அபிதான சிந்தாமணி

திரசனன் 139 கிராமலக்ஷணம் சீதங்கலந்ததாகவும், செரித்ததாகவும் செரி சகலம் செரிக்கதாகவும் செரி கிரன் - பிரமன் தேகத்திலிருந்த இருடி, யாதாகவும், பலவி தமாகவும், பேதியுண் கிராதழர்த்தி - அருச்சுநன் முதலிய சிவன டாம். இது வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம், டியவர்பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி கொண்ட திரிதோஷ கிரகணி யெனப் பலவி தமாம். சிவவடிவாம். பின்னும், உஷ்ணவாயுகிரகணி, மூலவாயு கீராதம் - வங்காளத்தைச் சேர்ந்த தேசம். கிரகணி, குன்மகிரகணி, கருப்பகிரகணி, - Hill Tippera, Oomilla in Bengal. ஒட்டுக்கிரகணி, சங்காகிரகணி யெனவும் கிராதன் - வேடன் வடாரண்ய மென்னுந் பல இவை வில்வாதி லேக்யம், மதகஜ திரு ஆலங்காட்டு முத்தி தீர்த்தத்தில் ஸ்கா கண்டீரவ மாத்திரை முதலியவற்றால் வச னஞ்செய்து முத்தியடைந்தவன், மாம். (ஜீவ.) கிராமணி - 1, ஒரு அரக்கன், சுகேசனுக்கு கிரசனன் - தேவாசுர யுத்தத்தில் விஷ்ணு மாமன். மூர்த்தியால் கொலை செய்யப்பட்ட அசுரன். - 2. தேவவதியின் தந்தையாகிய காந்த கிரசனாசுான் - யமனுடன் யுத்தம் புரிந்து ருவன். - யமனை வென்றவன், (மச்சபுராணம்.) 3. சாணார்க்கு ஒரு பெயர். கிரணை - பஞ்சந்தத்தைக் காண்க. கிராமதேவதை - கிராமத்தைத் தீயபிணி கீரது - ஜன்மாந்தரத்திலும் இப்போதும், - முதலியவராது காக்கும் தேவதை, இரே கிரது சமூகத்தை ஆதரித்தவனாதலால் ணுகை. இப்பெயர் பெற்றவன். கிராமத்தலைவன் - கள்வராலும், தீயொழு கீரதுஸ்தலி - ஒரு அப்ஜரஸ்திரீ. க்கமுள்ள அதிகாரிகளாலும் துன்பம் கீரந்தி - நரம்புகளின் முடிச்சுகளில் உண் விளையாதபடி குடிகளைத் தந்தை தாய்போல் டாம் இரணம். அவை வாதகிரந்தி, பித்த காப்பவன். (சுக் - நீ.) கிரந்தி, சிலேஷ்மகிரந்தி, ரத்தகிரந்தி, கிராமம் முதலியவற்றின் உருவம் - (கட்) மாமிசகிரந்தி, மேதோகிரந்தி, அஸ்திகிர வகைப்படும். அவை தண்டிகம், ஸ்வஸ்தி நதி, நரம்பின் கிரந்தி சோணிதாற்புதகிரந் கம், ப்ரஸ்தரம், ப்ரகீர்ணகம், சம்பத்காம், தி, சாத்யாசாத்ய அற்புதகிரந்தி யென்பன. பராகம், பத்மகம், ஸ்ரீபாதிஷ்டிதம், ஸ்ரீ கிரமன் - வத்சந்திரன் குமான். வத்ஸம், வைதிகம், நந்தியாவர்த்தம், கும் கிரவுஞ்சம் - கிரவுஞ்சத் தீவிலுள்ள ஒரு பகம் என்பன. மலை, இது குமாரக்கடவுள் வேலால் பிளக் கீராமலக்ஷணம் - பிராமணர்களால் அது கப்பட்டது. கிரவுஞ்சனைக் காண்க. பவிக்கத்தக்க இடம் அக்ரஹாரம். அந்த கிரவுஞ்சன் - சிங்கமுகாசுரன் பட்டணத்தி ணாலு மற்றவராலும் அனுபவிக்கத்தக் லிருந்த ஒரு அரக்கன். இவன், தென் கது கிராமம். கிராமாதிபதி எவ்விடத் னாட்டை நோக்கி வரும் அகத்திய முனி தில் தன் ஏவலாளிகளுடன் இருக்கின்றா வரை மலையுருக்கொண்டு எதிர்நின்று தன் ரோ அது குடிகம் அல்லது ஏகபோகம், மலையுருவத்தில் பல வழிகளைக்காட்டிக் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யப்படும் ஜனங்க காட்டுத்தீ, சூறாவளி முதலியவைகளைக் ளாலும், பலஜாதியாராலும், தேவாலயங்க கொண்டு மயக்கினன். இதனை ஞான 'வாலும் சூழப்பட்ட இடம் நகரம். புரத் நோக்காலறிந்த முனிவர் அதிகோபங் தில் வசிக்கிற வேதியர்க்கும், அந்தப் கொண்டு தமது கரத்திலிருந்த யோக தண் புரவாசிகளான பிராமணர்க் குளவாசமா டத்தால் அந்த மலையைப் பல குகைகளா னதும், பட்டணத்திற்கு ஆவரணமான கக் குத்தி இம் மலையுருவாகவே யிருந்து தும், வைசியர்களால் சூழப்பட்டதும் கர் குமாரக்கடவுள் வேலால் பிளவடையச் வடம் எனப்படும். கொடுக்கல் வாங்க சாபமளித்தனர். மலை யுருவடைந்த கிர லுடன் கூடியதும், கடற்கரையடுத்ததும், வுஞ்சன், வீரவாகு தேவரை மயக்கவோ தேசாந்தரத்தவரால் நிறைந்ததும், அநேக டிய தாருகனுக் கிடங்கொடுத்து அவனைத் ஜாதிகளுடன் கூடியதுமானது பட்டினம். தொடர்ந்த வீரவாகுதேவருள்ளிட்ட எண் செல்வமுள்ள சிற்றரசர்களுக்கு யாது மரைத் தன்மயக்கத்தினுட்படுத்திக் குகை இடமோ அது சிபிரம். யானை குதிரைக் யிலிருத்திவிட்டுக் குமாரக் கடவுளுடன் ளுடன் கூடிய இடம் சேநாஸ்தானம். போரிட்டு வேலாயுதத்தாற் பிளவுண்ட | இராஜக்ரஹம், பல ஜாதியர், கஸ்யப்ர னன், தேச முதலியவற்றுடன் கூடியது சேநா
திரசனன் 139 கிராமலக்ஷணம் சீதங்கலந்ததாகவும் செரித்ததாகவும் செரி சகலம் செரிக்கதாகவும் செரி கிரன் - பிரமன் தேகத்திலிருந்த இருடி யாதாகவும் பலவி தமாகவும் பேதியுண் கிராதழர்த்தி - அருச்சுநன் முதலிய சிவன டாம் . இது வாதம் பித்தம் சிலேஷ்மம் டியவர்பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி கொண்ட திரிதோஷ கிரகணி யெனப் பலவி தமாம் . சிவவடிவாம் . பின்னும் உஷ்ணவாயுகிரகணி மூலவாயு கீராதம் - வங்காளத்தைச் சேர்ந்த தேசம் . கிரகணி குன்மகிரகணி கருப்பகிரகணி - Hill Tippera Oomilla in Bengal . ஒட்டுக்கிரகணி சங்காகிரகணி யெனவும் கிராதன் - வேடன் வடாரண்ய மென்னுந் பல இவை வில்வாதி லேக்யம் மதகஜ திரு ஆலங்காட்டு முத்தி தீர்த்தத்தில் ஸ்கா கண்டீரவ மாத்திரை முதலியவற்றால் வச னஞ்செய்து முத்தியடைந்தவன் மாம் . ( ஜீவ . ) கிராமணி - 1 ஒரு அரக்கன் சுகேசனுக்கு கிரசனன் - தேவாசுர யுத்தத்தில் விஷ்ணு மாமன் . மூர்த்தியால் கொலை செய்யப்பட்ட அசுரன் . - 2 . தேவவதியின் தந்தையாகிய காந்த கிரசனாசுான் - யமனுடன் யுத்தம் புரிந்து ருவன் . - யமனை வென்றவன் ( மச்சபுராணம் . ) 3 . சாணார்க்கு ஒரு பெயர் . கிரணை - பஞ்சந்தத்தைக் காண்க . கிராமதேவதை - கிராமத்தைத் தீயபிணி கீரது - ஜன்மாந்தரத்திலும் இப்போதும் - முதலியவராது காக்கும் தேவதை இரே கிரது சமூகத்தை ஆதரித்தவனாதலால் ணுகை . இப்பெயர் பெற்றவன் . கிராமத்தலைவன் - கள்வராலும் தீயொழு கீரதுஸ்தலி - ஒரு அப்ஜரஸ்திரீ . க்கமுள்ள அதிகாரிகளாலும் துன்பம் கீரந்தி - நரம்புகளின் முடிச்சுகளில் உண் விளையாதபடி குடிகளைத் தந்தை தாய்போல் டாம் இரணம் . அவை வாதகிரந்தி பித்த காப்பவன் . ( சுக் - நீ . ) கிரந்தி சிலேஷ்மகிரந்தி ரத்தகிரந்தி கிராமம் முதலியவற்றின் உருவம் - ( கட் ) மாமிசகிரந்தி மேதோகிரந்தி அஸ்திகிர வகைப்படும் . அவை தண்டிகம் ஸ்வஸ்தி நதி நரம்பின் கிரந்தி சோணிதாற்புதகிரந் கம் ப்ரஸ்தரம் ப்ரகீர்ணகம் சம்பத்காம் தி சாத்யாசாத்ய அற்புதகிரந்தி யென்பன . பராகம் பத்மகம் ஸ்ரீபாதிஷ்டிதம் ஸ்ரீ கிரமன் - வத்சந்திரன் குமான் . வத்ஸம் வைதிகம் நந்தியாவர்த்தம் கும் கிரவுஞ்சம் - கிரவுஞ்சத் தீவிலுள்ள ஒரு பகம் என்பன . மலை இது குமாரக்கடவுள் வேலால் பிளக் கீராமலக்ஷணம் - பிராமணர்களால் அது கப்பட்டது . கிரவுஞ்சனைக் காண்க . பவிக்கத்தக்க இடம் அக்ரஹாரம் . அந்த கிரவுஞ்சன் - சிங்கமுகாசுரன் பட்டணத்தி ணாலு மற்றவராலும் அனுபவிக்கத்தக் லிருந்த ஒரு அரக்கன் . இவன் தென் கது கிராமம் . கிராமாதிபதி எவ்விடத் னாட்டை நோக்கி வரும் அகத்திய முனி தில் தன் ஏவலாளிகளுடன் இருக்கின்றா வரை மலையுருக்கொண்டு எதிர்நின்று தன் ரோ அது குடிகம் அல்லது ஏகபோகம் மலையுருவத்தில் பல வழிகளைக்காட்டிக் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யப்படும் ஜனங்க காட்டுத்தீ சூறாவளி முதலியவைகளைக் ளாலும் பலஜாதியாராலும் தேவாலயங்க கொண்டு மயக்கினன் . இதனை ஞான ' வாலும் சூழப்பட்ட இடம் நகரம் . புரத் நோக்காலறிந்த முனிவர் அதிகோபங் தில் வசிக்கிற வேதியர்க்கும் அந்தப் கொண்டு தமது கரத்திலிருந்த யோக தண் புரவாசிகளான பிராமணர்க் குளவாசமா டத்தால் அந்த மலையைப் பல குகைகளா னதும் பட்டணத்திற்கு ஆவரணமான கக் குத்தி இம் மலையுருவாகவே யிருந்து தும் வைசியர்களால் சூழப்பட்டதும் கர் குமாரக்கடவுள் வேலால் பிளவடையச் வடம் எனப்படும் . கொடுக்கல் வாங்க சாபமளித்தனர் . மலை யுருவடைந்த கிர லுடன் கூடியதும் கடற்கரையடுத்ததும் வுஞ்சன் வீரவாகு தேவரை மயக்கவோ தேசாந்தரத்தவரால் நிறைந்ததும் அநேக டிய தாருகனுக் கிடங்கொடுத்து அவனைத் ஜாதிகளுடன் கூடியதுமானது பட்டினம் . தொடர்ந்த வீரவாகுதேவருள்ளிட்ட எண் செல்வமுள்ள சிற்றரசர்களுக்கு யாது மரைத் தன்மயக்கத்தினுட்படுத்திக் குகை இடமோ அது சிபிரம் . யானை குதிரைக் யிலிருத்திவிட்டுக் குமாரக் கடவுளுடன் ளுடன் கூடிய இடம் சேநாஸ்தானம் . போரிட்டு வேலாயுதத்தாற் பிளவுண்ட | இராஜக்ரஹம் பல ஜாதியர் கஸ்யப்ர னன் தேச முதலியவற்றுடன் கூடியது சேநா