அபிதான சிந்தாமணி

காலாக்னிருத்திரா 419 காவன் முல்லைப்பூதனார் 'B. ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன். தேவி காவசேவயல் - ஒரு ருஷி யசுர்வேதி. காவடேயர் - ஒரு முனிவர் கந்தமூர்த்தி 10. இலக்குமணரால் அதிகாயன் யுத் -யிடம் விசேஷ தருமங்கேட்டு முத்திபெற் தத்தில் கொல்லப்பட்ட அரக்கன், றவர். (சூதசம்மிதை. ' D. சிவகணத்தவரில் ஒருவன், காவட்டனர் - அந்துவங்கீரனைப் பாடிய புல 'E. யமனிடமுள்ள மந்திரியரில் ஒரு வர். இவர்க்குக் கானட்டனார் எனவும் வன். விபுலன் பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி பெயர். (அகநானூறு, புறநானூறு) யின் சூலத்தாற் குத்துண்டவன். காவண நல்லூர் - (காவனூர்). இது மது 5. சூரியபுத்திரன். ரைக்கு வடக்கே ஒரு காதத்திலுள்ளது. காலாக்னிருத்திரர் - அருந்தருடைய மூர்த்தி தாகம் தீரும் பொருட்டுக் குள முதலிய பேதம் பிரளயகாலத்தில் உலகங்களைச் சங் வற்றிலுள்ள ஜலத்தையுண்ட குண்டோ கரிக்கும் உருத்திரமூர்த்தி. இவர் பிரதிவி தான், மனிதர்களுடைய ஜலகஷ்டத் யெனும் பிரமாண்டத்தை அதிட்டித்தி தைத் தீர்க்கும் பொருட்டுச் சிவபெருமான் ருப்பர். கட்டளைப்படி உண்டாக்கிய நீர்நிலைக காலாக்னிழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்கரில் ளுள், பந்தர் சூழ்ந்த நீர் நிலையையுடைய ஒருவர். ஊர். (திருவிளையாடல்). காலாஞ்சாம் - ஒரு தீர்த்தம். இதில் சுவே காவலன்-ஓரிருடி. கண்வருஷிக்கு மாமன். தன் சிவபூஜை செய்தனன், அஷ்டகோணருவுக்கு மாதாமகன், காலாததீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம். காவற் பிரிவு - இது நாடு காத்தற்குப் பிரி காலாத்யயா பதிட்டம் -பக்ஷத்தில் வேறு யும் பிரிவு. இது, தோழி தலைவன் காவற் பிரமாணத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்ட சாத்திய பிரிவுணர்த்தல், தலைமகள் கூதிர்ப்பரு இன்மையேது வின்பாதிதம். வங் சண்டு வருந்தல், தோழியாற்று வித் காலாநலன் - அணுபோன். தல் முதலிய உட்பிரிவுகளை யுடையது. காலா நாதன் - சங்கராசாரியர் காலத்தவ காவற்பேண்டு - ஒரு பெண் கவி. கேட் னாகிய ஒருவாதி. டார்க்குப் போர்க்குச் சென்ற தம் மகனது காலாந்தகழர்த்தி- மார்க்கண்டன் பொருட் இருப்பைக் கூறுவாள். என் மகன் யாண் -டும் விபுலன் பொருட்டும் காலனைத் தண் ளெனோ அறியேன் “புலிசேர்ந்து போகிய டித்த சிவமூர்த்தியின் திருவுரு. கல்லளைபோல வீன்ற வயிறோ விதுவே'' காலாந்தகள்-1.சிவகணத்தவரில் ஒருவன். என விடை கூறினவள். 2. இராவணசேநாபதி. காவன் மாம் - தமிழ்நாடாண்ட அரசர்பலர் காலி-லீமராசன் பாரி. குமரன் சர்வகேதன். தம்மாசு நிலையிட்ட தலைநகர்க்கண் தம் காலுதயராசி - மேஷம், ருஷபம், கடகம், வீரத்திற் கறிகுறியாய்த் தம்மாலும் தம் தனுசு, மகரம். வீரராலும் காக்கப்பட்ட மரம். காலை - காசிபர் மனைவி, புத்திரர் விநாசன், காவன் முல்லை - ஊருந்திரை ஆரவாரிக் குரோதன் முதலிய ஐம்பதின்மர். வைசு கும் குளிர்ந்த கடலை வேலியாகவுடைய வாநான் என்னும் தானவன் பெண். ஞாலத்து மணசாறு மாலையினையுடைய காலை விழிப்பின் குணம் - புத்தி தெளிவு, வேந்தன் பாதுகாத்தலைச் சிறப்பித்தது. இரத்தத் தூய்மை , பைத்தியகுண நீக்கம், (பு.வெ.) வாதாதி முத்தோஷங்கள் நிலைகடவாது *2. பொருத்தினபடி அந்நியர் சொல்லி தம் நிலைகளில் நிற்கும். னும் முற்பட்ட துறைக்கு உரிமை காலைவிழித்தவுடன் பார்க்கத்தக்க பொருள் யுடைத்து. (பு. வெ.) கள் - தாமரை மலர், தங்கம், தீபம், கண் காவல் முல்லைப்பூதனார் - இவரது இயற் ணாடி, சூரியன், புகையிலாநெருப்பு, செஞ் பெயர் பூதனென்பதே. காவன் முல்லை சந்தனம், கடல், வயல், சிவலிங்கம், முகில் புறத்திணைக்கட்பட்ட ஒரு துறை. புறப் சூழ்ந்தமலை, கன்றையுடைய பசு, தம் பொருள் வெண்பாமாலை வாகைப்படலத் வலதுகை, மனைவி, மிருதங்கம், இவற் துட்கண்டு கொள்க. அத்துறையைப் பாடி றைக்காணின் நலம், னமையின் காவன் முல்லைப் பூதனாரெனப் கால்தி - (கழற்றி) ஜாதிக்கடங்காப் பறைச் பட்டார். இவர் பாலைத்திணையைப் பல சாதி. (தர்ஸ்ட ன்.) வாறு புனைந்து பாடியுள்ளார், காதலன்
காலாக்னிருத்திரா 419 காவன் முல்லைப்பூதனார் ' B . ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன் . தேவி காவசேவயல் - ஒரு ருஷி யசுர்வேதி . காவடேயர் - ஒரு முனிவர் கந்தமூர்த்தி 10 . இலக்குமணரால் அதிகாயன் யுத் - யிடம் விசேஷ தருமங்கேட்டு முத்திபெற் தத்தில் கொல்லப்பட்ட அரக்கன் றவர் . ( சூதசம்மிதை . ' D . சிவகணத்தவரில் ஒருவன் காவட்டனர் - அந்துவங்கீரனைப் பாடிய புல ' E . யமனிடமுள்ள மந்திரியரில் ஒரு வர் . இவர்க்குக் கானட்டனார் எனவும் வன் . விபுலன் பொருட்டுச் சிவமூர்த்தி பெயர் . ( அகநானூறு புறநானூறு ) யின் சூலத்தாற் குத்துண்டவன் . காவண நல்லூர் - ( காவனூர் ) . இது மது 5 . சூரியபுத்திரன் . ரைக்கு வடக்கே ஒரு காதத்திலுள்ளது . காலாக்னிருத்திரர் - அருந்தருடைய மூர்த்தி தாகம் தீரும் பொருட்டுக் குள முதலிய பேதம் பிரளயகாலத்தில் உலகங்களைச் சங் வற்றிலுள்ள ஜலத்தையுண்ட குண்டோ கரிக்கும் உருத்திரமூர்த்தி . இவர் பிரதிவி தான் மனிதர்களுடைய ஜலகஷ்டத் யெனும் பிரமாண்டத்தை அதிட்டித்தி தைத் தீர்க்கும் பொருட்டுச் சிவபெருமான் ருப்பர் . கட்டளைப்படி உண்டாக்கிய நீர்நிலைக காலாக்னிழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்கரில் ளுள் பந்தர் சூழ்ந்த நீர் நிலையையுடைய ஒருவர் . ஊர் . ( திருவிளையாடல் ) . காலாஞ்சாம் - ஒரு தீர்த்தம் . இதில் சுவே காவலன் - ஓரிருடி . கண்வருஷிக்கு மாமன் . தன் சிவபூஜை செய்தனன் அஷ்டகோணருவுக்கு மாதாமகன் காலாததீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம் . காவற் பிரிவு - இது நாடு காத்தற்குப் பிரி காலாத்யயா பதிட்டம் - பக்ஷத்தில் வேறு யும் பிரிவு . இது தோழி தலைவன் காவற் பிரமாணத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்ட சாத்திய பிரிவுணர்த்தல் தலைமகள் கூதிர்ப்பரு இன்மையேது வின்பாதிதம் . வங் சண்டு வருந்தல் தோழியாற்று வித் காலாநலன் - அணுபோன் . தல் முதலிய உட்பிரிவுகளை யுடையது . காலா நாதன் - சங்கராசாரியர் காலத்தவ காவற்பேண்டு - ஒரு பெண் கவி . கேட் னாகிய ஒருவாதி . டார்க்குப் போர்க்குச் சென்ற தம் மகனது காலாந்தகழர்த்தி - மார்க்கண்டன் பொருட் இருப்பைக் கூறுவாள் . என் மகன் யாண் - டும் விபுலன் பொருட்டும் காலனைத் தண் ளெனோ அறியேன் புலிசேர்ந்து போகிய டித்த சிவமூர்த்தியின் திருவுரு . கல்லளைபோல வீன்ற வயிறோ விதுவே ' ' காலாந்தகள் - 1 . சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . என விடை கூறினவள் . 2 . இராவணசேநாபதி . காவன் மாம் - தமிழ்நாடாண்ட அரசர்பலர் காலி - லீமராசன் பாரி . குமரன் சர்வகேதன் . தம்மாசு நிலையிட்ட தலைநகர்க்கண் தம் காலுதயராசி - மேஷம் ருஷபம் கடகம் வீரத்திற் கறிகுறியாய்த் தம்மாலும் தம் தனுசு மகரம் . வீரராலும் காக்கப்பட்ட மரம் . காலை - காசிபர் மனைவி புத்திரர் விநாசன் காவன் முல்லை - ஊருந்திரை ஆரவாரிக் குரோதன் முதலிய ஐம்பதின்மர் . வைசு கும் குளிர்ந்த கடலை வேலியாகவுடைய வாநான் என்னும் தானவன் பெண் . ஞாலத்து மணசாறு மாலையினையுடைய காலை விழிப்பின் குணம் - புத்தி தெளிவு வேந்தன் பாதுகாத்தலைச் சிறப்பித்தது . இரத்தத் தூய்மை பைத்தியகுண நீக்கம் ( பு . வெ . ) வாதாதி முத்தோஷங்கள் நிலைகடவாது * 2 . பொருத்தினபடி அந்நியர் சொல்லி தம் நிலைகளில் நிற்கும் . னும் முற்பட்ட துறைக்கு உரிமை காலைவிழித்தவுடன் பார்க்கத்தக்க பொருள் யுடைத்து . ( பு . வெ . ) கள் - தாமரை மலர் தங்கம் தீபம் கண் காவல் முல்லைப்பூதனார் - இவரது இயற் ணாடி சூரியன் புகையிலாநெருப்பு செஞ் பெயர் பூதனென்பதே . காவன் முல்லை சந்தனம் கடல் வயல் சிவலிங்கம் முகில் புறத்திணைக்கட்பட்ட ஒரு துறை . புறப் சூழ்ந்தமலை கன்றையுடைய பசு தம் பொருள் வெண்பாமாலை வாகைப்படலத் வலதுகை மனைவி மிருதங்கம் இவற் துட்கண்டு கொள்க . அத்துறையைப் பாடி றைக்காணின் நலம் னமையின் காவன் முல்லைப் பூதனாரெனப் கால்தி - ( கழற்றி ) ஜாதிக்கடங்காப் பறைச் பட்டார் . இவர் பாலைத்திணையைப் பல சாதி . ( தர்ஸ்ட ன் . ) வாறு புனைந்து பாடியுள்ளார் காதலன்