அபிதான சிந்தாமணி

கிருஷ்ணன | 49 கிருஷ்ணன் மறிவித்துச் சாளுவனை மாய்த்துக் குசேல யிரத்து நூற்றெண்மர். இவர் குமார்கள் ரென்னும் எழை வேதியருக்குப் பெருஞ் பிரத்தியும் நர், அநிருத்தர், தீபதிமான், செல்வமளித்து, தேவகி கருவிலுதித்த பானுதேவர், சாம்பர் , மித்திரர், விருகத் அறுவரையும் தேவகிக்குக் காட்டி அவர்க் பாது, பாதுவிந்தர், உருகர், அருணர், புஷ் குத் திவ்யதேக மளித்து வியூக வைகுண் கார், தேவபாகு, சுருததேவர், சுநந்தனர், டத்திலிருந்த பிராமணக் குழந்தைகளை சித்திபாகி, வரூதகர், மது, விநிக்குரோத யருச்சுந சகிதராய்ச் சென்று மீட்டுப் பிரா னர்; இவர்க்குத் திரிவக்ரையிடம் யுபசு மணர்க் களித்துச் சராசந்தனைப் பீமனால் லோகர் பிறந்தனர். இவர் புத்திரப்பேறு கொல்வித்து அரசர்சிறைவிடுத்துக்காண்ட வேண்டி ருக்மணியுடன் தவஞ்செய்கை வவனத்தை அக்கினிக்கு இரையாக்குவித்து யில் இவர் வாயினின்று தவாக்கிதோன்றி தருமராஜனால் இராஜசூய முடிப்பித்துச் அசுரன் ஒருவனைக்கொன்றது. இவர் கம் சிசுபாலனை வதைத்துப் பாண்டவர்க்குத் சனைக் கொல்லுமுன் வேட்டைக்குவந்த துணையாய்த் திரௌபதிக்குப் புடவை அவனுடன் நண்பாய் அவன் இவரைக் கிரு வளரச்செய்து மானங்காத்து, திரௌபதி யாடிய சூதாட்டத்தில் அவள் வெல்லும் கேள்விகளுக்குத் தன்னைப் பிறன்போல் படிக் கருணைபுரிந்து, அருச்சுனனுக்குத் கூறி அவனைவஞ்சித்து அவனுடன் இரவு தேரோட்ட இசைந்து கீதை உபதேசி முழுதும் ஒரேயிடத்தி லிருந்தவர். இவ் த்து, துரியோதனனிடம் தூது சென்று வகை சிலநாளிருந்து பிராமண சாபத்தால் விதுரன்மனையில் விருந்துண்டு துரியோ நேரிட்ட யுத்தத்தில் யாதவர் மடியத் தாம் தனன் செய்வித்தவஞ்சச் சிங்காதனத்தின் தனித்து அருச்சுனனுக்கு ஆள் விடுத்து மீதிருந்து அச்சிங்காசனத்தின் கீழிருந்த ஒரு ஆலடியில் யோகநித்திரை புரிந்தனர். அரக்கர் முதலியவர்களை விச்வரூபங்கொ பூர்வம் துருவாசர் சாபப்படி சான் என் ண்டு கொலை புரிந்து, குந்தியைக் கன்ன கிற வேடன் பணியொன்றை எய்த அம்பு னிடம் எவி நாகாத்திரம் ஒருமுறைக்கு திருவடியில் பட அவ்வழி தேவர் எதிர் மேலெய்யாமல் கேட்பித்து, இந்திரனை கொள்ளப் பாரமபதமடைந்தவர். உபமன்யு யவனிடமேவிக் கவசகுண்டலங் கேட்பித் முனிவரால் சிவ பூசை யெழுந்தருளச் து, பாரதப்போரில் தமது சக்கரத்தால் செய்து கொண்டு வடுககிரியில் எழுமாதம் சூரியனைமறைத்துப் பகதத்தன் அருச்சு தீக்ஷைவகித்துச் சிவபூசை செய்கையில் னன் மீ துவிட்ட வேலைத் தாங்கி, தருமன் சிவபெருமான் எழுந்தருளிப் பல வாங்க அசுவத்தாமா அதாகுஞ்சா மென்கையில் ளளித்து வில்வேச்வாரென ஆண்டெழுந் சங்கம் பூரித்து, மற்றும் பல உதவிகளைப் தருளியிருக்கின்றனர். இவர் சிவமூர்த்தி பாண்டவர்க்குப் புரிந்து, உத்தரைகர்ப்பத் யிடம் பலவாம் பெற்றனர். (சிவமகா திருந்த பரிச்சித்தினைக்காத்து, உதங்க புராணம்.) இவர் கோலோகத்தில் ருக்கு விச்வரூபதரிசனங் காட்டி, வேதங் பாதையுடன் கூடியிருக்கையில் விரஜை, களுக்குப் பாத்வநிர்ணயங்கூறி யைய மறு கங்கை கிருஷ்ணனைக் கண்டு மோகிக்க த்தவர். ஒருநாள் சாம்பவதி எனக்குப் புத் ராதை கோபித்தது கண்டு கங்கை மறைந் திரப்பேறின்றி யிருத்தல் கூடாதெனயா தனள். அதனால் உலகமெங்கும் நீரிலாது சிக்கக் கண்ணன் உபமன்யு முனிவரைய மறையப் பிரமன் முதலியோர் கண்ணனை டைந்து சிவ தீக்ஷை பெற்றுச் சிவ தரிசனஞ் வேண்ட கிருஷ்ணன் கங்கை வெளிப்ப செய்து புத்திரப்பேறு அடைந்தவர். டின் இராதை யவளை வாயிலிட்டு உமியக் சிவே தன், வெகுலாசுவன் இவர்களிடம் காத்திருக்கின்றாளாதலால் இராதைக்குச் இரண்டு உருவமாய் ஒரேகாலத்து விருந் சமாதானங் கூறுங்களென்னப் பிரமன் துண்டவர். பின்னும் இவரது சரிதம் முதலியோர் இராதையைத் துதித்தனர். பாரதசம்பந்தப்பட்டவை பலவுள. அவற் பின் கிருஷ்ணனது கட்டைவிரலிலிருந்து றை விரிவஞ்சிவிடுத்தோம், பாரதமுதலிய கங்கை வெளி வந்தனள், அக் கங்கையி கதைகளிற் கண்டுகொள்க. இவாது தேர் லிருந்து பிரமன் தன் கமண்டலத்துச் ப்பாகன். தாருகன். இவரது தேர்க்குதி சிறிது வைத்துக் கொண்டனன். இவர் ரைகள், சைனியம், சுக்கிரீவம், மேகபுஷ் 'சோபை எனும் கோபியுடன் ரமிக்கையில் பம், வலாகம். இவர்க்குத்தேவியர் பதின இராடை கோபிக்க அவள் சந்திரமண்டல 57
கிருஷ்ணன | 49 கிருஷ்ணன் மறிவித்துச் சாளுவனை மாய்த்துக் குசேல யிரத்து நூற்றெண்மர் . இவர் குமார்கள் ரென்னும் எழை வேதியருக்குப் பெருஞ் பிரத்தியும் நர் அநிருத்தர் தீபதிமான் செல்வமளித்து தேவகி கருவிலுதித்த பானுதேவர் சாம்பர் மித்திரர் விருகத் அறுவரையும் தேவகிக்குக் காட்டி அவர்க் பாது பாதுவிந்தர் உருகர் அருணர் புஷ் குத் திவ்யதேக மளித்து வியூக வைகுண் கார் தேவபாகு சுருததேவர் சுநந்தனர் டத்திலிருந்த பிராமணக் குழந்தைகளை சித்திபாகி வரூதகர் மது விநிக்குரோத யருச்சுந சகிதராய்ச் சென்று மீட்டுப் பிரா னர் ; இவர்க்குத் திரிவக்ரையிடம் யுபசு மணர்க் களித்துச் சராசந்தனைப் பீமனால் லோகர் பிறந்தனர் . இவர் புத்திரப்பேறு கொல்வித்து அரசர்சிறைவிடுத்துக்காண்ட வேண்டி ருக்மணியுடன் தவஞ்செய்கை வவனத்தை அக்கினிக்கு இரையாக்குவித்து யில் இவர் வாயினின்று தவாக்கிதோன்றி தருமராஜனால் இராஜசூய முடிப்பித்துச் அசுரன் ஒருவனைக்கொன்றது . இவர் கம் சிசுபாலனை வதைத்துப் பாண்டவர்க்குத் சனைக் கொல்லுமுன் வேட்டைக்குவந்த துணையாய்த் திரௌபதிக்குப் புடவை அவனுடன் நண்பாய் அவன் இவரைக் கிரு வளரச்செய்து மானங்காத்து திரௌபதி யாடிய சூதாட்டத்தில் அவள் வெல்லும் கேள்விகளுக்குத் தன்னைப் பிறன்போல் படிக் கருணைபுரிந்து அருச்சுனனுக்குத் கூறி அவனைவஞ்சித்து அவனுடன் இரவு தேரோட்ட இசைந்து கீதை உபதேசி முழுதும் ஒரேயிடத்தி லிருந்தவர் . இவ் த்து துரியோதனனிடம் தூது சென்று வகை சிலநாளிருந்து பிராமண சாபத்தால் விதுரன்மனையில் விருந்துண்டு துரியோ நேரிட்ட யுத்தத்தில் யாதவர் மடியத் தாம் தனன் செய்வித்தவஞ்சச் சிங்காதனத்தின் தனித்து அருச்சுனனுக்கு ஆள் விடுத்து மீதிருந்து அச்சிங்காசனத்தின் கீழிருந்த ஒரு ஆலடியில் யோகநித்திரை புரிந்தனர் . அரக்கர் முதலியவர்களை விச்வரூபங்கொ பூர்வம் துருவாசர் சாபப்படி சான் என் ண்டு கொலை புரிந்து குந்தியைக் கன்ன கிற வேடன் பணியொன்றை எய்த அம்பு னிடம் எவி நாகாத்திரம் ஒருமுறைக்கு திருவடியில் பட அவ்வழி தேவர் எதிர் மேலெய்யாமல் கேட்பித்து இந்திரனை கொள்ளப் பாரமபதமடைந்தவர் . உபமன்யு யவனிடமேவிக் கவசகுண்டலங் கேட்பித் முனிவரால் சிவ பூசை யெழுந்தருளச் து பாரதப்போரில் தமது சக்கரத்தால் செய்து கொண்டு வடுககிரியில் எழுமாதம் சூரியனைமறைத்துப் பகதத்தன் அருச்சு தீக்ஷைவகித்துச் சிவபூசை செய்கையில் னன் மீ துவிட்ட வேலைத் தாங்கி தருமன் சிவபெருமான் எழுந்தருளிப் பல வாங்க அசுவத்தாமா அதாகுஞ்சா மென்கையில் ளளித்து வில்வேச்வாரென ஆண்டெழுந் சங்கம் பூரித்து மற்றும் பல உதவிகளைப் தருளியிருக்கின்றனர் . இவர் சிவமூர்த்தி பாண்டவர்க்குப் புரிந்து உத்தரைகர்ப்பத் யிடம் பலவாம் பெற்றனர் . ( சிவமகா திருந்த பரிச்சித்தினைக்காத்து உதங்க புராணம் . ) இவர் கோலோகத்தில் ருக்கு விச்வரூபதரிசனங் காட்டி வேதங் பாதையுடன் கூடியிருக்கையில் விரஜை களுக்குப் பாத்வநிர்ணயங்கூறி யைய மறு கங்கை கிருஷ்ணனைக் கண்டு மோகிக்க த்தவர் . ஒருநாள் சாம்பவதி எனக்குப் புத் ராதை கோபித்தது கண்டு கங்கை மறைந் திரப்பேறின்றி யிருத்தல் கூடாதெனயா தனள் . அதனால் உலகமெங்கும் நீரிலாது சிக்கக் கண்ணன் உபமன்யு முனிவரைய மறையப் பிரமன் முதலியோர் கண்ணனை டைந்து சிவ தீக்ஷை பெற்றுச் சிவ தரிசனஞ் வேண்ட கிருஷ்ணன் கங்கை வெளிப்ப செய்து புத்திரப்பேறு அடைந்தவர் . டின் இராதை யவளை வாயிலிட்டு உமியக் சிவே தன் வெகுலாசுவன் இவர்களிடம் காத்திருக்கின்றாளாதலால் இராதைக்குச் இரண்டு உருவமாய் ஒரேகாலத்து விருந் சமாதானங் கூறுங்களென்னப் பிரமன் துண்டவர் . பின்னும் இவரது சரிதம் முதலியோர் இராதையைத் துதித்தனர் . பாரதசம்பந்தப்பட்டவை பலவுள . அவற் பின் கிருஷ்ணனது கட்டைவிரலிலிருந்து றை விரிவஞ்சிவிடுத்தோம் பாரதமுதலிய கங்கை வெளி வந்தனள் அக் கங்கையி கதைகளிற் கண்டுகொள்க . இவாது தேர் லிருந்து பிரமன் தன் கமண்டலத்துச் ப்பாகன் . தாருகன் . இவரது தேர்க்குதி சிறிது வைத்துக் கொண்டனன் . இவர் ரைகள் சைனியம் சுக்கிரீவம் மேகபுஷ் ' சோபை எனும் கோபியுடன் ரமிக்கையில் பம் வலாகம் . இவர்க்குத்தேவியர் பதின இராடை கோபிக்க அவள் சந்திரமண்டல 57