அபிதான சிந்தாமணி

காஷ்டை 51 கிடாம்பித் திருமலைநயினார் . வேல் கருயைக் கொனால் குச் சயந்திய கிடங்காப்பவர் என் காஷ்டை - காச்யபர் தேவி, தக்ஷன் குமரி, பெருமாள் முதலியாரைக் கொலை புரியக் இவளிடம் ஒரு குளம்புள்ள பிராணிகள் கட்டளையிட்டனன். ஒரு முறை இந்த - பிறந்தன. அரசன் குமரனைப் பகைவர் துரத்தி வந்த காக்ஷ்வந்தன் - கண்ட கௌசிகருஷிக்குத் னர். அந்த இராசகுமாரன் கிடங்கன் பெரு தந்தை, ஜராசந்தனுக்குப் புத்திர சந்ததி மாள் வீட்டி லடைக்கலம் புகுந்தனன். கொடுத்தவன். கிடங்கன் பெருமாளின் குமரன் தன்குமர காவன் - கௌதமருஷி யௌசீநரியெ னை யரசகுமரனெனக் காட்டி யாசகுமார னும் சூத்ரப்பெண்ணிடம் பெற்ற குமான். னைக் காத்தனன். இதனைக் குமரனால் இவர் கிரிவிரஜத்திலிருந்தவர். (பார-சபா.) அறிந்த அரசன். தந்தையைக் கொன்ற பகை பாராட்டாமல் தருணத்தில் காத்த தையெண்ணி வேளாளரே (ங2) அறம் வளர்ப்பவர் என்று சிறப்புச் செய்தனன், கிடங்கில்காவிதிபெருங்கொற்றனார் - கொற் கிகடன் - 1. இருஷபனுக்குச் சயந்தியிட றன் எனப் பலரிருத்தலின் அவர்களின் முதித்த குமரன். வேறென்பது தெரிய இவர் பெருங்கொற் 2. சங்கடன் குமரன். இவன் துர்க் றனார் எனப்பட்டார். இவர் முல்லைத் காபிமான தேவதைகளைப் பெற்றவன். திணையைப் பாடியுள்ளார். இவர் பாடியது கிடங்கல்காவிதிகீரங்கண்ணனார் - இவரது நற், கூசுச-ம் பாட்டு, இயற்பெயர் கண்ணனாரென்பதே, கீரன் கிடங்கிற்தலபதினைக்கண்ணன் - இவர் தந்தையின் பெயர்போலும் காவிதிபட்டம் கடைச்சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர் பெற்றமையின் உழுவித்துண்ணும் வே இவர் பெயர் கண்ணராக இருக்கலாம் ளாண்மரபினராவார். கிடங்கில் என்பது மற்றையடைமொழிகள் இவாது ஊமை நடுநாட்டசத்துள்ள திண்டிவனம் ; இஃது குறிக்கும் மொழிகளாம். (குறுந்-உடுஉ , ஓய்மா (ஏறுமா) நாட்டு நல்லியக்கோட கிடாம்பி அப்பா - நயினாராசாரியர் திருவடி னாட்சியுட் பட்டிருந்தது கிளைமலர்ப் சம்பந்தி. படப்பைக் கிடங்கிற்கோமான்" சிறுபா கிடாம்பி அப்புள்ளார் - சுப்பிர திஷ்டாம் ணாற்றுப் படை - கசு0. மற்று மிவ்வூர் சாரன இவர் கலி (சஙஉக) க்குமேல் விக் "கிடங்கிற்கிடங்கிற் கிடந்தகயலைத் தடங் | ரம சித்திரை வெள்ளிக்கிழமை கட்டடங்கட் டளிரியலார் கொல்லார் - காஞ்சியி லவதரித்தவர். உடையவர் திரு கிடங்கில், வளையாற்பொலிந்தகை வையெ வடி சம்பந்தி, நடாதூர் அம்மாள் திருவடி யிற்றுச் செவ்வா, யிளையாடன்கண் ணொக் களில் ஆச்ரயித்தவர். கும் என்று, " எனப் பொய்கையாழ்வாராற் கிடாம்பி ஆச்சான் - சண்டாம்சரான இவர் சிறப்பித்துப் பாடப்பெற்றது. இக்கீரங் கலி (சருஅ) க்குமேல் ஏவிளம்பி கண்ணனார் நெய்தல், குறிஞ்சி, முதலாய சித்திரை வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீரங்கத் வளங்களைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் தில் அவதரித்தவர். பெரிய திருமலை நம் பிரிந்தாரை யொறுக்கு மாலைக்காலத்தியல் பிக்கு மருமகன், பெண்சாதியுடன் பிறந் பும், இரவுறு துயாமும் விளங்கப் பாடியுள் தான் குமரன். இவர்குமார் இராமானுசப் ளார். நற் - உக அ . இவர் பாடியனவாக நற் பிள்ளான், இவர் திருக்கோட்டியூர் நம்பி றிணையில் உக அ-ம் பாடலொன்றும், குறுந் நியமனத்தால் உடையவர்க்கு மடைப் தொகையிலொன்றுமாக இரண்டு பாடல் பள்ளி கைங்கர்யஞ் செய்தவர். எழுபத் கள் கிடைத்திருக்கின்றன. (நற்றிணை.) | தினாலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். கிடங்கன் பெருமாள்ழதலியார்- இவர் தமி (குருபரம்பரை ) ழ்நாட்டு அரசன் சம்ஸ்தானத்திலமர்ந்திருந் கிடாம்பி இராமானுசப் பிள்ளான் - சர்வ தவர். இவரை அரசன் (ங.உ) அறம் வள நேத்ராம்சரான இவர் கலி (சஉ0க) க்கு ர்ப்பவர் யாவர் என்று வினாவினன். இத மேல் சர்வதாரி ஐப்பசி திங்கட் ற்கு உத்தரவாக முதலியார் வேளாளரே கிழமை ஸ்ரீகாஞ்சியி லவதரித்தவர். என றனர். அரசன், அரசர்கள் அல்லவோ ஸ்ரீரங்கராஜர். என முதலியார் சும்மாவிருந்தனர். இத கிடாம்பித் திருமலை நயினார் - கிடாம்பி யாச் னால் அரசன் உட்பகைகொண்டு கிடங்கன் சான் மருகர்.
காஷ்டை 51 கிடாம்பித் திருமலைநயினார் . வேல் கருயைக் கொனால் குச் சயந்திய கிடங்காப்பவர் என் காஷ்டை - காச்யபர் தேவி தக்ஷன் குமரி பெருமாள் முதலியாரைக் கொலை புரியக் இவளிடம் ஒரு குளம்புள்ள பிராணிகள் கட்டளையிட்டனன் . ஒரு முறை இந்த - பிறந்தன . அரசன் குமரனைப் பகைவர் துரத்தி வந்த காக்ஷ்வந்தன் - கண்ட கௌசிகருஷிக்குத் னர் . அந்த இராசகுமாரன் கிடங்கன் பெரு தந்தை ஜராசந்தனுக்குப் புத்திர சந்ததி மாள் வீட்டி லடைக்கலம் புகுந்தனன் . கொடுத்தவன் . கிடங்கன் பெருமாளின் குமரன் தன்குமர காவன் - கௌதமருஷி யௌசீநரியெ னை யரசகுமரனெனக் காட்டி யாசகுமார னும் சூத்ரப்பெண்ணிடம் பெற்ற குமான் . னைக் காத்தனன் . இதனைக் குமரனால் இவர் கிரிவிரஜத்திலிருந்தவர் . ( பார - சபா . ) அறிந்த அரசன் . தந்தையைக் கொன்ற பகை பாராட்டாமல் தருணத்தில் காத்த தையெண்ணி வேளாளரே ( ங2 ) அறம் வளர்ப்பவர் என்று சிறப்புச் செய்தனன் கிடங்கில்காவிதிபெருங்கொற்றனார் - கொற் கிகடன் - 1 . இருஷபனுக்குச் சயந்தியிட றன் எனப் பலரிருத்தலின் அவர்களின் முதித்த குமரன் . வேறென்பது தெரிய இவர் பெருங்கொற் 2 . சங்கடன் குமரன் . இவன் துர்க் றனார் எனப்பட்டார் . இவர் முல்லைத் காபிமான தேவதைகளைப் பெற்றவன் . திணையைப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியது கிடங்கல்காவிதிகீரங்கண்ணனார் - இவரது நற் கூசுச - ம் பாட்டு இயற்பெயர் கண்ணனாரென்பதே கீரன் கிடங்கிற்தலபதினைக்கண்ணன் - இவர் தந்தையின் பெயர்போலும் காவிதிபட்டம் கடைச்சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர் பெற்றமையின் உழுவித்துண்ணும் வே இவர் பெயர் கண்ணராக இருக்கலாம் ளாண்மரபினராவார் . கிடங்கில் என்பது மற்றையடைமொழிகள் இவாது ஊமை நடுநாட்டசத்துள்ள திண்டிவனம் ; இஃது குறிக்கும் மொழிகளாம் . ( குறுந் - உடுஉ ஓய்மா ( ஏறுமா ) நாட்டு நல்லியக்கோட கிடாம்பி அப்பா - நயினாராசாரியர் திருவடி னாட்சியுட் பட்டிருந்தது கிளைமலர்ப் சம்பந்தி . படப்பைக் கிடங்கிற்கோமான் சிறுபா கிடாம்பி அப்புள்ளார் - சுப்பிர திஷ்டாம் ணாற்றுப் படை - கசு0 . மற்று மிவ்வூர் சாரன இவர் கலி ( சஙஉக ) க்குமேல் விக் கிடங்கிற்கிடங்கிற் கிடந்தகயலைத் தடங் | ரம சித்திரை வெள்ளிக்கிழமை கட்டடங்கட் டளிரியலார் கொல்லார் - காஞ்சியி லவதரித்தவர் . உடையவர் திரு கிடங்கில் வளையாற்பொலிந்தகை வையெ வடி சம்பந்தி நடாதூர் அம்மாள் திருவடி யிற்றுச் செவ்வா யிளையாடன்கண் ணொக் களில் ஆச்ரயித்தவர் . கும் என்று எனப் பொய்கையாழ்வாராற் கிடாம்பி ஆச்சான் - சண்டாம்சரான இவர் சிறப்பித்துப் பாடப்பெற்றது . இக்கீரங் கலி ( சருஅ ) க்குமேல் ஏவிளம்பி கண்ணனார் நெய்தல் குறிஞ்சி முதலாய சித்திரை வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீரங்கத் வளங்களைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் தில் அவதரித்தவர் . பெரிய திருமலை நம் பிரிந்தாரை யொறுக்கு மாலைக்காலத்தியல் பிக்கு மருமகன் பெண்சாதியுடன் பிறந் பும் இரவுறு துயாமும் விளங்கப் பாடியுள் தான் குமரன் . இவர்குமார் இராமானுசப் ளார் . நற் - உக . இவர் பாடியனவாக நற் பிள்ளான் இவர் திருக்கோட்டியூர் நம்பி றிணையில் உக - ம் பாடலொன்றும் குறுந் நியமனத்தால் உடையவர்க்கு மடைப் தொகையிலொன்றுமாக இரண்டு பாடல் பள்ளி கைங்கர்யஞ் செய்தவர் . எழுபத் கள் கிடைத்திருக்கின்றன . ( நற்றிணை . ) | தினாலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . கிடங்கன் பெருமாள்ழதலியார் - இவர் தமி ( குருபரம்பரை ) ழ்நாட்டு அரசன் சம்ஸ்தானத்திலமர்ந்திருந் கிடாம்பி இராமானுசப் பிள்ளான் - சர்வ தவர் . இவரை அரசன் ( . ) அறம் வள நேத்ராம்சரான இவர் கலி ( சஉ0க ) க்கு ர்ப்பவர் யாவர் என்று வினாவினன் . இத மேல் சர்வதாரி ஐப்பசி திங்கட் ற்கு உத்தரவாக முதலியார் வேளாளரே கிழமை ஸ்ரீகாஞ்சியி லவதரித்தவர் . என றனர் . அரசன் அரசர்கள் அல்லவோ ஸ்ரீரங்கராஜர் . என முதலியார் சும்மாவிருந்தனர் . இத கிடாம்பித் திருமலை நயினார் - கிடாம்பி யாச் னால் அரசன் உட்பகைகொண்டு கிடங்கன் சான் மருகர் .