அபிதான சிந்தாமணி

காளிராத்திரி 427 காளி பட்டினத்துப் பெற்றான் செட்டி அடைப்பு காளவனம் - இப்பெயரை யுடையவனம் வீதம் பாடச்சொன்னபோது பாடியது. இரண்டு . "முற்றாத காஞ்சியினும் முல்லையினும் 1. உஞ்சைநகரின் புறத்தேயுள்ளதொ பாலையினும், கற்றான் பின் சென்ற கருணை என்று இதுமகா காளவனமென்று வேறு மால்-பெற்றான் சேர், ஆலைப்பதித்தார் அள நூல்களில் கூறப்படும். (பெ. கதை.) கத்தியார்க்கயனார்வேலைப்பதித்தார்விழி. 2 உதயணன் பால்மிக்க அன்புடைய காளமேகர், திருவாரூர்சென்று இரட்டை வனாகிய இலா மயனென்பவனிருந்தவனம் யர்பாடிமுடிக்காது மதிலில் எழுதியிருந்த (பெ. கதை) நாணென்ற னஞ்சிருக்கு நற்சாபம் கற் காவன் -1. வீரபத்திரர்க் கொருபெயர். சாபம், பாணந்தான் மண்டின்ற பாணமே 2. சண்முக சேநாவீரன். - தாணுவே, சீராரூர்மே வுஞ்சிவனே நீ 3. சிவமூர்த்தியணிந்த நாகங்களிலொ ரெப்படியோ, நேரார்புரமெரித்த நேர்" ன்று, இந்தநாகன், காம இச்சைகொண்ட என்ற வெண்பாவில் விபேட்டிருந்த "பா தால் அபசாரப்பட்டுச் சிவமூர்த்தியின் ணந்தான் மண்தின் றபாணமே" என்ற கட்டளைப்படி பூமியில் வந்து திருக்காளத் தை முடித்துச் சிலநாட்களுக்குப் பிறகு தியில் சிவபூசை செய்து கொண்டிருந்த சிவபதமடைந்தனர். இவர் இறந்த அன்று னன். அத்தியெனும் கணநாதன் யானை இரட்டையர்கள் வந்து தாங்கள் பாடிய யாக இதற்குமுன் அவ்விடம் பூசைசெ கவி முடிந்திருப்பதை நோக்கி இது காள ய்து கொண்டிருந்தனன், இவன் அவ் மேகன் கவியென் றறிந்து சுடுகாட்டிற் னுடன் பூசையின்பொருட்டுப் போரிட்டு சிதையில் வேகையில் சென்று கண்டு இறந்து முத்தியடைந்தவன். "ஆசு கவியா லகில உலகெங்கும், வீசு காளாஞ்சனம் - ஒரு தீர்த்தம், புகழ்க்காள மேகமே - பூசுரா, விண்கொ காளாத்திரி - பஞ்சபூதத்தலத்தி லொன்று ண்ட செந்தணலாய் வேகின்ற தையை வாயுலிங்க க்ஷேத்ரம், யோ, மண் தின்ற பாணமென்ற வாய் காளாழகன் - மகாவிரதி மதத்துடன் ஒத்த என்று பாடி விசனமடைந்தனர் என்பர். வன். இவனுக்குப் பெத்தமுத்தி இரண் இது அதிமதுரக்கவிராயன் பாடிய கை டும் ஒன்று. சிறிது ஆகமபேதம் உண்டு. யறம் என்பர். இதிலுள்ள முதனிலைக் இவனுக்குச் சிவன் படிகநிறமும், புத்ர கவிகள் முழுதும் தனிப்பாடற்றிரட்டிற் 'தீபமணியுந் தரித்த மூர்த்தியாய் அருள் காண்க, காளமேகர்காலம், திருமலைராயன் செய்வர் என்பன். இது சைவபேத உட் காலம், திருமலைராயன் விஜயநகரத்தரச சமயத்தொன்று. உருத்திர கற்பிதம். (தத் ரின் பிரதிநிதியாகத் தென்னாட்டை (கி. துவநிஜாநு) | பி. 1455-1468) வரை ஆண்ட வன் இவ் காளான் - இது, ஓர்வகை பூண்டுபோல் வாசன் காலத்து கவிஞர் இருந்ததாக இவ பூமியிலுண்டாம் தாவரவகையிற் சேர்க் ரது செய்யுட்களால் காணப்படுகிறது, தது. இது ஓர்வகை துர்நாற்றமும் உள் இதைநோக்க இவர் இன்றைக்கு (450) ளது. இதனை அழுக்கால் தோன்றிய வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவராகத் தென்பர். இவ்வகையிற்பல நிறங்கொண் தெரிகிறது. திருமலைராயன் சாசனம் டவை உண்டு. இது பொருள்களினழிவில் ஒன்று திருவானைக்கா ஜம்புகேசுவார் உண்டாகும் மிருதுவான தாவரம். இதில் ஆலயத்திற்குக் கோபராஜன் குமாரனான குடைக்காளான் முதலிய பலவகை உண்டு ஆளுவ திருமலைராயன் ஒரு திருவாபரண சிலர் இதனை உணவுப்பொருளில் ஒன்றாக மளித்ததைத் தெரிவிக்கிறது. இவர் உபயோகிக்கின் றனர். இவ்வகையில் விஷ செய்த நூல்கள், திருவானைக்காவுலா, சித் முள்ளதும் உண்டென்பர். திரமடல், பரப்பிரமவிளக்க முதலிய . காளி -1, தாருகாசூரனால் துன்பமடைந்த காளராத்திரி-- சத்தியின் தூதி. இவள் தூது தேவர், பெண்களுருக்கொண்டு சிவமூர்த் சென்றபோது அசுரர் பிடிக்கவர அவர் தியையடைந்து தமது குறை கூறினர். களைக் கண்ணாலெரித்துக் கௌசிகியிடம் பெண்ணாலன்றி வேறு எவராலுமிறவாத மீண்டவள். இவள் கோரரூபிணியா யிரு தாருகனை வெல்லச் சிவமூர்த்தி சத்திக் ந்தபடியால் இப்பெயர் அடைந்த தனள். குக் கட்டளையிட்டனர். அக்காலையில் சத்தியினம்சம். தேவியின் ஒருகலை சிவமூர்த்தியின் விஷக்
காளிராத்திரி 427 காளி பட்டினத்துப் பெற்றான் செட்டி அடைப்பு காளவனம் - இப்பெயரை யுடையவனம் வீதம் பாடச்சொன்னபோது பாடியது . இரண்டு . முற்றாத காஞ்சியினும் முல்லையினும் 1 . உஞ்சைநகரின் புறத்தேயுள்ளதொ பாலையினும் கற்றான் பின் சென்ற கருணை என்று இதுமகா காளவனமென்று வேறு மால் - பெற்றான் சேர் ஆலைப்பதித்தார் அள நூல்களில் கூறப்படும் . ( பெ . கதை . ) கத்தியார்க்கயனார்வேலைப்பதித்தார்விழி . 2 உதயணன் பால்மிக்க அன்புடைய காளமேகர் திருவாரூர்சென்று இரட்டை வனாகிய இலா மயனென்பவனிருந்தவனம் யர்பாடிமுடிக்காது மதிலில் எழுதியிருந்த ( பெ . கதை ) நாணென்ற னஞ்சிருக்கு நற்சாபம் கற் காவன் - 1 . வீரபத்திரர்க் கொருபெயர் . சாபம் பாணந்தான் மண்டின்ற பாணமே 2 . சண்முக சேநாவீரன் . - தாணுவே சீராரூர்மே வுஞ்சிவனே நீ 3 . சிவமூர்த்தியணிந்த நாகங்களிலொ ரெப்படியோ நேரார்புரமெரித்த நேர் ன்று இந்தநாகன் காம இச்சைகொண்ட என்ற வெண்பாவில் விபேட்டிருந்த பா தால் அபசாரப்பட்டுச் சிவமூர்த்தியின் ணந்தான் மண்தின் றபாணமே என்ற கட்டளைப்படி பூமியில் வந்து திருக்காளத் தை முடித்துச் சிலநாட்களுக்குப் பிறகு தியில் சிவபூசை செய்து கொண்டிருந்த சிவபதமடைந்தனர் . இவர் இறந்த அன்று னன் . அத்தியெனும் கணநாதன் யானை இரட்டையர்கள் வந்து தாங்கள் பாடிய யாக இதற்குமுன் அவ்விடம் பூசைசெ கவி முடிந்திருப்பதை நோக்கி இது காள ய்து கொண்டிருந்தனன் இவன் அவ் மேகன் கவியென் றறிந்து சுடுகாட்டிற் னுடன் பூசையின்பொருட்டுப் போரிட்டு சிதையில் வேகையில் சென்று கண்டு இறந்து முத்தியடைந்தவன் . ஆசு கவியா லகில உலகெங்கும் வீசு காளாஞ்சனம் - ஒரு தீர்த்தம் புகழ்க்காள மேகமே - பூசுரா விண்கொ காளாத்திரி - பஞ்சபூதத்தலத்தி லொன்று ண்ட செந்தணலாய் வேகின்ற தையை வாயுலிங்க க்ஷேத்ரம் யோ மண் தின்ற பாணமென்ற வாய் காளாழகன் - மகாவிரதி மதத்துடன் ஒத்த என்று பாடி விசனமடைந்தனர் என்பர் . வன் . இவனுக்குப் பெத்தமுத்தி இரண் இது அதிமதுரக்கவிராயன் பாடிய கை டும் ஒன்று . சிறிது ஆகமபேதம் உண்டு . யறம் என்பர் . இதிலுள்ள முதனிலைக் இவனுக்குச் சிவன் படிகநிறமும் புத்ர கவிகள் முழுதும் தனிப்பாடற்றிரட்டிற் ' தீபமணியுந் தரித்த மூர்த்தியாய் அருள் காண்க காளமேகர்காலம் திருமலைராயன் செய்வர் என்பன் . இது சைவபேத உட் காலம் திருமலைராயன் விஜயநகரத்தரச சமயத்தொன்று . உருத்திர கற்பிதம் . ( தத் ரின் பிரதிநிதியாகத் தென்னாட்டை ( கி . துவநிஜாநு ) | பி . 1455 - 1468 ) வரை ஆண்ட வன் இவ் காளான் - இது ஓர்வகை பூண்டுபோல் வாசன் காலத்து கவிஞர் இருந்ததாக இவ பூமியிலுண்டாம் தாவரவகையிற் சேர்க் ரது செய்யுட்களால் காணப்படுகிறது தது . இது ஓர்வகை துர்நாற்றமும் உள் இதைநோக்க இவர் இன்றைக்கு ( 450 ) ளது . இதனை அழுக்கால் தோன்றிய வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவராகத் தென்பர் . இவ்வகையிற்பல நிறங்கொண் தெரிகிறது . திருமலைராயன் சாசனம் டவை உண்டு . இது பொருள்களினழிவில் ஒன்று திருவானைக்கா ஜம்புகேசுவார் உண்டாகும் மிருதுவான தாவரம் . இதில் ஆலயத்திற்குக் கோபராஜன் குமாரனான குடைக்காளான் முதலிய பலவகை உண்டு ஆளுவ திருமலைராயன் ஒரு திருவாபரண சிலர் இதனை உணவுப்பொருளில் ஒன்றாக மளித்ததைத் தெரிவிக்கிறது . இவர் உபயோகிக்கின் றனர் . இவ்வகையில் விஷ செய்த நூல்கள் திருவானைக்காவுலா சித் முள்ளதும் உண்டென்பர் . திரமடல் பரப்பிரமவிளக்க முதலிய . காளி - 1 தாருகாசூரனால் துன்பமடைந்த காளராத்திரி - - சத்தியின் தூதி . இவள் தூது தேவர் பெண்களுருக்கொண்டு சிவமூர்த் சென்றபோது அசுரர் பிடிக்கவர அவர் தியையடைந்து தமது குறை கூறினர் . களைக் கண்ணாலெரித்துக் கௌசிகியிடம் பெண்ணாலன்றி வேறு எவராலுமிறவாத மீண்டவள் . இவள் கோரரூபிணியா யிரு தாருகனை வெல்லச் சிவமூர்த்தி சத்திக் ந்தபடியால் இப்பெயர் அடைந்த தனள் . குக் கட்டளையிட்டனர் . அக்காலையில் சத்தியினம்சம் . தேவியின் ஒருகலை சிவமூர்த்தியின் விஷக்