அபிதான சிந்தாமணி

கின்னரகீதம் 158 கீரந்தையார் யாரில் இறந்தவர்களைப் பெண்களே இவனைப் பாண்டுபுத்ரனாகிய வீமன் காந்த கொண்டுபோய் அடக்கஞ்செய்வர். ருவாமிச மென்னும் வியாசங்கொண்டு, கின்னாகீதம் - ஒரு வித்யாதர நகரம், திரௌபதியை மோகித்த காரணத்தால் கின்னாப்பிரமையர் - இவர் பெருஞ்செல்வ பெண்வேஷந் தரித்துச் சென்று யாரு முள்ளாராய்ச் சிவனடியவர்க்கு நாடோறுமறியாமல் கொன் றனன். இவனுக்குச் மிட்டுவரும் அன்னத்தால் வறுமையடைந் சிங்கபலன் எனவும் பெயர். தும் சிவபெருமான் சந்நிதானத்து நித் கீட்பேதங்கள் - கீடம் (கஅ) ஒணான் (ச) தியம் பாடி வரும் கின்னரிமுடிவில் சிவ தவளை (அ) காட்டு ஈ, (சு) வீட்டுப்பல்லி, மூர்த்தி யளித்த பொன்னைக்கொண்டு | (ரு) காட்டு மசகம், (ச) மக்ஷிகா,(சு)மனைப்பி அடியவர்களை ஊட்டிவருங்கால் வசவதே பீலிகா, (சு) சிலந்தி, (உ அ.) வர் மடத்தில் சென்றிருந்து ஆங்கிருக்குஞ் கீடபேதம் - (கீடம் புழு) இந்தக் கீடங்கள் சிவாலயத்திற் சிவதரிசனஞ்செய்து மீண் பலவகையாயினும் வாயு கீடம், அக்னி டனர். அக்காலையில் தூர்த்தெனொருவன் 'கீடம், சோமகீடம், சங்கீரணகீடம் என ஆடொன்றினைப் பிடிக்கத் துரத்தினன், (ச) வகையாகப்பிரித்து அவற்றை (சுஎ) அந்த ஆடு சிவாலயத்துட் புகுந்தது. அந்த ஆகவிரிப்பர். வாயு கீடவிரி. குன்னசம், ஆட்டினைக் கண்ட பிரமையர் அகனைப் திண்டிகோம், சிருங்கிசரம், குகுந்தகம், 'பிடிக்கவொட்டாமல் தடுத்து அதன் உச்சிலிங்கம், அபிலாபம், சுவே தகம், மயூ விலையை அவன் சொற்படி கொடுத்தும் ரகம், அபிசாரு, உலூகம், விருத்தம், சாரி அவனுக்குரிய தாசி அந்த ஆட்டினையே பம், வை தளம், சராலம், கூர்மம், பருவும், கேட்டனள். காமுகன் மீட்டும் வந்து பிடிக் சித்திரசீரிஷம், துவிராசிகம், என்பன. கப் பிரமையர் கோபித்து அவன் சிரத் இவை (கஅ) அக்னிகீடம். இவை உச) தைச் சேதித்தனர். அரசன் ஆலயத்துட் கௌண்டின்யம், கண்டபவம், லாதரி, பத் சென்று உண்மையறிய விரும்புகையில் திரவிருக்ஷிகம், சீநாதுகம், பிரம்மணகம், சிவமூர்த்தி பிரமையர்மீது குற்றமில்லை விடபப்பிரமணம், பாகியகி, பிச்சிலம், யெனச் சாக்ஷிகூறப் பெற்றுச் சிலநாட்க கும்பி, வர்ச்சகீடம், அருமேதகம், எண்பெம், ளுக்குப் பிறகு முத்திபெற்றவர். பதும கீடம், மகரம், சதபாதி, பஞ்சாவம், கின்னார் - பிரமன் பிரதிபிம்பத்திற் பிறந்த பாந்தமச்சம், சூக்ஷ்மதுண்டம், அதிகர்த் வர். மானிடவுருவத்தையும் குதிரை முக தமி, கீடக்கிரமம், சராஷி, சீதபி, சிலேஷ் த்தினையும் பெற்ற தேவவகுப்பினர். மகம் என்பனவாம். சோமகீடம். (க) கின்னரன் - புலகன் புத்ரன். பேதம், விஸ்வம்பரம், பஞ்சசுக்லம், பஞ்ச கின்னரையர் - வசவர்க்குப் பிரியாநண்பர். மக்குரோதம், சௌண்டிகம், சையகம், இவர் தேகவியோகமடைந்த காலத்து துலாகம், படம், கிடிகை, சடி, சூசி முகம், வசவதேவரும் அவரைப்பிரிய மனமில் கிருஷ்ணகோதம், அதப்பரம், காஷாய லாதவராய் உயிரொன்றியிருக்க, மடிவால வாசி யென்பனவாம். சங்கீரணகீடம். மாச்சையர் வந்து மூர்ச்சை தெளிவித்துக் இவை (கஉ) வகை. துங்கீநசம், கலகஸ் கின்னரையரையும் உயிர்ப்பித்தனர். தம், பகம், பாஹடகம், கோஷ்டகாகி, கிருமிகரம், மண்டல புஷ்பகம், காளகாபம், சாஷபகம், மத்குளி, சம்பளி, அக்னி கீடம், என்பனவாம். கீதமாபுாம் - ஒரு வித்யாதர நகரம், கீசகர் - விராடன் மைத்துனர் நூற்றுவர். கீரங்கீரனார் - கீரனுடைய மகனாகிய கீரனார். வீமனால் கொல்லப்பட்டவர்கள். சுதிக்ஷணா இவர்நெய்தலைப் புனைந்து பாடியும் தேவியின் சகோதரர், இவர்கள் தூற்று. தலைவன் தேர்மணிக்குரல் பலருங்கேட் நால்வர். இவர்களில் மூத்தவன் கீசகன். கும்படி வருதலால் நின்னைவரைய வரு இவர்கள் பூர்வசன்மத்தில் காலகேயரென் கிறானென்று தோழி கூறுவது இனிமை னுங் காந்தருவர் பாணனை முதலாகவு தாராமிற்கும் இவர் பாடியது. (நற்-எ..) டைய நூற்று நால்வர். கீரந்தையார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு கீசகன்-சுதக்ஷணையின் சகோதரருள் மூத்த வர். பரிபாடலில் இரண்டாம் பாடல் வன். பானனென்னுங் காந்தருவனம்சம், பாடியவர். திருவள்ளுவமாலையில் "தப்பா
கின்னரகீதம் 158 கீரந்தையார் யாரில் இறந்தவர்களைப் பெண்களே இவனைப் பாண்டுபுத்ரனாகிய வீமன் காந்த கொண்டுபோய் அடக்கஞ்செய்வர் . ருவாமிச மென்னும் வியாசங்கொண்டு கின்னாகீதம் - ஒரு வித்யாதர நகரம் திரௌபதியை மோகித்த காரணத்தால் கின்னாப்பிரமையர் - இவர் பெருஞ்செல்வ பெண்வேஷந் தரித்துச் சென்று யாரு முள்ளாராய்ச் சிவனடியவர்க்கு நாடோறுமறியாமல் கொன் றனன் . இவனுக்குச் மிட்டுவரும் அன்னத்தால் வறுமையடைந் சிங்கபலன் எனவும் பெயர் . தும் சிவபெருமான் சந்நிதானத்து நித் கீட்பேதங்கள் - கீடம் ( கஅ ) ஒணான் ( ) தியம் பாடி வரும் கின்னரிமுடிவில் சிவ தவளை ( ) காட்டு ( சு ) வீட்டுப்பல்லி மூர்த்தி யளித்த பொன்னைக்கொண்டு | ( ரு ) காட்டு மசகம் ( ) மக்ஷிகா ( சு ) மனைப்பி அடியவர்களை ஊட்டிவருங்கால் வசவதே பீலிகா ( சு ) சிலந்தி ( . ) வர் மடத்தில் சென்றிருந்து ஆங்கிருக்குஞ் கீடபேதம் - ( கீடம் புழு ) இந்தக் கீடங்கள் சிவாலயத்திற் சிவதரிசனஞ்செய்து மீண் பலவகையாயினும் வாயு கீடம் அக்னி டனர் . அக்காலையில் தூர்த்தெனொருவன் ' கீடம் சோமகீடம் சங்கீரணகீடம் என ஆடொன்றினைப் பிடிக்கத் துரத்தினன் ( ) வகையாகப்பிரித்து அவற்றை ( சுஎ ) அந்த ஆடு சிவாலயத்துட் புகுந்தது . அந்த ஆகவிரிப்பர் . வாயு கீடவிரி . குன்னசம் ஆட்டினைக் கண்ட பிரமையர் அகனைப் திண்டிகோம் சிருங்கிசரம் குகுந்தகம் ' பிடிக்கவொட்டாமல் தடுத்து அதன் உச்சிலிங்கம் அபிலாபம் சுவே தகம் மயூ விலையை அவன் சொற்படி கொடுத்தும் ரகம் அபிசாரு உலூகம் விருத்தம் சாரி அவனுக்குரிய தாசி அந்த ஆட்டினையே பம் வை தளம் சராலம் கூர்மம் பருவும் கேட்டனள் . காமுகன் மீட்டும் வந்து பிடிக் சித்திரசீரிஷம் துவிராசிகம் என்பன . கப் பிரமையர் கோபித்து அவன் சிரத் இவை ( கஅ ) அக்னிகீடம் . இவை உச ) தைச் சேதித்தனர் . அரசன் ஆலயத்துட் கௌண்டின்யம் கண்டபவம் லாதரி பத் சென்று உண்மையறிய விரும்புகையில் திரவிருக்ஷிகம் சீநாதுகம் பிரம்மணகம் சிவமூர்த்தி பிரமையர்மீது குற்றமில்லை விடபப்பிரமணம் பாகியகி பிச்சிலம் யெனச் சாக்ஷிகூறப் பெற்றுச் சிலநாட்க கும்பி வர்ச்சகீடம் அருமேதகம் எண்பெம் ளுக்குப் பிறகு முத்திபெற்றவர் . பதும கீடம் மகரம் சதபாதி பஞ்சாவம் கின்னார் - பிரமன் பிரதிபிம்பத்திற் பிறந்த பாந்தமச்சம் சூக்ஷ்மதுண்டம் அதிகர்த் வர் . மானிடவுருவத்தையும் குதிரை முக தமி கீடக்கிரமம் சராஷி சீதபி சிலேஷ் த்தினையும் பெற்ற தேவவகுப்பினர் . மகம் என்பனவாம் . சோமகீடம் . ( ) கின்னரன் - புலகன் புத்ரன் . பேதம் விஸ்வம்பரம் பஞ்சசுக்லம் பஞ்ச கின்னரையர் - வசவர்க்குப் பிரியாநண்பர் . மக்குரோதம் சௌண்டிகம் சையகம் இவர் தேகவியோகமடைந்த காலத்து துலாகம் படம் கிடிகை சடி சூசி முகம் வசவதேவரும் அவரைப்பிரிய மனமில் கிருஷ்ணகோதம் அதப்பரம் காஷாய லாதவராய் உயிரொன்றியிருக்க மடிவால வாசி யென்பனவாம் . சங்கீரணகீடம் . மாச்சையர் வந்து மூர்ச்சை தெளிவித்துக் இவை ( கஉ ) வகை . துங்கீநசம் கலகஸ் கின்னரையரையும் உயிர்ப்பித்தனர் . தம் பகம் பாஹடகம் கோஷ்டகாகி கிருமிகரம் மண்டல புஷ்பகம் காளகாபம் சாஷபகம் மத்குளி சம்பளி அக்னி கீடம் என்பனவாம் . கீதமாபுாம் - ஒரு வித்யாதர நகரம் கீசகர் - விராடன் மைத்துனர் நூற்றுவர் . கீரங்கீரனார் - கீரனுடைய மகனாகிய கீரனார் . வீமனால் கொல்லப்பட்டவர்கள் . சுதிக்ஷணா இவர்நெய்தலைப் புனைந்து பாடியும் தேவியின் சகோதரர் இவர்கள் தூற்று . தலைவன் தேர்மணிக்குரல் பலருங்கேட் நால்வர் . இவர்களில் மூத்தவன் கீசகன் . கும்படி வருதலால் நின்னைவரைய வரு இவர்கள் பூர்வசன்மத்தில் காலகேயரென் கிறானென்று தோழி கூறுவது இனிமை னுங் காந்தருவர் பாணனை முதலாகவு தாராமிற்கும் இவர் பாடியது . ( நற் - . . ) டைய நூற்று நால்வர் . கீரந்தையார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு கீசகன் - சுதக்ஷணையின் சகோதரருள் மூத்த வர் . பரிபாடலில் இரண்டாம் பாடல் வன் . பானனென்னுங் காந்தருவனம்சம் பாடியவர் . திருவள்ளுவமாலையில் தப்பா