அபிதான சிந்தாமணி

கிடாம்பி நயினார் 52 கியானதேவர் - மனவரம் ஆச்சான் திருநான்-- கிடார் சம்பத்து மாத்திராம்பி ஆச்சரமேணிக காலத்து இந்திரன் கலாதன் காய்." பெட்ன டோம்பி நயினர் - மணவாள மாமுனிக கிம்புருஷர் - பிரமன் பிரதிபிம்பத்தி லுதித் ளுக்கு ஆசாரியர், கிடாம்பி ஆச்சான் வம் தவர், மனுஷமுகத்தையும், குதிரையினு சத்தவர். பிரமதந்திர சதந்திரசீயர் திரு ருவத்தையும், பெற்ற தேவவகுப்பினர். கிம்மீரன்--ஒரு அசுரன் பீமனால் கொல்லப் கிடாம்பிப் பிள்ளை - தேசிகர் திருவடி சம் பட்ட பகாசுரன் தம்பி, இவன் பாண்டு பந்தி. புத்ரர் அரண்யவாசத்தில், திரௌபதி கிடாம்பிப் பெருமாள் எழுபத்தினாலு சிம் யைக் கவரவந்து வீமனால் கொல்லப்பட் மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபாம் டனன். இவனுக்குக் கிம்மீரணன் என பரை ) | வும் பெயர். கிடாம்பி ஸ்ரீரங்கராசர் - குமுதாக்ஷாம்ச கியவர்க்கர் - சூரியனிடம் காசிமகாத்மியம் ரான இவர் கலி (சஉசுச) க்குமேல் சுபா கேட்டவர். னுஸ் பங்குனிமீ திங்கட்கிழமை திருக் கியாதி - 1. கர்த்தமர் பெண், பிருகுருஷி காஞ்சியி லவதரித்தவர். 'யின் தேவி, தக்ஷன் பெண் எனவும் கூறு கிட்கிந்தை -1. ஒரு சிறு கிராமம். துங்க வர். குமார் தாதா, விதாதா, விஷ்ணுவுக் பத்திராவின் வடகரையிலுள்ளது. கஞ்சிய அசுரருக்கு இடங்கொடுத்துத் 2, சுக்ரீவனாண்ட இராச்யம். இது திருமாலால் உயிர்நீங்கி மீண்டும் சுக்ர மைசூருக்கு வடக்கிலிருக்கிற தென்பார். னால் உயிர்பெற்றவள். A Small Village on the northern '2. தாபசன் எனும் மனுப்புத்ரன். bank of the river Thungabhadre, near 3. உல் முகன் குமரன். Humpi in the District of Bellary, கியாது - ஜன்பனுடைய பெண், இரண்ய Madras Presidency. கசிபின் தேவி. பிரகலா தன் தாய். ஒரு கிணறுகள் - உலகத்திலுள்ள தேசங்களில் காலத்து இந்திரன் இரண்யகசிபில்லாக் சில கிணறுகளில் இருவகை நீர் ஊறு காலம் பார்த்து இவளைச் சிறையெடுக்கை கிறது. அமெரிக்கா நாட்டு பிட்ஸ்பெர்க் யில் நாரதர் விடுவித்தனர். இவள் நாரத எனும் பிரதேசத்திற்குச் சற்றுத் தூரத்தில் ரிடம் உபதேசம் பெற்றுத் தன் புருடன் உள்ள கிணற்றில் கீழ்நீர் உஷ்ணம் மேல் தவம் நீங்குமளவும் நாரதராச்சிரமத்தில் நீர் குளிர்ந்தது. ஷ நாட்டு நியூபர்லிங்க இருந்து பின்பு புருடனிடஞ் சேர்ந்தவள். டனில் உள்ள ஒரு கிணற்றில் அடியிலுள் கீயான தேவர் - கங்கைக்கரையில் ஆப்கா ள ஜலம் உப்பு, மேலுள்ள ஜலம் நல்ல வெனுமூரில் கருணிகர் மரபில் கோவிந்த ஜலம். ஷை நாட்டுபார்டோ எனும் ஊரில் பண்டிதர் என்பவர் ஒருவரிருந்தார். அவர் ஒரு கிணறுண்டு. அக் கிணற்றினுள் தேவி நிருபாய். இவ்விருவருக்கும் விடோ பிள்ளைக் கிணறொன்றிருக்கிறது. அப் பாவெனும் ஓர் குமரன் பிறந்தான். இவ் பிள்ளைக் கிணற்று நீர் கந்தகநீர் வெளிக் விடோபாவென்பார் தீர்த்தயாத்திரை செ கிணற்றில் நல்லநீர், கள்ளூறுங் கிணறு ய்து அளகாபதியை யடைந்திருக்கையில் காண்க. . சித்தோபண்டிதர் அவரைக்கண்டு நீவிர் இணை நிலை - 1. மருத நிலத்திற் கழனியிட யாரெனவினவத் தம்பெயர்கூற அப்பண் த்து வேளாளனைத் தெளிந்த கிணைகொட் டிதர் தமது வீட்டிற்கு அழைத்துச்சென்று மெவன் நல்ல கீர்த்தியைச் சொல்லியது, விருந்து செய்வித்தனர். அன்றிரவு பெரு (பு- வெ.) மாள் பண்டிதர்கனவில் உமது பெண்ணை * 2. செல்வம் பெருகும் பரந்தமாளிகை விடோபாவிற்குக் கொடுக்கஎன அவ்வாறு யிடத்து அழகிய கிணைகொட்டு மவனது மணம்புரிந்து பண்டரிசென்று பெருமாளை நன்மையைச் சொல்லியது. (பு. வெ. வணங்கி மீண்டுந் தம்மூர் சென்றார். இவ் பாடாண்.) I வாறிருக்கையில் தாய் தந்தையர் மரணம் நீந்தவர் - ஒரு இருடி. டைய மாமனார் வீடு சென்று மனைவியிடம் கீம்புருடன்-1. புலகர்குமரரில் ஒருவன். தாம் சந்நியாசம் பெறவேண்டு மென்று 2. ஆக்னியித்ரனுக்குப் பூர்வ சித்தி விடைகேட்க அவள் மறுக்கக் கேட்டுக் யிடத்து உதித்தகுமான். தேவி அப்ரதி. கங்காதீர்த்தமாடி வருகிறேனென்று காசி இம்புருஷம் - இமயமலைக்கு வடபாகத்தி சென்று ஸ்ரீபாதரால் சந்நியாசம் பெற் லுள்ள தேசம். றிருந்தனர். இதைக்கேட்ட மனைவி அரச
கிடாம்பி நயினார் 52 கியானதேவர் - மனவரம் ஆச்சான் திருநான் - - கிடார் சம்பத்து மாத்திராம்பி ஆச்சரமேணிக காலத்து இந்திரன் கலாதன் காய் . பெட்ன டோம்பி நயினர் - மணவாள மாமுனிக கிம்புருஷர் - பிரமன் பிரதிபிம்பத்தி லுதித் ளுக்கு ஆசாரியர் கிடாம்பி ஆச்சான் வம் தவர் மனுஷமுகத்தையும் குதிரையினு சத்தவர் . பிரமதந்திர சதந்திரசீயர் திரு ருவத்தையும் பெற்ற தேவவகுப்பினர் . கிம்மீரன் - - ஒரு அசுரன் பீமனால் கொல்லப் கிடாம்பிப் பிள்ளை - தேசிகர் திருவடி சம் பட்ட பகாசுரன் தம்பி இவன் பாண்டு பந்தி . புத்ரர் அரண்யவாசத்தில் திரௌபதி கிடாம்பிப் பெருமாள் எழுபத்தினாலு சிம் யைக் கவரவந்து வீமனால் கொல்லப்பட் மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபாம் டனன் . இவனுக்குக் கிம்மீரணன் என பரை ) | வும் பெயர் . கிடாம்பி ஸ்ரீரங்கராசர் - குமுதாக்ஷாம்ச கியவர்க்கர் - சூரியனிடம் காசிமகாத்மியம் ரான இவர் கலி ( சஉசுச ) க்குமேல் சுபா கேட்டவர் . னுஸ் பங்குனிமீ திங்கட்கிழமை திருக் கியாதி - 1 . கர்த்தமர் பெண் பிருகுருஷி காஞ்சியி லவதரித்தவர் . ' யின் தேவி தக்ஷன் பெண் எனவும் கூறு கிட்கிந்தை - 1 . ஒரு சிறு கிராமம் . துங்க வர் . குமார் தாதா விதாதா விஷ்ணுவுக் பத்திராவின் வடகரையிலுள்ளது . கஞ்சிய அசுரருக்கு இடங்கொடுத்துத் 2 சுக்ரீவனாண்ட இராச்யம் . இது திருமாலால் உயிர்நீங்கி மீண்டும் சுக்ர மைசூருக்கு வடக்கிலிருக்கிற தென்பார் . னால் உயிர்பெற்றவள் . A Small Village on the northern ' 2 . தாபசன் எனும் மனுப்புத்ரன் . bank of the river Thungabhadre near 3 . உல் முகன் குமரன் . Humpi in the District of Bellary கியாது - ஜன்பனுடைய பெண் இரண்ய Madras Presidency . கசிபின் தேவி . பிரகலா தன் தாய் . ஒரு கிணறுகள் - உலகத்திலுள்ள தேசங்களில் காலத்து இந்திரன் இரண்யகசிபில்லாக் சில கிணறுகளில் இருவகை நீர் ஊறு காலம் பார்த்து இவளைச் சிறையெடுக்கை கிறது . அமெரிக்கா நாட்டு பிட்ஸ்பெர்க் யில் நாரதர் விடுவித்தனர் . இவள் நாரத எனும் பிரதேசத்திற்குச் சற்றுத் தூரத்தில் ரிடம் உபதேசம் பெற்றுத் தன் புருடன் உள்ள கிணற்றில் கீழ்நீர் உஷ்ணம் மேல் தவம் நீங்குமளவும் நாரதராச்சிரமத்தில் நீர் குளிர்ந்தது . நாட்டு நியூபர்லிங்க இருந்து பின்பு புருடனிடஞ் சேர்ந்தவள் . டனில் உள்ள ஒரு கிணற்றில் அடியிலுள் கீயான தேவர் - கங்கைக்கரையில் ஆப்கா ஜலம் உப்பு மேலுள்ள ஜலம் நல்ல வெனுமூரில் கருணிகர் மரபில் கோவிந்த ஜலம் . ஷை நாட்டுபார்டோ எனும் ஊரில் பண்டிதர் என்பவர் ஒருவரிருந்தார் . அவர் ஒரு கிணறுண்டு . அக் கிணற்றினுள் தேவி நிருபாய் . இவ்விருவருக்கும் விடோ பிள்ளைக் கிணறொன்றிருக்கிறது . அப் பாவெனும் ஓர் குமரன் பிறந்தான் . இவ் பிள்ளைக் கிணற்று நீர் கந்தகநீர் வெளிக் விடோபாவென்பார் தீர்த்தயாத்திரை செ கிணற்றில் நல்லநீர் கள்ளூறுங் கிணறு ய்து அளகாபதியை யடைந்திருக்கையில் காண்க . . சித்தோபண்டிதர் அவரைக்கண்டு நீவிர் இணை நிலை - 1 . மருத நிலத்திற் கழனியிட யாரெனவினவத் தம்பெயர்கூற அப்பண் த்து வேளாளனைத் தெளிந்த கிணைகொட் டிதர் தமது வீட்டிற்கு அழைத்துச்சென்று மெவன் நல்ல கீர்த்தியைச் சொல்லியது விருந்து செய்வித்தனர் . அன்றிரவு பெரு ( பு - வெ . ) மாள் பண்டிதர்கனவில் உமது பெண்ணை * 2 . செல்வம் பெருகும் பரந்தமாளிகை விடோபாவிற்குக் கொடுக்கஎன அவ்வாறு யிடத்து அழகிய கிணைகொட்டு மவனது மணம்புரிந்து பண்டரிசென்று பெருமாளை நன்மையைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . வணங்கி மீண்டுந் தம்மூர் சென்றார் . இவ் பாடாண் . ) I வாறிருக்கையில் தாய் தந்தையர் மரணம் நீந்தவர் - ஒரு இருடி . டைய மாமனார் வீடு சென்று மனைவியிடம் கீம்புருடன் - 1 . புலகர்குமரரில் ஒருவன் . தாம் சந்நியாசம் பெறவேண்டு மென்று 2 . ஆக்னியித்ரனுக்குப் பூர்வ சித்தி விடைகேட்க அவள் மறுக்கக் கேட்டுக் யிடத்து உதித்தகுமான் . தேவி அப்ரதி . கங்காதீர்த்தமாடி வருகிறேனென்று காசி இம்புருஷம் - இமயமலைக்கு வடபாகத்தி சென்று ஸ்ரீபாதரால் சந்நியாசம் பெற் லுள்ள தேசம் . றிருந்தனர் . இதைக்கேட்ட மனைவி அரச