அபிதான சிந்தாமணி

கிறிஸ்து 455 கிறிஸ்துமதம் பரிகசித்தார்கள். அங்குள்ளவர்கள் அங்கி டங்கிக் கீழ்வரையிலும் இரண்டாகக் கிழிக் ருந்த பேதுருவை நீயும் இவனுடன் சேர்ந் தது ; பூமி அதிர்ந்த து; மலைகள் பிளந் தவனல்லவா என்று கேட்க 'அல்ல' தன ; கல்லறைகள் திறந்தன ; நித்திரை வென்று மூன்று தரம் மறு தலித்தான். யடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்க பின் பிரதான ஆசாரியரும் ஜனத்தின் ளுடைய தேகங்களும் எழுந்திருந்தன. மூப்பரும் அவரைக் கட்டிக்கொண்டு இவர் மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து கலி போய்த் தேசாதிபதியாகிய பொந்தியு லேயாவில் பதினொரு சீடர்களுக்கும் பிலாத்தினிடத்து ஒப்புக் கொடுத்தார்கள். காணப்பட்டார். அவர்கள் இவரைப் பணி அப்போது இவரைக் காட்டிக்கொடுத்த ந்து கொண்டார்கள். பின்பு இவர் சீடர் யூதாஸ் எசு மாணாக்கினைக்குள்ளாக்கப் களை நோக்கி நீங்கள் சகலரையும் சீடர்க பட்டதைக்கேட்டுத் தான் பரிதானமாகப் ளாக்கி அவர்களுக்குப் பிதா, குமாரன், பெற்ற முப்பது வெள்ளிக்காசை அவர் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே ஞான களிடத்தில் எறிந்து போட்டு நான்று ஸ்நானங் கொடுத்து உங்களுக் குபதேசி கொண்டு செத்தான். தேசாதிபதியின் த்த யாவற்றையும் அவர்களுக்கு உபதேசி போர்ச்சேவகர்கள் ஏசுவிற்குச் சிவப்பான 'யுங்கள் "நான் உலகழடியும் பரியந்தம் அங்கியை உடுத்தி முள் முடியைப் பின்னி உங்களுடனே இருக்கிறேன்" என்றார். அவர் சிரசின் மேல்வைத்து அவர் வலது (லூகா ) கையில் ஒரு கோலைக்கொடுத்து அவர் கிறிஸ்துமதம் - இம்மதம் உலகம் ஆறு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு யூத 'தினத்தில் படைக்கப்பட்ட தென்றும் ரூடைய ராஜாவே வாழ்கவென்று பரிகா ஆதியில் கடவுள் முதல் நாள் வெளிச்சத் சஞ்செய்து அவர்மேல் துப்பிக் கோலால் தையும், இரண்டாம் நாள் காற்றையும், சிரசின் மேல் அடித்தார்கள். பின் அவரு மேகங்களையும், மூன்றாம் நாள் பூமியையும் டைய சொந்த உடையைக் கொடுத்து சமுத்திரத்தையும் பயிர்களையும், நான்காம் சீமோன் எனும் ஒருவனை அவருடைய நாள் சூரியசந்திர நக்ஷத்திரங்களையும், ஐந் சிலுவையைச் சுமக்கும்படி பலாத்காரஞ் தாம் நாள் மீன்களையும் பக்ஷிகளையும், ஆறாம் செய்து கொல்கொதாவென்னு மிடத் நாள் மிருகங்களையும் மனிதர்களையும் 'திற்குக் கொண்டுவந்து கசப்புக் கலந்த சிருட்டித்து, ஏழாவது நாளான ஞாயிற்றுக் காடியை அவருக்குக் கொடுத்தார்கள். கிழமை ஓய்ந்திருந்தார். தேவன் மனித அதை அவர் குடிக்க மனமில்லாதவரா ரைச் சிருட்டிப்பதற்கு முன், முதல் மனி யிருந்தார். அவரைச் சிலுவையிலறைந்து தனாய் ஆதாமைச் சிருட்டித்து ஆதாமி அவர் உடையைச் சீட்டுப்போட்டுப் பங் னுடைய இடது பாகத்தினின்றும் ஒரு கிட்டுக் கொண்டார்கள். இவர் சிரசிற்கு எலும்பைக் கிரகித்து ஏவாளைச் சிருட்டித் மேலாக "இவன் யூதருடைய ராஜாவாகிய தார். இந்த இருவரும் எடன் பட்டணத் ஏசுவென் றெழுதி வைத்தார்கள்' தேவ தின் நந்தவனத்தி லிருக்கையில் சாத்தா குமாரனே இறங்கிவாவென்று பரிகாசஞ் னால் கடவுளின் கட்டளையை மீறித்தின் செய்தார்கள். இவருடன் சிலுவையிலறை னக்கூடாததென்ற பழத்தைத் தின்று யப்பட்ட இரண்டு கள்ளரும் இவரை நிந் பாவத்தை யடைந்தார்கள். பிறகு அந்த தித்தார்கள். ஆறாம்மணி முதல் ஒன்ப இருவருக்கும் கெயின், ஏபேல் என்னு தாம்மணி வரையிலும் பூமி அந்தகாரமா மிரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தனர். கெயின் 'யிற்று. ஒன்பதாம்மணி நேரத்தில் ஏசு துன்மார்க்கனா யிருந்தான். ஏபேல் மூத் மிகுந்த சத்தமிட்டு "என் தேவனே என் தோனைக் கொன்றான் அப்போது தேவன் தேவனே என்னைக் கைவிட்டீர்” என்று ஏபேலைநோக்கி உன் தமயன் எங்கே கூப்பிட்டார் ; அப்போது ஒருவன் கடற் யென்ன ஏபேல் நான் அறியேன் போ காளானைக் காடியில் தோய்த்துக் குடிக்கக் வென்றான். பின்பு தேவன் ஆதாம் ஏவா கொடுத்தான். சிலர் பொறு பொறு எலியா ளிடத்தில் நேத் என்னும் குமாானை இருக்க வருவானா பார்ப்போம் என்றார் அனுக்கிரகித்தனர். அந்த நேத்திற்கு கள். ஏசு மறுபடியும் மகாசப்தமாய்க் கூப் அநேகர் பிறந்தனர். அனைவரும் துன் பிட்டு ஆவியைத் துறந்தனர். அப்போது மார்க்கர்களாக விருந்தனர். அவர்களில் தேவாலயத்தின் திரைச்சீலைமேல் தொ நோவா என்பவன் நற்குணமுள்ளவன்.
கிறிஸ்து 455 கிறிஸ்துமதம் பரிகசித்தார்கள் . அங்குள்ளவர்கள் அங்கி டங்கிக் கீழ்வரையிலும் இரண்டாகக் கிழிக் ருந்த பேதுருவை நீயும் இவனுடன் சேர்ந் தது ; பூமி அதிர்ந்த து ; மலைகள் பிளந் தவனல்லவா என்று கேட்க ' அல்ல ' தன ; கல்லறைகள் திறந்தன ; நித்திரை வென்று மூன்று தரம் மறு தலித்தான் . யடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்க பின் பிரதான ஆசாரியரும் ஜனத்தின் ளுடைய தேகங்களும் எழுந்திருந்தன . மூப்பரும் அவரைக் கட்டிக்கொண்டு இவர் மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து கலி போய்த் தேசாதிபதியாகிய பொந்தியு லேயாவில் பதினொரு சீடர்களுக்கும் பிலாத்தினிடத்து ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் . காணப்பட்டார் . அவர்கள் இவரைப் பணி அப்போது இவரைக் காட்டிக்கொடுத்த ந்து கொண்டார்கள் . பின்பு இவர் சீடர் யூதாஸ் எசு மாணாக்கினைக்குள்ளாக்கப் களை நோக்கி நீங்கள் சகலரையும் சீடர்க பட்டதைக்கேட்டுத் தான் பரிதானமாகப் ளாக்கி அவர்களுக்குப் பிதா குமாரன் பெற்ற முப்பது வெள்ளிக்காசை அவர் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே ஞான களிடத்தில் எறிந்து போட்டு நான்று ஸ்நானங் கொடுத்து உங்களுக் குபதேசி கொண்டு செத்தான் . தேசாதிபதியின் த்த யாவற்றையும் அவர்களுக்கு உபதேசி போர்ச்சேவகர்கள் ஏசுவிற்குச் சிவப்பான ' யுங்கள் நான் உலகழடியும் பரியந்தம் அங்கியை உடுத்தி முள் முடியைப் பின்னி உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்றார் . அவர் சிரசின் மேல்வைத்து அவர் வலது ( லூகா ) கையில் ஒரு கோலைக்கொடுத்து அவர் கிறிஸ்துமதம் - இம்மதம் உலகம் ஆறு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு யூத ' தினத்தில் படைக்கப்பட்ட தென்றும் ரூடைய ராஜாவே வாழ்கவென்று பரிகா ஆதியில் கடவுள் முதல் நாள் வெளிச்சத் சஞ்செய்து அவர்மேல் துப்பிக் கோலால் தையும் இரண்டாம் நாள் காற்றையும் சிரசின் மேல் அடித்தார்கள் . பின் அவரு மேகங்களையும் மூன்றாம் நாள் பூமியையும் டைய சொந்த உடையைக் கொடுத்து சமுத்திரத்தையும் பயிர்களையும் நான்காம் சீமோன் எனும் ஒருவனை அவருடைய நாள் சூரியசந்திர நக்ஷத்திரங்களையும் ஐந் சிலுவையைச் சுமக்கும்படி பலாத்காரஞ் தாம் நாள் மீன்களையும் பக்ஷிகளையும் ஆறாம் செய்து கொல்கொதாவென்னு மிடத் நாள் மிருகங்களையும் மனிதர்களையும் ' திற்குக் கொண்டுவந்து கசப்புக் கலந்த சிருட்டித்து ஏழாவது நாளான ஞாயிற்றுக் காடியை அவருக்குக் கொடுத்தார்கள் . கிழமை ஓய்ந்திருந்தார் . தேவன் மனித அதை அவர் குடிக்க மனமில்லாதவரா ரைச் சிருட்டிப்பதற்கு முன் முதல் மனி யிருந்தார் . அவரைச் சிலுவையிலறைந்து தனாய் ஆதாமைச் சிருட்டித்து ஆதாமி அவர் உடையைச் சீட்டுப்போட்டுப் பங் னுடைய இடது பாகத்தினின்றும் ஒரு கிட்டுக் கொண்டார்கள் . இவர் சிரசிற்கு எலும்பைக் கிரகித்து ஏவாளைச் சிருட்டித் மேலாக இவன் யூதருடைய ராஜாவாகிய தார் . இந்த இருவரும் எடன் பட்டணத் ஏசுவென் றெழுதி வைத்தார்கள் ' தேவ தின் நந்தவனத்தி லிருக்கையில் சாத்தா குமாரனே இறங்கிவாவென்று பரிகாசஞ் னால் கடவுளின் கட்டளையை மீறித்தின் செய்தார்கள் . இவருடன் சிலுவையிலறை னக்கூடாததென்ற பழத்தைத் தின்று யப்பட்ட இரண்டு கள்ளரும் இவரை நிந் பாவத்தை யடைந்தார்கள் . பிறகு அந்த தித்தார்கள் . ஆறாம்மணி முதல் ஒன்ப இருவருக்கும் கெயின் ஏபேல் என்னு தாம்மணி வரையிலும் பூமி அந்தகாரமா மிரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தனர் . கெயின் ' யிற்று . ஒன்பதாம்மணி நேரத்தில் ஏசு துன்மார்க்கனா யிருந்தான் . ஏபேல் மூத் மிகுந்த சத்தமிட்டு என் தேவனே என் தோனைக் கொன்றான் அப்போது தேவன் தேவனே என்னைக் கைவிட்டீர் என்று ஏபேலைநோக்கி உன் தமயன் எங்கே கூப்பிட்டார் ; அப்போது ஒருவன் கடற் யென்ன ஏபேல் நான் அறியேன் போ காளானைக் காடியில் தோய்த்துக் குடிக்கக் வென்றான் . பின்பு தேவன் ஆதாம் ஏவா கொடுத்தான் . சிலர் பொறு பொறு எலியா ளிடத்தில் நேத் என்னும் குமாானை இருக்க வருவானா பார்ப்போம் என்றார் அனுக்கிரகித்தனர் . அந்த நேத்திற்கு கள் . ஏசு மறுபடியும் மகாசப்தமாய்க் கூப் அநேகர் பிறந்தனர் . அனைவரும் துன் பிட்டு ஆவியைத் துறந்தனர் . அப்போது மார்க்கர்களாக விருந்தனர் . அவர்களில் தேவாலயத்தின் திரைச்சீலைமேல் தொ நோவா என்பவன் நற்குணமுள்ளவன் .