அபிதான சிந்தாமணி

கிருச்ன் | கிருதவீரியன் வெண்குஷ்டம், குஷ்டம், அக்னிபுஷ்டி கிருதகௌசகம் - விதர்ப்ப தேசத்திலுள்ள இன்மையுள்ள குலங்களை நீக்கவேண்டி ஒரு பட்டணம். யது. செம்பட்ட மயிருள்ளவள், அதிக In Berar, ones the Capital of உயரம் உள்ளவள், தீராப் பிணியுள்ளவள், Vidarbhe. மயிரில்லாதவள், உடம்பெல்லாம் மயிருள் கிருதசமகன் - ஒரு இருடி. இருக்வேதத் ளவள், குரூரமாகப் பேசுகிறவள், செங் சின் இரண்டாவது காண்டத்தின் கீதங் கண்ணி , நக்ஷத்திரம், நதி, ஈனசாதி, மலை, களுக் கதிகாரி. பு, பாம்பு, வேலைக்காரி, பயங்கர கிருதசன் மதன் - சுநகன் தந்தை , சுகோத் மான பெயருள்ளவர்களை மணத்தலாகாது. | ரன் புத்ரன், க்ஷத்ரவிருத்தன் போன். அழகுள்ளவளாயும், நல்ல பேருள்ளவளா கிருததன்வா- கிருஷ்ணனால் வெல்லப்பட்ட யும், அன்னம், யானை யிவற்றை யொத்த அரசன், நடை, மெல்லிய சரீரம், மயிர், பல், சிறு கிருதத்துதி சித்திரகேதுவின் தேவி, அங்க குரல் உள்ளவர்களை மணக்கவேண்டும். நாட்டாசன் பெண். மணந்து பிரமயஞ்யம் முதலிய ஐந்து யஞ் கிருதத்துவசன் - 1. (சூ.) தர்மத்துவசனுக் யங்களை (யந்திரம், முறம், அம்மி, துடைப் குக் குமரன். பம், உரல், உலக்கை , தண்ணீ ர்க்குடம் -2. கேசித்துவசனுக்குத் தந்தை. முதலியவற்றை யுபயோகித்துக் கொள்வ கிருதபவன் - இன்பங் காரணமாக, வேண் தால் உண்டான பாவங்களை நீக்குயக்ஞம்) டிய பொருள் தன்னிடம் இலாது அகத்தி செய்து தென்புலத்தார், தெய்வம், விரு யர்க்குத் தெரிவித்துக் குறை வேண்டிய ந்து, ஒக்கல், தாய், தந்தை , தான் என்ப அரசன், வர்களைக் காத்துத், தன்னை நீங்கிய மற்ற கிருதமாதனம் - ஒரு வித்யாதர நகரம். மூன்று ஆச்ரமத்தாரையும் ஆதரித்து, கிருதமாலா - 1. ஒரு நதி, இதில் மச்சாவ மிகுந்த அன்ன முதலிய பக்ஷணங்களைத் தாரமூர்த்தி யுற்பவித்தனர். தான் தன் மனைவி மக்களுடன் உண்டு 2. மலயமலையிலுள்ள ஒரு நதி. செய்தக்கசெய்துசுகித்திருப்பவனாம் (மது) கிருதயுகத் தெய்வம் - கையிற் செபமாலை இருசன்--ஒரு இருடி, சிருங்கி, தன் தந்தை கொண்டு, ஞான மயமான உருவத்துடன் யின் கழுத்தில் செத்த பாம்பைச் சுற்றிய பக்தி வைராக்யமென்னும் கவசம்பூண்டு வன் யாரென்று தேடியபோது இக்குற் ஈச்வரத் தியானத்துடன் இருக்கும். றஞ் செய்தவன் பரீக்ஷித்தென்று தெரி கிருதயுகம் - சதுர்யுகத்தொன்று. இதற்கு வித்தவன். வருஷம் பதினேழுல க்ஷத்து இருபத் கிருச்சாதன் -1. சுகோதரன் குமான். தெண்ணாயிரம். யுகத்தைக் காண்க. இது (சுநகன்). முதல் யுகம். | 2. முகுந்தையைக் காண்க. கிருதபாதன் - மகாதிருதி புத்ரன். கிருச்சிரம் - இத்தனை காலம் வரையி லின்ன கிருதர் - பிரமன் குமரர், தேவி கிரியை, வுணவை யிவ்வளவு இந்த முறையாலே கிருதவன்மன் - 1. அச்வபதி அம்சம், பாரத கொண்டு அவ்வளவிலே பிராணனைத் முதனாள் யுத்தத்தில் கேகயனுடன் போர் தரிக்கச்செய்து பசியைப் பொறுத்தல், புரிந்தவன். சாத்தகியுடனும் போர்செய் இதில் சாந்தாபனம், சாந்திவியனம், பிர திறந்தவன். ஜாபத்திய பாரகம், தப்தம் முதலிய விர 2. இருதயன் குமரன், இவன், சியமந் தங்கள் சேர்ந்தவை. தகமணியின் பொருட்டுச் சததன்வனிடம் கிருச்சிராகரம் - கலிங்க நாட்டிலள்ள ஒரு சத்ராசித்தைக் கொலைபுரியத் தூண்டின தீர்த்த ம். | வன். கிருதகர்மா - தனகன் குமரன். 3. தேவ மீடனுக்குத் தம்பி, இவன் இந்தகன் - வசுதேவருக்குப் பத்திரையிட பாசறை யுத்தத்தில் இளம்பஞ்ச பாண்ட முதித்த குமரன், வர்களைக் கொன்ற அச்வத்தாமனுக்கு இந்தகிருத்யன் - விரக்தனாயிருந்த திரிகர்த் உதவி புரிந்தவன். தன் குமான். கிருதவீரியன் - தனகன் குமான், தேவி கிருதகோடி - அளவை நூல் செய்த முனி சுகந்தை. இவன், இதற்கு முன்பிறப்பில் வன். (மணிமேகலை) சாம்பன் எனும் அரசனாய் வறுமையால்
கிருச்ன் | கிருதவீரியன் வெண்குஷ்டம் குஷ்டம் அக்னிபுஷ்டி கிருதகௌசகம் - விதர்ப்ப தேசத்திலுள்ள இன்மையுள்ள குலங்களை நீக்கவேண்டி ஒரு பட்டணம் . யது . செம்பட்ட மயிருள்ளவள் அதிக In Berar ones the Capital of உயரம் உள்ளவள் தீராப் பிணியுள்ளவள் Vidarbhe . மயிரில்லாதவள் உடம்பெல்லாம் மயிருள் கிருதசமகன் - ஒரு இருடி . இருக்வேதத் ளவள் குரூரமாகப் பேசுகிறவள் செங் சின் இரண்டாவது காண்டத்தின் கீதங் கண்ணி நக்ஷத்திரம் நதி ஈனசாதி மலை களுக் கதிகாரி . பு பாம்பு வேலைக்காரி பயங்கர கிருதசன் மதன் - சுநகன் தந்தை சுகோத் மான பெயருள்ளவர்களை மணத்தலாகாது . | ரன் புத்ரன் க்ஷத்ரவிருத்தன் போன் . அழகுள்ளவளாயும் நல்ல பேருள்ளவளா கிருததன்வா - கிருஷ்ணனால் வெல்லப்பட்ட யும் அன்னம் யானை யிவற்றை யொத்த அரசன் நடை மெல்லிய சரீரம் மயிர் பல் சிறு கிருதத்துதி சித்திரகேதுவின் தேவி அங்க குரல் உள்ளவர்களை மணக்கவேண்டும் . நாட்டாசன் பெண் . மணந்து பிரமயஞ்யம் முதலிய ஐந்து யஞ் கிருதத்துவசன் - 1 . ( சூ . ) தர்மத்துவசனுக் யங்களை ( யந்திரம் முறம் அம்மி துடைப் குக் குமரன் . பம் உரல் உலக்கை தண்ணீ ர்க்குடம் - 2 . கேசித்துவசனுக்குத் தந்தை . முதலியவற்றை யுபயோகித்துக் கொள்வ கிருதபவன் - இன்பங் காரணமாக வேண் தால் உண்டான பாவங்களை நீக்குயக்ஞம் ) டிய பொருள் தன்னிடம் இலாது அகத்தி செய்து தென்புலத்தார் தெய்வம் விரு யர்க்குத் தெரிவித்துக் குறை வேண்டிய ந்து ஒக்கல் தாய் தந்தை தான் என்ப அரசன் வர்களைக் காத்துத் தன்னை நீங்கிய மற்ற கிருதமாதனம் - ஒரு வித்யாதர நகரம் . மூன்று ஆச்ரமத்தாரையும் ஆதரித்து கிருதமாலா - 1 . ஒரு நதி இதில் மச்சாவ மிகுந்த அன்ன முதலிய பக்ஷணங்களைத் தாரமூர்த்தி யுற்பவித்தனர் . தான் தன் மனைவி மக்களுடன் உண்டு 2 . மலயமலையிலுள்ள ஒரு நதி . செய்தக்கசெய்துசுகித்திருப்பவனாம் ( மது ) கிருதயுகத் தெய்வம் - கையிற் செபமாலை இருசன் - - ஒரு இருடி சிருங்கி தன் தந்தை கொண்டு ஞான மயமான உருவத்துடன் யின் கழுத்தில் செத்த பாம்பைச் சுற்றிய பக்தி வைராக்யமென்னும் கவசம்பூண்டு வன் யாரென்று தேடியபோது இக்குற் ஈச்வரத் தியானத்துடன் இருக்கும் . றஞ் செய்தவன் பரீக்ஷித்தென்று தெரி கிருதயுகம் - சதுர்யுகத்தொன்று . இதற்கு வித்தவன் . வருஷம் பதினேழுல க்ஷத்து இருபத் கிருச்சாதன் - 1 . சுகோதரன் குமான் . தெண்ணாயிரம் . யுகத்தைக் காண்க . இது ( சுநகன் ) . முதல் யுகம் . | 2 . முகுந்தையைக் காண்க . கிருதபாதன் - மகாதிருதி புத்ரன் . கிருச்சிரம் - இத்தனை காலம் வரையி லின்ன கிருதர் - பிரமன் குமரர் தேவி கிரியை வுணவை யிவ்வளவு இந்த முறையாலே கிருதவன்மன் - 1 . அச்வபதி அம்சம் பாரத கொண்டு அவ்வளவிலே பிராணனைத் முதனாள் யுத்தத்தில் கேகயனுடன் போர் தரிக்கச்செய்து பசியைப் பொறுத்தல் புரிந்தவன் . சாத்தகியுடனும் போர்செய் இதில் சாந்தாபனம் சாந்திவியனம் பிர திறந்தவன் . ஜாபத்திய பாரகம் தப்தம் முதலிய விர 2 . இருதயன் குமரன் இவன் சியமந் தங்கள் சேர்ந்தவை . தகமணியின் பொருட்டுச் சததன்வனிடம் கிருச்சிராகரம் - கலிங்க நாட்டிலள்ள ஒரு சத்ராசித்தைக் கொலைபுரியத் தூண்டின தீர்த்த ம் . | வன் . கிருதகர்மா - தனகன் குமரன் . 3 . தேவ மீடனுக்குத் தம்பி இவன் இந்தகன் - வசுதேவருக்குப் பத்திரையிட பாசறை யுத்தத்தில் இளம்பஞ்ச பாண்ட முதித்த குமரன் வர்களைக் கொன்ற அச்வத்தாமனுக்கு இந்தகிருத்யன் - விரக்தனாயிருந்த திரிகர்த் உதவி புரிந்தவன் . தன் குமான் . கிருதவீரியன் - தனகன் குமான் தேவி கிருதகோடி - அளவை நூல் செய்த முனி சுகந்தை . இவன் இதற்கு முன்பிறப்பில் வன் . ( மணிமேகலை ) சாம்பன் எனும் அரசனாய் வறுமையால்