அபிதான சிந்தாமணி

கார்த்திகேயன் 415 காலகாலசோழன் எம் கையும் வேதியனாலறுபடச் சாபம் | காலகேது - இவன் பாதாளத்திலுள்ள அசு பெற்றவன். இவனுக்கு அருச்சுனன் என் ரன். இவன் ஏகாவலியென்பவள் ஜலக் றும் பெயர். கிருதவீரியன் குமரனாகை கிரீடை செய்கையில் அவளைத் தூக்கிச் யால் இப்பெயாடைந்தவன், (பாகவதம்). செல்ல ஹை ஹயன் அல்லது ஏகவீர 2. திருஷதர் எனும் ருஷியால் அக்க னால் கொல்லப்பட்டவன். தேவனை அஸ்திரமாகப் பெற்றுப் பலவா காலக்கடவுள் - காலத்தைச் செய்பவன், முக ருஷியாச்சிரமங்களைக் கெடுத்து வரு இவனுக்குச் சந்தி, ராதரி, தினம் என்னு கையில் ஆபஸ்தம்ப முனிவ ரிருக்கை மூவரும் தேவியர். இவன் குமரிகள் மிரு யடைந்து துன்புறுத்த அவர் இவனைப் த்யு, ஜரை, இவ்விருவரும் பிரஜ்வரன் பாசிராமராற் சிரமொழியச் சாபமளித்த தேவியர். னர். (சிவமகாபுராணம்). காலகன் - சிவகணத் தலைவரில் ஒருவன். கார்த்திகேயன் - கிருத்திகை முதல் அறுவ ரால் வளர்க்கப்பட்ட குமாரக்கடவுளுக் காலகன்னிகை- ஒரு கன்னிகை பூருவைச் கொரு பெயர். சபித்துப் பயனை மணந்தவள். கார்த்திகை-1. வார்த்திகன் என்னும் அந் காலகாரழகன் - சுமாலியின் புத்திரன், தணனுக்கு மனைவி. தக்ஷிணாமூர்த்தி என் காலகாலன் - யமனையுதைத்த சிவமூர்த்தி. னும் வேதியனுக்குத் தாய். (சிலப்பதி காலகாலசோழன் - இவன் சுந்தரசோழன் காரம்). மகன். இவன் தேவி கோளதேசத்தரசன் 2. நக்ஷத்திரபதமடைந்த தக்ஷன்பெண் பெண்ணாகிய குணவதி, இவன் பல சிவால கள். இவர்கள் கந்தமூர்த்திக்குப் பாலூ யங்களைத் தரிசித்து வரும்போது தாள ட்டி விரதபல மடைந்தவர்கள். கிருத்தி வனமென்னும் சிவத்தலத்தில் முன்னே கையைக் காண்க. ருகாலத்தில் ஒரு சிவவேதியச் சிறுவன் கார்த்திகைவிரதம் - கந்தவிர தங்களி லொ சிவபூசை செய்ய முயன்றனன். அக்கா ன்று. பரணியிற் சுத்தனாய்ப் புராணாதிகள் லத்துச் சிவலிங்கமூர்த்தியின் றிருவுரு கேட்டு மறுநாள் விதிப்படி கந்தபூசை எட்டாது சிறுவன் சிவமூர்த்தியை வேண் முடித்து விரதமிருத்தல். இதை அரிச் டினன். அதனால் சிவமூர்த்தி தமது சந்திரன், அந்திமான், சந்திமான், அனுஷ் ஓங்கிய திருவுருவை வணக்கிக் காட்டி டித்துச் சித்தியடைந்தனர். னர். வேதியச் சிறுவன் தனது பூசைமுடி கார் நாற்பது - மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனார் த்துச்சென்றனன். அது முதல் சிவமூர்த்தி இயற்றியது. கார்காலத்து வருவேனெ வளைந்தேயிருந்தனர். இந்தச் சோழன் இத் ன்று வினைமேல் சென்ற தலைவன் வரா தலத்திற் றரிசனத்திற்கு வந்து தரிசிக் மையின் தலைவி பிரிவாற்றாமல் வருந்து கையில் சிவமூர்த்தி வளைந்திருக்கக்கண்டு வதைக் கூறும் நாற்பது வெண்பாக்களை நிமிர்த்தித் தரிசனஞ்செய்ய வெண்ணித் யுடையது. தன் சேநாபலத்தினால் பலவகை முயன் கார்ப்பாயணி - கெற்கன் குமரன். இவ றும் அந்த முயற்சி முழுதும் பயனற்றவை னிடமிருந்து பிரமவம்ச முதித்தது. யாயின், பின்பு சோழன் தனது வாளினைக் கார்வளங்கொண்டமண்டலம் - பாண்டி கயிற்றின் இருபுறத்திலுங் கட்டி வாளைக் நாட்டிலுள்ள மண்டலங்களுள் ஒன்று; கழுத்தினும் கயிற்றைச் சிவலிங்கமூர்த் இது தன் பாற்கப்பிஞ்சி யென்னும் சிறு திக்குமாகப் பூட்டியிழுக்க வாளிறுகிக் நாட்டையுடையது ; பாம்பக் குடிக்கு கழுத்தின் முக்காற்பங்கை யறுத்தது. எழு வடக்கேயுள்ள தான மழைக்குப் புணை த்து உதிரத்துடன் பூமியில் விழுந் ருண கொடுத்த மங்கல நாடென்பது இதுவே த்தில் சிவமூர்த்தி இரத்தத்தை அறுத்தி யென்று சொல்லுகின்றனர். (திருவிளை.) அறுந்த கழுத்தை முன்போல் பிலைபெறச் கார்மல்லை - பெறற்கரிய வலியினையுடைய செய்து தாம் அரசன்காண நிமிர்ந்து தரி பாசறையினின்றும் தலைவர் வருவதற்கு சனந்தந்தனர். பின்பு சோழன் எழுபது வரு முன்னே கரியகடலை முகந்து கொண்டு டமாசாண்டு பல திருப்பணிகள் முடிப்பி மேகம் வந்தது. (பு. வெ. பொது.) த்துத் தன்மகன் சலியாணசோழனுக்குப் கார்யபாவாக்யம் செய்யவேண்டியதைக் பட்டமளித்து நற்கதியடைந்தனன். இவ கூறும் வாக்யம், தரு. னே தந்தி கொடுத்த சோழன் என்பர்.
கார்த்திகேயன் 415 காலகாலசோழன் எம் கையும் வேதியனாலறுபடச் சாபம் | காலகேது - இவன் பாதாளத்திலுள்ள அசு பெற்றவன் . இவனுக்கு அருச்சுனன் என் ரன் . இவன் ஏகாவலியென்பவள் ஜலக் றும் பெயர் . கிருதவீரியன் குமரனாகை கிரீடை செய்கையில் அவளைத் தூக்கிச் யால் இப்பெயாடைந்தவன் ( பாகவதம் ) . செல்ல ஹை ஹயன் அல்லது ஏகவீர 2 . திருஷதர் எனும் ருஷியால் அக்க னால் கொல்லப்பட்டவன் . தேவனை அஸ்திரமாகப் பெற்றுப் பலவா காலக்கடவுள் - காலத்தைச் செய்பவன் முக ருஷியாச்சிரமங்களைக் கெடுத்து வரு இவனுக்குச் சந்தி ராதரி தினம் என்னு கையில் ஆபஸ்தம்ப முனிவ ரிருக்கை மூவரும் தேவியர் . இவன் குமரிகள் மிரு யடைந்து துன்புறுத்த அவர் இவனைப் த்யு ஜரை இவ்விருவரும் பிரஜ்வரன் பாசிராமராற் சிரமொழியச் சாபமளித்த தேவியர் . னர் . ( சிவமகாபுராணம் ) . காலகன் - சிவகணத் தலைவரில் ஒருவன் . கார்த்திகேயன் - கிருத்திகை முதல் அறுவ ரால் வளர்க்கப்பட்ட குமாரக்கடவுளுக் காலகன்னிகை - ஒரு கன்னிகை பூருவைச் கொரு பெயர் . சபித்துப் பயனை மணந்தவள் . கார்த்திகை - 1 . வார்த்திகன் என்னும் அந் காலகாரழகன் - சுமாலியின் புத்திரன் தணனுக்கு மனைவி . தக்ஷிணாமூர்த்தி என் காலகாலன் - யமனையுதைத்த சிவமூர்த்தி . னும் வேதியனுக்குத் தாய் . ( சிலப்பதி காலகாலசோழன் - இவன் சுந்தரசோழன் காரம் ) . மகன் . இவன் தேவி கோளதேசத்தரசன் 2 . நக்ஷத்திரபதமடைந்த தக்ஷன்பெண் பெண்ணாகிய குணவதி இவன் பல சிவால கள் . இவர்கள் கந்தமூர்த்திக்குப் பாலூ யங்களைத் தரிசித்து வரும்போது தாள ட்டி விரதபல மடைந்தவர்கள் . கிருத்தி வனமென்னும் சிவத்தலத்தில் முன்னே கையைக் காண்க . ருகாலத்தில் ஒரு சிவவேதியச் சிறுவன் கார்த்திகைவிரதம் - கந்தவிர தங்களி லொ சிவபூசை செய்ய முயன்றனன் . அக்கா ன்று . பரணியிற் சுத்தனாய்ப் புராணாதிகள் லத்துச் சிவலிங்கமூர்த்தியின் றிருவுரு கேட்டு மறுநாள் விதிப்படி கந்தபூசை எட்டாது சிறுவன் சிவமூர்த்தியை வேண் முடித்து விரதமிருத்தல் . இதை அரிச் டினன் . அதனால் சிவமூர்த்தி தமது சந்திரன் அந்திமான் சந்திமான் அனுஷ் ஓங்கிய திருவுருவை வணக்கிக் காட்டி டித்துச் சித்தியடைந்தனர் . னர் . வேதியச் சிறுவன் தனது பூசைமுடி கார் நாற்பது - மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனார் த்துச்சென்றனன் . அது முதல் சிவமூர்த்தி இயற்றியது . கார்காலத்து வருவேனெ வளைந்தேயிருந்தனர் . இந்தச் சோழன் இத் ன்று வினைமேல் சென்ற தலைவன் வரா தலத்திற் றரிசனத்திற்கு வந்து தரிசிக் மையின் தலைவி பிரிவாற்றாமல் வருந்து கையில் சிவமூர்த்தி வளைந்திருக்கக்கண்டு வதைக் கூறும் நாற்பது வெண்பாக்களை நிமிர்த்தித் தரிசனஞ்செய்ய வெண்ணித் யுடையது . தன் சேநாபலத்தினால் பலவகை முயன் கார்ப்பாயணி - கெற்கன் குமரன் . இவ றும் அந்த முயற்சி முழுதும் பயனற்றவை னிடமிருந்து பிரமவம்ச முதித்தது . யாயின் பின்பு சோழன் தனது வாளினைக் கார்வளங்கொண்டமண்டலம் - பாண்டி கயிற்றின் இருபுறத்திலுங் கட்டி வாளைக் நாட்டிலுள்ள மண்டலங்களுள் ஒன்று ; கழுத்தினும் கயிற்றைச் சிவலிங்கமூர்த் இது தன் பாற்கப்பிஞ்சி யென்னும் சிறு திக்குமாகப் பூட்டியிழுக்க வாளிறுகிக் நாட்டையுடையது ; பாம்பக் குடிக்கு கழுத்தின் முக்காற்பங்கை யறுத்தது . எழு வடக்கேயுள்ள தான மழைக்குப் புணை த்து உதிரத்துடன் பூமியில் விழுந் ருண கொடுத்த மங்கல நாடென்பது இதுவே த்தில் சிவமூர்த்தி இரத்தத்தை அறுத்தி யென்று சொல்லுகின்றனர் . ( திருவிளை . ) அறுந்த கழுத்தை முன்போல் பிலைபெறச் கார்மல்லை - பெறற்கரிய வலியினையுடைய செய்து தாம் அரசன்காண நிமிர்ந்து தரி பாசறையினின்றும் தலைவர் வருவதற்கு சனந்தந்தனர் . பின்பு சோழன் எழுபது வரு முன்னே கரியகடலை முகந்து கொண்டு டமாசாண்டு பல திருப்பணிகள் முடிப்பி மேகம் வந்தது . ( பு . வெ . பொது . ) த்துத் தன்மகன் சலியாணசோழனுக்குப் கார்யபாவாக்யம் செய்யவேண்டியதைக் பட்டமளித்து நற்கதியடைந்தனன் . இவ கூறும் வாக்யம் தரு . னே தந்தி கொடுத்த சோழன் என்பர் .