அபிதான சிந்தாமணி

காமக்கண்ணி 409 காம்போசம் னம், அதிபீடிதம், கடிபீடி தம், சமுற்கம், சியாலும் உண்டாவது. இது, ஊதுகா விபரிவர்த்த னம், யுக்மபதகாணம், விதர்ச் மாலை, வறட்காமாலை, வாதகாமாலை, பித்த சிதம், மர்க்கடம், சாநுகூர்ப்பரம், அரிவிக் காமாலை, சிலேஷ்மகாமாலை, வாதசிலேஷ் கிரமம், துவி தலம், அவலம்பிதம், பசுகர மகாமாலை, பித்தசிலேஷ்ம காமாலை, திரி ணம், வியாக்கிரமம், சித்திரம், சங்காடகம் 'தோஷகாமாலை, மஞ்சட்காமாலை, அழகு முதலிய (10) வகைப்பட்ட காரணங்களை காமாலை, செங்கமலக்காமாலை, கும்பகாமா யும் நடத்தி யின்புற்று, இல்லறத்துணைவி லை, குன்மகாமாலை, எனப் பதின்மூன்று யுடன் சுவர்க்கமடைவது. விதம். இது நுரைச்சீரகக் கண்டு, கீழ்க் காமக்கண்ணி - காமாக்ஷி. காய் நெல்லித் தயிலம் முதலிய கொடுக்கக் காமந்கன் - ஒரு ருஷி ஆங்கரிஷ்டனுக்குத் குணமாம். . தர்மம் உபதேசித்தவன். (பா-சாந்தி.) காமாள் - பதினோராம் மன்வந்தரத்துத் காமன் - 1. தருமனுக்குச் சிரத்தையிடம் தேவர். உதித்த குமரன். பாரி ரதி. காமாக்ஷ- சத்தி பீடங்களில் ஒன்றாகிய -2, பிரசாபதியின் படை வீரரில் ஒரு திருக்காஞ்சியில் எழுந்தருளிய சிவசத்தி. வன். (சூளா.) விஷ்ணுவின் குமரன். இவள் திரிமூர்த்திகளையும் மூன்று நேத் காமன் கோட்டம் - மன்மதனுடைய கோ திரங்களில் பெற்றவள் என்பது சத்தி யில் இராசகிரியத்தின் புறநகரத்திலுள்ள மகாத்மியம். தொரு சோலையில் இவ்வாலயம் இருந்தது. காமாக்ஷிவிளக்கு - கல்யாண முதலிய சுப இதில் தலைவன் தலைவிகள் இருத்தற்குரிய நாட்களில் கஜலஷ்மி காமாக்ஷி யமைத்த மணவறை முதலியன இருந்தன. இராச விளக்கு. கிரியத்தில் இத்தெய்வத்திற்கு விழவு காமாந்தகன் - சிவன், நடந்த தென்றும் அதன் காலவரை காமிகம் - சிவாகமத்துள் ஒன்று. ஆகமம் எழுநாளென்றும் நகரத்தார் இத்தெய் காண்க. வத்தைத் தரிசித்தற்கு இங்கே வருவதுண் காமியகம் - காண்டவ பிரஸ்தத்திற்கு மேற் டென்றுந் தெரிகின்றது. கண்டோர்க்கு கே மறு தன்வசு யென்னப்பட்ட புண்ணி இன்பமளிக்குந் தோட்ட முதலியன இக் யவனம். கோட்டத்தைச் சூழ்ந்திருந்தன. உதயணன் காமியவனம் - பாண்டவர் அரணியவாசத் பதுமாவதியை முதலிற் கண்டு களித்தது | திற்றங்கிய இடம். இக்கோட்டத்தின் வாயிலிலே தான். தம்மு | காமியாகனம் - இது சற்புத்திரர் செல்வம் டைய எண்ணம் பலிக்க வேண்டுமென்று முதலியவற்றை விரும்பி நல்லோர்க்கு தலைவன் தலைவிகள் தனித்தனி இதிலிருந் உதவுதல். து தானஞ் செய்வதுண்டு. (பெ-கதை.) காமாட்டி - தச்சன், மண்ணாற் சுவர் வைப் காமினிகள் - ஒருவகைப் பாதாள கன்னியர் சுபலன் முகத் துதித்தவர். சகல சாதியி போன், கொல்லன். லும் விபசாரம் செய்பவர். காமாரி - தாரகாசுரனால் வருந்திய தேவர் காழகன் - பிரசாபதியின் படைவீரர்களுள் யோகத்திருந்த சிவமூர்த்தியிடம் மன் ஒருவன். | மதனை ஏவினர். மன்மதன் சிவமூர்த்திமீது காமேச்வான், காமேச்வரி - மணித்வீபத் காமத்தை யுண்டாக்கும் பாணத்தை ஏவி தில் சிந்தாமணி மண்டபத்தில் சக்ராலயத் னன். அதனால் சிவமூர்த்தி கோபித்து நெற் தில் வீற்றிருக்கும் சிவசத்தியர். றிக்கண்ணை விழிக்க மன்ம தன் எரிந்த காம்பன் - ஒரு வாநரசேனாபதி. னன். பின்பு இரதிதேவி வேண்டச் சிவ காம்பிலி - துருபதனது ராசதானி. பஞ்சால மூர்த்தி அவளுக்கு உருவாயும் மற்றவர் தேசத்தின் ஒரு பாகம். க்கு அருவாயும் இருக்க அருள் புரிந்தனர். இந்த மன்மதனை யெரித்த திருவுருவே காம்பில்லியம் - தட்சணபாஞ்சலத்திலுள்ள காமாரி யெனப்படும். ஒரு நகரம், அரசன் துருபதன். காமாலைரோகம் - இது நரம்புகளை அது காம்பில்யன் - அரம்மியாச்வன் குமரன். சரித்த பித்தம் ரத்தமாமிசத்தைத் தகிக்க காம்போசம்-பரதகண்டத்திற்குக் கிழக்கி உண்டாவது. பாண்டுரோக முதிர்ச்சியில்லிருக்கும் தேசம், இத்தேசாதிபதி அருச் பித்த வஸ்துக்களைப் புசிப்பதாலும் புணர்ச்! சுநனிடம் சண்டை செய் திறந்தான். - 52
காமக்கண்ணி 409 காம்போசம் னம் அதிபீடிதம் கடிபீடி தம் சமுற்கம் சியாலும் உண்டாவது . இது ஊதுகா விபரிவர்த்த னம் யுக்மபதகாணம் விதர்ச் மாலை வறட்காமாலை வாதகாமாலை பித்த சிதம் மர்க்கடம் சாநுகூர்ப்பரம் அரிவிக் காமாலை சிலேஷ்மகாமாலை வாதசிலேஷ் கிரமம் துவி தலம் அவலம்பிதம் பசுகர மகாமாலை பித்தசிலேஷ்ம காமாலை திரி ணம் வியாக்கிரமம் சித்திரம் சங்காடகம் ' தோஷகாமாலை மஞ்சட்காமாலை அழகு முதலிய ( 10 ) வகைப்பட்ட காரணங்களை காமாலை செங்கமலக்காமாலை கும்பகாமா யும் நடத்தி யின்புற்று இல்லறத்துணைவி லை குன்மகாமாலை எனப் பதின்மூன்று யுடன் சுவர்க்கமடைவது . விதம் . இது நுரைச்சீரகக் கண்டு கீழ்க் காமக்கண்ணி - காமாக்ஷி . காய் நெல்லித் தயிலம் முதலிய கொடுக்கக் காமந்கன் - ஒரு ருஷி ஆங்கரிஷ்டனுக்குத் குணமாம் . . தர்மம் உபதேசித்தவன் . ( பா - சாந்தி . ) காமாள் - பதினோராம் மன்வந்தரத்துத் காமன் - 1 . தருமனுக்குச் சிரத்தையிடம் தேவர் . உதித்த குமரன் . பாரி ரதி . காமாக்ஷ - சத்தி பீடங்களில் ஒன்றாகிய - 2 பிரசாபதியின் படை வீரரில் ஒரு திருக்காஞ்சியில் எழுந்தருளிய சிவசத்தி . வன் . ( சூளா . ) விஷ்ணுவின் குமரன் . இவள் திரிமூர்த்திகளையும் மூன்று நேத் காமன் கோட்டம் - மன்மதனுடைய கோ திரங்களில் பெற்றவள் என்பது சத்தி யில் இராசகிரியத்தின் புறநகரத்திலுள்ள மகாத்மியம் . தொரு சோலையில் இவ்வாலயம் இருந்தது . காமாக்ஷிவிளக்கு - கல்யாண முதலிய சுப இதில் தலைவன் தலைவிகள் இருத்தற்குரிய நாட்களில் கஜலஷ்மி காமாக்ஷி யமைத்த மணவறை முதலியன இருந்தன . இராச விளக்கு . கிரியத்தில் இத்தெய்வத்திற்கு விழவு காமாந்தகன் - சிவன் நடந்த தென்றும் அதன் காலவரை காமிகம் - சிவாகமத்துள் ஒன்று . ஆகமம் எழுநாளென்றும் நகரத்தார் இத்தெய் காண்க . வத்தைத் தரிசித்தற்கு இங்கே வருவதுண் காமியகம் - காண்டவ பிரஸ்தத்திற்கு மேற் டென்றுந் தெரிகின்றது . கண்டோர்க்கு கே மறு தன்வசு யென்னப்பட்ட புண்ணி இன்பமளிக்குந் தோட்ட முதலியன இக் யவனம் . கோட்டத்தைச் சூழ்ந்திருந்தன . உதயணன் காமியவனம் - பாண்டவர் அரணியவாசத் பதுமாவதியை முதலிற் கண்டு களித்தது | திற்றங்கிய இடம் . இக்கோட்டத்தின் வாயிலிலே தான் . தம்மு | காமியாகனம் - இது சற்புத்திரர் செல்வம் டைய எண்ணம் பலிக்க வேண்டுமென்று முதலியவற்றை விரும்பி நல்லோர்க்கு தலைவன் தலைவிகள் தனித்தனி இதிலிருந் உதவுதல் . து தானஞ் செய்வதுண்டு . ( பெ - கதை . ) காமாட்டி - தச்சன் மண்ணாற் சுவர் வைப் காமினிகள் - ஒருவகைப் பாதாள கன்னியர் சுபலன் முகத் துதித்தவர் . சகல சாதியி போன் கொல்லன் . லும் விபசாரம் செய்பவர் . காமாரி - தாரகாசுரனால் வருந்திய தேவர் காழகன் - பிரசாபதியின் படைவீரர்களுள் யோகத்திருந்த சிவமூர்த்தியிடம் மன் ஒருவன் . | மதனை ஏவினர் . மன்மதன் சிவமூர்த்திமீது காமேச்வான் காமேச்வரி - மணித்வீபத் காமத்தை யுண்டாக்கும் பாணத்தை ஏவி தில் சிந்தாமணி மண்டபத்தில் சக்ராலயத் னன் . அதனால் சிவமூர்த்தி கோபித்து நெற் தில் வீற்றிருக்கும் சிவசத்தியர் . றிக்கண்ணை விழிக்க மன்ம தன் எரிந்த காம்பன் - ஒரு வாநரசேனாபதி . னன் . பின்பு இரதிதேவி வேண்டச் சிவ காம்பிலி - துருபதனது ராசதானி . பஞ்சால மூர்த்தி அவளுக்கு உருவாயும் மற்றவர் தேசத்தின் ஒரு பாகம் . க்கு அருவாயும் இருக்க அருள் புரிந்தனர் . இந்த மன்மதனை யெரித்த திருவுருவே காம்பில்லியம் - தட்சணபாஞ்சலத்திலுள்ள காமாரி யெனப்படும் . ஒரு நகரம் அரசன் துருபதன் . காமாலைரோகம் - இது நரம்புகளை அது காம்பில்யன் - அரம்மியாச்வன் குமரன் . சரித்த பித்தம் ரத்தமாமிசத்தைத் தகிக்க காம்போசம் - பரதகண்டத்திற்குக் கிழக்கி உண்டாவது . பாண்டுரோக முதிர்ச்சியில்லிருக்கும் தேசம் இத்தேசாதிபதி அருச் பித்த வஸ்துக்களைப் புசிப்பதாலும் புணர்ச் ! சுநனிடம் சண்டை செய் திறந்தான் . - 52