அபிதான சிந்தாமணி

காமக்கிழத்தியர் - 408 காமலக்ஷணம் லும், அத்தகைய பாடல் இவர்பாடியது | யம் இவைகளில் விருப்பு, வீணான அலைச் கிடைத்திலது) இவர் பாலைமுல்லை வளங் சல், ஆக பத்து. களைச் சிறப்பித்துப்பாடியுள்ளார். தலைவர் காமந்கன் ஒரு ரிஷி. அரிட்டநாமன் என் காள் நிலையில்லாத பொருள் காரணமாக 'னும் அரசனுடன் தர்மசம்வாதம் செய்த நுங்காதலியரைக் கைவிடா திருங்கோளெ | வன், (பார சாங்.) ன்று குயில் கூவா நிற்கும் என்று இளவே காமந்தன் - சோமகாந்தனைக் காண்க, னிலை வருணிக்கிறார் நற்-உ இவர்பா காமபாலன் - பலராமன், டியனவாக மேற்காட்டிய பாடலொன் காமபீடம் - மோக்ஷ முதலியவற்றை எண் றும், அகத்திலொன்றுமாக இரண்டு பாட 'ணித் தவமியற்றுவோர்க்கு இஷ்டசித்தி ல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. யருளுவதா லிப்பெயர் பெற்ற காஞ்சிமா காமக்கிழத்தியர் - இவர் பலர்க்கு முரிய நகரம். என்றி யொருவர்க்கே யுரிமைபூண்டுவரும் காமயோனி மண்டலம் - சத்தி பீடங்களி குலப்பரத்தையர் மகளிராய்க் காமங்கார லொன்று. ணமாகத் 'தலைமகனால் வரைந்து கொள் காமாதன் - சைலா தன் குமான், இவன் ளப்பட்டவர்கள், (அகம்.) குமரன் மகாரதன். காமக்கிழவமகருஷி கோதான்--திருக்காஞ் காமநபம் - ஆரியாவர்த்தத்திற்குத் தென் சியில் உமையம்மை தவஞ்செய்த காலத்து கிழக்கிலிருக்கும் தேசம், வேண்டிய உதவி அருள் பெற்றவன், காமலக்ஷணம் - இது, பதுமினி, சித்தினி, இவன் வணிகன். சங்கினி, அத்தினி முதலிய சாதிப் பெண் காமஞ்சேர் தளத்தார் - இவர் கடைச்சங்க களின் குணமறிந்து உத்தமனாகிய புருஷன் காலத்தவர். இவர் தலைவரைப் பிரிந்த புணர்வது. கூடுமிடத்து லதாவேஷ்டிதம் தலைவிவருந்து தலின் ஆற்றாமை கூறுத (கொடி போலச் சுற்றித் தழுவல்.) விரு லின் இவர் பெண் பாலாரா யிருத்தல் க்ஷாதிருடாலிங்கனம் (மரத்தைப் போல் கூடுமென எண்ணப்படுகிறது. இவரது ஏறித் தழுவுதல்.) தில தண்டுலா லிங்கனம் நாடு முதலிய தெரியவில்லை. "நோமென் (எள்ளும் அரிசியும் போலக் கலந்து தழு னெஞ்சே நோமென்னெஞ்சே" யென வல்.) க்ஷர நீராலிங்கனம் (பாலு நீரும் பிரிவிடையாற்றுந் தோழிக்குத் தலைவி போல ஒன்று படத் தழுவல்.) ஊருப்பிர கூடாலிங்கனம் (தொடையால் நெருக்கித் கூறுவதாகக் குறுந்தொகையில் பாடியுள் ளார். (குறு-ச.) தழுவல்) சகனோப சிலேஷாலிங்கனம், (சேரத் தழுவல்.) ஸ்தனாலிங்கனம் (கொங் காமதகனழரீத்தி - மன்மதனை எரித்த திரு கைகள் அழுந்தத் தழுவல் ) லலாடிகாலிங் வுரு. கனம் (நெற்றி பொருந்தத் தழுவல்.) ஆக காமதேநு - அமிர்த மதனகாலத்துப் பிற எட்டு வித ஆலிங்கனங்கங்களையும், கண், ந்தபசு, இதை இருடிகள் விரும்பிக்கொண் கபோலம், தனம், நெற்றி, கைம்மூலம், டனர். இது வேண்டியவற்றைக் கொடுக் நிதம்பம் வாயினிதழ், உந்தி என்னும் கும் வலியுள்ளது. எட்டுவித இடங்களின் சும்பனங்களையும், காமதை - ஒரு அரசன் தேவி. இவள் நகக்குறிகளையும், தந்தக்குறிகளையும், சங் துர்ப்புத்தி என்பவனைக் களவிற் புணர்ந்து கோசம், பக்கத்தம், பிரசுரிதம், முஷ்டி நீங்கி வசுமதி என்பவனைப் புணர்ந்து ஒரு என்னும் தாடனங்களையும், உத்தானி தம், குமானைப்பெற்று வசுமதி யிறக்க மீண்டும் திரியக்கு, ஆசிதகம், ஸ்திதம், ஆன்மிதம் துர்ப்புத்தியைப் புணர்ந்து கப்பலேறிச் முதலிய கரணங்களால் கிராமியம், நாகரம், சென்று கப்பல் கவிழ்ந்திறந்தனள். காம உற்புல்லிதம், சிரும்பிதம், இந்திராணிகம், தை பெற்ற குமரனை வசுமதியின் தேவி உத்தானசம்புடம், பாற்சம்புடம், ஊருபீடி வளர்த்துச் சங்கான் எனப் பெயரிட்டழை தம், வேஷ்டிதம், பாடவம், உற்புக்கினம், த்த புண்ணியத்தால் நற்கதி யடைந்தனள். பணிபாஷம், உரபூஷணம், மத்திரிபீடி காமத்தாலுண்டான பத்துத் துக்கங்கள் - தம், மதனசிரும்பிதம், ஊருத்துவ நிபீடி வேட்டையாடல், சூதாடல், பகலிற்றூங் தம், வேணுவிதாரிகம், சூலசிதம், கர்க்க கல், வம்பளத்தல், பெண்ணாசையுள்ளவ டம், பிரேங்கா, பத்மாசனம், அர்த்தபத் னாதல், குடித்தல், பாட்டு, கூத்து, வாத் மாசனம், சமயனம், கூர்மம், பரிவர்த்த
காமக்கிழத்தியர் - 408 காமலக்ஷணம் லும் அத்தகைய பாடல் இவர்பாடியது | யம் இவைகளில் விருப்பு வீணான அலைச் கிடைத்திலது ) இவர் பாலைமுல்லை வளங் சல் ஆக பத்து . களைச் சிறப்பித்துப்பாடியுள்ளார் . தலைவர் காமந்கன் ஒரு ரிஷி . அரிட்டநாமன் என் காள் நிலையில்லாத பொருள் காரணமாக ' னும் அரசனுடன் தர்மசம்வாதம் செய்த நுங்காதலியரைக் கைவிடா திருங்கோளெ | வன் ( பார சாங் . ) ன்று குயில் கூவா நிற்கும் என்று இளவே காமந்தன் - சோமகாந்தனைக் காண்க னிலை வருணிக்கிறார் நற் - இவர்பா காமபாலன் - பலராமன் டியனவாக மேற்காட்டிய பாடலொன் காமபீடம் - மோக்ஷ முதலியவற்றை எண் றும் அகத்திலொன்றுமாக இரண்டு பாட ' ணித் தவமியற்றுவோர்க்கு இஷ்டசித்தி ல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . யருளுவதா லிப்பெயர் பெற்ற காஞ்சிமா காமக்கிழத்தியர் - இவர் பலர்க்கு முரிய நகரம் . என்றி யொருவர்க்கே யுரிமைபூண்டுவரும் காமயோனி மண்டலம் - சத்தி பீடங்களி குலப்பரத்தையர் மகளிராய்க் காமங்கார லொன்று . ணமாகத் ' தலைமகனால் வரைந்து கொள் காமாதன் - சைலா தன் குமான் இவன் ளப்பட்டவர்கள் ( அகம் . ) குமரன் மகாரதன் . காமக்கிழவமகருஷி கோதான் - - திருக்காஞ் காமநபம் - ஆரியாவர்த்தத்திற்குத் தென் சியில் உமையம்மை தவஞ்செய்த காலத்து கிழக்கிலிருக்கும் தேசம் வேண்டிய உதவி அருள் பெற்றவன் காமலக்ஷணம் - இது பதுமினி சித்தினி இவன் வணிகன் . சங்கினி அத்தினி முதலிய சாதிப் பெண் காமஞ்சேர் தளத்தார் - இவர் கடைச்சங்க களின் குணமறிந்து உத்தமனாகிய புருஷன் காலத்தவர் . இவர் தலைவரைப் பிரிந்த புணர்வது . கூடுமிடத்து லதாவேஷ்டிதம் தலைவிவருந்து தலின் ஆற்றாமை கூறுத ( கொடி போலச் சுற்றித் தழுவல் . ) விரு லின் இவர் பெண் பாலாரா யிருத்தல் க்ஷாதிருடாலிங்கனம் ( மரத்தைப் போல் கூடுமென எண்ணப்படுகிறது . இவரது ஏறித் தழுவுதல் . ) தில தண்டுலா லிங்கனம் நாடு முதலிய தெரியவில்லை . நோமென் ( எள்ளும் அரிசியும் போலக் கலந்து தழு னெஞ்சே நோமென்னெஞ்சே யென வல் . ) க்ஷர நீராலிங்கனம் ( பாலு நீரும் பிரிவிடையாற்றுந் தோழிக்குத் தலைவி போல ஒன்று படத் தழுவல் . ) ஊருப்பிர கூடாலிங்கனம் ( தொடையால் நெருக்கித் கூறுவதாகக் குறுந்தொகையில் பாடியுள் ளார் . ( குறு - . ) தழுவல் ) சகனோப சிலேஷாலிங்கனம் ( சேரத் தழுவல் . ) ஸ்தனாலிங்கனம் ( கொங் காமதகனழரீத்தி - மன்மதனை எரித்த திரு கைகள் அழுந்தத் தழுவல் ) லலாடிகாலிங் வுரு . கனம் ( நெற்றி பொருந்தத் தழுவல் . ) ஆக காமதேநு - அமிர்த மதனகாலத்துப் பிற எட்டு வித ஆலிங்கனங்கங்களையும் கண் ந்தபசு இதை இருடிகள் விரும்பிக்கொண் கபோலம் தனம் நெற்றி கைம்மூலம் டனர் . இது வேண்டியவற்றைக் கொடுக் நிதம்பம் வாயினிதழ் உந்தி என்னும் கும் வலியுள்ளது . எட்டுவித இடங்களின் சும்பனங்களையும் காமதை - ஒரு அரசன் தேவி . இவள் நகக்குறிகளையும் தந்தக்குறிகளையும் சங் துர்ப்புத்தி என்பவனைக் களவிற் புணர்ந்து கோசம் பக்கத்தம் பிரசுரிதம் முஷ்டி நீங்கி வசுமதி என்பவனைப் புணர்ந்து ஒரு என்னும் தாடனங்களையும் உத்தானி தம் குமானைப்பெற்று வசுமதி யிறக்க மீண்டும் திரியக்கு ஆசிதகம் ஸ்திதம் ஆன்மிதம் துர்ப்புத்தியைப் புணர்ந்து கப்பலேறிச் முதலிய கரணங்களால் கிராமியம் நாகரம் சென்று கப்பல் கவிழ்ந்திறந்தனள் . காம உற்புல்லிதம் சிரும்பிதம் இந்திராணிகம் தை பெற்ற குமரனை வசுமதியின் தேவி உத்தானசம்புடம் பாற்சம்புடம் ஊருபீடி வளர்த்துச் சங்கான் எனப் பெயரிட்டழை தம் வேஷ்டிதம் பாடவம் உற்புக்கினம் த்த புண்ணியத்தால் நற்கதி யடைந்தனள் . பணிபாஷம் உரபூஷணம் மத்திரிபீடி காமத்தாலுண்டான பத்துத் துக்கங்கள் - தம் மதனசிரும்பிதம் ஊருத்துவ நிபீடி வேட்டையாடல் சூதாடல் பகலிற்றூங் தம் வேணுவிதாரிகம் சூலசிதம் கர்க்க கல் வம்பளத்தல் பெண்ணாசையுள்ளவ டம் பிரேங்கா பத்மாசனம் அர்த்தபத் னாதல் குடித்தல் பாட்டு கூத்து வாத் மாசனம் சமயனம் கூர்மம் பரிவர்த்த