அபிதான சிந்தாமணி

கார்க்கி - துர் கார்த்தவீரியன் திவடு வயசம் மே னுக்குப் பிணையாய் மேகங்களை விடுவித்த கார்த்தபருஷி ஓர் இருடி. இவர் பிறப் னர். ஆதலால் இப்பெயர் அடைந்தனர். பைக் கழுதையிடங் கூறுவர். கார்--பாஷ்களர் குமரியிடம் இருக்குவேத கார்த்தவீரியன் - 1. சூரியகுலத்து ஹேஹ மோதிய ஒருமுனிவர். யநாட்டுக் கிருதவீரியனுக்கும் சுகந்தைக் கார்க்கியர் - ஜலத்திற் பிறந்தவர். கும் பிறந்தவன். இவன் பிறந்த காலத் கார்க்கேயன் - சிரி குமரன். திவனுக்குக் காலில்லாதிருக்க இவன் பன் னிரண்டு வயதுக்குமேல் தத்திராத்திரேய கார்க்கவன் - ஒரு வணிகன், இவன் வயிண ரிடம் உபதேசம் பெற்று ஆயிரம் கை வன் என்னும் ஒருவனுடன் கூடிப் பல களும் இரண்டு கால்களும் பெற்றனன், வணிகரைக் கொன்று ஒரு ஆலயத்துத் தீப தரிசனஞ்செய்ய வயிணவனுடன் முத்தி (மச்சிய புராணம்). சமராட்பட்ட மடைக் பெற்றவன். தவன். ஒருமுறை மகாபல சாலியாகிய இராவண னிவனிடம் யுத்தஞ்செய்யக் கார்க்கன்-ஓர் இருடி தொண்டை நாட்டில் கருதி இவனிருந்த இடஞ் சென்றனன். திருக்காரகத்திற் றிருமால் அருள் பெற்ற அவ்விடம் அரசனைக் காணாது அருகிருந்த வன். ஆற்றங்கரையில் சிவபூசை செய்திருந் கார்க்கியழனிவர் -1. யுதாசித் என்னும் தனன். அவ்வாற்றின் மற்றொரு பாகத் அரசனது புரோகிதர், சித்திரகேதுவைப் தில் கார்த்தவீரியன் தன் தேவியருடன் பார்க்க. சலக்கிரீடை செய்து தனது ஆயிரம் கை 2. யஞ்ஞவல்கியரோடு வாது செய்த களாற் கட்டியிருந்த நீரைவிட்டனன். அந் வன். நீர் இராவணனது சிவபூசாதிரவிய முழு கார்க்தமாம் - இந்த மரம், சீதளப் பிரதேசத் தையு மடித்துச் சென்றது. இதனால் இரா தில் உண்டாவது. இது (15) அடி உயரம் வணன் கோபித்து வரலாறுணர்ந்து கார் உள்ளது. இதைச்சுற்றிய பட்டை பொருக் த்தவீரியனிடம் யுத்தஞ்செய்யச் சென்று குப் பொருக்காய் உறுதியா யிருக்கும். தோற்று அவனால் பிடிக்கப்பட்டுச் சிறை மரத்தின் அடிப்பாகத்தைக் கீழும் மேலும் யிலிருந்தனன். பின்பு புலத்தியர் கார்த்த கத்தியால் கீறிவிடக் கீறப்பட்ட பாகம் வீரியனை வேண்டி இராவணனை விடுவித் நாளடைவில் கீழ் விழும். பட்டைகளைத் தனர். இவன் சமதக்கினி முனிவரிட தண்ணீரில் ஊறவிட்டுத் தட்டையாகப் மிருந்த ஓமதேனுவைக் கவர்ந்ததனால் பதிய வைப்பார்கள். பிறகு அவற்றை பாசிராமர் இவனிடம் கோபித்திவனைக் உலரவைத்து அவற்றிலுள்ள சிறு துவா கொன்றனர். இந்த வைரத்தினால் கார்த்த ரங்கள் அடைய நெருப்பில் வாட்டிப் வீரியன் குமார் பரசிராமரில்லாத காலத் பக்குவப் படுத்துவார்கள். இவ்வாறு பக்கு துச் சமதக்கினி முனிவரைக் கொலை புரிந் வப்பட்டவற்றை வேண்டியபடி உருமாற் தனர். பரசிராமர் வரவறிந்த சமதக்னி றுவார்கள். யின் றேவியார் இருபத்தொரு முறை கார்க்கேயன் - அஜாதசத்ருவிடம் ஞானோப மார்பிலறைந்து கொண்டனர். அதனால் தேசம் பெற்ற ஆசிரியன். பாசிராமர் இவன் வமிசமாகிய சூரிய காக்கேயர் - இவர் ஓரிருடி. இவர் அகத் குலத்தை இருபத்தொரு தலைமுறை கரு "ர், வியாசர் முதலியோர் காலத்திருந்த வறுத்தனர். அக்காலத்தில் பாசிராமர் - கிருஷ்ணன் யாகஞ்செய்தபோது கைக்குத் தப்பிய கார்த்தவீரியர் குமார் பருத்துவிக்காக இருந்தவர். சயத்துவசன், வீரசேனன், விருஷணன, கார்க்கோடகன் - கத்துருவின் புத்திரன், மது சூரன் அல்லது ஊர்ச்சி தன். கார்த்த அஷ்டமா நாகங்களி லொருவன், வாசுகி வீரியனாண்ட பட்டணம் மாகிஷ்மதி. இவ யின் உடன்பிறந்தான். இவன் சிவமூர்த் னுக்குப் புத்திரர் பதினாயிரவர். இவன் தியின் திருவிரலில் மோதிரமாயிருப்பவன் 35,000 வருஷம் அட்டசித்திகளும் பெற்று அறியாது விஷத்தை விரலில் கக்கியதால் அரசளித்தனன். சமுத்திர ராசனாலின் கைலைநீங்கி வடாரண்யமடைந்து நடன னான் தன்னுடன் யுத்தஞ்செய்யத் தகுந் தரிசனங் கண்டு முத்திபெற்றவன். தவனென் றறிந்து பரசிராமராலி றந்தவன். கார்க்கோலம் - ஒரு சிவத்தலம். இது கோ தேவர் வேண்டத் திருப்பாற்கடல் கடைர் தாவிரிக்கரையி லிருப்பது தவன. பார்க்கவரைக் கோபமூட்டி ஆயி இயத்துவசனகல்லது மாகில் இல்
கார்க்கி - துர் கார்த்தவீரியன் திவடு வயசம் மே னுக்குப் பிணையாய் மேகங்களை விடுவித்த கார்த்தபருஷி ஓர் இருடி . இவர் பிறப் னர் . ஆதலால் இப்பெயர் அடைந்தனர் . பைக் கழுதையிடங் கூறுவர் . கார் - - பாஷ்களர் குமரியிடம் இருக்குவேத கார்த்தவீரியன் - 1 . சூரியகுலத்து ஹேஹ மோதிய ஒருமுனிவர் . யநாட்டுக் கிருதவீரியனுக்கும் சுகந்தைக் கார்க்கியர் - ஜலத்திற் பிறந்தவர் . கும் பிறந்தவன் . இவன் பிறந்த காலத் கார்க்கேயன் - சிரி குமரன் . திவனுக்குக் காலில்லாதிருக்க இவன் பன் னிரண்டு வயதுக்குமேல் தத்திராத்திரேய கார்க்கவன் - ஒரு வணிகன் இவன் வயிண ரிடம் உபதேசம் பெற்று ஆயிரம் கை வன் என்னும் ஒருவனுடன் கூடிப் பல களும் இரண்டு கால்களும் பெற்றனன் வணிகரைக் கொன்று ஒரு ஆலயத்துத் தீப தரிசனஞ்செய்ய வயிணவனுடன் முத்தி ( மச்சிய புராணம் ) . சமராட்பட்ட மடைக் பெற்றவன் . தவன் . ஒருமுறை மகாபல சாலியாகிய இராவண னிவனிடம் யுத்தஞ்செய்யக் கார்க்கன் - ஓர் இருடி தொண்டை நாட்டில் கருதி இவனிருந்த இடஞ் சென்றனன் . திருக்காரகத்திற் றிருமால் அருள் பெற்ற அவ்விடம் அரசனைக் காணாது அருகிருந்த வன் . ஆற்றங்கரையில் சிவபூசை செய்திருந் கார்க்கியழனிவர் - 1 . யுதாசித் என்னும் தனன் . அவ்வாற்றின் மற்றொரு பாகத் அரசனது புரோகிதர் சித்திரகேதுவைப் தில் கார்த்தவீரியன் தன் தேவியருடன் பார்க்க . சலக்கிரீடை செய்து தனது ஆயிரம் கை 2 . யஞ்ஞவல்கியரோடு வாது செய்த களாற் கட்டியிருந்த நீரைவிட்டனன் . அந் வன் . நீர் இராவணனது சிவபூசாதிரவிய முழு கார்க்தமாம் - இந்த மரம் சீதளப் பிரதேசத் தையு மடித்துச் சென்றது . இதனால் இரா தில் உண்டாவது . இது ( 15 ) அடி உயரம் வணன் கோபித்து வரலாறுணர்ந்து கார் உள்ளது . இதைச்சுற்றிய பட்டை பொருக் த்தவீரியனிடம் யுத்தஞ்செய்யச் சென்று குப் பொருக்காய் உறுதியா யிருக்கும் . தோற்று அவனால் பிடிக்கப்பட்டுச் சிறை மரத்தின் அடிப்பாகத்தைக் கீழும் மேலும் யிலிருந்தனன் . பின்பு புலத்தியர் கார்த்த கத்தியால் கீறிவிடக் கீறப்பட்ட பாகம் வீரியனை வேண்டி இராவணனை விடுவித் நாளடைவில் கீழ் விழும் . பட்டைகளைத் தனர் . இவன் சமதக்கினி முனிவரிட தண்ணீரில் ஊறவிட்டுத் தட்டையாகப் மிருந்த ஓமதேனுவைக் கவர்ந்ததனால் பதிய வைப்பார்கள் . பிறகு அவற்றை பாசிராமர் இவனிடம் கோபித்திவனைக் உலரவைத்து அவற்றிலுள்ள சிறு துவா கொன்றனர் . இந்த வைரத்தினால் கார்த்த ரங்கள் அடைய நெருப்பில் வாட்டிப் வீரியன் குமார் பரசிராமரில்லாத காலத் பக்குவப் படுத்துவார்கள் . இவ்வாறு பக்கு துச் சமதக்கினி முனிவரைக் கொலை புரிந் வப்பட்டவற்றை வேண்டியபடி உருமாற் தனர் . பரசிராமர் வரவறிந்த சமதக்னி றுவார்கள் . யின் றேவியார் இருபத்தொரு முறை கார்க்கேயன் - அஜாதசத்ருவிடம் ஞானோப மார்பிலறைந்து கொண்டனர் . அதனால் தேசம் பெற்ற ஆசிரியன் . பாசிராமர் இவன் வமிசமாகிய சூரிய காக்கேயர் - இவர் ஓரிருடி . இவர் அகத் குலத்தை இருபத்தொரு தலைமுறை கரு ர் வியாசர் முதலியோர் காலத்திருந்த வறுத்தனர் . அக்காலத்தில் பாசிராமர் - கிருஷ்ணன் யாகஞ்செய்தபோது கைக்குத் தப்பிய கார்த்தவீரியர் குமார் பருத்துவிக்காக இருந்தவர் . சயத்துவசன் வீரசேனன் விருஷணன கார்க்கோடகன் - கத்துருவின் புத்திரன் மது சூரன் அல்லது ஊர்ச்சி தன் . கார்த்த அஷ்டமா நாகங்களி லொருவன் வாசுகி வீரியனாண்ட பட்டணம் மாகிஷ்மதி . இவ யின் உடன்பிறந்தான் . இவன் சிவமூர்த் னுக்குப் புத்திரர் பதினாயிரவர் . இவன் தியின் திருவிரலில் மோதிரமாயிருப்பவன் 35 000 வருஷம் அட்டசித்திகளும் பெற்று அறியாது விஷத்தை விரலில் கக்கியதால் அரசளித்தனன் . சமுத்திர ராசனாலின் கைலைநீங்கி வடாரண்யமடைந்து நடன னான் தன்னுடன் யுத்தஞ்செய்யத் தகுந் தரிசனங் கண்டு முத்திபெற்றவன் . தவனென் றறிந்து பரசிராமராலி றந்தவன் . கார்க்கோலம் - ஒரு சிவத்தலம் . இது கோ தேவர் வேண்டத் திருப்பாற்கடல் கடைர் தாவிரிக்கரையி லிருப்பது தவன . பார்க்கவரைக் கோபமூட்டி ஆயி இயத்துவசனகல்லது மாகில் இல்