அபிதான சிந்தாமணி

கிருத்திரகூடம் - 46 கிருஷ்ணசாமா தாய் சத்யதிரு விய விஷப் ருபிஷ்டன் கிருத்திக்கூடம் - மகததேசத்தின் இராஜ னத்துடன் பெட்டைக் குதிரையிடம் தாளியாகிய இராஜகிருக நகரத்தின் அரு வைத்தனர். அக்குதிரையின் வயிற்றைப் கேயுள்ள மலை. கௌதமபுத்தர் இதன்மீ) பிளந்து கொண்டு குதிரை முகத்துடன் திருந்து தருமோபசேதஞ் செய்த மலை அசுவத்தாமா பிறந்தான். சிரத்துவான் இது பாதபங்கயமலை யெனப் பெயர் | குமரியென்ப. தாய் சத்யதிருதி. பெறும். | கிருபிஷ்டன் - பிரியவிரதனுக்குப் பெரி இருத்திரமவிஷம் - நாபி முதலிய விஷப் ஹஷ்மதியிட முதித்த குமரன், பூண்டுகளையாவது, பாம்பு முதலிய செந் கிருமி - உசீநரன் நான்காம் புத்ரன். துக்களின் விஷங்களையாவது மற்றொரு | கிருமிகண்டசோழன் - ஒரு சோழன், இவன் வஸ்துவில் கலந்து கொடுப்பது. விஷ்ணுவிற்குப் பரத்வங் கூறிய கூரத் கிருத்தாசன் - சோணாட்டுப் புள்ளம்பூதங் தாழ்வார் கண்ணைப் பிடுங்கினவன் என்பர் குடியில் தவமியற்றி விஷ்ணு மூர்த்தியின் சைவர். இந்தச் சோழனைப் பார்க்கக்கூடா அருள் பெற்றவன். தென்று கூரத்தாழ்வாரே யிவன் மீது கண் கிருத்திராகான் - ஒரு அசுரன், விநாயக ணைப்பிடுங்கி எறிய இவனுக்குக் கிருமி மூர்த்தியின் பாலப்பருவத்தில் கழுகுருக் சோகம் உண்டாயிற்று ; அதனால் கிருமி கொண்டு அவரைத் தூக்கிச்சென்று அவ | கண்ட சோழன் என்று வைணவர்கூறுவர். ரால் கழுத்திறுக்குண் டிறந்தவன். கிருமிரோகம் - தேகத்தின்மேல் அழுக்கு கீருத்திவாசன் - காசியிலெழுந்தருளிய சிவ கள் சேர்ந்த இடம், தேகத்திற்குள் சிலே மூர்த்தி. கயாசுரன் முதலியோர் தோலைப் ஷ்மஸ்தானம், ரத்தஸ் தானம், மலஸ்தா 'போர்த்ததனால் பெற்றபெயர். னம் இவ்விடங்களில் 20-வித பூச்சிகள் கிருத்ஸ்ம தர் - 1. இவர் இந்திரன் செய்த உண்டாம். இவற்றில் சரீரத்தின் மேல் சத்ரயாகத்தில் சந்திரமென்னும் சாமத்தை தலைப்பேன், சீலைப்பேன், மலத்தில் சில தவறாக வுச்சரித்ததால் யாகத்தில் இருந்த கிருமிகள் உண்டாம்.. இவற்றால் குஷ் சாக்ஷ சமனுவின் புத்திரரான வசிஷ்ட டம் பிறக்கும், சேஷ்மத்தால் ஆமாசயத்தி ரென்பவர் இவரைச் சலமில்லாக் காட் லுண்டாம். (எ) கிருமிகள் பெரும்பூநாகக் டில் பதினொராயிரத் தெண்ணூறு வரு கிருமி, நீர்ப்பாம்புக் கிருமி, நெல்முளைக் ஷம் மிருகமாக இருக்கவெனச் சபிக்கப் கிருமி, சந்தளக் கிருமி, அணுக் கிருமி, பட்டுச் சிவபூசையால் சிவபஞ்சாக்ஷாஞ் வெண்கிருமி, செங்கிருமி. உதிரங்கூடிய சபித்துச் சிவபெருமானால் மிருகமுகமு நாம்புஸ் தானத்தில் (சு) கிருமிகள் அவை டைய கணநாதனாய் லம்போதரர் கணத் அணுக்கிருமி, வட்டக்கிருமி, மிகுருமக் தை யடைந்து சாபநீங்கப் பெற்றவர். கிருமி, காலில்லாக்கிருமி, செங்கிருமி, (பா-அநுசா-ம.) (சிவபுராணம்.) தோன்றாக்கிருமி என்பன, மலத்தில் கிருபன் -1, இவன் கௌதமர் வம்சத்தில், உண்டாம் கிருமிகள் (3) ககேருகம், மகே ஏகாதசருத்ரர் அம்சத்தில் பிறந்தவன். ரூகம், சவுரசம், சலூனம், லேலிகம் என் சதாநந்தருக்கும் அரம்பைக்கும் பிறந்த பன. இவ்விசோகம் முருக்கம் விதை கற் வன் என்றும், சாத்துவந்த மகருஷி புத் கம், பாகற்குடிநீர், வாய்விளங்கக் குடிநீர், சன் என்றும், சிரத்துவான் குமரன் என் வேப்பம் நெய் முதலியவற்றால் வசமாம். றுங் கூறுவர். இவன் தங்கை கிருபி. கிருமிலாபுரம் - கிருமியால் நிருமிக்கப் இவர்களிருவரையும் வேட்டைக்கு வந்த பட்ட பட்டணம், சந்தனு மகாராசன் எடுத்து வளர்த்தனன். கிருஷ்ண சயந்தி - ஆவணி மாதத்தில் கிரு தாய் சத்யத்திருதி. மருத்கணாம்சம் என்ப. ஷ்ணபக்ஷ ரோகணி நக்ஷத்ரம் கூடிய சுப 2. பாணாணாரன் நண்பன், தினத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் திரு கிருபாவதி - பாகனைக் காண்க. அவதாரத்தை யெண்ணிக் குழந்தைகளுக் இருபி - சதாநந்தர் பெண், சந்தனுவால் குரிய பலகாராதிகள் செய்து நிவேதித்து வளர்க்கப் பட்டவள், கிருபன் தங்கை, விர தமிருப்பது. துரோணர் மனைவி, இவளது கற்பினைச் கிருஷ்ணசர்மா - சுகுணன் குமரன். வேதி சோதிக்கருத்ரமூர்த்தி தவசியுருக்கொண்டு யன் ஒருவன், தன் மனைவியை விட்டுத் வந்து நிருவாணபிக்ஷை கேட்டு வீரியத் தீர்த்த யாத்திரை செய்ய எண்ணி மனை தை வெளிப்படுத்தினர். அதனை அன் வியை இந்த அரசனிடம் தான் வருமள
கிருத்திரகூடம் - 46 கிருஷ்ணசாமா தாய் சத்யதிரு விய விஷப் ருபிஷ்டன் கிருத்திக்கூடம் - மகததேசத்தின் இராஜ னத்துடன் பெட்டைக் குதிரையிடம் தாளியாகிய இராஜகிருக நகரத்தின் அரு வைத்தனர் . அக்குதிரையின் வயிற்றைப் கேயுள்ள மலை . கௌதமபுத்தர் இதன்மீ ) பிளந்து கொண்டு குதிரை முகத்துடன் திருந்து தருமோபசேதஞ் செய்த மலை அசுவத்தாமா பிறந்தான் . சிரத்துவான் இது பாதபங்கயமலை யெனப் பெயர் | குமரியென்ப . தாய் சத்யதிருதி . பெறும் . | கிருபிஷ்டன் - பிரியவிரதனுக்குப் பெரி இருத்திரமவிஷம் - நாபி முதலிய விஷப் ஹஷ்மதியிட முதித்த குமரன் பூண்டுகளையாவது பாம்பு முதலிய செந் கிருமி - உசீநரன் நான்காம் புத்ரன் . துக்களின் விஷங்களையாவது மற்றொரு | கிருமிகண்டசோழன் - ஒரு சோழன் இவன் வஸ்துவில் கலந்து கொடுப்பது . விஷ்ணுவிற்குப் பரத்வங் கூறிய கூரத் கிருத்தாசன் - சோணாட்டுப் புள்ளம்பூதங் தாழ்வார் கண்ணைப் பிடுங்கினவன் என்பர் குடியில் தவமியற்றி விஷ்ணு மூர்த்தியின் சைவர் . இந்தச் சோழனைப் பார்க்கக்கூடா அருள் பெற்றவன் . தென்று கூரத்தாழ்வாரே யிவன் மீது கண் கிருத்திராகான் - ஒரு அசுரன் விநாயக ணைப்பிடுங்கி எறிய இவனுக்குக் கிருமி மூர்த்தியின் பாலப்பருவத்தில் கழுகுருக் சோகம் உண்டாயிற்று ; அதனால் கிருமி கொண்டு அவரைத் தூக்கிச்சென்று அவ | கண்ட சோழன் என்று வைணவர்கூறுவர் . ரால் கழுத்திறுக்குண் டிறந்தவன் . கிருமிரோகம் - தேகத்தின்மேல் அழுக்கு கீருத்திவாசன் - காசியிலெழுந்தருளிய சிவ கள் சேர்ந்த இடம் தேகத்திற்குள் சிலே மூர்த்தி . கயாசுரன் முதலியோர் தோலைப் ஷ்மஸ்தானம் ரத்தஸ் தானம் மலஸ்தா ' போர்த்ததனால் பெற்றபெயர் . னம் இவ்விடங்களில் 20 - வித பூச்சிகள் கிருத்ஸ்ம தர் - 1 . இவர் இந்திரன் செய்த உண்டாம் . இவற்றில் சரீரத்தின் மேல் சத்ரயாகத்தில் சந்திரமென்னும் சாமத்தை தலைப்பேன் சீலைப்பேன் மலத்தில் சில தவறாக வுச்சரித்ததால் யாகத்தில் இருந்த கிருமிகள் உண்டாம் . . இவற்றால் குஷ் சாக்ஷ சமனுவின் புத்திரரான வசிஷ்ட டம் பிறக்கும் சேஷ்மத்தால் ஆமாசயத்தி ரென்பவர் இவரைச் சலமில்லாக் காட் லுண்டாம் . ( ) கிருமிகள் பெரும்பூநாகக் டில் பதினொராயிரத் தெண்ணூறு வரு கிருமி நீர்ப்பாம்புக் கிருமி நெல்முளைக் ஷம் மிருகமாக இருக்கவெனச் சபிக்கப் கிருமி சந்தளக் கிருமி அணுக் கிருமி பட்டுச் சிவபூசையால் சிவபஞ்சாக்ஷாஞ் வெண்கிருமி செங்கிருமி . உதிரங்கூடிய சபித்துச் சிவபெருமானால் மிருகமுகமு நாம்புஸ் தானத்தில் ( சு ) கிருமிகள் அவை டைய கணநாதனாய் லம்போதரர் கணத் அணுக்கிருமி வட்டக்கிருமி மிகுருமக் தை யடைந்து சாபநீங்கப் பெற்றவர் . கிருமி காலில்லாக்கிருமி செங்கிருமி ( பா - அநுசா - . ) ( சிவபுராணம் . ) தோன்றாக்கிருமி என்பன மலத்தில் கிருபன் - 1 இவன் கௌதமர் வம்சத்தில் உண்டாம் கிருமிகள் ( 3 ) ககேருகம் மகே ஏகாதசருத்ரர் அம்சத்தில் பிறந்தவன் . ரூகம் சவுரசம் சலூனம் லேலிகம் என் சதாநந்தருக்கும் அரம்பைக்கும் பிறந்த பன . இவ்விசோகம் முருக்கம் விதை கற் வன் என்றும் சாத்துவந்த மகருஷி புத் கம் பாகற்குடிநீர் வாய்விளங்கக் குடிநீர் சன் என்றும் சிரத்துவான் குமரன் என் வேப்பம் நெய் முதலியவற்றால் வசமாம் . றுங் கூறுவர் . இவன் தங்கை கிருபி . கிருமிலாபுரம் - கிருமியால் நிருமிக்கப் இவர்களிருவரையும் வேட்டைக்கு வந்த பட்ட பட்டணம் சந்தனு மகாராசன் எடுத்து வளர்த்தனன் . கிருஷ்ண சயந்தி - ஆவணி மாதத்தில் கிரு தாய் சத்யத்திருதி . மருத்கணாம்சம் என்ப . ஷ்ணபக்ஷ ரோகணி நக்ஷத்ரம் கூடிய சுப 2 . பாணாணாரன் நண்பன் தினத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் திரு கிருபாவதி - பாகனைக் காண்க . அவதாரத்தை யெண்ணிக் குழந்தைகளுக் இருபி - சதாநந்தர் பெண் சந்தனுவால் குரிய பலகாராதிகள் செய்து நிவேதித்து வளர்க்கப் பட்டவள் கிருபன் தங்கை விர தமிருப்பது . துரோணர் மனைவி இவளது கற்பினைச் கிருஷ்ணசர்மா - சுகுணன் குமரன் . வேதி சோதிக்கருத்ரமூர்த்தி தவசியுருக்கொண்டு யன் ஒருவன் தன் மனைவியை விட்டுத் வந்து நிருவாணபிக்ஷை கேட்டு வீரியத் தீர்த்த யாத்திரை செய்ய எண்ணி மனை தை வெளிப்படுத்தினர் . அதனை அன் வியை இந்த அரசனிடம் தான் வருமள