அபிதான சிந்தாமணி

காளியன் 129 கானவிந்து கருணீகர். மதுரைத் திருஞானசம்பந்த சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற் ஆதீனத்தில் தீக்ஷை பெற்றவர். திருப்பூந் கிள்ளி முதலியவர்க்கு நண்பன். கடைச் துறை புராணம் பாடிய புலவர். திருச் சங்கமிருத்திய பாண்டியர்களுள் ஒருவன், செங்கோட்டுச் சிற்றம்பலக் கவிராயரின் இவன் முன்பாகத் திருக்குறள் அரங்கேற் மாணவகர். றப்பட்டது. அகநானூறு தொகுப்பித் காளியன் - ஒரு நாகன், கத்ரு குமரன். தோன் இவனே, இவனைப் பாண்டியன் இவன் கருடனுக்கஞ்சி, சௌபரி ருஷி உக்கிரப்பெருவழுதி எனவும் கூறுவர். யால் கருடன் வராதிருக்க வரம் அடைந்த வேங்கைமார்பன் என்பவனை வென்றவன் யமுனை மடுவிலிருந்து கிருஷ்ணனால் கட இவன் என்பர், கானப்பேர் தந்த உக்கிரப் லுக்குத் துரத்தப்பட்டு ரமணகத் தீவடைந் பெருவழுதி எனவும் இவனைக் கூறுவர். து தான் பெற்ற கண்ணனடிச் சுவட்டால் ஐயூர் மூலங்கிழாரால் பாடப் பட்டவன். கருட பயமற் றிருந்தவன். இவனுக்கு (புறநானூறு.) | அத் தீவிலுள்ளார் பூசை முதலிய இடப் கானப்பேர் - 1. இது சிறந்த பேரரண்; பெற்றிருந்தவன், பல சிற்றரண்களை யுடையது; இதின் தலை காளேச்வாம் - கோ தாவிரிக்கரையிலுள்ள வன் வேங்கைமார்பன். இஃது இக்காலத் சிவக்ஷேத்ரம். துக் காளையார் கோயிலென்று வழங்கப் காற்றறிவிக்கும்கருவி - (Wather cock.) படுகின்றது; கானப் பெயர் என்றுங் இது காற்று வீசுகிற திசையை அறிவிக் கூறுவர். (புற. நா.) கும் கருவி. 2. பாண்டி நாட்டில் பாடல் பெற்ற காற்றடி - பிள்ளைகள் சதுரமாகவும் பல சிவத்தலங்களுள் ஒன்று, இது ஈழநாட் விதமாகவும் மூங்கிற்குச்சுகளைக் கட்டிக் டுப் பராக்கிரம பாகு என்பவனுடைய 'கடிதத்தால் மூடிச் சூத்திரமிட்டுக் காற்றில் சேநாதிபதிகைப்பட் டிருந்ததாகக் கூறப் பறக்கவிடும் கதலிப்படம். இதில் பல பட்டிருக்கிறது. வகை உண்டு. காற்று - 1. பஞ்சபூதங்களி லொன்று , கானல் நீர் - இது உஷ்ணமான கோடை அதிபல முள்ளது. இது, கொண்டல், காலத்தில் பெரு வெளிகளில் ஆவி, உஷ் கோடை, வாடை, தென்றல் என பல ணத்தால் மாறுதலடைந்து வாயுவுடன் வகைப்படும். இது, கண்ணால் காணப் கலக்குமாயின் குளம் ஏரி முதலியவற்றில் படும் பொருளன்றாயினும் ஸ்பரிசத்தால் நிறைந்த நீர் தளும்புவதுபோல் காணப் உணரும் பொருள். இது உஷ்ணத்தினால் படுவது. நீர் நிறைந்த குளங்களின் கரை இலேசையும், குளிர்ச்சியால் கனத்தை யிலுள்ள மரங்கள் அந்நீரில் தலை கீழாகப் யும் அடையும். இது தானடைந்த பொ பிரதிபலித்துத் தோன்றுவதுபோல் இக் நள்களின் மணமுதலியவற்றை விரைந்து கானல் நீரிலும் அருகிலுள்ள மரங்கள் செலுத்தும் வேகமுடையது எக்காலத்தும் முதலிய பிரதிபலித்துத் தோன்றும். சில சலித்துத் திரட்டுவது. வேளைகளில் இந்தப் பிரதிபலனக் காட்சி காற்றுக்குறி - புதனுடன், சுக்ரன், சந்தி ஆகாயத்திலும் காண்பதுண்டு. அது ஆகா ரன், செவ்வாய் கூடி உதிக்கச் சநி (எ) ஆம் யத்திலுள்ள வாயுவுடன் ஜலவாயு அதிக இடத்து நிற்பினும் சுக்ரனும், புதனும், மாகச் சேர்ந்திருக்கையில் உஷ்ணத்தால் இராகுவும் ஒரு சரராசியில் உதிப்ப அல் அந்த வாயுகானல் நீராக மாறிவிடுகிறது லா தார் சரராசியிலாதல் சராம் சத்திலே அதில் பூமியிலுள்ள பட்டணங்கள், மலை யாதல் நிற்பினும் பெருங் காற்றடிக்கும், கள் மரங்கள் நீர் நிலைகள் பிரதிபலித்துத் கானங்கோழி - இது சிறு கோழியைப் தோன்றுகின்றன. இவை பெரிய பாலை போலுள்ள தாயினும் அலகு நீண்டு கழு வனங்களி லுண்டாகின்றன. இத் தோற் த்து வெளுத்துள்ள பறவை. காட்டில் றங்கள் வெகு தூரத்திலுள்ள பொருள் வசித்தலால் இப்பெய ரடைந்தது. களையும் பிரதிபலித்துக் காட்டுகின்றன. கானட்டனர் - காவட்டனாரைக் காண்க. கானவிந்து-மானசோதர பர்வதத்திலுள்ள காரிக்கிழார்க்கு ஒரு பெயர். கூகை. இது பூர்வத்தில் புவனேசன் என் கானப்பேரெயில் கடந்த உக்கிரப் பெரு னும் அரசன். இந்தப் புவனேசன், அரி வழதி -- இவன் சேரமான் மாவெண்கோ , மித்திரன் என்போன் தன் புகழைப் பாட
காளியன் 129 கானவிந்து கருணீகர் . மதுரைத் திருஞானசம்பந்த சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற் ஆதீனத்தில் தீக்ஷை பெற்றவர் . திருப்பூந் கிள்ளி முதலியவர்க்கு நண்பன் . கடைச் துறை புராணம் பாடிய புலவர் . திருச் சங்கமிருத்திய பாண்டியர்களுள் ஒருவன் செங்கோட்டுச் சிற்றம்பலக் கவிராயரின் இவன் முன்பாகத் திருக்குறள் அரங்கேற் மாணவகர் . றப்பட்டது . அகநானூறு தொகுப்பித் காளியன் - ஒரு நாகன் கத்ரு குமரன் . தோன் இவனே இவனைப் பாண்டியன் இவன் கருடனுக்கஞ்சி சௌபரி ருஷி உக்கிரப்பெருவழுதி எனவும் கூறுவர் . யால் கருடன் வராதிருக்க வரம் அடைந்த வேங்கைமார்பன் என்பவனை வென்றவன் யமுனை மடுவிலிருந்து கிருஷ்ணனால் கட இவன் என்பர் கானப்பேர் தந்த உக்கிரப் லுக்குத் துரத்தப்பட்டு ரமணகத் தீவடைந் பெருவழுதி எனவும் இவனைக் கூறுவர் . து தான் பெற்ற கண்ணனடிச் சுவட்டால் ஐயூர் மூலங்கிழாரால் பாடப் பட்டவன் . கருட பயமற் றிருந்தவன் . இவனுக்கு ( புறநானூறு . ) | அத் தீவிலுள்ளார் பூசை முதலிய இடப் கானப்பேர் - 1 . இது சிறந்த பேரரண் ; பெற்றிருந்தவன் பல சிற்றரண்களை யுடையது ; இதின் தலை காளேச்வாம் - கோ தாவிரிக்கரையிலுள்ள வன் வேங்கைமார்பன் . இஃது இக்காலத் சிவக்ஷேத்ரம் . துக் காளையார் கோயிலென்று வழங்கப் காற்றறிவிக்கும்கருவி - ( Wather cock . ) படுகின்றது ; கானப் பெயர் என்றுங் இது காற்று வீசுகிற திசையை அறிவிக் கூறுவர் . ( புற . நா . ) கும் கருவி . 2 . பாண்டி நாட்டில் பாடல் பெற்ற காற்றடி - பிள்ளைகள் சதுரமாகவும் பல சிவத்தலங்களுள் ஒன்று இது ஈழநாட் விதமாகவும் மூங்கிற்குச்சுகளைக் கட்டிக் டுப் பராக்கிரம பாகு என்பவனுடைய ' கடிதத்தால் மூடிச் சூத்திரமிட்டுக் காற்றில் சேநாதிபதிகைப்பட் டிருந்ததாகக் கூறப் பறக்கவிடும் கதலிப்படம் . இதில் பல பட்டிருக்கிறது . வகை உண்டு . காற்று - 1 . பஞ்சபூதங்களி லொன்று கானல் நீர் - இது உஷ்ணமான கோடை அதிபல முள்ளது . இது கொண்டல் காலத்தில் பெரு வெளிகளில் ஆவி உஷ் கோடை வாடை தென்றல் என பல ணத்தால் மாறுதலடைந்து வாயுவுடன் வகைப்படும் . இது கண்ணால் காணப் கலக்குமாயின் குளம் ஏரி முதலியவற்றில் படும் பொருளன்றாயினும் ஸ்பரிசத்தால் நிறைந்த நீர் தளும்புவதுபோல் காணப் உணரும் பொருள் . இது உஷ்ணத்தினால் படுவது . நீர் நிறைந்த குளங்களின் கரை இலேசையும் குளிர்ச்சியால் கனத்தை யிலுள்ள மரங்கள் அந்நீரில் தலை கீழாகப் யும் அடையும் . இது தானடைந்த பொ பிரதிபலித்துத் தோன்றுவதுபோல் இக் நள்களின் மணமுதலியவற்றை விரைந்து கானல் நீரிலும் அருகிலுள்ள மரங்கள் செலுத்தும் வேகமுடையது எக்காலத்தும் முதலிய பிரதிபலித்துத் தோன்றும் . சில சலித்துத் திரட்டுவது . வேளைகளில் இந்தப் பிரதிபலனக் காட்சி காற்றுக்குறி - புதனுடன் சுக்ரன் சந்தி ஆகாயத்திலும் காண்பதுண்டு . அது ஆகா ரன் செவ்வாய் கூடி உதிக்கச் சநி ( ) ஆம் யத்திலுள்ள வாயுவுடன் ஜலவாயு அதிக இடத்து நிற்பினும் சுக்ரனும் புதனும் மாகச் சேர்ந்திருக்கையில் உஷ்ணத்தால் இராகுவும் ஒரு சரராசியில் உதிப்ப அல் அந்த வாயுகானல் நீராக மாறிவிடுகிறது லா தார் சரராசியிலாதல் சராம் சத்திலே அதில் பூமியிலுள்ள பட்டணங்கள் மலை யாதல் நிற்பினும் பெருங் காற்றடிக்கும் கள் மரங்கள் நீர் நிலைகள் பிரதிபலித்துத் கானங்கோழி - இது சிறு கோழியைப் தோன்றுகின்றன . இவை பெரிய பாலை போலுள்ள தாயினும் அலகு நீண்டு கழு வனங்களி லுண்டாகின்றன . இத் தோற் த்து வெளுத்துள்ள பறவை . காட்டில் றங்கள் வெகு தூரத்திலுள்ள பொருள் வசித்தலால் இப்பெய ரடைந்தது . களையும் பிரதிபலித்துக் காட்டுகின்றன . கானட்டனர் - காவட்டனாரைக் காண்க . கானவிந்து - மானசோதர பர்வதத்திலுள்ள காரிக்கிழார்க்கு ஒரு பெயர் . கூகை . இது பூர்வத்தில் புவனேசன் என் கானப்பேரெயில் கடந்த உக்கிரப் பெரு னும் அரசன் . இந்தப் புவனேசன் அரி வழதி - - இவன் சேரமான் மாவெண்கோ மித்திரன் என்போன் தன் புகழைப் பாட