அபிதான சிந்தாமணி

காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் கண்ணன் - காளத்தி முதலியார் வாகப் பிரித்துக் கடலை யடுத்த பாகத்தை ருடையார் வேறிருத்தலி னிவர் சேந்தன் மருவூர்ப்பாக்கம் எனவும், இதற்கு மேல் கண்ணன் எனப் பட்டனர் போலும். பாகத்தைப் பட்டினப்பாக்க மெனவும் பெ (குறு-நசஎ). யரிட்டு இடையிலுள்ள இடைவெளியைச் | காவிரிவாயில் - காவிரிக் கரையில் திருமு சந்தை கூடுமிட மாக்கினன். இவற்றில் 'கத்துறை கழிகின்றவாயில் . காவிரிப்பூம் பட்டினப்பாக்கத்தில் அரசவீதியும், ஆவ - பட்டினத்துள்ளது (மணிமேகலை) - ண்வீதியும், கொடித்தேர் வீதியும், மற்ற காவுதியன் - அம்பட்டனுக்கு மலைநாட்டில் மறையவர், உழவர், வணிகர், மகதச்சிற் வழங்கும் பெயா. பர், மாாடக்கொல்லர், யவனத் தச்சர் காளகண்டன் 1. கழுத்தில் விஷக்கதை முதலியோரும் இருந்தனர். பின்னையும், யமைத்த சிவமூர்த்திக்கு ஒருபெயர். அன்னசாலைகள், வேள்விச்சாலைகள், கலை 2. காசியிலிருந்த ஒருவேதியன். விச் க்கழகங்கள், சந்திரகுண்டம், சூரியகுண் வாமித்ரனால் ஏவப்பெற்றுச் சந்திரமதி டம் யந்திரவாவிகளு மிருந்தன. மருவூர்ப் யை விலைக்குக்கொண்டவன். பாக்கத்தே கலங்கரை விளக்கம் துறைமு 3. ஒருவேதியன் விட்டுணுசாமியின் கத்தருகிலும், ஆயத்துறைகள், புறநாட்டு குமான். தன் தந்தை வேதமோதக்கூறிய வர்த்தகர் தங்குவதற் கிடமும் இருந்தன. தால் கோபித்துத் தந்தையைக் கொன்று இப் பட்டணத்தின் மற்றைச் செய்திக பிரமகத்திபெற்று வசிட்டரால் நீங்கப் ளைச் சிலப்பதிகாரத்திலும் மணிமேகலையி பெற்றவன். லும் காண்க. சோழர்களுடைய பழைய | காளகவி - விரோசநன் குமான். பலிசகோ இராஜதானி ; இதில் இந்திரநியமனமா தான், கிருஷ்ணனைக் கொல்லும்படி விளா கிய ஏழாங்கங்களுள்ள புத்தாலய மொன் மாமாக ஆயச்சிறுவருக்கு நோயுண்டாக்கி றுண்டு , வந்ததைச் சங்ககர்ணனாலறிந்த கிருஷ்ண காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் கண்ணன் - பலராமர் விளையாட்டாய் அம்மாத்தினை கடைச்சங்கமருவிய புலவன். நிர்மூலப்படுத்தினர்.. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் கந்தரத்தனர் - காளசை - அதிதியின் பெண், கணவன இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் புலோமை, புலோமையைக் காண்க. ஒருவர். சிவபெருமான் திருப்பெயர் காளத்திழதலியார் - இவர் பிறந்தது திரு பெற்றவர். இவர் சோழநாட்டுக் காவிரிப் நின்றையூர். இவர் மகா கொடையாகரி, பூம்பட்டினத்தவர். (குறு-கூச) இவரது கொடையினைப் புகழந்து மது காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் காரிக்கண்ண கவிராயர், " நீளத் திரிந்துழன்றாய் நீங்கா னர் - காரிக்கண்ணனாரைக் காண்க. நிழல்போல, நாளைக் கிருப்பாயோ நல் காவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் செங்கண்ண குரவே-காளத்தி, நின்றைக்குச் சென்றக் னார் - அகம் உக எ-ல் வணிகராகிச்சென் கானீயெங்கே நானெங்கே, என்றைக்குக் று' என்று கூறிய தனால் இவரை வணிகர் காண்பே னினி" என்று கவிபாடிப் பரிசு மரபினரென்று கொள்கின்றாம். இவர் பெற்றனர். இவர்மீது பலபட்டடைச் அவியனென்னும் கொடையாளியையும், சொக்கநாதப்புலவர் பொரடக் கயம்பிடி அவனது மலையையுஞ சிறப்பித்துப் பாடி யென்றான் மதனுமிப் பூவையுமா, தாடக்க யுள்ளார் (அகம் உஎக) வாகைப்பூவை மயி முஞ்சற் றறிந்திலளே மலர்த் தாள்வண லின் குடுமிக்கு உவமை கூறியுள்ளார். ங்கா, முரடக் கவுடக்கெடிமன்னர் வெற்றி (குறு கூசஎ) பெரும்பாலும் பாலைத்திணை முடிபிடுங்குங், காடக் களிற் றண்ணலே யைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடி வல்லைமாநகர் காளத்தியே" என்று பாடிப் யனவாக நற்றிணையில் கூ அக-ம் பாட பரிசுபெற்றனர். இவர் மீது படிக்காசுப் லொன்றும், குறுந்தொகையி லொன்றும், புலவர் "பெற்ற ளொருபிள்ளை யென் அகத்தி விரண்டுமாக நான்கு பாடலகள் மனையாட்டியப் பிள்ளைக்குப்பால், மற்றது கிடைத்திருக்கின்றன. கஞ்சிகுடிக்குந் தரமல்ல பாலிரக்கச், சிற் காவிரிப்பூம்பட்டனத்துச் சேந்தன் கண்ண நாளுமில்லையில் வெலலா வருத்தமுந் தீர னார் - இவர் கடைச்சங்கமருவிய புலவர் வொரு, 'கற்றா தரவல்லை யோவல்லை மாந ' களில் ஒருவர். இவர் ஊர் சோழநாட்டுக் கர் காளத்தியே' எனவும், வழிமேல் காவிரிப்பூம் பட்டினம். கண்ணப்பெய விழிவைத்து வாடாம லென்மனை யாளு
காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் கண்ணன் - காளத்தி முதலியார் வாகப் பிரித்துக் கடலை யடுத்த பாகத்தை ருடையார் வேறிருத்தலி னிவர் சேந்தன் மருவூர்ப்பாக்கம் எனவும் இதற்கு மேல் கண்ணன் எனப் பட்டனர் போலும் . பாகத்தைப் பட்டினப்பாக்க மெனவும் பெ ( குறு - நசஎ ) . யரிட்டு இடையிலுள்ள இடைவெளியைச் | காவிரிவாயில் - காவிரிக் கரையில் திருமு சந்தை கூடுமிட மாக்கினன் . இவற்றில் ' கத்துறை கழிகின்றவாயில் . காவிரிப்பூம் பட்டினப்பாக்கத்தில் அரசவீதியும் ஆவ - பட்டினத்துள்ளது ( மணிமேகலை ) - ண்வீதியும் கொடித்தேர் வீதியும் மற்ற காவுதியன் - அம்பட்டனுக்கு மலைநாட்டில் மறையவர் உழவர் வணிகர் மகதச்சிற் வழங்கும் பெயா . பர் மாாடக்கொல்லர் யவனத் தச்சர் காளகண்டன் 1 . கழுத்தில் விஷக்கதை முதலியோரும் இருந்தனர் . பின்னையும் யமைத்த சிவமூர்த்திக்கு ஒருபெயர் . அன்னசாலைகள் வேள்விச்சாலைகள் கலை 2 . காசியிலிருந்த ஒருவேதியன் . விச் க்கழகங்கள் சந்திரகுண்டம் சூரியகுண் வாமித்ரனால் ஏவப்பெற்றுச் சந்திரமதி டம் யந்திரவாவிகளு மிருந்தன . மருவூர்ப் யை விலைக்குக்கொண்டவன் . பாக்கத்தே கலங்கரை விளக்கம் துறைமு 3 . ஒருவேதியன் விட்டுணுசாமியின் கத்தருகிலும் ஆயத்துறைகள் புறநாட்டு குமான் . தன் தந்தை வேதமோதக்கூறிய வர்த்தகர் தங்குவதற் கிடமும் இருந்தன . தால் கோபித்துத் தந்தையைக் கொன்று இப் பட்டணத்தின் மற்றைச் செய்திக பிரமகத்திபெற்று வசிட்டரால் நீங்கப் ளைச் சிலப்பதிகாரத்திலும் மணிமேகலையி பெற்றவன் . லும் காண்க . சோழர்களுடைய பழைய | காளகவி - விரோசநன் குமான் . பலிசகோ இராஜதானி ; இதில் இந்திரநியமனமா தான் கிருஷ்ணனைக் கொல்லும்படி விளா கிய ஏழாங்கங்களுள்ள புத்தாலய மொன் மாமாக ஆயச்சிறுவருக்கு நோயுண்டாக்கி றுண்டு வந்ததைச் சங்ககர்ணனாலறிந்த கிருஷ்ண காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் கண்ணன் - பலராமர் விளையாட்டாய் அம்மாத்தினை கடைச்சங்கமருவிய புலவன் . நிர்மூலப்படுத்தினர் . . காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் கந்தரத்தனர் - காளசை - அதிதியின் பெண் கணவன இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் புலோமை புலோமையைக் காண்க . ஒருவர் . சிவபெருமான் திருப்பெயர் காளத்திழதலியார் - இவர் பிறந்தது திரு பெற்றவர் . இவர் சோழநாட்டுக் காவிரிப் நின்றையூர் . இவர் மகா கொடையாகரி பூம்பட்டினத்தவர் . ( குறு - கூச ) இவரது கொடையினைப் புகழந்து மது காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் காரிக்கண்ண கவிராயர் நீளத் திரிந்துழன்றாய் நீங்கா னர் - காரிக்கண்ணனாரைக் காண்க . நிழல்போல நாளைக் கிருப்பாயோ நல் காவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் செங்கண்ண குரவே - காளத்தி நின்றைக்குச் சென்றக் னார் - அகம் உக - ல் வணிகராகிச்சென் கானீயெங்கே நானெங்கே என்றைக்குக் று ' என்று கூறிய தனால் இவரை வணிகர் காண்பே னினி என்று கவிபாடிப் பரிசு மரபினரென்று கொள்கின்றாம் . இவர் பெற்றனர் . இவர்மீது பலபட்டடைச் அவியனென்னும் கொடையாளியையும் சொக்கநாதப்புலவர் பொரடக் கயம்பிடி அவனது மலையையுஞ சிறப்பித்துப் பாடி யென்றான் மதனுமிப் பூவையுமா தாடக்க யுள்ளார் ( அகம் உஎக ) வாகைப்பூவை மயி முஞ்சற் றறிந்திலளே மலர்த் தாள்வண லின் குடுமிக்கு உவமை கூறியுள்ளார் . ங்கா முரடக் கவுடக்கெடிமன்னர் வெற்றி ( குறு கூசஎ ) பெரும்பாலும் பாலைத்திணை முடிபிடுங்குங் காடக் களிற் றண்ணலே யைப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடி வல்லைமாநகர் காளத்தியே என்று பாடிப் யனவாக நற்றிணையில் கூ அக - ம் பாட பரிசுபெற்றனர் . இவர் மீது படிக்காசுப் லொன்றும் குறுந்தொகையி லொன்றும் புலவர் பெற்ற ளொருபிள்ளை யென் அகத்தி விரண்டுமாக நான்கு பாடலகள் மனையாட்டியப் பிள்ளைக்குப்பால் மற்றது கிடைத்திருக்கின்றன . கஞ்சிகுடிக்குந் தரமல்ல பாலிரக்கச் சிற் காவிரிப்பூம்பட்டனத்துச் சேந்தன் கண்ண நாளுமில்லையில் வெலலா வருத்தமுந் தீர னார் - இவர் கடைச்சங்கமருவிய புலவர் வொரு ' கற்றா தரவல்லை யோவல்லை மாந ' களில் ஒருவர் . இவர் ஊர் சோழநாட்டுக் கர் காளத்தியே ' எனவும் வழிமேல் காவிரிப்பூம் பட்டினம் . கண்ணப்பெய விழிவைத்து வாடாம லென்மனை யாளு