அபிதான சிந்தாமணி

காலம் - 417 காலவன் cs ஷம் பன்னிரண்டுலக்ஷத்துத் தொண்ணூற் ஒரு வருடம். இருடிகள் வருடம் பத்து முறாயிரம் கொண்டது திரேதாயுகம். கொண்டது துருவனுக்கு ஒரு வருடம். எட்டுலக்ஷத்து அறுபத்து நாலாயிரம் கொ காலயவ நன் - ஒருமுறை சாளுவன் கார்க்கி ண்டது துவாபரயுகம், நாலுலக்ஷத்து முப் யனைப் பேடியென் றனன். இதைக் கேட்ட பத்திரண்டாயிரம் கொண்டது கலியுகம். ஆயர் நகைத்தனர். இதனால் கார்க்கியன் இந்நான்கு யுகமும் கூடியவருஷம் நாற் அவமதிப்படைந்து ஆயரைக் கொல்ல பத்து மூன்று லக்ஷத்து இருபதினாயிரம், ஒரு புத்திரனை வேண்டித் தவம் புரிந்து இது சதுர்யுகம், இதுவே மகாயுகம், இந்த காலயவனனைப் பெற்றனன். இவன் ஒரு மகாயுகம் பதினெட்டுச் சென்றால் ஒரு அசுரன். கிருஷ்ணனிடத்தும் கோபால மனுவுக்கு ராச்சியம். இந்த மனுவுக்கு ராச் ரிடத்தும் பகைகொண்டு வடமதுரையை சியம் எழுபத்து நான்கு சென்றால் இந்திர அழிக்கவந்தனன். இதையறிந்த கண்ணன் னுக்கு ராச்சியம். இந்த இந்திரனுக்கு கடலில் பட்டணம் நிருமித்துச் சநங்களை சாச்சியம் இருநூற்றெழுபது சென்றால் அந்தப் பட்டணத்தி லிருத்தித் தாம் அவ பிரமனுக்கு ஒருநாள். இந்தநாள் முப்பது ஒக்கு முன் தனித்துத் தோன்றினர். கால சென்றால் ஒருமாதம், மாதம் பன்னின யவான் கண்ணனைத் தொடாக் கண்ணன் ண்டு சென்றால் ஒரு வருஷம். இந்த வரு பயந்தவர்போல் ஒட்டங்காட்டி, யான் ஷம் நூறு சென்றால் பிரமனுக்கு ஆயுள் உறங்கிவிழிக்கையில் முன்னே பார்த்த முடிவு. இப்படி முந்நூற்றறுபது வரு வன் சாம்பராக என்று வரம் கொண்டு ஒரு ஷம் சென்றால் ஆதிப் பிரமனுக்குப் பிரள குகையில் நெடுநாளா யுறங்கும் முசுகுந்த யகாலம், இந்தப் பிரளயம் நூறு சென்றால் னிருக்குங் குகையில் போய் மறைந்தனர். ஒரு விஷ்ணுகற்பம், இந்த விஷ்ணுகற் பின்தொடர்ந்த காலயவான் அக்குகைக் பம் நூறு சென்றால் உரோமச மகருஷிக்கு குட்புகுந்து தன்னை யறியா துறங்கும் முசு ஒரு உரோமம் உதிரும். இந்த உரோமச குந்தனைக் கண்ணனென்று அடித்தனன். மகருஷிக்குப் பத்துக்கோடி சென்றால் முசுகுந்தன் விழித்துப்பார்க்கக் காலயவ மீனசமகருஷிக்கு உடம்பில் ஒரு செதிள் நன் சாம்பராயினன், உதிரும். இந்த மீனசமகருஷிக்கு ஒரு காலநபி - அபிநந்தநன் இந்திரபட்டமடை கோடி சென்றால் பரத்துவாச மகருஷிக்கு யச் செய்த யாகத்தை இந்தியன் ஏவலால் ஒரு நிமிஷம். இந்தப் பாத்துவாச மகரு சிதைத்த அரக்கன். ஷிக்கு முப்பது கோடி சென்றால் சத்தி காலவன்-A. விச்வாமித்ரன் சீடர்களிலொ தலைமயிர் அவிழ்த்து முடிக்கும் நேரமாம். ருவன். இவன் வேதமுதலிய கற்றுவல் இந்தப்படி எழுநூற்றெண்பது கோடிசத் லவனாய்க் குருதக்ஷிணைக்காக ஆசாரியரை திகள் கூந்தலவிழ்த்து முடித்தால் மகா வினவினன். ஆசாரியர் உடன் முழுதும் சத்திக்கு ஒரு நிமிஷமரம். (தற்காலம் வெண்ணிறமாய் ஒருகாது நீலமாயுள்ள நடப்பது துவி தீய பரார்த்தம் 8-வது குதிரைகள் எண்ணூறு வேண்டுமென்ன சுவேதவராக கற்பம் 22-வது வைவச்சுத மாணாக்கன் எங்குந்தேடிக் கிடைக்காது மந்வந்தரம். (கணக்கதிகாரம்) யயாதியை யடைந்து அக்குதிரைகளைப் 3. இது நிமிஷம் பதினைந்து கொண் பெற்றுக் குருதவிணையாகக் கொடுத்துக் டது சாட்டை. அக்காட்டை முப்பது களித்தனன். குவலயாச்வனுக்கு வேண் கொண்டது களை. களை முப்பது கொண் டிய அத்திரங் கொடுத்தவன். டது முகூர்த்தம். முகூர்த்தம் முப்பது B. கேமதரிசியின் தந்தையிடமிருந்த கொண்டது மனிதர்க்கு அகோசாத்திரம். மந்திரி. அந்த அகோராத்திரம் பதினைந்து கொண் 6. காசிப கோத்திரத்து முனிவர். தே டது பக்ஷம். பக்ஷம் (உ) கொண்டது வத்துதிக்குத் தீர்த்தமகிமை உபதேசித்த மாதம், மாதம் பன்னிரண்டு கொண்டது வர். உற்பலாங்கியைக் காண்க. வருடம். ஒருமாதம் தென்புலத்தாராகிய D. குந்தலபூபாலனுக்குக் காலவரை பிதுர்க்களுக்கு ஒருநாள். இந்தநாள் முப் யறை கூறியவர். இவர் வீரபாணடியனால் பது கொண்டது மாதம் மாதம் பன்னி கையறுப் புண்டனர். ரண்டு கொண்டது வருஷம் இந்த வருடம் E. ஓர் இருடி. சுதேவியின் முன் பத்துகொண்டது சத்த இருடிகளுக்கு பிறப்பு வினவிக் களிப்படைந்து அவளுக் - 53
காலம் - 417 காலவன் cs ஷம் பன்னிரண்டுலக்ஷத்துத் தொண்ணூற் ஒரு வருடம் . இருடிகள் வருடம் பத்து முறாயிரம் கொண்டது திரேதாயுகம் . கொண்டது துருவனுக்கு ஒரு வருடம் . எட்டுலக்ஷத்து அறுபத்து நாலாயிரம் கொ காலயவ நன் - ஒருமுறை சாளுவன் கார்க்கி ண்டது துவாபரயுகம் நாலுலக்ஷத்து முப் யனைப் பேடியென் றனன் . இதைக் கேட்ட பத்திரண்டாயிரம் கொண்டது கலியுகம் . ஆயர் நகைத்தனர் . இதனால் கார்க்கியன் இந்நான்கு யுகமும் கூடியவருஷம் நாற் அவமதிப்படைந்து ஆயரைக் கொல்ல பத்து மூன்று லக்ஷத்து இருபதினாயிரம் ஒரு புத்திரனை வேண்டித் தவம் புரிந்து இது சதுர்யுகம் இதுவே மகாயுகம் இந்த காலயவனனைப் பெற்றனன் . இவன் ஒரு மகாயுகம் பதினெட்டுச் சென்றால் ஒரு அசுரன் . கிருஷ்ணனிடத்தும் கோபால மனுவுக்கு ராச்சியம் . இந்த மனுவுக்கு ராச் ரிடத்தும் பகைகொண்டு வடமதுரையை சியம் எழுபத்து நான்கு சென்றால் இந்திர அழிக்கவந்தனன் . இதையறிந்த கண்ணன் னுக்கு ராச்சியம் . இந்த இந்திரனுக்கு கடலில் பட்டணம் நிருமித்துச் சநங்களை சாச்சியம் இருநூற்றெழுபது சென்றால் அந்தப் பட்டணத்தி லிருத்தித் தாம் அவ பிரமனுக்கு ஒருநாள் . இந்தநாள் முப்பது ஒக்கு முன் தனித்துத் தோன்றினர் . கால சென்றால் ஒருமாதம் மாதம் பன்னின யவான் கண்ணனைத் தொடாக் கண்ணன் ண்டு சென்றால் ஒரு வருஷம் . இந்த வரு பயந்தவர்போல் ஒட்டங்காட்டி யான் ஷம் நூறு சென்றால் பிரமனுக்கு ஆயுள் உறங்கிவிழிக்கையில் முன்னே பார்த்த முடிவு . இப்படி முந்நூற்றறுபது வரு வன் சாம்பராக என்று வரம் கொண்டு ஒரு ஷம் சென்றால் ஆதிப் பிரமனுக்குப் பிரள குகையில் நெடுநாளா யுறங்கும் முசுகுந்த யகாலம் இந்தப் பிரளயம் நூறு சென்றால் னிருக்குங் குகையில் போய் மறைந்தனர் . ஒரு விஷ்ணுகற்பம் இந்த விஷ்ணுகற் பின்தொடர்ந்த காலயவான் அக்குகைக் பம் நூறு சென்றால் உரோமச மகருஷிக்கு குட்புகுந்து தன்னை யறியா துறங்கும் முசு ஒரு உரோமம் உதிரும் . இந்த உரோமச குந்தனைக் கண்ணனென்று அடித்தனன் . மகருஷிக்குப் பத்துக்கோடி சென்றால் முசுகுந்தன் விழித்துப்பார்க்கக் காலயவ மீனசமகருஷிக்கு உடம்பில் ஒரு செதிள் நன் சாம்பராயினன் உதிரும் . இந்த மீனசமகருஷிக்கு ஒரு காலநபி - அபிநந்தநன் இந்திரபட்டமடை கோடி சென்றால் பரத்துவாச மகருஷிக்கு யச் செய்த யாகத்தை இந்தியன் ஏவலால் ஒரு நிமிஷம் . இந்தப் பாத்துவாச மகரு சிதைத்த அரக்கன் . ஷிக்கு முப்பது கோடி சென்றால் சத்தி காலவன் - A . விச்வாமித்ரன் சீடர்களிலொ தலைமயிர் அவிழ்த்து முடிக்கும் நேரமாம் . ருவன் . இவன் வேதமுதலிய கற்றுவல் இந்தப்படி எழுநூற்றெண்பது கோடிசத் லவனாய்க் குருதக்ஷிணைக்காக ஆசாரியரை திகள் கூந்தலவிழ்த்து முடித்தால் மகா வினவினன் . ஆசாரியர் உடன் முழுதும் சத்திக்கு ஒரு நிமிஷமரம் . ( தற்காலம் வெண்ணிறமாய் ஒருகாது நீலமாயுள்ள நடப்பது துவி தீய பரார்த்தம் 8 - வது குதிரைகள் எண்ணூறு வேண்டுமென்ன சுவேதவராக கற்பம் 22 - வது வைவச்சுத மாணாக்கன் எங்குந்தேடிக் கிடைக்காது மந்வந்தரம் . ( கணக்கதிகாரம் ) யயாதியை யடைந்து அக்குதிரைகளைப் 3 . இது நிமிஷம் பதினைந்து கொண் பெற்றுக் குருதவிணையாகக் கொடுத்துக் டது சாட்டை . அக்காட்டை முப்பது களித்தனன் . குவலயாச்வனுக்கு வேண் கொண்டது களை . களை முப்பது கொண் டிய அத்திரங் கொடுத்தவன் . டது முகூர்த்தம் . முகூர்த்தம் முப்பது B . கேமதரிசியின் தந்தையிடமிருந்த கொண்டது மனிதர்க்கு அகோசாத்திரம் . மந்திரி . அந்த அகோராத்திரம் பதினைந்து கொண் 6 . காசிப கோத்திரத்து முனிவர் . தே டது பக்ஷம் . பக்ஷம் ( ) கொண்டது வத்துதிக்குத் தீர்த்தமகிமை உபதேசித்த மாதம் மாதம் பன்னிரண்டு கொண்டது வர் . உற்பலாங்கியைக் காண்க . வருடம் . ஒருமாதம் தென்புலத்தாராகிய D . குந்தலபூபாலனுக்குக் காலவரை பிதுர்க்களுக்கு ஒருநாள் . இந்தநாள் முப் யறை கூறியவர் . இவர் வீரபாணடியனால் பது கொண்டது மாதம் மாதம் பன்னி கையறுப் புண்டனர் . ரண்டு கொண்டது வருஷம் இந்த வருடம் E . ஓர் இருடி . சுதேவியின் முன் பத்துகொண்டது சத்த இருடிகளுக்கு பிறப்பு வினவிக் களிப்படைந்து அவளுக் - 53