாண்டியன் - அதுலகீர்த்தி பிராணிகள் எலி மூஞ்சூறு பாம்பு பல்லி பாண்டியனுக்குக் குமரன் . இவன் காலத் முதலியவற்றை ஆகாரமாகக்கொள்கிறது . ' தில் மதுரை மாநகர் கடல் கொண்டது . இது எலியினத்தில் ஒருவகை . இது குட்டி இது ஒரு பிரளயம் . இவனுக்குப்பின் வங் களுக்குப் பால் கொடுக்கும் பிராணி . இதற் கிய சேகரபாண்டியன் அரசாண்டான் . குப் பால் தரும் உறுப்பு மார்பிலிருக்கிறது . கீர்த்திமதி - சுகன் குமரி அணுகன் தேவி இது இரைதேடச் செல்லுகையில் குட்டி கீர்த்திமாலினி - சந்திராங்க தன் மகள்