அபிதான சிந்தாமணி

கிருஷணஸாரம் 450 கிழார் மடைந்து காந்தியாய் மறைந்தாள். கிரேணு - இவள் ஒரு சிவபக்தியுடையாள், பிரமையுடன் இருக்கையிலும் அவ்வாறு புத்திரபேறு வேண்டித் தவஞ்செய்து கள் கோபிக்க அவள் தேஜோரூபமாய் சூரிய கையைக் குழந்தையாக எடுத்தனள். அக் னிட மறைந்தாள். சாந்தி யெனும் கோ கங்கை, வயிரமலையரசன் வளர்க்க வளர் பிகையுட னிருக்கையில் கோபிக்க அவள் ந்து சிவமூர்த்தியை மணந்தனள். கிருஷ்ணனிடமே மறைந்தாள். க்ஷமை கிரோதன் - சித்திராதன் கஞ்சுகி. யைக் கோபிக்க அவள் பூமியில் மறைந்து கிரௌஞ்சம் - 1. ஒரு பட்டணம், ய மபுரி பொறுமை யடைந்தாள். (தேவி - பா.) யின் வழியிலுள்ளது. இவ்விடம் உடல் நீங் இவர் புத்திரனை வேண்டித் தவஞ்செய்ய கிய ஆத்மா சேர ஆறுமாதஞ் செல்லும், இவர் முகத்தில் ஒரு ஜ்வாலை தோன் இந்த இடத்திலிருந்து ஆறாமாசிக பிண்டத் றிற்று, அச்சுவாலையால் புல் பூண்டு மலை தை ஆத்மாபுசித்து யமபுரிக்குச் செல்வன். முதலிய கரிந்தன. மீண்டுங் குளிர்ந்து 2. கிரவுஞ்சனைக் காண்க. நோக்க அவை தளிர்த்தன முதலிற்றோன் கிரௌஞ்சன் - ஒரு காந்தருவன், சௌபரி றிய தீ பிரமனிடஞ் செல்லப் பிரமன் அத் முனிவரின் தேவியாகிய மனோமயை தீயினைக் குழந்தை உருவாக மீண்டும் தனித்திருக்கையில் அவளைக் கைப்பிடித் கண்ணனிடம் அனுப்பினன், இந்தத் தனன். கண்ட முனிவர் இவனைப் பெருச் தபாக்னி சம்பராசுரனைக் கொல்லக் கிருஷ் சாளியாகச் சபித்தனர். காந்தருவன் ணனிடம் உண்டான அனங்கனெனும் வேண்ட மீண்டும் கணபதிக்கு வாகன மன்மதன். (பார - அது.) மாக அருள் புரிந்தனர். 2. அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தானி கிர்த்திகை - கிருத்திகையைக் காண்க. யிடமுதித்த குமரன். நிலன் - அந்தகாசுரனுக்கு ஒரு பெயர், 3. பெலிபகனுக்குத் தம்பி, இவன் கும் இவன் சிங்கவுருக்கொண்டவன். என் ஸ்ரீ சாதகர்னன். கீலாதன் - இரண்யகசிபின் குமான், தேவி 4. திருவேங்கடத்தில் கிருஷ்ண தீர்த் தெமனி, குமார் வாதாபி, இல்வலன். பி 'க தத்தில் முழுகி இஷ்டசித்தி பெற்றவன். லாதனுக்குத் தம்பி. இவனுக்கு அநுக்கி 5. குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் உதித்த லாதன் எனவும் பெயர். வன். பித்ருக்களைக் காண்க. கிலிஞ்சன் - விராதனைக் காண்க 6. வேதவியாசமுனிவன். கீழங்குவகைகள் - இவை மாஞ்செடி, 7. அர்ச்சுனன். கொடிகளில் வேரிலுண்டாகும் சதைபற் கிருஷ்ணஸ்ராம் - கறுப்புப் புள்ளிகளையும் றுள்ள மூலங்கள். காராக்கருணை, கரி லிற் கொண்ட மான், இது உலவுமி கருணை, சேமைக்கிழங்கு, காட்டுகாணை, டம் புண்ணிய பூமியென்று ஸ்மிருதி சேனைக்காணை, பனங்கிழங்கு, நிலப்பனங் கூறும். (ஆரீதஸ்மிருதி.) கிழங்கு, மரவள்ளிக்கிழங்கு, மெருகன் கிருஷ்ணா - 1. ஒரு மாயாதேவி. கிழங்கு, பேதிக்கிழங்கு, அமுக்கிராக்கிழ 2. திரௌபதிக்கு ஒரு பெயர் ங்கு, பூமிசர்க்கரைக்கிழங்கு, சர்க்கரைவள் கிருஷ்ணாங்கனை - நைருதன் ராஜதானி. ளிக்கிழங்கு, பெருவள்ளிக்கிழங்கு, வெற் கிருஷ்ணாசுரன் - ஒரு அசுான், இவன் பக்ஷி றிலைவள்ளிக்கிழங்கு, முள்ளங்கிக்கிழங்கு, 'யுருக்கொண்டு விநாயகமூர்த்திக்கு முன் இஞ்சிக்கிழங்கு, பிரப்பங்கிழங்கு, கோவை வஞ்சனை செய்து அவராலி றந்தவன். க்கிழங்கு, சீந்திற்கிழங்கு, கருடன் கிழங்கு, கிருஷ்ணானந்தன் - வேடல் அப்பையிடம் கூகைக்கிழங்கு, புளிநாளைக்கிழங்கு, மா கல்விகற்று மணவாளமா முனிகளுடன் வள்ளிக்கிழங்கு, தாமரைக்கிழங்கு, அல்லி வாதிடவந்து வேடலப்பை அநுமதியால் க்கிழங்கு, கொட்டி, சிட்டி, பெருவள்ளி, வாதிடாமல் திரும்பின எகதண்ட சங்கி சிறுவள்ளி முதலிய. யாசி. கீழமை பிறந்த நாள் - (ஞாயிறு)பாணியும், இநஷ்ணி - ஒரு நதி, (திங்) சித்திரையும், (செவ்) உத்திராடமும், கிருஷ்ணை - 1. ஒரு நதி. (புத) அவிட்டமும், (வியா) கேட்டையும், 2. திரௌபதி. (வெள்) பூராடமும், (சநி) ரேவதியும் இநஹன் - மனிதா காதிலிருந்து கலகம் வருவன. விளைக்குந்தேவதை. | கிழார் - வேளாளர்க்குப் பட்டப்பெயர்,
கிருஷணஸாரம் 450 கிழார் மடைந்து காந்தியாய் மறைந்தாள் . கிரேணு - இவள் ஒரு சிவபக்தியுடையாள் பிரமையுடன் இருக்கையிலும் அவ்வாறு புத்திரபேறு வேண்டித் தவஞ்செய்து கள் கோபிக்க அவள் தேஜோரூபமாய் சூரிய கையைக் குழந்தையாக எடுத்தனள் . அக் னிட மறைந்தாள் . சாந்தி யெனும் கோ கங்கை வயிரமலையரசன் வளர்க்க வளர் பிகையுட னிருக்கையில் கோபிக்க அவள் ந்து சிவமூர்த்தியை மணந்தனள் . கிருஷ்ணனிடமே மறைந்தாள் . க்ஷமை கிரோதன் - சித்திராதன் கஞ்சுகி . யைக் கோபிக்க அவள் பூமியில் மறைந்து கிரௌஞ்சம் - 1 . ஒரு பட்டணம் மபுரி பொறுமை யடைந்தாள் . ( தேவி - பா . ) யின் வழியிலுள்ளது . இவ்விடம் உடல் நீங் இவர் புத்திரனை வேண்டித் தவஞ்செய்ய கிய ஆத்மா சேர ஆறுமாதஞ் செல்லும் இவர் முகத்தில் ஒரு ஜ்வாலை தோன் இந்த இடத்திலிருந்து ஆறாமாசிக பிண்டத் றிற்று அச்சுவாலையால் புல் பூண்டு மலை தை ஆத்மாபுசித்து யமபுரிக்குச் செல்வன் . முதலிய கரிந்தன . மீண்டுங் குளிர்ந்து 2 . கிரவுஞ்சனைக் காண்க . நோக்க அவை தளிர்த்தன முதலிற்றோன் கிரௌஞ்சன் - ஒரு காந்தருவன் சௌபரி றிய தீ பிரமனிடஞ் செல்லப் பிரமன் அத் முனிவரின் தேவியாகிய மனோமயை தீயினைக் குழந்தை உருவாக மீண்டும் தனித்திருக்கையில் அவளைக் கைப்பிடித் கண்ணனிடம் அனுப்பினன் இந்தத் தனன் . கண்ட முனிவர் இவனைப் பெருச் தபாக்னி சம்பராசுரனைக் கொல்லக் கிருஷ் சாளியாகச் சபித்தனர் . காந்தருவன் ணனிடம் உண்டான அனங்கனெனும் வேண்ட மீண்டும் கணபதிக்கு வாகன மன்மதன் . ( பார - அது . ) மாக அருள் புரிந்தனர் . 2 . அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தானி கிர்த்திகை - கிருத்திகையைக் காண்க . யிடமுதித்த குமரன் . நிலன் - அந்தகாசுரனுக்கு ஒரு பெயர் 3 . பெலிபகனுக்குத் தம்பி இவன் கும் இவன் சிங்கவுருக்கொண்டவன் . என் ஸ்ரீ சாதகர்னன் . கீலாதன் - இரண்யகசிபின் குமான் தேவி 4 . திருவேங்கடத்தில் கிருஷ்ண தீர்த் தெமனி குமார் வாதாபி இல்வலன் . பி ' தத்தில் முழுகி இஷ்டசித்தி பெற்றவன் . லாதனுக்குத் தம்பி . இவனுக்கு அநுக்கி 5 . குசிகனுக்குப் பீவரியிடம் உதித்த லாதன் எனவும் பெயர் . வன் . பித்ருக்களைக் காண்க . கிலிஞ்சன் - விராதனைக் காண்க 6 . வேதவியாசமுனிவன் . கீழங்குவகைகள் - இவை மாஞ்செடி 7 . அர்ச்சுனன் . கொடிகளில் வேரிலுண்டாகும் சதைபற் கிருஷ்ணஸ்ராம் - கறுப்புப் புள்ளிகளையும் றுள்ள மூலங்கள் . காராக்கருணை கரி லிற் கொண்ட மான் இது உலவுமி கருணை சேமைக்கிழங்கு காட்டுகாணை டம் புண்ணிய பூமியென்று ஸ்மிருதி சேனைக்காணை பனங்கிழங்கு நிலப்பனங் கூறும் . ( ஆரீதஸ்மிருதி . ) கிழங்கு மரவள்ளிக்கிழங்கு மெருகன் கிருஷ்ணா - 1 . ஒரு மாயாதேவி . கிழங்கு பேதிக்கிழங்கு அமுக்கிராக்கிழ 2 . திரௌபதிக்கு ஒரு பெயர் ங்கு பூமிசர்க்கரைக்கிழங்கு சர்க்கரைவள் கிருஷ்ணாங்கனை - நைருதன் ராஜதானி . ளிக்கிழங்கு பெருவள்ளிக்கிழங்கு வெற் கிருஷ்ணாசுரன் - ஒரு அசுான் இவன் பக்ஷி றிலைவள்ளிக்கிழங்கு முள்ளங்கிக்கிழங்கு ' யுருக்கொண்டு விநாயகமூர்த்திக்கு முன் இஞ்சிக்கிழங்கு பிரப்பங்கிழங்கு கோவை வஞ்சனை செய்து அவராலி றந்தவன் . க்கிழங்கு சீந்திற்கிழங்கு கருடன் கிழங்கு கிருஷ்ணானந்தன் - வேடல் அப்பையிடம் கூகைக்கிழங்கு புளிநாளைக்கிழங்கு மா கல்விகற்று மணவாளமா முனிகளுடன் வள்ளிக்கிழங்கு தாமரைக்கிழங்கு அல்லி வாதிடவந்து வேடலப்பை அநுமதியால் க்கிழங்கு கொட்டி சிட்டி பெருவள்ளி வாதிடாமல் திரும்பின எகதண்ட சங்கி சிறுவள்ளி முதலிய . யாசி . கீழமை பிறந்த நாள் - ( ஞாயிறு ) பாணியும் இநஷ்ணி - ஒரு நதி ( திங் ) சித்திரையும் ( செவ் ) உத்திராடமும் கிருஷ்ணை - 1 . ஒரு நதி . ( புத ) அவிட்டமும் ( வியா ) கேட்டையும் 2 . திரௌபதி . ( வெள் ) பூராடமும் ( சநி ) ரேவதியும் இநஹன் - மனிதா காதிலிருந்து கலகம் வருவன . விளைக்குந்தேவதை . | கிழார் - வேளாளர்க்குப் பட்டப்பெயர்